اساس نامه دانشگاه جامع علمي كاربردي ترمی/پودمانی

 
 این اساسنامه با توجه به مصوبه ،نخستین جلسه شورای مالی آموزشهای علمی-کاربردی مورخ 13/8/70 و برای رسیدن به هدفهایی که در آیین نامه تشکیل شورای مذکور (مصوب جلسات 234و237 شورای مالی انقلاب فرهنگی و الحاقیه ها را صلاحیه های آن) پیش بینی شده و به منظور تعیین چارچوب و خطوط املی فعالیت های دانشگاه جامع علمی – کاربردی و  مؤسسات
وابسته به آن تدوین می شود.

 

ماده 1- دانشگاه جامع علمی – کاربردی به منظور توسعه آموزشهای عالی علمی – کاربردی و به قصد ارتقاعی دانش و ایجاد مهارتهای لازم و تحریک استعدادهای نهفته در افراد تأ سیس می شود و بر ایجاد توانایی های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و انتقال افراد در طیفی از مشاغل تأکید دارد .

 

ماده 2- دانشگاه جامع علمی- کاربردی که از این پس "دانشگاه جامع" نامیده می شود و مؤسسه ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی اداره می شود .

 

 

ماده 3- هدف دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، فراهم آوردن مو جباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد ، به نحوی که فارغ التحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند.

 

ماده 4- ارکان دانشگاه جامع عبارتند از :

هیأ ت امنا
شورای مرکزی
رئیس دانشگاه
 

ماده 5- وظایف دانشگاه جامع در زمینه ، آموزشهای علمی –کاربردی و ادارات ،مؤسسات وابسته به آن به شرح زیر است:

تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه ، کیفیت اداراه و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأ مین منابع مورد نیاز به شورای عالی علمی –کاربردی انجام مطالعات و برسیهای لازم به منظور تهیه ،طرحهاو برنامه هایی که با ید به تصویب شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی برسد .
تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی
همکاری با گروه آموزشهای علمی –کاربردی شورای عالی برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه های درسی تهیه ،طرحهای تأمین و استحکام اعضای هیأت علمی تخصصی مؤسسات وابسته با همکاری دستگاههای اجرایی
بررسی و پیگیری ضوابط احراز صلاحیت برای عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش علمی – کاربردی و شرایط ارتقای ایشان به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .
بررسی شرایط و امکانات لازم برای مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسات جدید در رشته ها و دوره های اینگونه آموزشهای عالی به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .
نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیت ها و صدور ابلاغیه ها و دستور العمل های لازم جهت ارتقای سطح این آمو زشها .
جلب کمکهای دولت و بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی – کاربردی و تخصیص متناسب اعتبارات و عوائد حاصله .
انجام تحقیقات مربوط به آموزش های عالی علمی – کاربردی
 

 ماده 6– ترکیب و نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه علمی - کاربردی مانند هیأت امنای سایر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد شد.

 

 

ماده 7 – رئیس دانشگاه جامع از میان خبرگان آموزش عالی علمی- کاربردی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأ یید شورای عالی علمی – کاربردی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب خواهد شد.

 

ماده 8- وظایف رئیس دانشگاه:

::.اجرای مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت امنا

::.تشکیل دادن جلسات شورای مرکزی

::.نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی ، پژوهشی ، تؤسعه و تجهیز مالی ، اداری ، معاملاتی و استخدامی دانشگاه و مؤسسات وابسته بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی

::. متد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه

::.- امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور دانشگاه

(تبصره : رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه با حق توکیل به غیر در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و نزد کلیه مراجع قانونی و محاکم حقوقی و جزایی است .)

 

ماده 9 – دانشگاه جامع می تواند بخشی از اختیارات و مسئولیتهای خود را به دستگاههای اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی – کاربردی ذیصلاح تفویض نمایدوبا بر حسب نیاز نسبت به تأسیس مؤسسات و مراکز آموزشی طبق شرایط و مقررات آموزشی کشور برای انجام وظایف خود اقدام کند .

 

ماده 10- ترکیب شورای مرکزی دانشگاه جامع به شرح زیر است :

وزیر فرهنگ و آموزش عالی (رئیس شورا)

معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

یکی از معاونان ذیربط وزارتخانه های صنایع سنگین ، صنایع ، معادن و فلزات، کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش پرورش

رئیس دانشگاه جامع (عضو و دبیر شورا )

پنج نفر از خبرگان آموزش عالی علمی ـ کاربردی

دبیر شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی

تبصره 1 – خبرگان آموزش عالی علمی- کاربردی با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت چهار سال به عضو شورا در می آید .

تبصره 2 -  از یکی از معاونان ذیربط سایر وزارتخانه ها حسب مورد با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

 

ماده 11 – وظایف شورای مرکزی به شرح زیر است :

بررسی و تصویب طرحهای ایجاد و تؤسعه ،مؤسسات ، رشته ها و دوره های آموزش عالی علمی – کاربردی

و پیشنهاد تأسیس آنها به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد- همکاری با گروه آموزشهای عالی علمی – کاربردی شورای عالی برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم برنامه های درسی –  بررسی  و  پیشنهاد ضوابط احراز  شرایط  و  صلاحیت   عضویت   و    ارتقا  در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالي علمي – كاربردي به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد  .

بررسي و تصويب اساسنامه ، مؤسسات وابسته و پيشنهاد به وزارتين ذيربط حسب مورد

تصويب ضوابط ، معيار ها و استاندارد هاي آموزشي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط

تهيه و پيشنهاد تشكيلات دانشگاه جامع به هيإ ت امنا

 

ماده 12– در انجام فعالیتهای دانشگاه جامع ، تأکید بر استفاده از کلیه ، منابع انسانی ، مالی ،    تأسیساتی و تجهیزاتی کشور اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی است .

 

ماده 13ـ منابع لازم برای انجام وظایف و مأموریتهای دانشگاه جامع و حمایت از آموزش های    علمی ـ کاربردی از محل بودجه عمومی ، کمک دولت ، سهمی که دستگاههای اجرایی در امر آموزشی دارند و نیز از محل دریافت کمک و هدایا تأمین می شود .

تبصره- نحوه کمکهای مورد بحث در این ماده طبق آیین نامه ای است که توسط شورای عالی علمی – کاربردی تصویب می شود .

 

ماده 14 – دستور العمل ها ، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد .

ماده 15 – مؤ سسات آموزش عالی علمی – کاربردی وابسته ، رکن اجرایی اینگونه دوره ها را تشکیل می دهند .

     این مؤ سسات توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و با اخذ مجوز قانونی لازم ، از طریق   دانشگاه جامع تأسیس و برگزاری دوره های آموزش عالی علمی – کاربردی را عهده دار می شوند .

تبصره – اینگونه مؤسسات از نظر سازمانی و حقوقی تابع وزارتخانه های مربوط هستند .

 

ماده 16 – مؤسسات آموزش عالی علمی - کاربردی که بر اساس ضوابط دانشگاه جامع اداره و مدارک تحصیلی آنها توسط دانشگاه جامع صادر می شود عبارتند از :

 

 الف : مؤسسات با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه که به یکی از دستگاه های اجرایی دولتی یا غیر دولتی وابسته بوده و مطابق اساسنامه مصوب اداره می شوند .

 ب : مؤسساتی که مطابق اساسنامه دانشگاه جامع وزیر نظر سازمانی آن دانشگاه اداره می شوند .

 ج : سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی که می توانند با کسب مجوز های لازم است به  اجرای یک یا چند دوره آموزش های عالی علمی – کاربردی اقدام نمایند .

 

ماده 17 – برنامه ها و ضوابط پذیرش دانشجو برای سطوح مختلف آموزش های علمی – کاربردی وابسته بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی ، توسط دستگاههای اجرایی و مؤسسات آ موزش عالی علمی – کاربردی تهیه و پیشنهادمی شود ، دانشگاه جامع این پیشنهاد را به بررسی و پس از طی مراحل قانونی لازم دستگاه ها ی اجرایی ذیربط ابلاغ می کند .

 

ماده 18 – این اساسنامه به پیشنهاد شورای عالی علمی – کاربردی در 18 ماده و 5 تبصره در تاریخ 18/7/1371 بصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.


مطالب مشابه :


تست کنکور هنر!

صافکاری، بتونه کاری ونقاشی آموزش زبان انگلیسی -
اموزش تعمیرات خودرو

اموزش تعمیرات سر فصل های رنگ ونقاشی خودرو 2 سر فصل های کارگاه صافکاری وشاسی کشی 2
اساس نامه دانشگاه جامع علمي كاربردي ترمی/پودمانی

و پیشنهاد تأسیس آنها به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و ونقاشی خودرو 2 صافکاری وشاسی
فهرست رشته های مهارتی کاردانش

آموزش وپرورش بندرامام خمینی صافکاری ونقاشی طراحی ونقاشی
آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي شهريور 1389

سازمان سنجش آموزش كشور بدين سر فصل های رنگ ونقاشی سر فصل های کارگاه صافکاری
تمامی سرفصل های دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی پودمانی

سر فصل های رنگ ونقاشی خودرو 2 سر فصل های کارگاه صافکاری وشاسی کشی 2
عکس آگهي استخدام شركت ملي گاز ايران جهت تامين نيروي انساني مورد نياز شركت مجتمع گاز پارس جنوبي شرکت

به ورود به مراکز آموزش عالی برای دریافت مدرک رنگ ونقاشی صافکاری وشاسی کشی 2
دلایل سوختن ECU

و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و اموزش ونقاشی خودرو 2
پرسش های متداول در مورد دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی/پودمانی

نوعی نظام آموزشی است که در آن آموزش ها در قالب سر فصل های رنگ ونقاشی صافکاری وشاسی کشی
برچسب :