شرکت تعاونی +گزارش کار+دانلود

مقدمه:

اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه هاي صنعتي را شكل مي دهد و مقدمات ايجاد توسعه و تسهيلات لازم را براي اين منظور فراهم مي كند.

و همچنين در كنار اين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي درصدد پشتيباني همه جانبه ، ايجاد تسهيلات ، آموزشها ، ارتقاء تكنولوژي و افزايش توان رقابتي صنايع كوچك بر مي آيد تا ان شاءا... اين صنايع بتوانند جايگاه خود را در بازار جهاني بيابند.

شهرستان نيشابور با توجه به ظرفيتهاي بالا و موقعيت مناسب جغرافيايي و قرار گرفتن در مسير جاده اصلي تهران – مشهد فاصله نزديك به فرودگاه ، عبور خط راه آهن ، خطوط انتقال گاز، نيروگاه سيكل تركيبي 150 مگاواتي به بستر مناسبي جهت سرمايه گذاري و توسعه اين منطقه تبديل شده است. در حال حاضر نيز با وجود حدود 400 واحد صنعتي به عنوان يكي از شهرهاي بزرگ صنعتي كشور شناخته شده و در استان نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار است.


تاريخچه:

شركت شهركهاي صنعتي در سالهاي اخير به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي تغيير نام پيدا كرده است . اين شركت از سالهاي قديم شروع به فعاليت كرده است. مقّر اصلي اين سازمان در تهران است و در مركز استانهاي صنعتي نيز شعبه دارد . اين سازمان به صورت سهامي خاص اداره مي شود و زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت مي كند.

همانطور كه از اسم اين سازمان مشخص است شهركهاي صنعتي زير نظر اين سازمان فعاليت مي كنند. شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي يكي از شركتهاي فعال كشور مي باشد كه حدود 15 شهرك صنعتي مانند شهركهاي صنعتي خيام ، چرم مشهد ، بينالود ، توس و... زير نظر اين شركت فعاليت         مي كنند.

شهرك صنعتي خيام يكي از شهركهاي بزرگ استان خراسان مي باشد كه در سال 1370 آغاز به كار كرده است.

 

 

 


تحليل ميزان موفقيت شهركهاي صنعتي در عرصه شهرستان:

حاصل نسبت قراردادهاي منعقده در شهركهاي صنعتي شهرستان را به تعداد طرحهاي با پيشرفت فيزيكي 100% - 20% شهرستان مي توان به عنوان شاخصي در ميزان موفقيت شهركهاي صنعتي شهرستان استفاده كرد.

اين نسبت در شهرستان نيشابور معادل 4/0 محاسبه شده است. همچنين حاصل نسبت واحدهاي بهره برداري شهرستان يكي ديگر از شاخصهاي ميزان موفقيت شهركهاي صنعتي شهرستان محسوب مي شود ، اين نسبت در شهرستان نيشابور معادل 3/0 مي باشد.

 


امور مالي:

در زير شرح مختصري از فعاليت هايي كه در بخش امور مالياتي انجام مي گيرد بيان مي شود:

این شرکت براي انجام امور حسابداري از نرم افزار حسابداري به نام همكاران سيستم استفاده مي نمايد.

اين نرم افزار بر روي تمام سيستمهاي بخش امور مالي نصب مي باشد و هر كدام از كارمندان اين قسمت با توجه به مسئوليتي كه دارند از اين نرم افزار استفاده مي كنند.

 

الف) امور قراردادها:

1- الف)طرحهاي جاري: قراردادهاي پيمانكاران از بخش فني به اين قسمت ارجاع مي شود به همراه قراردادهي پيمانكاري صورت وضعيت هاي پيوست نيز ارسال مي شود. از زمان شروع پيمانكار مي باشد از هر صورت وضعيت مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكاران پرداخت مي شود.

از هر صورت وضعيتي كه پيمانكاران ارائه مي كنند 10% به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي شود و تا زماني كه كار قطعي تحويل كارفرما (شركت شهركهاي صنعتي) نشود اين سپرده نزد شركت باقي مي ماند.

زماني كه پيمانكار كار را به طور قطعي تحويل داد صورت وضعيت قطعي مي آيد و زماني كه پيمانكار مفاصا حساب تأمين اجتماعي را تحويل داد مبلغ سپرده حسن انجام كار به وي پرداخت مي شود. از هر صورت وضعيت اگر     باشد 7% و اگر عملي باشد 1/15% به عنوان بيمه و 10% به عنوان ماليات و همچنين هزينه آگهي و مناقصه ، جريمه تأخير و... كسر مي شود.

در زمان قرارداد پيمانكاري تضميني از پيمانكاران گرفته مي شود كه تحت عنوان حسابهاي انتظامي نگهداري مي شود.

 

2-الف) طرحهاي عمراني وكشوري:

در اين قسمت با توجه به ضوابط دولتي عمل مي كنند و بودجه اين طرحها توسط دولت تأمين مي شود. به اين طريق كه پيمانكارها درخواست بودجه مبدأ به بخش دارايي هاي ثابت مي فرستند و اين بخش از محل بودجه كشوري كه در اختيار شركت قرارداد براي اين طرحها تأمين مالي مي كند.

ساخت و گسترش شهركهاي صنعتي توسط پيمانكارها صورت مي گيرد. نمونه فرم محاسبه و پرداخت صورت وضعيت / حساب پيمانكاران ، مشاوران و فروشندگان را در زير مشاهده مي نماييد كه در سه نسخه به رنگهاي سفيد ، قرمز و سبز تهيه مي شود.

و فرم سفيد ضميمه سند حسابداري مي شود، فرم سبز متعلق به پيمانكار يا ذينفع مي باشد و فرم قرمز براي بايگاني پرونده استفاده مي شود.

 

فرم شماره 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور كه مي بينيد هر فرم را بايد تهيه كننده ، كنترل كننده و مدير امور مالي امضاء و مهر كنند و مسئوليت آن به عهده هر سه نفر آنها مي باشد.

 

ب) امور جاري:

1-ب) دارايي هاي ثابت:

امور مربوط به دارايي هاي ثابت شركت در اين قسمت انجام مي شود و حسابهاي آنها نيز در اين قسمت است. خريدهايي كه انجام مي شود رسيد انبار مي كنند دارايي هاي خارج شده يا مصرف شده را نيز رسيد و ثبت مي كنند.

قبلاً توضيح داده شد كه براي تأمين مالي طرحهاي جاري و عمراني درخواست آن به اين قسمت فرستاده مي شود در اين مرحله اگر دارايي ثابت مربوط به طرحهاي جاري باشد از محل جاري تأمين مالي مي شود و اگر مربوط به دارايي ثابت طرحهاي عمراني و كشوري باشد از بخش بودجه طرحهاي عمراني و كشوري تأمين مالي مي شود.

در اين بخش نيز 7% به عنوان بيمه و 10% به عنوان ماليات كسر مي شود. هر كدام از قسمت ها در صورت داشتن درخواست براي كالاهاي موجود در انبار فرم تامين كالا را تهيه و تكميل مي نمايند و بعد از تاييد مدير بخش مسئول انبار، مديريت اداري و در نهايت مدير عامل كالا تحويل درخواست كننده مي شود. در زير نمونه اين فرم را مشاهده مي نمائيد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2--ب) صدور چك:

در اين قسمت براي صدور چك ، براي هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از پيمانكار، تنخواه گردان و ... كه انجام طرحها يا پروژه هاي شركت را بر عهده دارند بعد از گرفتن مدارك لازم ابتدا سند حسابداري تنظيم مي شود و بعد براي تاييد مدير مالي به ايشان تحويل مي شود و پس از تاييد مدير امور مالي اگر طرح تأمين اعتباري باشد يعني جزو طرحهاي عمراني و كشوري باشد كه به آنها بودجه تعلق مي گيرد ابتدا به قسمت تامين اعتبار فرستاده مي شود سپس دوباره به قسمت صدور چك باز مي گردد و در قسمت صدور چك ابتدا برگ دستور پرداخت چك تهيه مي شود.

و بعد از اينكه قسمت صدور چك، چك را صادر كرد براي مهر و امضا ابتدا به رئيس حسابداري بعد به مدير امور مالي و سپس به رئيس هيأت مديره و مدير عامل تحويل داده مي شود. و بعد از مهر و امضاء به شخص حقيقي يا حقوقي كه چك در وجه آن صادر شده است تحويل داده مي شود.

در زير نمونه فرم دستور پرداخت چك را مشاهده مي كنيد:

 

اما اگر طرح تأمين اعتباري نباشد يعني جزو طرحهاي جاري باشد بعد از تهيه سند حسابداري و تأييد مدير امور مالي همانند طرحهاي عمراني براي صدور چك به قسمت صدور چك انتقال يافته و پس از طي مراحلي كه قبلاً ذكر شد چك صادر مي شود. بيمه اين بخش 7% و ماليات 10% مي باشد.

 

3-ب) هزينه هاي جاري:

مسئول خريد شركت براي تأمين كالا و خدمات مورد نياز شركت چه در ساختمان مركزي يا شهركهاي صنعتي مبالغي را هزينه مي كند براي تأمين اين هزينه ها سه روش وجود دارد:

1- تنخواه: مبلغي را براي تأمين كالا و خدمات در اختيار مسئول خريد شركت يا فرد مشخصي قرار مي دهند و او بعد از انجام هزينه ها و تهيه فاكتور هزينه فرم گزارش عمليات تنخواه گردان را تكميل كرده و به انضمام فاكتورهاي هزينه يا خريد به بخش هزينه هاي جاري تحويل مي دهد.

گزارش عمليات تنخواه گردان به امضاء متصدي تنخواه گردان ، ذيحساب و مدير مالي ، مدير اداري و مدير عامل مي رسد. اين فرم در دونسخه تهيه مي شود كه نسخه اول (سفيد رنگ) به عنوان اسناد بايگاني مي شود و نسخه دوم (زرد رنگ) به متصدي تنخواه گردان تحويل داده مي شود.

نمونه فرم گزارش عمليات تنخواه گردان به شرح ذيل مي باشد:

 

2) درخواست خريد خدمات:

روش متداول براي خريد كالا و خدمات و پرداخت بهاي آن به اين صورت است كه متصدي خريد ، كالا و خدمات مورد نياز را تهيه كرده و سپس فاكتورها را به قسمت هزينه هاي جاري ارائه مي دهد. در اين بخش فرم درخواست خريد خدمات توسط درخواست كننده و واحد تداركات با توجه به فاكتورها تكميل مي گردد و سپس به امضاء درخواست كننده ، معاونت يا مديريت و مدير عامل مي رسد و بعد به قسمت صدور چك ابلاغ مي گردد.

ابتدا سند حسابداري تهيه مي شود و سپس مدير مالي تأييد مي كند و بعد اگر تأمين اعتباري باشد توسط بخش دارايي هاي ثابت از محل بودجه تأمين اعتبار مي شود . وفرم درخواست خريد خدمات به امضاء مسئول بودجه و اعتبارات و مدير امور مالي و ذيحساب مي رسد.

و سپس به بخش صدور چك فرستاده مي شود و فرم دستور پرداخت تهيه شده و به امضاء مدير مالي وسپس توسط بخش صدور چك صادر شده و تحويل شخص مي گردد.

ولي اگر تأمين اعتباري نباشد فرم ديگري توسط معاونت اداري مالي تهيه مي شود و دستور پرداخت وجه به شخص صادر مي شود. بيمه اين بخش 7% مي باشد اما ماليات در اين بخش 5% كسر مي شود .

در زير نمونه فرم هاي مورد استفاده در اين گروه را ملاحظه مي نماييد:

3) درخواست خريد مستقيم:

براي انجام خريدهايي كه هزينه زيادي دارند به روشهاي قبل عمل نمي شود و به صورت ديگري انجام مي گيرد.

به اين طريق كه ابتدا فرم درخواست خريد مستقيم كالا تكميل شده كه در آن ابتدا درخواست كننده شرح كالا، مقدار و بهاي برآوردي را ثبت مي كند و سپس درخواست كننده و مسئول مستقيم و معاونت و مديرعامل ذيل آن را امضاء مي نمايد و بعد مسئول بودجه و اعتبارات و مدير امور مالي و ذيحساب مبلغ مورد نياز را از محل اعتبارات تأمين مي نمايند (چك صارد مي گردد) و زير فرم را امضاء مي كنند و سپس مدير امور اداري دستور خريد را به واحد تداركات ابلاغ مي نمايد.

بعد از خريد كالا فاكتورها به بخش هزينه هاي جاري تحويل داده مي شود و قسمت قطعي هزينه در فرم درخواست خريد مستقيم كالا در اين مرحله تكميل مي گردد و سپس به بخش صدور چك ابلاغ        مي شود .

و در اين بخش سند حسابداري براي اين فاكتورها تنظيم شده و اگر مبلغي كه قبلاً براي خريد پرداخت شده بود كمتر از مبلغ فاكتورها باشد ما به التفاوت پرداخت مي شود ولي اگر مبلغ پرداختي بيشتر از مبلغ فاكتورها باشد ما به التفاوت پس گرفته خواهد شد. و سپس كالاها به واحد درخواست كننده تحويل داده مي شود.

بيمه در اين بخش 7% و ماليات 5% مي باشد. در زير نمونه فرم خريد مستقيم كالا را مشاهده مي نمائيد:

در پايان هر ماه بعد از تهيه گزارش كامل از حسابها و دفاتر ، پرينت ريز حساب از بانك گرفته مي شود و بعد از چك كردن گزارش را ليستي كه از بانك گرفته شده صورت مقايرت بانكي تهيه مي شود و بعد اگر اقلام باز وجود داشت براي هر مورد يك سند حسابداري تهيه مي شود تا مقايرت برطرف شود.

بعد از اينكه چكها اشخاص حقيقي يا حقوقي تحويل داده مي شود اسناد مربوطه در بخش حسابداري صدور چك بايگاني مي شود . بايگاني اين بخش امل دو قسمت است:

1- بايگاني اسناد حسابداري                          2- بايگاني ضمائم.

 

4- ب) حقوق:

در اين بخش براي هر كارمند چه قرادادي و چه رسمي در سيستم يك حساب به نام آن كارمند افتتاح   مي شود و به هر كارمند يك شماره پرسنلي داده مي شود . هر دريافت و يا پرداختي كه شركت با كارمند دارد در اين حساب ثبت مي شود.

در هر ماه تأييد كاركرد هر كارمند بعد از تأييد مدير هر بخش، مدير اداري و مدير عامل به بخش امور مالي واحد حقوق و دستمزد ارجاء مي شود.

در اين بخش كاركردها را براي محاسبه حقوق هر شخص به سيستم مي دهند و سيستم و سيستم با توجه به اطلاعاتي كه قبلاً وارد آن كرده ايم حقوق هر كارمند را محاسبه مي كند. حقوق هر شخص شامل حقوق پايه ، حق مسكن،  حق خواربار ، اضافه كاري و حق ماموريت در صورت وجود و ساير مزايا مانند حق مهداولاد كه معمولاً به خانمها تعلق مي گيرد و ......... .

در پايان هر سال به كارمندان بر مبناي كاركرد عيدي و با توجه به مبناي محاسبه عيدي و سقف عيدي، عيدي تعلق مي گيرد.

از عيدي هر كارمند معافيت مالياتي عيدي و علي الحساب عيدي در صورت وجود كسر مي شود. و سپس خالص قابل پرداخت عيدي در فيش جداگانه اي ثبت مي شود و ضميمه فيش حقوقي  به كارمند تحويل داده مي شود براي پرداخت عيدي سند حسابداري جداگانه تنظيم مي شود .

فيش حقوقي كارمندان شامل چهار قسمت است كه در قسمت اول ميزان كاركرد عادي، اضافه كاري ، حق مأموريت و كاركرد موثر نوشته مي شود . در قسمت دوم جمع مزاياي كارمند با توجه به مواردي كه قبلاً گفته شد محاسبه مي شود.

قسمت سوم مربوط به كسورات حقوق مي باشد شامل ماليات حقوق كه تا سال گذشته 10% بود اما از امسال براي محاسبه ماليات جدول طبقه بندي شده اي وجود دارد كه از طرف اداره ماليات مشخص شده است و براي هر كارمند با توجه به ميزان حقوقي كه در يافت مي كند ماليات اخذ مي شود.

حق بيمه اي كه از كارمندان كسر مي شود اگر كارمند وام نيز گرفته باشد مبلغ اقساط آن نيز از حقوق وي كسر مي شود .

2

7

قسمت چهارم متعلق به وام دريافتي كارمند از شركت مي باشد. براي محاسبه خالص دريافتي ابتدا جمع مزاياي كارمند در          ضرب مي كنند و سپس بيمه ، بيمه تكميلي و بيمه عمر را كسر مي كنند سپس ميزان فعاليت مالياتي را كم كرده و بعد ميزان ماليات را مشخص مي كنند و اگر وام هم داشته  باشد اقساط آن را كم مي كنند.

مبلغ به دست آمده خالص پرداختي حقوق به كارمند است براي پرداخت حقوق در پايان هر ماه سند حسابداري تنظيم مي شود . در شروع هر سال جديد مالي كه قراردادهاي كارمندان قراردادي تمديد      مي شود يا ساير كارمندان اضافه حقوق با توجه به قانون پيدا مي كنند.

 چونكه مدتي طول مي كشد كه اين مسأله در سيستم پرداخت اعمال مي شود مبلغي را به عنوان علي الحساب به كارمندان بابت اضافه حقوق پرداخت مي شود و وقتي قرارداد هاي جديد تنظيم شدند و مبلغي كه كارمند بايد بابت اضافه حقوق دريافت كند مشخص شد اگر علي الحساب بيشتر از حقوق باشد مابه التفاوت از كارمند گرفته مي شود اما اگر مبلغ علي الحساب بيشتر از اضافه حقوق باشد علي الحساب را از كل مبلغ اضافه حقوق كسر مي كنيم و ما به التفاوت را به كارمندان پرداخت مي كنيم كه در اكثر موارد حالت دوم پيش خواهد آمد.

بعد از تحويل فيش حقوقي به كارمندان سند  بيمه و سند ماليات به طور جداگانه تنظيم مي شود و بعد مدير مالي آن را تأييد مي نمايد سپس فرم دستور پرداخت توسط قسمت صدور چك تهيه مي شود و بعد قسمت صدور چك ، چك را صادر مي كند و پس از مهر و امضاء مدير عامل و مدير امور مالي و مدير امور اداري چك را به همراه اسناد مربوطه به اداره ماليات و اداره بيمه تسليم مي نمايند. بعد از ارسال چك اسناد مربوطه بايگاني مي شود .اين كار در پايان هر ماه انجام مي شود.

معمولاً هر سه ماه يك بار مبلغي را تحت عنوان كارايي به حساب كارمندان منظور مي نمايند اين رقم بر اساس عملكرد شركت يعني ميزان درآمد و سودي كه شركت كسب كرده است و با توجه به ميزان فعاليت و كارآيي كارمند و حقوقش به او تعلق مي گيرد.

رقم كارايي در قسمت حقوق و مزاياي فيش حقوقي كارمند منظور مي شود براي كارايي نيز سند حسابداري جداگانه منظور مي شود . در زير نمونه فيش حقوق وفيش عيدي را ملاحظه مي نمائيد:

گاهي اوقات امكان دارد افرادي قصد خروج از شركت را داشته باشند براي اين امر ابتدا بخش اداري فرم تسويه حساب را كه قبلاً تهيه شده است تأييد مي نمايند وبعد آن فرم را به بخش مالي ارجاع مي دهند در اين بخش سند تسويه حساب را تهيه مي كنند.

در سند تسويه حساب مواردي مشتمل بر بن كارگري، عيدي ، سنوات خدمات ، بازخريد مرخصي ، كارايي و كليه حقوقي كه او از شركت تا تاريخ تسويه حساب دارد نوشته مي شود . كليه بدهي ها ي او به شركت جزو اقلام كاهنده اين سند مي باشند.

بدهي هاي كارمند مثل: مبلغي كه به عنوان تنخواه در اختيار او قرار دارد علي الحساب و يا مساعده اي كه او از شركت گرفته است و .... .

 

5-ب) اسناد جاري:

حسابداري اسناد جاري همانند هزينه هاي جاري است به اين صورت كه بعد از خريد خدمات يا كالا قسمت تداركات فاكتورها را تحويل اين قسمت مي دهد و بعد با توجه به فاكتورها فرم درخواست خريد خدمات تكميل مي شود و بعد از انجام تأييدات لازم سند حسابداري تهيه مي شود و بعد از تأييد مدير مالي فرم دستور پرداخت تكميل و مراحل انجام مي شود . سپس بخش صدور چك ، چك را صادر مي كنند و بعد از امضاء مدير عامل، مدير اداري ، مدير امور مالي چك را تحويل مي دهند . ماليات در اين بخش 5 % است.

ج) امور متقاضيان و حسابداري:

1

3

اين بخش ارتباط مستقيم با مراجعه كنندگان به شركت دارد . افرادي كه مي خواهند يك واحد صنعتي را راه اندازي كنند براي انجام امور مالي مثلاً خريد زمين كه در اين موقع بايد        بهاي زمين را پرداخت كند و ما بقي را به صورت اقساط بايد بپردازند.

يا اگر تقاضاي دريافت وام را داشته باشند مي تواند با ارائه مجوز و پروانه مراحل دريافت وام را طي نمايد و يا تنظيم قراداد با شركت .

براي ساخت و راه اندازي واحد صنعتي مدت تعيين مي شود و اگر متقاضي تا مدت مشخص شده مراحل لازم را انجام ندهد قرارداد وي منقضي مي شود. افرادي كه مراجعه مي كنند بايد از اداره صنايع مجوز داشته باشند و همچنين طرح نيز داشته باشد .

در شركت حسابرس داخلي وجود ندارد اما در پايان هر سال مالي كه آخر تيرماه است يك حسابرس مستقل به شركت مي آيد و تمام اسناد و دفاتر را حسابرسي مي كند و گزارش را به مدير عامل ارائه      مي دهد.

گزارش حسابرسي بعد از امضاء مدير عامل به مجمع عمومي كه در شركت شهركهاي صنعتي ايران واقع در تهران تشكيل مي شود توسط حسابرس مستقل فرستاده مي شود.

صورتهاي مالي:

در زير نمونه فرمها و صورتهاي مالي شركت را ملاحظه مي فرمائيد:

 

وزارت صنايع و معادن

شركت شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي

وزارت صنايع و معادن

شركت شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي

 

وزارت صنايع و معادن

شركت شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي

وزارت صنايع و معادن

شركت شهركهاي صنعتي ايران

شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي

حسابداري شهرك:

 شهرك صنعتي خيام به وسيله هيأت امناء و مدير شهرك ادراه مي شود. در شهرك صنعتي خيام يك نماينده از شركت شهركهاي صنعتي خراسان حضور دارد كه به عنوان مدير شركت مي باشد و يك نفر نيز به عنوان حسابدار فعاليت مي كند . در دفتر شركت حسابدار با توجه به فاكتورهاي هزينه اي كه دريافت مي كند سند هزينه صادر مي كند و حسابها را براي هيأت امناء نگهداري مي كند. همچنين محاسبه حقوق و دستمزد كارگراني كه در بخش فضاي سبز ، نظافت ، تأسيسات و نگهداري و كارگراني كه در تصفيه خانه فاضلاب شهرك فعاليت مي كنند بر عهده حسابدار مي باشد.

حقوق نگهبانان نيز توسط حسابدار محاسبه مي شود حقوق كارگران تصفيه خانه توسط شركت شهركهاي صنعتي پرداخت مي شود . حسابدار همچنين كارهاي مر بوط به نامه نگاري هيأت امناء با شركت و ايجاد هماهنگي در هزينه ها از جهت برابري در وصول مطالبات با هزينه هاي جاري شركت را بر عهده دارد .

و نامه هاي رسيده از شركت را به بخشهاي مربوطه تحويل مي دهد و مسئوليت بايگاني نامه ها نيز برعهده حسابدار است . هر  دو ماه يكبار از شركت صورتحساب هزينه مربوط به واحدهاي صنعتي براي حسابداري فرستاده مي شود و او با توجه به صورتحساب سند هزينه صادر مي كند. و واحدهاي صنعتي را موظف به پرداخت بهاي خدمات مي نمايد. هزينه هايي كه واحد هاي صنعتي بايد پرداخت كنند شامل: آب، فاضلاب بهاء، حق شارژ ، فضاي سبزو ... مي باشد. كه براي هركدام سند جداگانه اي تنظيم         مي شود.

اينجانب در دفتر شهرك در تنظيم سند حسابداري ، محاسبه حقوق و دستمزد كارگران و نامه نگاري و بايگاني فعاليت كرده ام .

 


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

نمونه فرم قرارداد كار قانوني كارگران) مزايا با همکار تسويه حساب کامل می نمايد و
نمونه سوالات عملی حسابداری حقوق و دستمزد

نشر نمونه سوالات مطلوبست محاسبه و تنظیم لیست حقوقو دستمزد مهرماه و تکمیل فرم تسویه حساب.
آگهي دعوت به همكاري بانك رفاه كارگران

آگهي دعوت به همكاري بانك رفاه كارگران تكميل فرم، از قبيل برگ تسويه حساب
شرکت تعاونی +گزارش کار+دانلود

نمونه فرم محاسبه و بخش اداري فرم تسويه حساب را كه قبلاً شود حقوق كارگران تصفيه
نمونه قراردادبین کارفرماوکارگر

نمونه فرم قرارداد كار قانوني كارگران) مزايا با همکار تسويه حساب کامل می نمايد و
پرسش و پاسخ حقوقي -قانون كاروكارگري

انواع نمونه فرم چند فقره چك تسويه حساب نموده است تصفيه حساب كارگران با كارفرما
قرارداد نگهداری تاسیسات

9- كليه كارگران فني و غير فني قرارداد و پس از تسويه حساب كامل در انتهاي (نمونه فرم)
قانون كار 1

تحويل موقت ، تسويه حساب نمايد ، مكلف كارگران به حساب مورد همراه با نمونه
دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )

قبل از تسويه حساب با بررسي مفاصا حساب صادره فرم مفاصا حساب مفاصا حساب ( نمونه 22
برچسب :