پیام کاربر سایت شفت ما: عزیز شفت رفت(او یوزارسیف شفت بود)

30 ماه خدمت به مردم شريف شفت

 

مقدمه:

   جواد شفيعي ثابت متولدسال1359 در شهر رشت مي باشد؛وي در تاريخ 90/6/26 به سمت فرماندار شهرستان شفت منصوب شد. ايشان در زمان انتصاب؛ جوانترينفرماندار گيلان و دومين فرماندارجوان كشور بود.طي30 ماه گذشته كه دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي سال90 و انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي اسلامي شهر وروستا92 برگزار  گرديد با مديريت  او سپري شد؛بنحوي كه درسال 90 فرمانداري شفت براساس گزارش وزارت كشور رتبه نخست مديريت برگزاري انتخابات را در استان كسب نمود.

   كاهش اعتبارات وتخصيص ها در سالهاي91و92 بعلت تحريم هاي ظا لمانه استكبار جهاني نتوانست روند اجراي پروژه ها و خدمت رساني به مردم شريف شهرستان عالم پرور شفت را متوقف سازد و علي رغم حوادث غيرمترقبه اي همچون سيل؛ آتش سوزي و برف در شهرستان كه هريك خسارتهايي را  بدنبال داشت؛لكن با تلاش همه كاركنان و مديران دولتي؛نماينده محترم شهرستان؛ امام جمعه محترم و اعضاي محترم شوراي تأمين شهرستان شفت شاهد خدمات ارزشمندي طي30ماه خدمت ايشان بوديم كه به خلاصه اي از آن به شرح ذيل مي پردازيم

گاز  رساني به روستاهاي شهرستان شفت:

 از ابتداي انقلاب تا90/6/30 درصدبهره مندي گاز روستايي شهرستان  طبق آمارهاي شرکت گاز و کتابچه آمار حدود38درصدبود؛ لکن طي30ماه گذشته اين شاخص 15 درصدافزايش يافت.نصيرمحله-فشالم-مرخال-کليسران-خميران-خرطوم پايين وبالا-دوبخشر-زردکام-خرفکل-تکرم-بيالوا-خطيبان-ناصران جزء روستاهايي بودند كه ازنعمت گازبرخوردار شدند.

همچنين در اين مدت طراحي ونقشه برداري بيش از20روستاي ديگر از جمله:گيلده ،كلاچ خندان ،شيخ محله ،چوسر؛والي سرا؛ شادنشين ،قلعه كل ‌،ماشاا...محله، پلنگ پشت؛ميرسرا‌؛چوبر‌، كاظم آباد ‌، داكله سرا‌، مبارك آباد‌ ؛آقا نورسه تن ؛ شالما ، خرمكش ، سالك معلم ، سفيدمزگي ، سياه مزگي توسه ، لپوندان ، علي سرا ، مزگده وگنجار انجام پذيرفته است.

آسفالت راه روستايي:در اين ايام بيش از30کيلومتر راه روستايي آسفالت گرديد

ليشاوندان(Km4) -شالده(km7) -شادخال(km1.5)-نوده پسيخان(km1.5) -آهنکل(km1.5) -پشت سرا(km1.5) جيرده؛خ امام صادق(km1) -شانه خاکي مرخال تاتقاطع(km1.5) -ماشاتوک(km1.5) -بدآب(km1.5)-شالده به برزوهندان(km3)-خرفكل(m500)

روکش آسفالت راههاي شهرستان:8500متر روکش آسفالت راههاي شهرستان در اين ايام انجام گرفت

لپوندان(km1.5) -چهارراه احمدسرگوراب تا خرفکل(km1.7) -شفت به صيقل کومه(km2) -مرخال بسمت شفت(km2.5) -بازارشالما(800m)

راههاي کددار و تامين اعتبار شده در کميته برنامه ريزي سال92جهت آسفالت راههاي روستايي و اجرا در بهار93:

چوبر-چناررودخان-مژدهه-راسته کنار-کليسران-خرفکل-دوبخشر-چماچا-امامزاده ابراهيم-آقامحله به بدآب-گيلده-بيالوا-بالا لاسک-ملل آب-ونه سرا

آبرساني به روستاها: بيش از10روستا در اين فاصله اجرا و توسعه شبکه يافت

تکرم-خطيبان-کوزان پايين-بدآب-عثماوندان-پشت سرا-محرمان-بيجارسر-چوبتراشان-ناصران-خميران- لاسك-سالك معلم-مژدهه-سياهمزگي

پل هاي ساخته شده و يا شروع به توسعه و ساخت گرديده عبارتند از:

*احداث پل بدآب که از مطالبات اصلي و سي ساله مردم شريف شهرستان وگردشگران بود که درسال91شروع و به اتمام رسيد ودرسال 92نيز 1.5KM روكش آسفالت آن نيز اجراشد.

* اتمام تقاطع غير همسطح شفت(درحاليکه درمقايسه باپلهاي آقاسيدشريف و فومن اين پروژه باتامين مصالح ازشهرستان زودترافتتاح شد)و اجراي 4رينگ ورودي و خروجي آن

*احداث50درصدپل روستايي زردکام به نهزم وكددار شدن باقي اعتبارات موردنياز آن

*تعريض پل شيخ محله شفت از محل اعتبارات دولتي وکميته برنامه ريزي كه طرح وتصويب وتأمين اعتبار آن از سوي فرمانداري صورت پذيرفت

*اتمام پلهاي روستايي واليسرا-سياهمزگي-کلوان-کمسار-عليسرا-سالک معلم و 2پل در شهر احمدسرگوراب

افتتاح هتل ؛ مسافرخانه ؛ رستورانها ؛تالار و ميهمان پذيريها که  با هدفگذاري توسعه زيرساخت هاي  توسعه گردشگري شهرستان  حمايت وانجام شد:

افتتاح هتل راد-افتتاح مسافرخانه رهاد سبزشمال-رستوران شكوفه نونصيرمحله-تالار فيروزه-رستوران سنتي سپينود-مجتمع پذيرايي ققنوس-رستوران کلوان  ومجتمع پذيرايي؛رفاهي واقامتي ستاره هاي سربي كه درحال اجرا ميباشد.

ساخت و توسعه و بهره برداري مرغداري هاي جديدو مدرن:

 به نحوي که شاخص توليد گوشت سفيد به ميزان14871 تن و ميزان كل جوجه ريزي به تعداد7818690 قطعه افزايش چشم گير داشته است که عمدتا ماحصل اعتبارات و جلسات ويژه طرح توسعه کشاورزي سال91 است که به ميزان هشت ميليارد و صد و پنجاه ميليون تومان تسهيلات در 22جلسه سال 91 برگزار؛مصوب وتوزيع گرديد.

مرغداري نوک حنايي شالده-مرغداري خرفکل- مرغداري کوزان- و ..

افتتاح و يا انتزاع و يا ادغام ادارات دولتي در شهرستان شفت طي30ماه گذشته  :

1 -افتتاح و تجهيز اداره راه و شهرسازي شفت و انتزاع از فومن

2 -فتتاح و تجهيز نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان شفت و انتزاع از فومن

3 -افتتاح و تجهيز اداره ميراث فرهنگي؛صنايع دستي و گردشگري و تحويل ساختمان و استقرار در شهراحمدسرگوراب

4 -ادغام و افتتاح اداره صنعت و معدن و تجارت به نحوي که در گذشته فقط اداره بازرگاني در شهرستان بود

5 -ادغام و افتتاح اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعي شهرستان به نحوي که اولين اداره با اين نام در کشور ودر شهرشفت افتتاح شدوخبرآن در رسانه هاانعكاس گسترده يافت

6 -افتتاح و تجهيز اداره حفاظت محيط زيست و انتزاع از فومن

 پروژه هاي اجرا شده آب منطقه اي   طي30 ماه گذشته:

عنوان پروژه

ميزان اعتبارهزينه شده (ميليون ريال)

احداث ديواره حفاظتي(سنگ چين) وساماندهي رودخانه جيرده

2900

احداث بند انحرافي و سردهنه سازي در نصيرمحله

550

احداث سيفون زيرگذرشادخال

100

تجهيز وبرقدار نمودن ايستگاه پمپاژ چوسر

700

تعمير؛بازسازي و راه اندازي چاه هاي عميق موجود در سطح شهرستان وتعريض الكتروپمپ هاي شناور- 10مورد

400

تعميق ؛بازوسازي وكف تراشي آب بندان هاي موجود در سطح شهرستان(كوزه گران؛آقاسيديعقوب؛تكرم؛كلاچ خندان و ...)

600

بهسازي و ساماندهي رودخانه هاي سياهمزگي و امام زاده ابراهيم(ع) وسردهنه سازي انهار منشعب از رودخانه هاي مذكور

3000

لايروبي انهار؛زهكش ها وكانال هاي بتني موجود در سطح شهرستان شفت

200

 

*ميزان اشتغال بر اساس گزارش هاي تعاون؛كار و رفاه اجتماعي طي 30ماه گذشته:درصد تحقق اشتغال در سال91 معادل43/163% بودكه رتبه اول استان دراين سال به شفت اختصاص يافت ودر سال92 تاكنون معادل71/89 % از تعهدات شهرستان تحقق يافته است.

*كل اعتبار تسهيلات پرداخت شده توسط بنيادمسكن طي 30ماه گذشته 72000ميليون ريال به تعداد692 فقره وتعدادفرصت شغلي ايجادشده 1300نفر مي باشد؛همچنين شهرستان شفت با صدور430جلد سند مالكيت روستايي رتبه نخست استان را درسال91 به خود اختصاص داده است.

* طي30 ماه گذشته اعتباري بالغ بر  12000ميليون ريال جهت احداث؛ مقاوم سازي و تعمير مدارس شهرستان شفت  تخصيص يافته است.(مدارس:9كلاسه استثنايي؛دبيرستان شهيدانصاري جيرده؛شهيدوليزاده ماشاتوك؛دبيرستان دستغيب ليشاوندان؛وليعصر شفت؛ابتدايي شادخال و ...)

*كل اعتبار تسهيلات مشاغل خانگي؛كسب وكار خرد پرداخت شده توسط بهزيستي طي 30ماه گذشته به 37مددجو به ميزان 2500ميليون ريال  مي باشد.

*كل اعتبار تسهيلات مشاغل خانگي پرداخت شده توسط ميراث فرهنگي؛صنايع دستي وگردشگري طي 30ماه گذشته به 101هنرمند به ميزان 2497ميليون ريال  مي باشد كه درهمين ارتباط 101فرصت شغلي نيز ايجاد شده است.

فعاليت هاي حوزه فرهنگ وهنر شهرستان شفت طي30 ماه گذشته:

نوع فعاليت

از بدو تأسيس شهرستان تا پايان سال89

92-90

نمايشگاه كتاب

13

9

اهداي كتاب به دستگاه ها ومراكز فرهنگي

4000جلد

4582جلد

برگزاري جلسات شوراي فرهنگ عمومي

7

17

بيمه هنرمندان

0

3نفر

كنسرت موسيقي

4

18

اجراي تئاتر

0

5

فروشگاه عرضه محصولات فرهنگي

4

6

آموزشگاه آزاد هنري

0

1

كيوسك مطبوعاتي

0

1

چايخانه

0

1

كانون فرهنگي هنري مساجد

8

13

 

 

 

با اعتبارات 30ماه گذشته  وضعيت شهرستان در  حوزه و رزش بشرح ذيل است:

عنوان

مقدار/تعداد

تعداد ورزشكاران سازمان يافته

آقايان:739نفر   /   بانوان:182نفر   /   مجموع:921نفر

سالن هاي ورزشي ساخته شده يادر حال احداث

* سالن هاي ورزشي نصيرمحله وبانوان شفت تكميل وافتتاح گرديد.

*جايگاه تماشاگران چوبر كه تكميل و افتتاح گرديد.

*سالن ورزشي دانش آموزان جيرده كه نسبت به گذشته 30%پيشرفت فيزيكي داشته است.

 *سالن ورزشي احمدسرگوراب كه نسبت به گذشته 20%پيشرفت فيزيكي داشته است.

هيئت هاي ورزشي

26هيئت ورزشي فعال مي باشد كه از اين تعداد6 مورد طي30 ماه گذشته فعال شده اند.

اقدامات حوزه جهادكشاورزي طي30ماه گذشته  :

1 -افزايش توليدگوشت سفيدبه ميزان 14871تن كه معادل 30% افزايش نسبت به قبل از اين مدت را نشان مي دهد.

2 -افزايش توليدعسل به ميزان 7/207تن كه معادل 5/11% افزايش نسبت به قبل از اين مدت را نشان مي دهد.

3 -تعداد شاليكوبي هاي فعال 90واحد ميباشند كه 12 واحد طي 30ماه گذشته مدرن سازي شده و معادل 4/13% افزايش نسبت به قبل از اين مدت را نشان مي دهد.

4 -طي اين مدت3واحد مرغداري گوشتي صنعتي به ظرفيت 70هزار قطعه وميزان كل جوجه ريزي7818690 قطعه بوده است كه معادل 10% افزايش نسبت به قبل از اين مدت را نشان مي دهد.

5 -افزايش توليدشير به ميزان 32000تن كه معادل12% افزايش نسبت به قبل از اين مدت را نشان مي دهد.

6 -افزايش توليدگوشت قرمز به ميزان 6254تن كه معادل14% افزايش نسبت به قبل از اين مدت را نشان مي دهد.

7 - 27 كيلومتر طي اين مدت بتني سازي انهار آبياري انجام گرفته است.

8 -كل تسهيلات پرداختي بامحوريت كشاورزي طي اين مدت 109175ميليون ريال بوده است.

9 -طي اين زمان 1واحد دامداري صنعتي به ظرفيت20 رأس؛10 واحد دامداري شيري وصنعتي پرواري به ظرفيت100 رأس و 5واحد دامداري سنتي شيري به ظرفيت 50 رأس افزايش يافته است.

افزايش توليدات شيلاتي و آبزي پروري:

* ميزان سرمايه گذاري دولتي طي 30ماه گذشته مبلغ 1000ميليون ريال مي باشد.

*ميزان سرمايه گذاري از محل تسهيلات طي 30ماه گذشته مبلغ 21158ميليون ريال مي باشد.

*ميزان سرمايه گذاري از محل اعتبارات بخش خصوصي طي 30ماه گذشته 4000ميليون ريال مي باشد.

*طي 30 ماه گذشته توليدماهيان سردآبي 50% و توليد ماهيان گرم آبي 30% افزايش داشته است.

*همچنين يك استخرتوليد ماهيان خاوياري به ظرفيت65 تن و 2تن خاوياري درحال احداث ميباشد كه جهت اجراي آن تسهيلات يك ميلياردي مصوب گرديد.

ميزان ارائه وام وتسهيلات به متقاضيان در شهرستان شفت:

به نحوي که طي30ماه بيش از30ميلياردتومان به مردم و فعالان اقتصادي شهرستان وام پرداخت گرديده است که در تاريخ اين شهرستان بي نظير مي باشد.(جهادکشاورزي-مشاغل خرد و خانگي-کميته امداد-صندوق مهر-بهزيستي-تعاون-گردشگري-صنعتي)

اعتبار توزيع شده در دهياريهاي شهرستان:

طي سي ماه گذشته بيش از2ميليارد تومان جهت77دهياري در راستاي طرح هاي عمراني؛فرهنگي؛مذهبي؛ورزشي روستايي بحساب دهياريها واريز گرديد.

امور مصلي و مساجد:

واريز700ميليون ريال طي30ماه بحساب مصلي شهرستان شفت ازمحلهاي اعتباري مختلف که مستقيما فرمانداري درتصويب و تخصيص آن دخيل بود. .همچنين حدود100ميليون تومان بحساب مساجد شهري و روستايي شهرستان در اين ايام واريزگرديده است.

رتبه ها ؛ مقامها و لوح هاي تقدير کسب شده فرماندار و يا شهرستان و فعاليتهاي اوليني در اين 30ماه:

*رتبه اول مديريت انتخابات مجلس نهم به ارزيابي و اعلام وزارت کشور براي اولين بار تاريخ فرمانداري

*رتبه نخست ايجاد فرصت شغلي و اشتغال سال91 در استان گيلان براساس آمار اداره کار تعاون و رفاه اجتماعي

*انتخاب رسانه اي ترين فرماندار استان در جشنواره دهه فجر سال91 و دريافت لوح تقدير

*انتخاب فرماندار منتخب استان در برپايي راهيان نور90 و 91 و دريافت لوح تقدير

*اولين همايش بزرگ چندهزار نفري با حضور صداوسيما در دهه فجر91که با تقدير از عالم برجسته حجت الاسلام و المسلمين ميرعبدالعظيمي بسيار ماندگار گرديد.

*انجام نخستين سفراستاني استاندار و همه معاونين استانداري و اکثرمديران کل استاني طي يک روز کامل کاري به شهرستان شفت؛سال91

*رتبه هفتم ارزيابي شاخصهاي واحدهاي فرمانداريها در سال91 در بين 16فرمانداري

*دريافت لوح تقدير اجراي طرح توسعه کشاورزي  که در ميزان تسهيلات و سرعت توزيع آن متناسب با جمعيت شهرستان خوب ارزيابي گرديد.

*دريافت لوح تقدير در خصوص تسهيلات سفرهاي نوروزي؛-انتخابات ها ؛-کميته هاي دهه فجر و ...

مديريت بحرانها و حوادث غير مترقبه درشهرستان:

طي سي ماه گذشته شاهد بارش برف در کل شهرستان؛حريق روستاي نمونه گردشگري امامزاده ابراهيم(ع)؛وقوع دو فقره سيبلاب بزرگ در شهرستان حوادثي بود که هريک خسارتهاي فراواني را بوجود آورد در حاليکه سالهاي مالي و اعتباري و بودجه 91 و 92 جزو کم تخصيص ترين سالهاي پس از دوران دفاع مقدس بشمار ميرفت و اجراي پروژه ها را بسيار کند مي نمود؛لكن تمام تلاش ها معطوف به كاهش آسيب ها ونهايت جذب اعتبارات ومصوبات براي جبران مشكلات بكارگرفته شد؛به نحوي كه مصوبه استثنايي هيأت محترم وزيران جهت جبران خسارت هاي حريق روستاي امامزاده ابراهيم(ع) با اعتباري بالغ بر 9ميليارد تومان اخذ گرديد.در بحران برف92با تلاش همه مردم ومسئولين وبكارگيري توان بخش خصوصي و شوراهاو دهياران وهمت اداره راه وشهرسازي؛آب؛گاز وبرق شرايط مطلوبي فراهم گرديد.

ساير اقدامات:

*آغاز بازسازي و توسعه حرم مطهرامامزاده اسحاق(ع)

*برگزاري جشنواره هاي گل محمدي؛جشن خرمن ؛روزطبيعت و چندين همايش ديگر

*اهداي بيش از100ميليون تومان کمکهاي بلاعوض به محرومان از اعتبارت خيرين و دولتي و غيره از سوي فرمانداري (ساير دستگاهها نيز اقداماتي داشته اند)

*مراسمهاي فرهنگي و مذهبي و دعوت از شخصيتهاي استاني و کشور از جمله امام جمعه موقت تهران-اعضاي مجلس خبرگان رهبري-خادمين امام رضا(ع)-يادواره هاي شهدابه تعداد30يادواره

*مديريت جلسات وکميسيونهاي شوراي تأمين بنحوي که شاهدکمترين تنشهاي اجتماعي؛صنفي؛سياسي وکارگري طي30ماه گذشته باهمكاري اعضاي محترم شوراي تأمين بوديم

*ملاقات عمومي سه شنبه ها و حضور در روستاها و شهر بصورت چهره به چهره توسط شخص فرماندار به تعداد بيش از6000هزار نفر طي30ماه که اسامي اغلب انان در دفتر فرماندار ثبت و بعضا بصورت هفتگي به دفتر ارزيابي عملکرد استانداري ارسال گرديده است.

*تلاش جهت ارتقاي سازماني اغلب همکاران فرمانداري و بخشداري در پستهاي سازماني و نوع سمت و قرار داد و دوره هاي آموزشي به نحوي که نسب به 30ماه گذشته اکثر آنان ارتقا بهتري يافته تا بتوانند خدمات شايسته تري را تقديم مردم فهيم شهرستان نمايند.

 

به نقل از پرتا فرمانداری شفت ما

 


مطالب مشابه :


تجليل از خادمين نمونه حقوق بشر در شمالغرب کشور

تجليل از خادمين نمونه حقوق متن لوح تقدير خادمين نمونه رئيس هيئت امناي دفتر
یه خبر که دیر یادم افتاد بنویسم

و به همت دبيرخانه هيئت نظارت بر از خادمين نمونه قرآني حسين محمدي" لوح تقدير
عکس : تجلیل از مقالات برگزیده " همایش حقوق و کرامت انسانی از منظر قران کریم"

تجلیل از مقالات با اهداي لوح تقدير في‌السابق خادمين حقوق بشر
پیام کاربر سایت شفت ما: عزیز شفت رفت(او یوزارسیف شفت بود)

هيئت هاي ورزشي و لوح هاي تقدير کسب شده در دهه فجر91که با تقدير از عالم برجسته حجت
برنامه های فرهنگی ویژه ایام یادواره شهدا در بالاده

تقدير و تشكر اعضاء هيئت بعد از ظهر / مراسم خادمين شهدا ، لوح سپاس خادمين شهدا
برچسب :