سوالات تستی از کتاب قالیبافی

 قدیمی ترین هنر ملی و سنتی مردم کدام است ؟

1) سفال                                                                         2 ) گلیم باف و سوزن دوزی     

3) فرش و فرشبافی     4                                                            ) فرشبافی و سفال

2- مقدمه ای بر صنعت قالی بافی است .

1 ) حصیر و سبد بافی                                                         2 )کنف بافی و مروارید دوزی                                                         

3 )گلیم بافی و جاجیم بافی                                                                  4 ) سوزن دوزی

3- چارک در قالی بافی چیست ؟

1)4/1 ذرع             2) 8/1 ذرع                 3) 16/1 ذرع                  4) 10/1 ذرع

4-نقوش و طرح های به کار رفته در فرش ها نمایانگر چیست ؟

1 )نمایانگر ارزش های الهام گرفته از موجودات پیرامون زندگی انسان 

2) نمایانگر ارزش های الهام گرفته از نوع بینش و تفکرات  انسان    

3) نمایانگر ارزش های الهام گرفته از موجودات خارج از پیرامون زندگی انسان 

4 ) همه ی موارد صحیح است

5- فرش به معنی گستردنی و......... است . 

1 )قالی پرز دار                  2 ) غاشیه                     3 )هنر                        4 (گستردن

6- کهن ترین فرش جهان به وسیله .......پیدا  شد.

1 ) رودنکو                                                                          2) شرکت سهامی فرش

3) مرکز ملی فرش                                                                                  4 ) شاردن

7- فرش پازیریک ..............بوده و به جای زین اسب به کار می رفته است .

1) کاشیه                   2 ) گاشیه                     3 ) غاشیه                        4 ) قاشیه 

8- فرش های معروف به پولونز چند تخته و در کدام موزه ها نگهداری می شوند ؟   

1)4 تخته در موزه رزیدنس سوئیس و 3 تخته آن در موزه فرش ایران

2) 6 تخته در موزه رزیدنس سوئیس و 5 تخته آن در موزه فرش ایران

3) 4 تخته در موزه آلبرت ویکتوریا در لندن  و 1 تخته آن در موزه رزیدنس سوئیس

4) 6 تخته در موزه آلبرت ویکتوریا در لندن  و 5 تخته آن در موزه رزیدنس سوئیس

9- طبق نظر کاشف فرش پازیریک  ، بافت آن چه مدت طول کشید؟

1 ) یک سال            2 )5/1 سال                3 ) 2 سال                       4 ) 5/2 سال

10-قالی به مفهوم فرش ........ می باشد .

     1 ) گره دار                                     2) پرزدار                                                                                        

3 ) بدون گره                                     4) گزینه یک و دو  صحیح است

11- جانوران بالداری که در انتهای حواشی فرش پازیریک نقش بسته اند مانند جانوران بالداری است که در ............و .......... دیده می شود

1 ) حجاری  ها و نقوش ابنیه تاریخی                                         2 )نقوش  و ابنیه اسلامی 

3 ) کرمانشاه و تخت جمشید                                                      4) تاق بستان و کاخ آپادانا

 12- در کتب مختلف هنری از کدام فرش به عنوان نمونه ی عالی یاد شده است ؟

1) فرش گلستان                                                           2               ) فرش بهارستان 

3 ) فرش چلسی4                                                                             ) فرش اردبیل

13- عبارات زیر مربوط به کدام فرش قدیمی است؟

 « فرش  ......بارگاه خسرو پرویز را در مدائن زینت می داده است ، همچنین این فرش زربفت بوده و گوهر هایی در بافت آن به کار برده شده ، و راه هایی از نگارهای گوناگون و کشتزارهای سر سبز و پر گیاه و  بوستان هایی را به نمایش گذاشته بود »

1 ) فرش گلستان                                                                           2) فرش بهارستان 

3) فرش چلسی                                                                                 4  ) فرش اردبیل

14-توسعه قالی بافی در مناطق محروم در چه دوره ای انجام شد ؟

1)پهلوی                            2) صفوی                       3) قاجار          4 ) پس از انقلاب 

15- کدام مورد جزء ابعاد قالی محسوب نمی شود ؟

1) 3×2                         2) 5/3×5/2                     3)10×6                     4)1×10

16- به فرشی که مساحت آن کمتر از 4 متر باشد ............... گفته می شود .

1) قالی                   2)  کناره                             3)  قالیچه                      4) پشتی

17- به ابعاد   156×104  سانتی متر  فرش ...........گفته می شود .

1)  ذرع و چارک                    2) ذرع و نیم                     3) ذرعی             4) قالیچه

18- ابعاد 90×60 متعلق به کدام مورد است ؟

1) پادری                             2) پشتی                         3) قالیچه                   4) پرده

19- کدام ابعاد مربوط به کناره می باشد ؟

1)  3×  2 متر                2)5/3×5/2  متر               3) 3×5/2 متر      4) 3×5/0 متر

20- 16/1ذرع را چه می نامند ؟

1) چارک                          2)  ذرع                       3)  گره ذرعی                   4) رج

21- تعداد گره در یک مقاط  است ؟

1)    12000            2) 14000                3 )  16000                         4 )17000

22-قبال در کدام منطقه استفاده می شود ؟

1)خراسان                  2) آذربایجان                     3) اصفهان                   4 ) کاشان

23- به 14000 ایلمک چه می گویند ؟

1) قبال                                   2) مقاط                       3) گَزَ                    4  ) ذَرع

24- فرش 60 رج نسبت به فرش 30 رج ......... است .

1)مرغوب                                                                                        2) ریز باف تر        

3) ظریف تر                                                                  4 ) همه ی موارد صحیح است   

25- به فرشی که تار و پود و پرز آن پشم باشد چه می گویند ؟

1) پشمی              2) پشم در پشم               3)تمام پشم         4) همه ی موارد صحیح است

 26- فرشی که پرز و چله ی آن ابریشم باشد چه نامیده می شود ؟

1) ابریشمی                   2 ) چله ابریشم                 3 )گل ابریشم              4) کف ابریشمی

 27- به فرشی که به جای پرز پشمی از پرز ابریشمی استفاده شده باشد چه می گویند ؟

1) ابریشمی                 2) چله ابریشم                      3)گل ابریشم          4)کف ابریشمی

 28- کهن ترین فرش به دست آمده و نوع گره آن را مشخص کنید ؟

1) پازیریک نوع گره فارسی                                                  2) بهارستان و نوع گره ترکی      

 3) پازیریک و نوع گره آذری                                            4) بهارستان و نوع گره فارسی

 29- این عبارت در مورد کدام فرش صدق می کند ؟

 « بهایی برای آن نمی شناختند ، زربفت بوده و گوهرهای گرانبها در آن به کار برده شده بود .»      

1) پازیریک                2)  بهارستان                        3) اردبیل                 4) پولنزی

 30- در کدام کتاب به گلیم سپید گوش طبری اشاره شده ؟

1) حدود العالم                2) احسن التفاهیم               3) ابن بطوطه            4) ابن خلدون

 31- دوران طلایی هنر در کدام دوره از موارد زیر بوده است ؟

1) ساسانی                    2) صفوی                            3) پهلوی                 4) قاجار

 32- در کدام کتاب ، به قالی قرقوب ، داراب و جهرم اشاره شده است ؟

1)حدود العالم               2) ابن بطوطه               3)  احسن التفاهیم               4)ابن خلدون

 33- این جمله توسط چه کسی بیان شده است ؟

«سالیانه ششصد قالی خراج طبرستان بود که به دربار خلفا می فرستاد .»  

1)ابن بطوطه              2) ابن خلدون                 3) احسن التفاهیم              4)حدود العالم

 34- در کدام دوره بازاری برای فروش فرش ایران در ترکیه مهیا شد ؟

1)پهلوی                   2) صفوی                      3) قاجار                    4( پس از انقلاب

 35- فرش های پولنز به سفارش کدام کشور بافته شد ؟

1) فرانسه                   2)  انگلیس                        3) هند                    4) لهستان 

 36- فرش معروف اردبیل در کجا نگهداری می شود ؟

1) موزه فرش ایران                                                                      2)موزه فرش اردبیل       

3) موزه ویکتوریا آلبرت                                                           4) موزه آرمیتاژ لنینگراد

 37-ترنج 16 پر و شمسه از خصوصیات کدام فرش است ؟

1) پازیریک                      2) بهارستان                        3)  اردبیل               4) پولنز

 38- در زمان کدام پادشاه فرش های نفیس به استامبول اهداء شد ؟

1)  شاه اسماعیل              2) شاه طهماسب                 3) رضا شاه            4) شاه عباس

 39- فرشی که گل و بوته آن پرز دار باشد و بقیه با پود زرین بافته شده باشد چه نامیده می شود ؟

1)  زرباف               2)  پرز دار                   3) صوف باف                     4) ابریشم

 40 – کارگاه سلطنتی قالیبافی در دوره صفوی در کدام شهر بود ؟

1)  کاشان                    2)  تبریز                        3) اراک                   4)اصفهان 

 41- ابن بطوطه در سفر نامه خود به فرش کدام مناطق اشاره می کند ؟

1)طبرستان                2) خوزستان                    3) دیزج و ایزه           4) فارس

 42 -تاریخچه بافت از نظر سیر تکمیلی به ترتیب ......... 

1)بافت جاجیم و بوریا و بعد گلیم و فرش های درشت بافت و سپس فرش نفیس بافت

2 ) بافت حصیر و بوریا و بعد گلیم و فرش های درشت بافت و سپس فرش نفیس بافت    

3 )  بافت گلیم  و بوریا و بعد ورنی و فرش های درشت بافت و سپس فرش نفیس بافت  

4 ) بافت حصیر و بوریا و بعد شیرکی پیچ و سوزن دوزی و فرش های درشت بافت

 43- دومین منبع در آمد ارزی کشور چیست ؟

1) نفت                   2) اقلام پنبه ، پشم ، ابریشم                 3)  فرش              4) گلیم

 

44- فرش های معروف به پولونز در کدام موزه ها نگهداری می شوند ؟

1)4 تخته در موزه رزیدنس سوئیس                                 2) 3 تخته آن در موزه فرش ایران      

3) 7 تخته آن در موزه آلبرت لندن                                   4)  گزینه یک و دو صحیح است

 

45- اجرای طرح سهیم کردن قالیبافان در سود حاصل از کار و طرح برخورداری از مزایای بیمه از اقدامات مهم .............. است

1)کمیته امداد امام خمینی                                                                2)  شرکت سهامی فرش     

3) وزارت جهاد سازندگی                                                                  4) وزارت تعاون

 

46- اولین دستورالعمل برای اصلاح قالیبافی در سال ...................... صادر شد .

1)25 آذر سال  1320 ه . ق                                           2) 25 آذر سال  1320 ه . ش           

3) 25 آذر سال  1330 ه . ق                                           4) 25 آذر سال  1330 ه . ق

 

47- پشم کدام مناطق در ایران مورد مصرف برای بافت فرش های درشت باف هستند ؟ و چرا ؟

1) کرمان و اهواز – و به خاطر الیاف قطور و جعد دار

2)  کرمانشاه و لرستان – و به خاطر الیاف قطور و استحکام آن     

3)  کرمانشاه و کردستان – و به خاطر الیاف قطور وجعد دار

4) کرمانشاه و اهواز – و به خاطر الیاف قطور و بلند

 

48- پشم کدام مناطق در ایران مورد مصرف برای بافت فرش های ریز بافت هستند ؟ و چرا ؟

1) مشهد و اطراف دریای خزر ، چون الیاف کوتاه و معمولی و نرم هستند   

2)  تربیت حیدریه وسیستان ، چون الیاف متوسط و معمولی هستند        

3) سیستان  و بلوچستان ، چون الیاف متوسط و معمولی و سبک هستند     

4) تربیت حیدریه و بلوچ ، چون الیاف متوسط و معمولی و نرم هستند  

 

 

 

49- دار و دستگاه بافتی که در میان ایلات و عشایر و چادرنشین ها متداول تر است ؟

1) عمودی            2) افقی                3) ارگونومی            4) همه موارد فوق صحیح است

 

50 - دستگاه های  ( دار قالی ) عمودی چند نوع می باشند ؟

1) افقی –ابتدائی – تبریزی - گردان           

2) افقی – فندک دار – چوبی – گردان    

3) ثابت – کرمان – تبریزی - گردان    

4) ثابت – فندک دار – تبریزی - گردان

 

51- چوبی که برای جداکردن چله های زیرورو به کار می رود و از کَجی فرش جلوگیری می کند .

1) نیره ، نیرگی          2) کوجی           3)  گُرد             4) همه موارد فوق صحیح است 

 

 52- این جمله در مورد کدام دارتوضیح می دهد؟

« پایه های این دار هنگام نصب به اندازه 30 تا 40 سانتی متر داخل زمین فرو برده  ومحکم می شود ، در این نوع دستگاه ها چله های اضافی در بالای سر دار گره می خورد » 

1) دستگاه فندک دار                                                                      2) دستگاه  تبریزی    

3) دستگاه ثابت                                                                          4) دستگاه گردان

 

53-چوبی با مقطع مثلثی شکل ، که برای شل و سفت نمودن چله ها به کار می رود .

1) چوب هاف            2)  چوب وره          3) چوب گُرد      4) همه موارد فوق صحیح است 

 

54- این جمله در مورد کدام دارتوضیح می دهد؟

« در این نوع دستگاه نخ های چله ، روی سر دار و زیر دار را دور زده و به ترتیب که فرش بافته می شود ، برای پائین کشی فرش ، با شل کردن گاوه ها مقدار بافته شده را به پشت دستگاه چرخانده و بعد از سفت نمودن گاوه مجددا چله ها را سفت می کنند  »

1) دستگاه فندک دار                                                                     2) دستگاه  تبریزی   

3) دستگاه ثابت                                                                               4) دستگاه گردان

 

55- قطعه چوبی که در بالای کوجی ولا به لای چله ها قرار گرفته برای  جدا  نمودن چله ها . در زمان پود کشی  .

1) چوب هاف           2)  چوب وره           3) چوب گُرد             4) همه موارد صحیح است 

 

56- در حال حاضر به جای چوب گوه از ........ استفاده می کنند .

1) چوب هاف              2)  چوب وره                 3) چوب گُرد                 4) پیچ و مهره

 

57- کار دستگاه کاردینگ چیست ؟    

1) به نظم کشیدن الیاف                                               2)  تبدیل تار عنکبوتی الیاف به فتیله    

3) کنترل و تعیین نمرات نخ                                           4) همه موارد فوق صحیح است

 

58- فرش آذری باف در هر 14 سانتی متر 80 گره دارد . رجشمار این فرش کدام است ؟

1( 160 رج                  2) 40 رج                 3) 30 رج                      4) 20 رج

 

59- یک عدل چند کیلو گرم است ؟

1) 80 تا 72                  2) 92 تا 80               3)  60 تا 52                4) 52 تا 40

 

60- اولین دستور العمل جهت اصلاح کار گاه های قالی بافی در کدام دوره زیر صادر شد ؟

1) صفویه                 2) قاجاریه                  3) پهلوی                 4) جمهوری اسلامی

 

 

61- سه قبال چند گره می باشد ؟

1)  42000                    2)43000                   3)  449000                   4)45000

 

62- تعداد گره های عرضی فرشی 400 و حدود 90 رج این فرش بافته شده است بدست بی آورید تعداد مقاط فرش را ؟

1)2                                 2)  3                           3)  4                            4)5

 

63- به فرش هایی گفته می شود که معمولا مساحت آنها از یک متر کمتر باشد؟

1) پادری                          2) کلگی                        3) کناره                     4) پشتی

 

64- جدا کردن پشم از تخته پوست های گوسفند بوسیله مواد شیمیایی را......... می گویند .

1) پشم مرده             2) پشم زنده ی نو          3)  پشم حلاجی شده         4) چین زمستا نه

 

65- یکی از عالی ترین فرش های زمان خسرو پرویز ....... است .

1) پازیریک                   2) اردبیل                    3) چلسی                      4) بهارستان

 

66-مهم ترین ویزگی پشم های زلاندنو – استرالیا – آرزانتین – ارو گوئه  چیست ؟

1) آنها را به سهولت می توان رنگ نمود.    

2)پشم های درجه 2 محسوب می شوند .    

3) آنها نزدیک به پشم های ایرانی هستند.

4) همه موارد فوق صحیح است .

 

67-مراحل تبدیل الیاف  پشم به خامه به ترتیب کدام گزینه است ؟

1) سُرت کردن – حلاجی و شست شو – ریسندگی – رنگرزی   

2) شست شو - سُرت کردن – حلاجی و– ریسندگی – رنگرزی   

3) طبقه بندی – شست شو – ریسندگی – رنگرزی - حلاجی

4) طبقه بندی – ریسندگی – حلاجی و شست شو– رنگرزی

 

68- پشم سفید درجه 2 کدام است ؟

1) کل پشم های سفید بدن گوسفند بدون پشم های دست و پای آن     

2)پشم های سفید دست و پای حیوان     

3) پشم های سفید الیاف کوتاه گوسفند

4)گزینه دو و سه صحیح است .

 

69- حدود 35 سانتی متر از فرشی بافته شده است چنانچه رجشمار فرش 45 و نوع گره آذری باشد تعداد رج های بافته شده را حساب کنید

1) 100                         2)  150                   3) 225                          4)250

 

70- در دستگاه ........ می توان فرشی با دو برابر طول دستگاه فرشی را بافت .

1) تبریزی           2) ترکی             3) گردان               4) گزینه یک و دو صحیح است 

 

71- پنج گره ذرعی در مناطق فارس باف چند سانت متر می باشد ؟

1) 5/27                       2) 30                      3)  5/32                             4)35

 

72- در فرش صوف گاهی......... با پود زرین بافته می شود .

1) زمینه                  2) حاشیه              3) گلیم بافی اول کار           4) دور گل های متن

 

73-کدام دستگاه ( دار ) زیر به سلامت بدن انسان لطمه وارد می کند ؟

1) فندک دار                    2) افقی                        3)  ترکی                          4) ثابت

 

74- نقش کوجی در بافت فرش کدام مورد است ؟

1) پیشگیری از پایین زدگی                                                        2) پیشگیری از بالا زدگی         

3) پیشگیری از غلط بافی                                                         4) پیشگیری ازکَجی فرش 

 

75- در حین بافت برای کرک گیری و جلو کشی ریشه های زده شده از چه ابزاری استفاده می کنند ؟

1) قلاب                  2) قشو                 3) قیچی          4)همه ی موارد فوق صحیح است  

 

76- فرش به معنی گستردنی و......... است .

 1 ) پُرز دار                 2) گره دار                       3) گستردن                     4) جاجیم

 

77- از صنایع زیر کدام یک مقدمه ای بر صنعت قالیبافی است ؟

1) سفال و گلیم بافی                                                                   2)  گلیم و حصیر بافی      

3) حصیر و سبد بافی                                                                   4)سبد بافی و گلیم

 

78- ابعاد قالی پازیریک کدام مورد است ؟

1) 195×190           2) 198×  195             3) 200×198               4)198×190

 

79- کدام مرحله تکوین و تکمیل قالیبافی محسوب می شود ؟

1) استفاده از حصیر – بوریا – گلیم درشت - قالیبافی 

2) استفاده از حصیر – بافت پارچه های درشت  – گلیم - قالیبافی        

3) استفاده از پوست حیوانات – بوریا – گلیم درشت - قالیبافی  

4) استفاده از سبد – بوریا – گلیم های هنری باف - قالیبافی 

 

 80- در رابطه با فرش پازیریک کدام مورد صحیح است ؟

1)قالیچه در کف تابوتی بر روی نمد پنه شده و روی ان جسدی متعلق به قوم سکاها قرار داشته .   

2) در کتب مختلف از آن به عنوان نمونه ای عالی یاد شده که بارگاه خسرو پرویز را زینت می داده.        

3) اولین فرش گره دار بوده که در قرن اولیه هجری و قبل از اسلام بافته شده است. 

4) گزینه ی یک و سه صحیح است .

 

81- نصرالدین محمد همایون (پادشاه هند) در دربار کدام پادشاه تحت تاثیر هنر فرش ایران قرار گرفت ؟

1) شاه عباس                                                                                2) شاه طهماسب                

3) شاه صفی الدین                                                                           4) ناصرالدین شاه

 

82- مهمترین فرش باقی مانده از دوران صفویه کدام گزینه می باشد ؟

1) اردبیل                       2) چلسی                  3) بهارستان                     4) جانمازی

 

83- استاد مقصود کاشانی بافنده کدامیک از فرش های معروف می باشد ؟

1) اردبیل                   2) چلسی                      3) بهارستان                      4) جانمازی

 

84- درعصرصفویان . در زمان کدامیک از پادشاه شکوفایی فرش بیشتر شد ؟

1) شاه عباس اول                                                                           2) شاه طهماسب          

3) شاه صفی الدین                                                                           4) ناصرالدین شاه

 

85- به چه نحوی در زمینه طراحی فرش  (در دوران صفویه  ) تحولی ایجاد شد ؟

1) از کار هنرمندان کاشی کار استفاده شده است   

2) از کار هنرمندان تذهیب استفاده شده است   

3) از کارهنرمندان خاتم کارو گچبر استفاده شده است   

4) همه ی موارد فوق صحیح است .

 

86- عوامل پدید آمدن بازار فرش برای نخستین بار چه بود ؟

1) در زمان ناصرالین شاه در ترکیه بازاری برای فرش فروشان دایر گردید

2)کلیه فرش ها ی موجود در بازار به فروش رفت ، بنابراین صادرات شکل گرفت

3)بازرگانان تبریزی به نیت تولید و صادرات فرش کارگاه هایی در شهر اراک ، تبریز، کرمان و مشهد دایر کردند              

4) همه گزینه ها صحیح می باشد . 

 

87- نخ نزله چند برابرعرض قالی می باشد ؟

1) 3                                2)  4                        3)6                               4)8 

 

88- زنجیره بافی عملی است برای مهار کردن .................

1) محک کردن کار بافت                                                            2) پودهای گلیم بافی         

3)نقش خاصی به گلیم می دهد                                          4) همه ی موارد فوق صحیح است

 

 

89-چهار قبال چند گره است ؟

1) 5600                      2) 5800                   3) 56000                 4)58000

 

90- بهترین پشم مناسب برای قالی بافی چه نوع پشمی است ؟

1) پشم گوسفند مرینوس                                                           2) پشم گوسفد ایرانی          

3) پشم گوسفد آرژانتینی                                                             4) پشم گوسفند اروگوئه

 

91- تعریف کُرک کدام گزینه می باشد ؟

1) الیاف ظریف لا به لای موی بُز که مصرف آن برای فرش بافی مناسب نیست

2) الیاف ظریف لا به لای موی شُترکه مصرف آن برای فرش بافی مناسب نیست         

3) الیاف ظریف لا به لای موی گوسفند که مصرف آن برای فرش بافی مناسب نیست     

4) گزینه یک و دو صحیح است 

 

92- اگر درصد بیشتری ، از پشم های مورد سُرت ............ باشند. بدون رنگرزی آنها را به صورت خود رنگ مورد مصرف قرار می دهند ؟

1) اَلوان             2) شکری                 3) مشکی                 4)همه ی موارد صحیح است

 

93- معمولا از نخ های خام ......... تا ......... دنیر در قالیبافی استفاده می شود .

1) 60 تا 160                                                                                2)  60  تا  150             

3) 90 تا  170                                                                                4) 40  تا  150

 

94- پشم زنده نو چیست ؟

1) چیدن پشم از حیوان زنده بوسیله قیچی و یا نوع برقی آن که معمولا سالی دو بارانجام می گیرد     

2) چیدن پشم از گوسفند زنده تحت عنوان چین بهاره و چین پائیزه در سال    

3)چیدن پشم از بدن زنده گوسفند که ممکن است سالی سه بار انجام شود . 

4) همه گزینه ها صحیح است

95- برای بافت شیرازه دو طرف قالی از ........ تا ......... تار به نسبت ظرافت و اندازه قالی چله اضافه تر منظور می گردد .

1) 2 تا 4                     2) 2 تا 6                  3)  4 تا 6                         4) 4 تا 8 

 

96- جمله زیر در رابطه با چله کشی ............... می باشد.

 «  دو رشته نخ چند لا یکی را در فاصله 25 تا 30 سانتی متر  بالاتر  از زیر دار و دیگری را با فاصله 20 سانتی متر بالاتر از نخ اول به طور افقی به راست رو ها می بندیم »   

1) چله کشی فارسی                                                                    2) چله کشی  ترکی

3) چله کشی تلفیقی                                                                        4) چله کشی بازاری

 

97- بعد از اتمام چله کشی ترکی برای صاف بودن عرض اولیه قالی و گلیم بافی چه اقدامی باید انجام بدهیم ؟

1) بعد از کنترل پخش چله ها شروع به بافت گلیم کرباسی می کنیم

2) یک خط کش چوبی و یا فلزی لابه لای چله ها قرار می دهیم و شروع به بافت می کنیم .

3) یک خط کش چوبی و یا فلزی لابه لای چله ها به جای نخ چند لا شده زیرین قرار می دهیم  .

4) گزینه دو و سه صحیح می باشد.

 

98- در بافت گلیم صوف از چند پود استفاده می شود ؟

1) از دو پود - پود ضخیم و سپس پود نازک 

2) از دو پود – پود نازک و سپس پود ضخیم     

3) از یک پود ضخیم به صورت ضربدری         

4) از دو پود نازک

99- ازمحاسن چله کشی به روش ترکی کدام گزینه صحیح می باشد ؟                                     

1)پایین کشی آسانتر                                                            2) نظم بهتر و بافت تمیز تر       

3)تسلط بیشتر بافنده                                                            4)همه  موارد فوق صحیح است

100- هر سنگ چند مثقال است ؟

1)80                        2)   90                     3)  100                            4)110

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


سوالات تستی از کتاب قالیبافی

گروه فرش شهر تهران - سوالات تستی از کتاب قالیبافی - 2- مقدمه ای بر صنعت قالی بافی است . 1)
قالی بافی

هنر و فرهنگ - قالی بافی - زیر مجموعه www.shivaazimi.blogfa خوش آمدید!کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.
نمونه سوالات قالی بافی و گلیم بافی

مرکز آزمون مجتمع مراکزآموزشی فنی حرفه ای - نمونه سوالات قالی بافی و گلیم بافی - آخرین اخبار و
صنایع دستی آذربایجان شرقی

صنایع دستی برجسته استان شامل قالی بافی، گلیم بافی، هنرهای چوبی ، نمدمالی، کتاب آرایی
قالی بافی

قالی بافی از پیشینه بافت قالی گره و پرزدار ایران در فصل هنر عصر هخامنشی یاد شد. بدیهی است كه
صنایع دستی

صنایع دستی برجسته استان شامل قالی بافی، گلیم بافی، هنرهای چوبی ، نمدمالی، کتاب آرایی
قالی بافی

دار قالی بافی در واقع مهمترین وسیله ای است که برای بافت یک فرش دانلود کتاب قصه های هزار
قالی بافی کودکان

کتاب‌خانه سیار روستایی تفت و مهریز - قالی بافی کودکان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تاریخچه قالی بافی

اوراق تاریخ - تاریخچه قالی بافی - معرفی کتاب. ایران57. اسامی و اصطلاحات تاریخ ایران و جهان (1)
برچسب :