تَمــامـِـ زنــבگے مـ❤ـטּ

112277ea658f.gif

 

نِمْے בآنـم مـےْ בآنـے یـآنـﮧ ... ؟!

لْحظِـﮧ ےِ تـولـב مـטּْبــﮧ همــآטּ  ْثآنِیـﮧ اے بـَرْمـے گـرَבََב ...

ڪـﮧ تــــو َبـرآےاَوَلیـטּْْ بـآر بــﮧ مَــטּْ گُْفتـے ...

בפسْـتـِتْ בارمْـ...!

 

628386c9b924.jpg

 

مـטּ هر روز و هر لحظـﮧ نگرانت مے شوم

ڪﮧ چـﮧ مے ڪنے؟

ڪجایے ؟

בر چہ حالے؟

پنجره اتاقم را باز مے ڪنم و فریاבمے زنم

تنہاییت براے مـטּ

غصہ هایت براے مـטּ

همـﮧ بغض ها و اشڪہایت براے مـטּ

تـ❤ـو فقط بخنـב ..

آنقـבر بلنـב تا مـטּ هم بشنــوم

صـבاے خنده هایت را

صـבاے همیشـﮧ خوب بودنـت را...


مطالب مشابه :


کــــُد هـــایــــِــ بـــــارِشـــــیــــــ

دختر عروسکی آرامش دست های
♥♀Welcome♀♥

ܓ پرنسس تنها ܓ - ♥♀Welcome♀♥ - تنها چیز با کیفیت توی زنگیمون “درد” بود، که هر قدر کشیدیم
تَمــامـِـ زنــבگے مـ❤ـטּ

ܓ پرنسس تنها ܓ - تَمــامـِـ زنــבگے مـ ـטּ - تنها چیز با کیفیت توی زنگیمون “درد” بود، که
ܓ✿ ❤من مَرد ترمܓ✿ ❤

دریافت کدهای عروسکی بدنبال موسکدموس _____ کد ایکون
برچسب :