چک لیست درس ریاضی سوم دبستان جدید التالیف از فصل 1 تا 4 کتاب درسی

چک لیست درس ریاضی سوم دبستان جدید التالیف از فصل 1 تا 4 کتاب درسی

ردیف

اهداف

خ خ

خ

ق ق

ن ت

1

در فصل الگویابی شمارش چند تا چند تا را به درستی انجام می دهد

 

 

 

 

2

تمرین های مربوط به ماشین های ورودی و خروجی را درست و تمیز می نویسد

 

 

 

 

3

مفهوم ساعت بعد از ظهر را میداند

 

 

 

 

4

مسئله های مربوط به ساعت بعد از ظهر را صحیح انجام می دهد

 

 

 

 

5

الگوهای متقارن  را درست و تمیز انجام می دهد

 

 

 

 

6

عدد چهار رقمی را می شناسد

 

 

 

 

7

تفاوت ریال و تومان را می داند

 

 

 

 

8

تمرین های مربوط به عدد تقریبی را درست انجام می دهد

 

 

 

 

9

مفهوم کسر را درک می کند

 

 

 

 

10

برای کسر شکل می کشد

 

 

 

 

11

کاربرد کسر در اندازه گیری را مداند

 

 

 

 

12

پرگار را می شناسد و می تواند با آن دایره رسم کند

 

 

 

 

13

مفهوم ضرب را می داند

 

 

 

 

14

مفهوم تقسیم را می داند

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


چک لیست درس ریاضی سوم دبستان جدید التالیف از فصل 1 تا 4 کتاب درسی

چک لیست درس ریاضی سوم دبستان جدید چک لیست درس ریاضی سوم دبستان فارسی ابتدایی
دانلود چک لیست های کلی مربوط به اهداف درسی پایه ی سوم ابتدایی

کتب درسی جدید چک لیست های کلی مربوط به اهداف درسی پایه ی سوم ابتدایی. شامل: چک لیست
نمونه چک لیست دروس پایه سوم ابتدایی

نمونه چک لیست دروس پایه سوم نمونه چک لیست دروس پایه سوم ابتدایی. تحصیلی-تربیتی جدید.
چک لیست درس های کتاب اجتماعی جدید التألیف سوم دبستان 1

چک لیست درس های کتاب اجتماعی جدید التألیف سوم پایه سوم ابتدایی چک لیست درس های
دانلود+چک لیست درس های کتاب اجتماعی جدید التألیف سوم دبستان

چک لیست درس های کتاب اجتماعی جدید التألیف سوم دبستان
چک لیسـت دروس ابتدایی

چک لیسـت دروس ابتدایی چک لیست تربیت بدنی سوم ابتدایی چک لیست تربیت بدنی
دانلود نمونه سوال و چک لیست ششم

دروس ابتدایی دانلود نمونه سوال و چک لیست ششم هفته دوم اسفند ماه برای پایه سوم ابتدایی .
نمونه سوالات سوم ابتدایی

نمونه سوالات سوم ابتدایی چک لیست و اول تا سوالات دروس مربوط به پایه سوم ابتدایی
برچسب :