لیست قیمت لوازم آرایشی بصورت عمده

ردیف

نوع کالا

قیمت (تومان)

ردیف

نوع کالا

قیمت (تومان)

۱

پنکک فلور مار اصل

 ۴۵۰۰

 ۱۰۰

سایه4رنگ

 ۱۰۰۰

 ۲

سایه 6رنگ فلور مار

۲۵۰۰ 

۱۰۱

 پنکک اورئال

 ۱۲۵۰

۳

کرم پودر پت دار فلورمار

۵۰۰۰ 

۱۰۲

 کرم پودر اورئال

 ۱۲۵۰

۴

کرم پودر با دوام فلور مار

۴۵۰۰ 

۱۰۳

 پنکک سنگی

 ۱۶۶۶

۵

پن استیک

۳۵۰۰ 

۱۰۴

 پنکک اتودشیشه ای

 ۱۰۰۰

۶

پنکک فیکس اتور

۴۰۰۰ 

۱۰۵

 پنکک اتود کیفی

 ۱۲۵۰

۷

سایه سنگی فلور مار

۵۲۵۰ 

۱۰۶

 مدادفلور مار

 ۱۲۵۰

۸

سایه 2رنگ فلور مار 

۳۷۵۰ 

۱۰۷

 سایه 4رنگ فلور مار

 ۳۵۰۰

۹

 رژگونه توپی فلور مار

۳۷۵۰ 

۱۰۸

 مدادxxl

 ۱۲۵

۱۰

 رژگونه تر کیبی سنگی

۵۲۵۰ 

۱۰۹

 رژلب میس رز

 ۶۵۰

۱۱

 پنکک چرب کوچک فلورمار

۳۷۵۰ 

۱۱۰

 خط چشم کوزه ای دوسر

 ۵۰۰

۱۲

 پنکک چرب بزرگ فلور مار

۳۷۵۰ 

۱۱۱

 پنکک بورجویس

 ۱۲۵۰

۱۳

 کرم دور چشم فلورمار

۲۵۰۰ 

۱۱۲

 ریمل رابی رز

 ۱۰۰۰

۱۴

 خط چشم اکلیلی

۲۵۰۰ 

۱۱۳

 سایه24+60

 ۷۵۰۰

۱۵

 خط چشم فلورمار

۳۰۰۰ 

۱۱۴

 سایه 70+40

 ۷۵۰۰

۱۶

 فرچه تکی رژگونه

۱۰۰۰ 

۱۱۵

 سایه 40+27

 ۷۵۰۰

۱۷

 فرچه تکی بزرگ

۱۲۵۰ 

۱۱۶

 رژلب مایع فلورمار

 ۲۰۰۰

۱۸

 موچین

۸۳۳ 

۱۱۷

 ریمل فلورمار اصل

 ۳۰۰۰

۱۹

 پنکک نیترو

۱۵۰۰ 

۱۱۸

 رژگونه ساده فلور مار

 ۲۵۰۰

۲۰

 پیناکل

۱۲۵۰ 

۱۱۹

 ریمل بیژن

 ۱۰۰۰

۲۱

 سوهان مکس فکتور

۳۳۳ 

۱۲۰

 ریمل هپی

 ۱۰۰۰

۲۲

 کرم دیسار تکی

۱۲۵۰ 

۱۲۱

 دستمال مرطوب فلورانس

 ۸۰۰

۲۳

 سایه 36رنگ

۳۰۰۰ 

۱۲۲

 ریمل اتود

 ۱۰۰۰

۲۴

 سایه 72رنگ

۴۵۰۰ 

۱۲۳

 ریمل گاش

 ۱۰۰۰

۲۵

 سایه 24رنگ

۱۲۵۰ 

۱۲۴

 خط چشمvov

 ۱۲۵۰

۲۶

 سایه 18رنگ

۱۰۰۰ 

۱۲۵

 پنکک vov

 ۱۵۰۰

۲۷

 سایه 10رنگ

۱۲۵۰ 

۱۲۶

 پنکک حلزون نیترو

 ۱۵۰۰

۲۸

 پنککxxl

۱۲۵۰ 

۱۲۷

 کرم پودر نیترو

 ۱۵۰۰

۲۹

 رنگ مو کره ای

۶۰۰۰ 

۱۲۸

 ریمل مکس فکتور

 ۱۰۰۰

۳۰

 رژگونه نیترو سنگی

۱۵۰۰ 

۱۲۹

 ست مانیکور بزرگ

 ۴۵۰۰

۳۱

 آینه کوچک

۶۶۶ 

۱۳۰

 ست مانیکور کیفی

 ۴۰۰۰

۳۲

 ریمل میبا

۱۰۰۰ 

۱۳۱

 ست مانیکور زیب دار

 ۴۰۰۰

۳۳

 ریمل کرولاین

۱۰۰۰ 

۱۳۲

 ناخن گیر نوزاد

 ۷۵۰

۳۴

 فرمژه

۷۵۰ 

۱۳۳

 ا ینه بزرگ

 ۷۵۰

۳۵

 مداد تتو بیوتی

۱۲۵۰ 

۱۳۴

 مژه مصنوعی

 ۶۶۶

۳۶

 ناخن مصنوعی

۵۰۰ 

۱۳۵

 تیغ ابروتکی

 ۶۶۶

۳۷

 ریمل مدا

۱۰۰۰ 

۱۳۶

 تیغ ابرو دوتایی

 ۶۶۶

۳۸

 پنکک نیو مجیک

۱۲۵۰ 

۱۳۷

 ست فرچه ارایشی طرح دار

 ۱۵۰۰

۳۹

 پنکک پاریس

۱۰۰۰ 

۱۳۸

 قیچی کوچک

 ۳۵۰۰

۴۰

 سایه تکی فلورمار

۳۵۰۰ 

۱۳۹

 ست ناخن گیر کیفی

 ۴۰۰۰

۴۱

 کرم پودر دوقلو دیسار

۱۲۵۰ 

۱۴۰

 اینه کوچک

 ۶۶۶

۴۲

 کرم پودر vov

۱۲۵۰ 

۱۴۱

 ست ارایشی کوزه ای

 ۱۵۰۰

۴۳

 کرم پودر لانکوم تیوپی

 ۱۰۰۰

۱۴۲

 استون

 ۲۵۰

۴۴

 پنکک معروف

 ۲۰۰۰

۱۴۳

 پت دوتایی

 ۶۰۰

۴۵

 برس موفلورانس

 ۸۳۳

۱۴۴

 رنگ مو ژاپنی

 ۱۰۰۰

۴۶

 پنکک ساده فلورمار

 ۲۰۰۰

۱۴۵

 نرم لب

 ۲۵۰

۴۷

 برس مو کنکورد

 ۲۰۰۰

۱۴۶

 پت ۴ تکه

 ۶۰۰

۴۸

 رژگونه کوچک

 ۷۵۰

۱۴۷

 پت تکی

 ۵۰۰

۴۹

 رژلب ۲۴ساعته

 ۸۰۰

۱۴۸

 تراش

 ۶۰۰

۵۰

 کیف ارایشی

 ۹۰۰

۱۴۹

 ریمل برجویس ابی مشکی

 ۱۰۰۰

۵۱

 رژگونه کیس بیوتی

 ۱۰۰۰

۱۵۰

 ریمل فلور مار بدل

 ۱۰۰۰

۵۲

 کرم پودرمکس فکتور

 ۱۵۰۰

۱۵۱

 رژلب کیفی

 ۳۳۳

۵۳

 ریمل برجویس سینمایی

 ۱۲۰۰

۱۵۲

 جعبه ارایشی ۵۰۰۰

 ۶۰۰۰

۵۴

 مداد.داو

 ۱۲۵

۱۵۳

 سایه مدادی

 ۱۲۵۰

۵۵

 کرم پودربرجویس دوقلو

 ۱۸۵۰

۱۵۴

 خط چشم انترس

 ۲۵۰۰

۵۶

 رنگ مو کلستون جدید

 ۸۰۰۰

۱۵۵

 ست ناخن گیر کیفی

 ۴۰۰۰

۵۷

 پنکک خاویار

 ۱۲۵۰

۱۵۶

 اینه کوچک

 ۶۶۶

۵۸

 رنگ مو سون ایت

 ۵۰۰۰

۱۵۷

 ست ارایشی کوزه ای

 ۱۵۰۰

۵۹

 رنگ مو کلستون قدیم

 ۲۳۵۰

۱۵۸

 

 

۶۰

 رنگ مومجیک

 ۳۵۰۰

۱۵۹

 

 

۶۱

 اکسیدان

 ۴۵۰

۱۶۰

 

 

۶۲

 رژگونه ساده

 ۸۵۰

۱۶۱

 

 

۶۳

 سایه ۴رنگ کیس بیوتی

 ۱۰۰۰

۱۶۲

 

 

۶۴

 رژلب معروف

 ۲۰۰۰

۱۶۳

 

 

۶۵

 رژلب نیترو

 ۷۵۰

۱۶۴

 

۶۶

 رژلب الوورا

 ۱۲۵

۱۶۵

 

 

۶۷

 رژلب کیس بیوتی

 ۱۲۵

۱۶۶

 

 

۶۸

 سایه ۴۵ رنگ

 ۷۵۰۰

۱۶۷

 

 

۶۹

 اینه متوسط

 ۷۵۰

۱۶۸

 

 

۷۰

 فرمژه

 ۸۵۰

۱۶۹

 

 

۷۱

 مداد تتو بیوتی

 ۱۲۵۰

۱۷۰

 

 

۷۲

 ناخن مصنوعی

 ۵۰۰

۱۷۱

 

 

۷۳

 ریمل مدا

 ۱۰۰۰

۱۷۲

 

 

۷۴

 پنکک نیو مجیک

 ۱۲۵۰

۱۷۳

 

 

۷۵

 پنکک پاریس

 ۱۰۰۰

۱۷۴

 

 

۷۶

 سایه تکی فلورمار

 ۳۵۰۰

۱۷۵

 

 

۷۷

 کرم پودر دوقلو دیسار

 ۱۲۵۰

۱۷۶

 

 

۷۸

 کرم پودرvov

 ۱۲۵۰

۱۷۷

 

 

۷۹

 کرم پودر لانکوم تیوپی

 ۱۰۰۰

۱۷۸

 

 

۸۰

 پنکک معروف

 ۲۰۰۰

۱۷۹

 

 

۸۱

 برس موفلورانس

 ۸۳۳

۱۸۰

 

 

۸۲

 پنکک ساده فلورمار

 ۲۰۰۰

۱۸۱

 

 

۸۳

 برس مو کنکورد

 ۲۰۰۰

۱۸۲

 

 

۸۴

 رژگونه کوچک

 ۷۵۰

۱۸۳

 

 

۸۵

 رژلب ۲۴ساعته

 ۸۰۰

۱۸۴

 

 

۸۶

 رژلب پرنسس

 ۶۶۶

۱۸۵

 

 

۸۷

 لاک ناخن

 ۳۷۵

۱۸۶

 

 

۸۸

 رژلب فانتزی

 ۶۶۶

۱۸۷

 

 

۸۹

 کاجل پرنسس

 ۶۶۶

۱۸۹

 

 

۹۰

 پنکک انترس

 ۱۲۵۰

۱۹۰

 

 

۹۱

 رژلب بیوتی فانتزی

 ۵۵۰

۱۹۱

 

 

۹۲

 جعبه ارایشی 2010

 ۱۲۵۰۰

۱۹۲

 

 

۹۳

 جعبه ارایشی 8888

 ۱۲۵۰۰

۱۹۳

 

 

۹۴

 جعبه ارایشی788

 ۱۲۵۰۰

۱۹۴

 

 

۹۵

 جعبه ارایشی9090

 ۱۲۵۰۰

۱۹۵

 

 

۹۶

 جعبه اریشی 2468

 ۱۲۵۰۰

۱۹۶

 

 

۹۷

 جعبه ارایشی کیفی 8000

 ۱۲۵۰۰

۱۹۷

 

 

۹۸

 جعبه ارایشی گلدار

 ۱۳۰۰۰

۱۹۸

 

 

۹۹

 سایه پودری اورئال

 ۱۲۵۰

۱۹۹

 


مطالب مشابه :


لیست قیمت های محصولات مای

آرایشی و بهداشتی - لیست قیمت های محصولات مای - کرم پودر تیوپی 5500. کرم پودر پمپی 8500. خط چشم 5000
لیست قیمت برخی محصولات فلورمار

آرایشی بهداشتی ستاره - لیست قیمت برخی محصولات فلورمار - «welcome to setare store» - آرایشی بهداشتی ستاره
لیست قیمت پنکک و کرم پودر

پخش لوازم آرایشی وبهداشتی پدیده *صدرایی* - لیست قیمت پنکک و کرم پودر, ساوه خیابان شهید اسدی
لیست قیمت مسواک

پخش لوازم آرایشی وبهداشتی پدیده *صدرایی* - لیست قیمت مسواک, ساوه خیابان شهید اسدی(هلالی سابق
لیست قیمت لوازم آرایشی بصورت عمده

جديد ترين بازي هاي كامپيوتري - لیست قیمت لوازم آرایشی بصورت عمده -
Gucci By Gucci Eau De Parfum عطر گوچی 09128046552 زرگنده

فروش لوازم ارایشی و ادکلن - Gucci By Gucci Eau De Parfum عطر گوچی 09128046552 لیست قیمت ادکلن ها 09128046552
برچسب :