معافیت پزشکی و سربازی

یکی از موارد معافیت پزشکی کف پای صاف از نوع خاص است . با ارزیابی فشار کف پا و اسکن سه بعدی امکان اثبات آن در مرکز تخصصی تبسم بصورت رایگان (كلينيك تبسم  تلفن ۶۶۵۷۲۲۲۰)فراهم است.

موارد معافیت پزشکی:

بيماريهاي عمومي
ماده 29: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا ميشوند
 از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-  عدم كفايت رشد و نمو جسمي و عضلاني كافي كه موجب ناتواني در انجام تكاليف نظامي ميشود معاف دائم.
بند 2-  ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و كسانيكه در دوران نقاهت بيماري ميباشند با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت.
بند 3-  پائين افتادگي احشاء توام با اختلالات عملي معاف دائم.
تبصره:  نوع خفيف-معاف از رزم.
بند 4-  طول قد مشمولان كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم.
 
بيماريهاي غدد مترشحهداخلي
ماده 30: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي غدد مترشحه داخلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند
 از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-  بيماريهاي غدد هيپوفيزاكرومگالي،ژيگانتيسم،سندروم كوشينگ،ديابت بي مزه،آدنوم هيپوفيز،هيپوفونكسيونكلي هيپوفيز معاف دائم.

بند 2-  بيماريهاي غدد تيروئيد.
الف) گواتر توكسيك معاف دائم.
ب) هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي معاف دائم.
ج) گواترهاي حجيم معاف دائم.
د) ندولهاي گرم و سرد معاف دائم.
ه) تيروئيديتهاي حاد شش ماه معاف موقت.
و) گواتر عمل شده خدمات غيررزمي.
بند 3-  بيماريهاي غددپاراتيروئيد.
هيپر پاراتيروئيدي و هيپوپاراتيروئيدي معاف دائم.
بند 4-بيماريهاي غدد فوق كليوي.
پركاري و كم كاري غده فوق كليوي معاف دائم.
بند 5- بيماريهاي غدد بيضه
الف) تومورهاي بيضه معاف دائم.
ب) ژنيكوماستي شديد معاف دائم.
ج) سندروم كلاين فلتر معاف دائم.
بند 6- بيماريهاي غدد ديگر
الف) تومورهاي هيپوفيز معاف دائم.
ب) هرمافروديسم‌ها معاف دائم.
بند 7- بيماريهايتغذيه و متابوليك
الف) ديابت قندي معاف دائم.
ب) هيپوانسولينيسم معاف دائم.
ج) بيماريهاي ويلسون معاف دائم.

 

 بيماريهاي پوست و بافتهاي زيرپوست
ماده 31: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي پوست و بافتهاي زيرپوست با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند
 از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-  انواعاگزماهاي وسيع وشديد
الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غير رزمي.
بند 2-  عفونتهاي قارچي عميق و وسيعپوست
الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
ب) كچلي 6 ماه معاف موقت.
بند 3-  هيپرئيدروز (عرق كردن كف دست) شديد معاف دائم.
بند 4- ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده معاف دائم.
بند 5-  بسوريازيس كف دست ويا زيس‌هاي شديد و گسترده وانور سه معاف دائم.
بند 6- سل‌هاي پوستي معافدائم.
بند 7-  لوپوس اريتماتوسيستميك و لوپوس ريتمانوديسكوئيد معاف دائم.
بند- خال‌هاي پيكمانته آنژيوم‌هاي وسيع و غيرقابل عمل
الف) توام با اختلالات عملي و يا در سر و صورت كه كراهت منظر ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
بند 9-  ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پارابسوريازيسبا پلاكهاي بزرگ معاف دائم.
بند 10- سيكاتريس‌هاي جلدي در صورتي كه وسيع و ضخيمبوده يا چسبندگي به اطراف داشته بطوري كه مانعحمل تجهيزات و تمرينات نظاميبودهيا تمايل به زخم شدن داشته باشد يا اختلالات عملي توليد نموده باشد معافدائم.
بند 11- اسكلرودرمپها-آتروفي‌هاي پوستي در صورتي كه وسيع و پيش روندهباشند معاف دائم.
بند 12- ويتيليگو گسترده صورت و يا هر دو دست و يا بيش از 40% كل بدن معاف دائم.
بند 13- عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شدهباشد مانند فلبيت‌هاي عمقيو سطحي كه با ورم مزمن اندام توام باشد معافدائم.
بند 14- هيپودرميتهاي ندولر و شديد و منتشر و مقاوم و توام با علائمسيستميك معاف دائم.
بند 15- درماتيتهاي بولوز غيرميكروبي اكتسابي و درماتيتهايبولوز مادرزادي و اكرودرماتيت مزمن هالوپو،آكرودرماتيس،آنتروپاتيكا معافدائم.
بند 16- هيپركراتوزكف هر دو دست و يا هر دو پا:
الف) در مورد شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غير رزمي.
بند 17- فرنكولوز شديد و وسيع يكسالمعاف موقت
بند 18- بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حساسيتو يا مسموميت
نسبت به مواد شيميايي (شغلي،داروئي،جنگي) ايجاد شده و به درمان مقاوم باشد معاف دائم.
بند 19-كهير
الف) همراه با آنژيوادم معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غير رزمي.
بند 20- آلويسي آرآتا همراه با كراهتمنظر يا توتاليس و يايونيورساليس معاف دائم.
بند 21- بيماريهاي كلاژن- اسكلرودرمي ها-پلي آرتريت نودوزا، و اسكوليتهاي لنفوسيتي، واسكوليتهاي داروييدر صورتي كه وسيع بودهو سبب اختلال عملي گردند معاف دائم.
بند 22- انواعآكنه وقتي كه شديد باشد و يا منظره صورت را تغيير دهد و يا اينكه ناحيه وسيعي ازگردن، كتف‌ها،سينه و پشت را فرا گرفته باشد معاف دائم.
بند 23- ليشمانيوز(سالك پوستي(
الف) فعال شش ماه معاف موقت.
ب) در صورتيكه پس از بهبودي كراهت منظر يا اختلال عملي اعضاء را ايجاد نمايد معاف دائم.
بند 24-ساركوئيدوز پوستمعاف دائم
بند 25-بيماري ژنودرماتوز مانند تو بروز اسكلر وزيس ، ركلين هوزن،آلبينيسم ، اكتيوزمادرزادي،گزرودرماپيگمانتوزا،پور فيري معاف دائم.
بند 26- ايكتيوز گسترده مادر زادي يا اكتسابي معاف دائم.
 

بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب
ماده 32: مشمولان مبتلا به بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيتهاي مندرج در هربند به شرح زير  استفاده خواهند نمود.
بند 1-اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي (مانند فريدرش و....)معافدائم.
بند 2- اختلالات تعادلي مخچه اي معاف دائم.
بند 3- انواع ميليتها و سكلآنها
الف) درصورتي كه  شديد باشد معاف دائم.
ب)درموارد خفيف (زماني كه براساس طبقه بندي بين المللي (0تا5)درحد 4 باشد)خدمات غير رزمي.
بند 4- انسفاليتها وانسفالوباتيها درصورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد معافدائم.
بند 5- موليتپل اسكلروزيس يا MS معاف دائم.
بند 6- انواع صغر عضلانيعضلات بزرگ مشروط بر اينكه اختلال  شديد و مشهود ايجادكرده باشد معاف دائم.
بند 7- انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه  معاف دائم.
بند 8- اختلالات مادرزاديسيستم اعصاب مركزي از هرنوع معاف دائم.
بند 9-انواع پارپلژي ها، پاراپارزي هاهمي پلژي ها ، همي پارزيها و منو پلژيها معاف دائم.
بند 10- انواع اختلالات وحركات غير طبيعي  عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي  معاف دائم.
بند 11- انواع صرعبه شرط ثبوت كلينيكي و يا پاراكلينيكي در يكي از مراكز درماني دانشگاهي يا نظاميمعاف دائم.
تبصره : درمواردي كه شروط فوق تحقيق نيابد ولي مدارك قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشدبه خدمت غير رزمي  اعزام و در مشاغل مناسب گمارده شود در صورتيكه درحين خدمت صرع ثابت شود معاف دائم.
بند 12- انواع پلي نوريتهايبهبود يافته و سكل آنها باتاييد الكترود يا كنوزيس به شرط ثبوت كلينيكي وپاركلينيكيدر مراكز درمانيدانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
بند 13- انواع نوروفيبروماتوزها
الف) درمورد شديد (اختلال عملكرد ، كراهت منظر)معاف دائم.
ب)در موارد خفيف خدمات غير رزمي.
بند 14-سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورتداشتن اختلال عملي وعصبي به شرط ثبوت  در مراكز درمانيدانشگاهي يا نظامي معافدائم.
بند 15-انواع نورالژيها معاف ازرزم.
بند 16- انواع فلج  اعصابكراينال
الف) درموارد شديد و مقاوم به درمان با اثبات كلينيكي يا پاركلينيكي معاف دائم.
ب)درموارد خفيف  خدمات غيررزمي.
بند 17- انواع سكته هاي مغزي وضايعات  عروقي مغز
الف)با عارضه عصبي(ارگانيك يا غير ارگانيك)معاف دائم
ب) بدون عارضه خدمات غير رزمي
بند 18- بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي ياپاركلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
بند 19- تورتيكوليمعاف دائم.

 

 بيماريهاي روانپزشكي
ماده 33: مشمولان مبتلا به بيماريهاي روانپزشكي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-انواع پسيكوزها شامل (اسكيزوافكتيو، اختلالات هذياني ،پسيكوزهاي آتيپيك مزمن)معاف دائم.
بند 2- اختلالات خلقي
الف) شديد در فازمانيك يا فاز افسردگي اعم از حاد ويا مزمن معاف دائم
ب)اختلال افسردگي اساسي معاف دائم
ج)انواع اختلال خلفي افسردگي خفيف (ديس تايمي و سايكلوتايمي)،اختلال خلقي نوع دوم (هيپومانيا)درصورتيكه با دارو تحت كنترل بوده و ياتهديد كننده خود و اطرافيان نباشد معاف ازرزم .
بند 3- انواع اختلالات شخصيتي
الف) انواع سايكو پات و نوع مرزي و نوع اسكيزوئيد معاف دائم.
ب)انواع ديگر اختلال شخصيت درصورتيكه ناتوان كننده باشد معاف دائم.
ج)درصورتيكه ناتوان كننده نباشد معاف ازرزم
بند 4- انواع نوروزهاي شديد ومقاوم به درمان و مزاحم معاف دائم
بند 5- انواع نقيصه هاي عقلاني و كند ذهني ها (عقب ماندگي)
الف)با ضريب هوشي زير 60 معاف دائم
ب)باضريب هوشي بين 75-60 معاف از رزم
بند 6- اختلالات تكلم و لكنتزبان در صورتي كه علت رواني پانورولوژيك داشته باشد
الف)درصورت شديد بودن معاف دائم
ب)درموارد خفيف خدمات غير رزمي
بند 7-بيماريهاي رواني ناشي از جنگ وحوادث
الف)درصورتي كه استقرار يافته باشد به شرط ثبوت در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي توسط دو نفر روانپزشك معاف دائم.
ب)درصور ت عدم استقرار خدمات غيررزمي
بند 8- اختلال رفتار (عدم تعادل عصبي و رواني )وكژخوئيها بطوري كه مغايرشئونات نظامي باشد همچنين انحرافات اخلاقيو جنسي مانند ترانس سكسواليسم معافدائم
بند 9-اختلالات كنترل تكانه معاف دائم.
تبصره :تيك ها (تكانه هاي)ضعيف و گذرا مثل پلك زدن و....معاف ازرزم..

 

 بيماريهاي جراحي مغز واعصاب
ماده34: مشمولان مبتلا به بيماريهاي جراحي مغز واعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1- معايب ستون فقرات(مادرزادي يا اكتسابي)
الف) در موارد شديد يا اشكال عملي معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند2-اسپونديلوليزيس و اسپونديلوليستزيس معافدائم.
بند3- انواع هرني ديسكال با علائم كلينيكي و راديولوژي عمل شده و عمل نشدهمعاف دائم.
(در موارد بيماران عمل شده انجام ميلوگرافي و يا MRI ستون فقرات كه در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي انجام شده باشد منضم به تاكيد راديوگرافي ضروري است(
بند4- تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات
الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد معاف دائم.
ب) بدون اختلال عملي خدمات غيررزمي.
بند5-انواع شكستگي‌هاي تازه و مهره‌ها(بدنه،تيغه،زوائد مفصلي) معافدائم.
بند6- تغيير شكلهاي مادرزادي و واضح جمجه مانند هيدروسفالي، ميكروسفاليمعاف دائم.
بند7-اختلالات عروقي مغز با و بدون علائم كلينيكي (مثل انوريسم و A.V.M  )معاف دائم.
بند8- سابقه عمل جراحي روي مغز معاف دائم.
بند9-كمپرسونهاينخاعي مانند تومورهاي استخواني مهره‌ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها خواه بهمرحله فلجرسيده باشد يا نرسيده باشد معاف دائم.
بند10-هر نوع جسم خارجي درداخل جمجمه و كانال نخاعي معاف دائم.
بند11-دنده گردني
الف)با عوارض شديد معاف دائم.
ب)بدون عوارض خدمات غيررزمي
بند12-توراسيك اوت لت سندرم با تائيدكلينيكي و يا راديولوژي معاف دائم.
بند13-انواع خونريزيهاي سربر ومننژ
الف)با عارضه عصبي (ارگانيك يا غيرارگانيك)معاف دائم.
ب)بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند14- تروماهاي عصبي
الف)فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده معاف دائم.
ب)صدمات عصبي حسي خدمات غيررزمي.

 

 بيماريهاي ريه و قفسه صدري
ماده 35: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي ريه و قفسه صدري با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج  در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1-تغيير شكل و نقص‌هاي مادرزادي حجاب حاجز (نبودنديافراگم يا فلج حجاب حاجز) معافيت دائم.
بند2-تغيير شكل‌هاي مادرزادي قفسه صدريمانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل)، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي:
الف) همراه با اختلال باليني واضح در عمل قلب يا ريه معاف دائم.
ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي خدمات غيررزمي.
بند3-عدم تشكيل قسمتي از ريه(آژنزي ريه) و آپلازي كامل ياجزئي كه ايجاد اختلال در عمل تنفسي نموده باشد معاف دائم.
بند4-استنيت واستئوميليت دنده‌ها يا ترقوه يا جناح سينه يا كتف:
الف) در نوع مزمن (بيش از 6ماه) معاف دائم.
ب) در نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ج) در نوع بهبود يافته خدمات غيررزمي.
بند5-شكستگي دنده‌ها يا جناغ يا كتف يا ترقوه كه موجب اختلال عملتنفسي يا تغيير شكل شديد آنان شده باشد به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يادانشگاهي معاف دائم.
بند6-سيكاتريس سوختگي وسيع و يا سيكاتريس‌هاي اعمال جراحيكه ايجاد اختلال عملي تنفسي نمايد معاف دائم.
بند7-انواع پلورزيها:
الف) از نوع مزمن (بيش از 6ماه) معاف دائم.
ب) از نوع حاد شش‌ماه معاف موقت.
بند8- سابقه پنوموتوراكس خودبخودي:
الف) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي (يك بار تاييد شده) معاف از رزم.
ب) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي تكرار شونده (بيش از يكبار) معاف دائم.
بند9-ساركوئيدوز،فيبروز ريه،سندرم كارتاژنز معافدائم.
بند10-تومورهاي حجاب حاجز و يا جنب اعم از خوش خيم و بدخيم معافدائم.
بند11-بيماريهاي قارچي مزمن ريه معاف دائم.
بند12-پنوموكونيوزها معافدائم.
بند13-آمفيزم ريه:
الف) بصورت منتشر معاف دائم.
ب) لوكاليزه خدمات غيررزمي.
بند14-كيستهاي مختلف ريه (هيداتيك،درموئيد) پلوروپري كارديال و كيستهايهوايي بزرگ و متعدد معاف دائم.
بند15-آبسه ريوي و سكلهاي وسيع عفوني معافدائم.
بند16-برونشكتازي:
الف) دو طرفه يا دو لب در يك ريه معاف دائم.
ب) يك لوب يك طرفه معاف از رزم.
بند17-برونشيت مزمن كه توليد عوارض باليني نمودهباشد معاف دائم.
بند18-آسم به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يادانشگاهي.
الف) در موارد متوسط و شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند19-تومورهاي برونش بطور كلي اعم از بدخيم يا خوش خيم معافدائم.
بند20- اجسام خارجي ريه، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعثاختلال در فونكسيون ريه شده باشدبه شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يادانشگاهي معاف دائم.
بند21-سابقه اعمال جراحي سينه اعم از برداشتن بيش از يكدنده و توراكوپلاستي ورزكسيون ريه و دكورتيكاسيون معاف دائم.
بند22-تنگي‌هايتراشه برونشها كه ايجاد اختلالات عملي كرده باشد معاف دائم.
بند23-تومورهايمدياستن،مدياستنيتهاي مزمن علائم فشار به مدياسيتن معاف دائم.

 

 بيماريهاي استخوان - اسكلت
 ماده 36: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي استخوانها(اسكلت) با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1-انحرافات ستون فقراتمادرزادي يا اكتسابي:
 الف) در اشكال شديد و ناتوان كننده معاف دائم.
(1) انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات (اسكوليوز بيش از 30 درجه معاف دائم).
(2) جبران نشده و يا منجر به تغيير شكل قفسه صدري شده باشد معاف دائم.
(3) كيفوز شديد بيش از 70درصد معاف دائم.
ب) در  اشكال خفيف (انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20درجه) معاف از رزم.
بند2-اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غيررزمي.
بند3-هر گونه اعمال جراحي (استخواني) ستون فقرات معافدائم.
بند4-شكستگي‌هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره ويا عارضه ديگر مفصلي همراه باشد معاف دائم.
بند5-نكروز آواسكولار سر استخوان رانبه هر علت-معاف دائم.
بند6-شكستگي‌هاي لگن:
الف) نوع مالگين معاف دائم.
ب) نوع Open Book معاف از رزم.
بند7-بيماري شوئرمان خدماتغيررزمي.
بند8-استئوميليت:
الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ب) عفونتهاي سخت حاد و عفونتهايي كه عليرغم 6ماه درمان بهبود نيافته و منجر به تغيير شكل استخوان يا ترشح مكرر باشد معاف دائم.
بند9-تومورهاي استخواني خوش خيم.
الف) تومورهاي استخواني متعدد و يا با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.
ب) تومورهاي داخل استخواني منفرد بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند10-كيستهاياستخواني:
الف)كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا به اندازه بيش از  قطر استخوان معاف دائم.
ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند11-شكستگي‌ها:
الف) شكستگي‌هاي استخوانهاي بلند كه منجر به نصب پيچ و پلاك و يا كونچر شده باشد و يا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش‌ماه از عمل گذشته باشد،
شش‌ماه معاف موقت.
ب) شكستگي‌هاي جوش خورده‌اي كه با پيچ و پلاك، يا كونچر بوده و يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد خدمات غيررزمي.
ج) شكستگي‌هايي كه پس از يكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده  و اشكال عملي ايجاد نموده باشد معاف دائم.
بند12-قطعيا فقدان يكي از اندامها معاف دائم.
بند13-كوتاهي پا:
الف) كوتاهي بيش از 5/3  سانتي متر معاف دائم (به استناد اسكنوگرام)
ب) كوتاهي از 5/1 تا 5/3 سانتي متر خدمات غيررزمي.
بند14- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل همراه با اختلال عمليمعاف دائم.
بند15-آنكيلوز كليه مفاصل بزرگ (هانش،زانو،آرنج،شانه،مچ پا، مچ دست)معاف دائم.
بند16-محدوديت حركات مفاصل:
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.
ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ در صورتي كه نيمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم.
ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غيررزمي.
تبصره: در موارد مشكوك زير بيهوشي اندازه گيري شود.
بند17-دررفتگيمكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ (مستند به 2 راديوگرافي در حالدررفتگي دربيمارستانهاي نیروهای مسلح و يا مورد وثوق) عمل شده و نشده معاف دائم.
بند18-شليليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد خدماتغيررزمي.
بند19-سندرم ايسكميك ولكمن:
الف) در صورتيكه شديد و مانع خدمت باشد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند20-فقدان كامل شست از مفصل( M.C.P)و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست معاف دائم.
بند21-فقدان انگشتاندست:
الف) بيش از يك انگشت در يك دست معاف دائم.
ب) تا سه بند انگشت در يك دست خدمات غيررزمي.
توجه: در مورد انگشتان بصورت زير عمل شود كه هر انگشت كامل يك و هر‌‌‌‌بند محسوب شود يعني اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد بيش از يك انگشت محسوب و معاف دائم مي‌شود.
بند22-عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدنانگشتان دست شود مانند سنداكتيلي و...
الف) در بيش از دو انگشت (مركب) معاف دائم.
تبصره: چنانچه يك انگشت قطع شده و انگشت ديگر همان دست بيش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد،معاف دائم.
ب) در دو انگشت (ساده) خدمات غيررزمي.
بند23-كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يكديگر در صورتيكه بيش از 5سانتيمتر باشد معاف دائم.
بند24-سينوستوز استخوانهاي ساعد:
الف)در دو دست معاف دائم.
ب) در يك دست خدمات غيررزمي.
بند25-كوبيتوس واروس ووالكوس:
الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي معاف دائم.
ب) بيش از 10 درجه انحراف خدمات غيررزمي.
بند26-كوكساپلانا و كوكساوارا،كوكساماكنا،كوكساوالكامعاف دائم.
بند27-پارگي منيسك زانو عمل شده يا نشده خدماتغيررزمي.
بند28-پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانو كه باعثناپايداري مفصل گردد:
الف) در موارديكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.
ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL همراه با پارگي منيسك معاف دائم.
ج) در افراد جراحي شده همراه با اختلال عملي معاف دائم.
د) در نوع منفرد خدمات غيررزمي.
هـ) در افراد جراحي شده بدون اختلاف عملي معاف از رزم.
بند29 - ژنووالگوم،ژنووارم،ژنوركورواتوم
الف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزك يا دوكونديل بيش از 10 سانتي‌متر) معاف دائم.
ب) در موارد خفيف (فاصل بين دو قوزك يا دو كونديل كمتر از 10 سانتي‌متر) خدمات غيررزمي.
بند30- صافي كامل كف پا هردو پا در انواع سخت (Rigid) و يا با تحدب شديد استخواني و يا با انحراف پاشنه پامعاف دائم.
بند 31- پارگي بهبود يافته تاندون آشيل معاف دائم.
بند 32- تغيرشكل اكتسابي يا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس والگوس شديد) خدماتغيررزمي.
بند 33- قطع انگشتان پا:
الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.
ب) قطع شست در يك پا خدمات غيررزمي.
بند- 34اكي‌نيسم معاف دائم.
بند 35- اوريب بودن مفصل مچ پا:
الف)در موارد شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيرزمي.
بند36- از بين رفتن قسمتي ازاستخوانهاي كف پا يا هر نوع تغييرات استخواني ديگري كه مانع انجام تمرينات نظاميباشدو يا در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد معاف دائم.
بند37- بيماريهاياسكلتي استخواني نظير؛ استئوژنس ايپرفكتا، آرتروكريبوزيس،  سكلهاي شديد ناشي از CP، پوليو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شديد معافدائم.
بند38- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا معاف دائم.
بند 39-بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيد وكن باخ همراه با اختلال عملكرد معافدائم


مطالب مشابه :


جزییات جدید قانون معافیت پزشکی مشمولان سربازی اعلام شد

موسسه وکالت و مشاوره معافیت پزشکی قانون معافیت پزشکی مشمولان سربازی را
17سوال عمده درباره معافیت پزشکی سربازی

17سوال عمده درباره معافیت پزشکی سربازی برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر
معافیت پزشکی و سربازی

معافیت پزشکی و سربازی یکی از موارد معافیت پزشکی کف برای مشاهده زمان مشاوره
مشمولین غایب و معافیت پزشکی

مشمولین غایب و معافیت پزشکی سربازی, معافیت, برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی
سربازی و دانش آموزان

مطالبی در خصوص مشاوره برای دانش آموزان در خدمت سربازی در کشور از چه زمانی آغازشد و
جزئیات معافیت های خدمت سربازی در قانون جدید

جزئیات معافیت های خدمت سربازی در مشاوره و کمک به شرایط جدید معافیت‌های پزشکی
آشنایی با نحوه اخذ معافیت کفالت پدر بیمار

آشنایی با نحوه اخذ معافیت مشاوره حقوقی طرح در شورای پزشکی رسیدگی و در صورتی
برچسب :