جزئيات كامل شهريه واحدهاي بين الملل علوم پزشكي/ تربيت پزشك 80 ميليوني!

جزئيات كامل شهريه واحدهاي بين الملل علوم پزشكي/ تربيت پزشك 80 ميليوني!

12 دانشگاه علوم پزشكي داراي واحدهاي بين المللي در مناطق آزاد تجاري و يا ويژه اقتصادي هستند كه با دريافت شهريه به تربيت دانشجو از مقطع ليسانس تا دكتري مي پردازند به طوري كه براي پزشك شدن در اين واحدها حداقل بايد 80 ميليون تومان شهريه پرداخت كرد.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 12 دانشگاه علوم پزشكي داراي واحدهاي بين المللي در مناطق آزاد تجاري و يا ويژه اقتصادي هستند كه در هر كدام از اين واحدها رشته هايي در مقاطع كارشناسي تا دكتري حرفه اي بر اساس ضوابط وزارت بهداشت ارائه مي شود.

واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در قشم، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در قشم، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران در كيش، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در كيش، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ارس، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي اهواز در آبادان، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در چابهار، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در بندر انزلي، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در بم، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي ايران در منطقه ويژه اقتصادي پيام كرج، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در رامسر و واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد در منطقه احمدآباد ايجاد شده اند.

ضوابط پذيرش دانشجو در واحد بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي در رشته هاي دكتري حرفه اي پزشكي و دندانپزشكي شامل دارا بودن حداقل معدل كتبي 16 براي ديپلم، مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره هاي روزانه آزمون سراسري، توانايي زبان انگليسي در هنگام مصاحبه و قادر بودن به پرداخت شهريه دانشگاه است.

پذيرش دانشجو در اين واحدها به صورت نيمه متمركز است و پس از اعلام اسامي به ميزان پنج برابر ظرفيت توسط سازمان سنجش از ميان معرفي شدگان جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل مي آيد. همچنين پذيرش دانشجو در رشته هاي كارشناسي ارشد نيز از ميان پذيرفته نشدگان آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي در تابستان هر سال انجام مي گيرد.

در اين گزارش به بخش شهريه هاي اين واحدها در رشته هاي مختلف و مقاطع مختلف در دانشگاههاي علوم پزشكي مي پردازيم.

واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در احمدآباد

شهريه هر سال تحصيلي در واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد بدون احتساب هزينه هاي خوابگاه، غذا، بيمه و غيره محاسبه مي شود و بر اساس هر مقطع و رشته متفاوت است. اين مبالغ شامل شهريه ثابت و متغير (واحدهاي تئوري و عملي) به صورت سالانه محاسبه شده است.

ميزان شهريه ساليانه پزشكي 98 ميليون ريال و ميزان شهريه ساليانه دنداپزشكي 118 ميليون ريال و همچنين ميزان شهريه دوره  كارشناسي ارشد 40 ميليون ريال و شهريه پايان نامه كارشناسي ارشد در نوبت اول 15 ميليون ريال تعيين شده است و چنانچه در ترمهاي بعدي نيز دانشجو واحد پايان نامه را دريافت كند ميزان شهريه آن 7 ميليون ريال خواهد بود.

دانشجويان بايد بر اساس فرم تعهد مالي اين دانشگاه، آمادگي كامل مالي خود را جهت پرداخت به موقع شهريه هاي تحصيلي در ابتداي هر سال تحصيلي اعلام كرده و يك ضمانت نامه بانكي را بـه مبلغ 50 ميليون تومان در اختيار دانشگاه مربوطه قرار دهند.

شهريه به صورت ساليانه دريافت مي شود و هر سال بر اساس مصوبه هيئت امناي دانشگاه افزايش مي يابد. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي يزد دانشجوياني كه معدل نيمسال تحصيلي آنها در اين شعبه بالاتر از 17 باشد مورد تشويق قرار گرفته و شامل تخفيف شهريه خواهند بود.

واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد داراي رشته ها پزشكي و دندانپزشكي با ظرفيت 40 نفر، كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي، بيوشيمي، بهداشت محيط، آموزش بهداشت، علوم بهداشتي در تغذيه، ايمني شناسي با ظرفيت 23 نفر است.

واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در چابهار

در واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در چابهار نيز هزينه هاي دوره اعم از شهريه ثابت و متغير، هزينه تردد و ساير هزينه هاي اقامتي به عهده دانشجويان است اما در عين حال دانشجويان كليه رشته ها در صورت نياز مي توانند از وام شهريه تحصيلي از صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت به مبلغ 250 ميليون ريال برخوردار شوند.  

مقطع تحصيلي  

شهريه ثابت  

شهريه متغير عمومي تئوري  

شهريه متغير تخصصي تئوري  

شهريه متغير عملي

كارآموزي و كارورزي

پزشكي دكتري حرفه اي ورودي 86

12 ميليون و 800 هزار ريال

1 ميليون و 104 هزار ريال

720 هزار ريال

144 هزار ريال

2 ميليون و 400 هزار ريال

دندانپزشكي دكتري حرفه اي ورودي 86

20 ميليون ريال

1 ميليون و 104 هزار ريال

720 هزار ريال

144 هزار ريال

4 ميليون و 440 هزار ريال (عملي كلينيك)

پزشكي دكتري حرفه اي ورودي 87

15 ميليون و 360 هزار ريال

1 ميليون و 104 هزار ريال

720 هزار ريال

144 هزار ريال

2 ميليون و 400 هزار ريال

دندانپزشكي دكتري حرفه اي ورودي 87

24 ميليون ريال

1 ميليون و 104 هزار ريال

720 هزار ريال

144 هزار ريال

4 ميليون و 440 هزار ريال (عملي كلينيك)

 جدول شهريه ثابت و متغير شعبه بين المللي در چابهار  دانشجويان پزشكي و داندان پزشكي سال تحصيلي 88-87

همچنين شهريه ثابت و متغير اين واحد در مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش بهداشت براي ورودي سال 88 به ميزان 15 ميليون ريال براي شهريه ثابت و دو ميليون ريال براي واحدهاي تخصصي تئوري و سه ميليون ريال واحدهاي عملي و پنج ميليون ريال براي واحد بين الملل درنظر گرفته شده است.

دانشجويان كارشناسي پرستاري، تغذيه و مامايي سال تحصيلي 89 - 88 نيز بايد شهريه اي معادل پنج ميليون و 120 هزار ريال براي شهريه ثابت، 192 هزار ريال براي واحدهاي عمومي تئوري، 640 هزار ريال براي واحدهاي تخصصي تئوري، 768 هزار ريال براي واحدهاي عملي و يك ميليون و 152 هزار ريال براي واحد پايان نامه پرداخت كنند.

واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در كيش

به گزارش مهر، كل دوره كارشناسي ارشد به طور معمول دو سال، معادل چهار نيمسال تحصيلي بوده و شهريه تحصيلي براي اين دوره بدون احتساب هزينه هاي جانبي نظير خوابگاه، بيمه براي هر نيمسال متناسب با واحدهاي درسي ارائه شده محاسبه و در ابتداي هر نيمسال هم زمان با ثبت نام اخذ مي شود.

بر اساس اعلام اين دانشگاه شهريه ثابت هر نيمسال 10 ميليون ريال، هر واحد نظري دو ميليون ريال، هر واحد عملي و كارورزي چهار ميليون ريال و كل واحدهاي پايان نامه 20 ميليون ريال تعيين شده است.

اين دانشگاه براي جلوگيري از اختلال در روند آموزشي دوره ها پس از شروع تحصيل در صورت انصراف از تحصيل، دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت كل دوره است. رشته هاي علوم بهداشتي در تغذيه، اپيدميولوژي و آموزش بهداشت نيز از جمله رشته هايي هستند در مقطع كارشناسي ارشد اين واحد ارائه مي شود.

واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در ارس

در اين واحد بين المللي رشته هاي كارشناسي ارشد از جمله پرستاري، فيزيك پزشكي، بيوشيمي، فيزيولوژي، تغذيه، ژنتيك، انگل شناسي، مامايي، ايمني شناسي، بيوتكنولوژي پزشكي و ميكروب شناسي و سه رشته دكتري حرفه اي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و همچنين رشته هاي دكتري تخصصي علوم تغذيه، فارماكولوژي و پرستاري كه از سال آينده راه اندازي مي شود، وجود دارد.

تنها شهريه دوره هاي دكتري تخصصي در سايت دانشگاه اعلام شده است و بر اساس اعلام اين دانشگاه، شهريه تحصيلي سالانه رشته تغذيه 110 ميليون ريال، رشته فارماكولوژي 100 ميليون ريال و رشته پرستاري 90 ميليون ريال تعيين شده است و تاكيد شده كه واحد بين المللي هيچگونه تعهدي در رابطه با تهيه خوابگاه و ساير امكانات رفاهي ندارد.

واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در كيش

به گزارش مهر، واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شيراز در اعلام ميزان شهريه خود هزينه هاي خوابگاه، غذا و بيمه را محاسبه نكرده و شهريه ساليانه براي دانشجويان بر همين اساس اعلام شده است. دانشگاه علوم پزشكي شيراز همچنين يادآور شده است كه با توجه به افزايش قابل توجه هزينه ها به اين مبالغ در سال تحصيلي آينده (‌بهمن ماه 88 لغايت بهمن ماه 89 ) به ميزان حدود پنج درصد افزوده مي شود.

شهريه ساليانه رشته پزشكي 110 ميليون ريال، شهريه ساليانه رشته داروسازي 110 ميليون ريال و شهريه ساليانه رشته دندانپزشكي 130 ميليون ريال در اين واحد اعلام شده است.

واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي كرمان در بم

تنها دانشگاهي كه ميزان شهريه هاي خود را كاهش داده است، واحد بين المللي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در بم است. بر اساس اعلام اين دانشگاه شهريه هاي تحصيلي دانشجويان ورودي سال 88 به صورت ساليانه اعلام شده است. شهريه ثابت سالانه دكتري حرفه اي پزشكي 115 ميليون ريال، دكتري حرفه اي دندانپزشكي 126 ميليون و 500 هزار ريال، دكتري حرفه اي داروسازي 126 ميليون و 500 هزار ريال، دكتري تخصصي رشته پرستاري 50 ميليون ريال و كارشناسي ارشد رشته هاي پرستاري و اپيدميولوژي 25 ميليون ريال اعلام شده است.

واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در قشم

ميزان شهريه شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال تحصيلي 88 - 87 شامل دو بخش ثابت و متغير است و هنوز شهريه سال تحصيلي جديد براي اين دسته از دانشجويان اعلام نشده است.

شهريه دوره مقطع علوم پايه رشته پزشكي شامل دو بخش ثابت و متغير است كه مبلغ شهريه ثابت به ازاي هر نيمسال تحصيلي مبلغ 9 ميليون ريال و شهريه متغير به ازاي هر واحد نظري دو ميليون ريال و به ازاي هر واحد عملي يا كارآموزي سه ميليون و 500 هزار ريال است و ساير هزينه‌هاي دوره اعم از شهريه دروس پيشنياز، هزينه تردد و ساير هزينه‌هاي اقامتي و رفاهي به عهده دانشجويان است.

واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در بندرانزلي

به گزارش مهر، واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيلان در بندر انزلي نيز در مهر ماه سال تحصيلي 89 - 88 دانشجو مي پذيرد. اين واحد بين المللي نيز همچون ساير واحدهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي دانشجو مي پذيرد.

شهريه هاي تحصيلي ساليانه اين گروه از دانشجويان در دكتري حرفه اي پزشكي 120 ميليون ريال و در دكتراي حرفه اي دندانپزشكي 130 ميليون ريال تعيين شده است. 

واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي ايران در منطقه ويژه اقتصادي پيام در كرج

واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي ايران در رشته هاي پزشكي، كارشناسي‌ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، كارشناسي‌ارشد اقتصاد بهداشت، كارشناسي‌ارشد پرستاري و كارشناسي‌ارشد آموزش بهداشت دانشجو مي پذيرد. بر اساس اعلام اين دانشگاه شهريه هاي اين دانشجويان در سال تحصيلي جديد به طور ساليانه و به ريال محاسبه شده است.

مقطع

رشته تحصيلي

واحد علمي

واحد تئوري

شهريه ثابت

دكتري حرفه اي

پزشكي

3 ميليون و 500 هزار ريال

2 ميليون و 100 هزار ريال

15 ميليون ريال

كارشناسي‌ارشد

مديريت خدمات بهداشتي درماني  

3 ميليون و 500 هزار ريال

2 ميليون و 500هزار ريال

12 ميليون ريال

كارشناسي‌ارشد

اقتصاد بهداشت  

3 ميليون و 500 هزار ريال

2 ميليون و 500هزار ريال

12 ميليون ريال

كارشناسي‌ارشد

 پرستاري  

3 ميليون و 500 هزار ريال

2 ميليون و 500هزار ريال

12 ميليون ريال

كارشناسي‌ارشد

آموزش بهداشت  

3 ميليون و 500 هزار ريال

2 ميليون و 500هزار ريال

12 ميليون ريال

به گزارش مهر، با محاسبه هفت سال تحصيل يك دانشجو در رشته پزشكي مي توان محاسبه كرد كه در صورتي كه اين دسته از دانشجويان سالانه بين 110 تا 120 ميليون ريال شهريه بپردازند به طور ميانگين تحصيل خود را با شهريه اي بالغ بر 770 تا 840 ميليون ريال به پايان مي رسانند.

از سوي ديگر بالاترين ميزان شهريه مربوط به رشته دندانپزشكي است كه حداقل آن در دانشگاه علوم پزشكي يزد با مبلغ 118 ميليون ريال و بيشترين آن در دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز و گيلان و ... با مبلغ سالانه 130 ميليون ريال است كه به طور ميانگين دريافت دكتري حرفه اي دندانپزشكي از 826 ميليون ريال تا 910 ميليون ريال متغير است.

 

منبع: مهر


مطالب مشابه :


پردیس ارس دانشگاه تهران برای نیمسال دوم دانشجو می پذیرد

ارس نیــوز اخبار منطقه آزاد ارس ، جلفا - پردیس ارس دانشگاه تهران برای نیمسال دوم دانشجو می
جزئيات كامل شهريه واحدهاي بين الملل علوم پزشكي/ تربيت پزشك 80 ميليوني!

وبلاگ دانشجویان داروسازی پردیس بین الملل دانشگاه علوم علوم پزشكي تبريز در ارس.
ثبت نام پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران شروع شد

ثبت نام پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در 43 رشته کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 91-90 با
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در 42 رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در سال تحصیلی 91-90 در 42 رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد 500
21 رشته دکتری جدید در پردیس ارس دانشگاه تهران

اخبار شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس - 21 رشته دکتری جدید در پردیس ارس دانشگاه تهران - اخبار و
پردیس بین المللی ارس دانشگاه

مجموعه دانشگاه تبریز است که در همچنین پردیس بین المللی ارس در جهت فراهم کردن امکانات
پذيرش بدون آزمون دانشجوي دكتري در پرديس بين‌المللي ارس

رييس دانشگاه تبريز از پذيرش دانشجو در پرديس بين‌المللي ارس از مهر ماه، تاسيس كلاسهاي نمونه
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز

گروه آی.تی دانشگاه گیلان - پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز | دانشکده پردیس بین الملل
جزييات پذيرش دانشجو در پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تبريز/مهلت ثبت‌نام تا 15 شهريور

پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز از بین داوطلبان داخلی و خارجی در 37 رشته کارشناسی ارشد
شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي ارس

شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي ارس در11 رشته كارشناسي ارشد و پنج رشته دكترا فعاليت خود
برچسب :