نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور کد دوره91401517 - قدرت اله محمودلو


نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور کد دوره91401517 

1- حرکت به سمت مدیریت مدرسه محور در کانادا درحوزة آموزش عمومی، درکدام شهر صورت گرفت؟ در ادمونتون در آلبرتا

2- یکی از ویژگی های الگوی روش جامع خودگردانی مدارس فقدان چه می باشد؟ فقدان یک شورای مجتمع یا مدرسه محوراست.

3- ویژگی چشمگیراین الگو چیست؟ ویژگی چشمگیر الگو در روش تخصیص منابع است.

4- برنامه(( اثربخشی معلم ))درچه سالی به اجرا درآمد؟ در سال 1981

5- پس از سال 1987، چه چیزی به عنوان یک مبنای مقایسه ای برای کوهورت دانش آموزی، تعریف شد ؟ سطوح (( معیار )) یا استاندارد دستاوردها

6- پیشنهادآلبرتا درسال 1994 برای اصلاحات آموزشی گسترده چه بود؟ کاهش چشمگیر تعداد مناطق آموزشی از 140 به 60 و واگذاری اختیار به مدرسه بود،

7- ویژگی های مهم اصلاحات مورد نظر، آلبرتا چه بود؟درگیرکردن والدین، مدرسه و صاحبان کسب و کاردرآموزش بود؛ چنان چه قدرت آ نها برای تصمیم گیری در مورد آموزش از جمله توسعة منابع و تعیین نحوة دستیابی به نتایج افزایش یافت. همچنین در این قانون جدید، تعیین ((مدارس نمونه ))با انعطا ف پذیری و آزادی بیشتر، به عنوان اقدامی در جهت دستیابی بهتر به نتایج پیش بینی شده بود.

8- در هنگ کنگ نظام آموزشی شاملچند بخش مجزاست؟ سه بخش

9- سه بخش مجزای نظام آموزشی در هنگ ک‌نگ رانام ببرید؟ مدارس دولتی، مدارس کمک بگیر، مدارس خصوصی

10- بزر گترین بخش، مدارس  کدام بود ه اند وچند درصد از کل مدارس را تشکیل می دهند؟ کمک بگیر- 80 درصد

11- مدارس خصوصی و دولتی به ترتیب تنها چند درصد از کل مدارس را شامل می شوند؟ تنها 7 و 13 درصد

12- مشکلات آموزشی مدارس هنگ کنک رابیان کنید؟ الف) فرایندها و ساختار مدیریتی نامناسب؛ ب ) تعریف نامناسب و ناکافی از مسئولیت ها و وظایف؛ ج) نبود یا نارسایی معیارهای عملکرد؛ ت) تاکید برنظار تهای جزئی تا ساختارهای مسئولیت پذیری و محاسبه پذیری؛ ث)  تأ کید بر نظارت هزینه ای براساس هزینة نهایی تا اثربخشی هزینه ای و ارزش پول.

13- مبانی اصلی طرح ابتکار عمل مدیریت توسط مدرسه رابیان کنید؟ *بازنگری مستمر، مبنای موجود مخارج عمومی؛*ارزشیابی منظم نتایج؛*تعریف بهتر از مسئولیت ها؛*ارتباط نزد یک ترین مسئولیت و مدیریت منابع؛*قالب های مدیریتی و سازمانی مناسب؛ ارتباطات متقابل تعریف شدة آشکار بین تصمیم گیرندگان و عوامل اجرایی آ نها.

14- در طرح مذکور،چه چیزی به عنوان پایة اصلی ادارة مدرسه تأ کید شده و مشارکت معلمان، والدین و دانش آموزان در ادارة مدرسه تشویق شده بود؟ بر مدیریت مشترک

15- چارچوب کار شامل کدام پنج گروه ازسیاست ها است؟ مسئولیت ها و وظایف جدید برای وزارت آموز ش وپرورش، وظایف جدید برای کمیته های مدیریتی مدرسه SMC)ها)، خیرین، ناظران و مدیران؛ انعطا ف پذیری در تأمین مالی مدرسه، مشارکت در تصمیم گیری و ساختاری برای محاسبه پذیری.

16- سوابق به چه منظوری ثبت می شدند؟به منظور استخراج شاخص هایی چون پیشرفت دانش آموزان در حوزه های اصلی، فعالیت های عملی، سوابق کارکنان،جزئیات مرتبطبا بازدهی، کیفیت ها و صلاحیت ها و نوع سکونت و شغل والدین، ثبت می شدند.

17- نشان دهندة تمایل دولت به روش اقناعی برای افزایش مشارکت ها به جای روشهای اصلاحی قانونی بود.

18- ساختار محاسبه پذیری در چندزمینه درمدرسه مطرح بود؟ دو زمینه فردی و سطح کل

19- ساختار محاسبه پذیری درمحاسبه فردی چگونه است؟در مورد اول، یک شیوة ارزشیابی یا گزارش دهی توصیه شده بود و مدارس بر تبادل نظربا SMC خود و مدّ نظر قرار دادن فرم ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش، به عنوان یک نقطه شروع، تاکید داشتند.

20- ساختار محاسبه پذیری درسطح کل چگونه است؟ برای مورد دوم،یعنی محاسبه پذیری کل مدرسه، هر مدرسه نیازمند ارائة یک برنامه آموزشی سالانه مشتمل بر اهداف وفعالیت های سال جاری به منظور قابلیت پاسخگویی بود

21-یالات متحدة آمریکا دارای چند سطح است؟ سه سطح حکومتی ملی، ایالتی و محلی

22- مسئولیت آموزش عمومی به جه محول شده است؟ به ایالات

23- مسئولیت ارائة خدمات آموزشی به جز کجا، با دولت محلی است؟ هاوایی

24- چه چیزهایی زیر نظر قانون ایالتی هستند؟ نواحی آموزشی ، واحد های سیاسی مستقل

25- چه کسی براساس گزارشی در سال 1966 ، پیامدهای بی عدالتی را عمده کرد؟ گزارش کلمن

26- نظریة قوی را که پیشرفت های تحصیلی عمدتاً به شرایط خانوادگی کودک بستگی داردراچه کسی ارائه داد؟ کلمن

27-به گفته چه کسی بین سال های 1986 و 1990 یک سوم از نواحی آموزشی بعضی از انواع مدیریت مدرسه محور را داشته اند؟ اوگاوا و وایت

28-اصلاحات چند نوع بودند؟ دو نوع «تمرکز زدایی اداری» « مدیریت مدرسه محور»

29- بر اساس کدام اصلاحات ادارة مرکزی، وظایف اصلی معلمان و مدیران مجتمع آموزشی را تعیین می ک‌ند؟- «تمرکز زدایی اداری»

30- براساس کدام اصلاحات به والدین، معلمان و مدیران هر مدرسه اختیار تعیین اولویت ها و تخصیص بودجة متناسب با آن، شکل دادن برنامه های درسی و عزل و نصب کارکنان خود را می دهد؟« مدیریت مدرس همحور»؛


مطالب مشابه :


سوالات ضمن خدمت فرهنگیان تفسیر جز 30 قرآن

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - سوالات ضمن خدمت فرهنگیان تفسیر جز 30 قرآن - قدرت اله
سوالات ضمن خدمت روخوانی وروان خوانی

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - سوالات ضمن خدمت روخوانی وروان خوانی - قدرت اله
یکان علیا: قدرت اله محمودلو عکسهایی متنوع از روستاو معرفی آن

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - یکان علیا: قدرت اله محمودلو عکسهایی متنوع از
مطالب جالب درقرآن- قدرت اله محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - مطالب جالب درقرآن- قدرت اله محمودلو - قدرت اله
سوالات ضمن خدمت فرهنگیان فرهنگ وآداب پوشش وحجاب

قدرت اله محمودلو فرهنگی شاغل درمدرسه شیخ الاسلام 79 - کتاب معروف آیت الله شهید مطهری
سوالات ضمن خدمت آداب واسرارنماز

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - سوالات ضمن خدمت آداب واسرارنماز - قدرت اله محمودلو
نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور کد دوره91401517 - قدرت اله محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور کد دوره91401517 - قدرت
سوالات مطالعات اجتماعي ششم درنوبت اول - قدرت اله محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - سوالات مطالعات اجتماعي ششم درنوبت اول - قدرت اله
پدافند غیرعامل جنگ نرم- قدرت اله محمودلو

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان مرند - پدافند غیرعامل جنگ نرم- قدرت اله محمودلو - قدرت اله
نمونه سوالات قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی...قدرت الله محمودلو

اول تا ششم ابتدایی - نمونه سوالات قوانین، مقررات و دستورالعملهای تربیت بدنی قدرت الله
برچسب :