فعالیتهای پرورشی دبیرستان دختران بهار در سال تحصیلی 88-87

فعالیتهای پرورشی دبیرستان غیرانتفاعی بهار سالتحصیلی 88-87

مهرماه ۸۷

* برگزاری مراسمپروژه مهر وافتتاح  آموزشگاه باویژه برنامه های ذیل آغاز شد :

1- نواختنزنگمدرسه،قرائتقرآن

2- پخشسرودجمهوریاسلامی

3-  تهیه بسته های فرهنگی جهت اهدا به دانش آموزان

4- سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان کوهدشت  به مناسبت بازگشایی مدارس

 5 - صحبتهایمدیردر زمینه پاره ای از موضوعات لازم ومورد نیاز دانش آموزان

 6- تهیهعکسوفیلمازمراسمبازگشایی آموزشگاه

7- تهیه و توزیع بخشهایی از وصیت نامه شهدا میان دانش آموزان ومدعوین  و برگزاری مراسم« تفالی باشهدا »

*برگزاری مراسم ویژه هفته دفاع مقدس:

   1 نصب  وصیتنامه و عکس شهدا در تابلوهای آموزشگاه

   2-  تهیه ویژه نامه از هفته دفاع مقدس واهدا به دانش آموزان

  3 -  قرائتمقالهپیرامونخاطراتهشتسالدفاعمقدس

   4- فضاسازی محیط آموزشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس

 

 

   برنامه های ماه مبارک رمضان مهر 87

   1- برگزاری ختم کامل قرآن جهت سلامتی قطب عالم امکان امام الزمان (عج) توسط دانش آموزان

  2- مجلسانسباقرآنهمراه برگزاری نماز جماعت مغرب وعشا ء  

 3- برگزاری سفره ضیافت نور (افطاری  شیر وخرما  ، شام ومیوه)

 4- برگزاری ختم جمعی صلوات جهت سلامتی امام الزمان (عج)

  5-  نصباحکامنمازوروزه بر روی تابلوهای پرورشی

6 - نوشتنمطلبپیرامونماهمبارکرمضانواعمالشبهایقدرونصبآنهادرتابلواعلانات

  9- تشویقوترغیبدانشآموزان جهت شرکتدرراهپیمایروز جهانی قدس

10- تهیه تراکت وپلاکارد به مناسبت روز قدس وفضا سازی آموزشگاه به همین مناسبت

11- شرکت دانش آموزان در نماز دشمن شکن جمعه  روز قدس

 

 

 *برگزاری همایشی به مناسبت هفته نیروی انتظامی در تاریخ 17/7/87

1- برپایینمایشگاهعکسنیرویانتظامیدرسالنآموزشگاه

2-برگزاری تریبون آزاد بین دانش آموزان ومسئولین نیروی انتظامی شهرستان کوهدشت

3- سخنرانی جناب آقای  سرهنگ بیرانونددر راستای مسائل اخلاقی وامنیتی

4- صحبتهای مدیر آموزشگاه سرکارخانم یاراحمدی در جمع مسئولین نیروی انتظامی شهرستان ودانش آموزان آموزشگاه

 

 *هفته پیوند اولیاومربیان 24تا30مهر

  1- دعوتازوالدینجهتشرکتدرجلسهانجمن

 2-  برگزاریجلسهانجمناولیاومربیاندر روز یکشنبه تاریخ28/7/87

 3-  برگزاریانتخاباتاعضایاصلیانجمن

 4-  معرفیداوطلبانعضویتدرانجمن

 5-  انتخاباعضایاصلیانجمن

6-  سخنرانیخانمیاراحمدی مدیر آموزشگاهپیرامونهفتهپیوندوچگونگیارتباطاولیاومربیان

7- تهیه ویژه نامه به مناسبت هفته پیوند اولیا ومربیان  ونصب نکات ومطالب مهم در تابلوی اعلانات به همین مناسبت

 

 آبانماه 87

*برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشوردرتاریخ 1/8/87

1- فضا سازی آموزشگاه جهت تبلیغات دانش آموزان کاندیدا ودر اختیار گذاشتن امکانات تبلیغاتی

2- صحبتهای دانش آموزان کاندیدا وبیان برنامه های خود در مراسم صبحگاهی

  3-  اعلاماسامیاعضایشوراوتعدادآرایآنهابهدانشآموزان

  4-  تشکیلکمیتههایشورایدانشآموزی

 5- تعیینمسئولینواعضایکمیتهها

 6-  تهیهلیستاعضایشوراونصبدرتابلو

7- تهیه گزارشی از برنامه وبرگزاری انتخابات جهت ارسال به آموزش وپرورش شهرستان

 

 

*برگزاری اردوی تفریحی چهار قلعه توسط تعدادی از مربیان ودانش آموزان آموزشگاه وبرگزاری مسابقات ورزشی طناب کشی ودومیدانی دربین دانش آموزان شرکت کننده در اردو در روز پنج شنبه 2/8/87

 

* هفته بهداشت روانی – ولادت حضرت معصومه (س) – روز بسیج دانش آموزی

*برگزاریهفتهبهداشتروانی

  1- نوشتنمطالبپیراموناینهفتهونصبآنهادرتابلو

  2-  شرکتمعاونومشاوردرجلسههفتهبهداشتروانی 

  3- سخنرانیخانم احمدی مشاوره آموزشگاهپیراموناینهفته در مراسم صبحگاهی

* برگزاریمراسمویژه ولادت باسعادت حضرت معصومه (س) ، روز دختروبزرگداشتشهیدفهمیده ،روز نوجوان وروز بسیج دانش آموزی  درتاریخ 9/8/87

1- قرائت قرآن  و برگزاری مراسم جشن وسرور

2- برگزاری مسابقات مختلف در برنامه واهدا جوایز به برندگان مسابقه زندگی نامه حضرت معصومه (س)

3-  نوشتنمطالب  دراینمواردو پیام تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) وروز ملی دختر، نصبآنهادرتابلوها ی اعلانات

4- قرائتمقالهتوسطدانشآموزان

5- توزیع احادیث مختلف دربین دانش آموزان وبرگزاری مسابقه «حدیث ناب»

6- پذیرایی وتوزیع بسته های شیرینی  وپیام های تبرک

 * راهپیمایی 13 آبان – هفته کتاب وکتابخوانی

* برنامهریزیجهتگرامیداشتیومالله 13 آبانماه سال 87

  1-   تشویق دانش آموزان جهت شرکت در راهپیمایی 13 آبان

2-   تهیهپارچهونوشتهوپلاکارد جهت شرکت دانش آموزان در راهپیمایی 13 آبان

3- فضا سازی آموزشگاه به همین مناسبت

 4- دادنشعارمرگبرآمریکاواسرائیلواستکبارجهانیتوسطدانشآموزان 

*مراسمویژههفتهکتابوکتابخوانی

     1- آمادهنمودنکتابخانهآموزشگاهتوسطبعضیازدانشآموزان

  2- نوشتنمطالبدراینموردونصبدرتابلوهاوکتابخانهآموزشگاه

3- تشویقدانشآموزانبهخواندنکتابواستفادهبیشترازکتابخانهوعضویتآنهادرکتابخانهآموزشگاه

اهدانمودنچندینجلدکتاببهکتابخانهآموزشگاهتوسطهمکارانودانشآموزان 

4- برگزاری نمایشگاه وفروشگاه کتاب وتهیه کتاب جهت برگزاری نمایشگاه کتاب دبیرستانها وکانون صبا 

5- اهدا جوایزی به دانش آموزانی که بیشترین کتاب را اهدا نمودند.

 * ولادت باسعادت امام رضا (ع) – جلسات سنتی قرآن

*برگزاری مراسم جشن وسرور ولادت باسعادت امام رضا (ع)

1- قرائت قرآن ، پخش مولودی

2- اجرای نمایشنامه طنز توسط دانش آموزان

3-برگزاری مسابقه واهدا جوایز به دانش آموزان برتر در مراسم جشن

4- قرائت مقاله از زندگی نامه وبیان احادیثی از آن امام همام 

5- تهیه کیک تولد امام رضا (ع) وتوزیع آن بین دانش آموزان

*برگزاری جلسات سنتی قرآنی با حضور استاد سرکارخانم حاتمی از موسسه قرآنی نورالهدی

1-قرائت جمعی قرآن

2-آموزش روخوانی وروانخوانی سطح 1 قرآن کریم

3-برگزاری دوره های تجدید صلوه

4-برگزاری مسابقاتی قرآنی

5- پذیرای از دانش آموزان شرکت کننده در جلسات

 *برنامهریزیبرایاجرایمراسمصبحگاه.

 *گذاشتندوجلسهبادانشآموزانشورایدانشآموزی .

*تقسیمفعالیتهایپرورشیآموزشگاهبیناعضایشورا.

*تعیینمسئولینبرنامهصبحگاه وکتابخانه آموزشگاه.

*قرائتزیارتآلیاسیندربرنامهصبحکاهی.

*برگزاری دعای پرفیض زیارت عاشورا در برنامه های صبحگاهی .

* اجرایمراسمصبحگاهیکروزدرهفتهپیراموناحکام وتصحیح قرائت نماز.

* نصب احادیث پزشکی از ائمه اطهار (ع) به عنوان نسخه های آسمانی وبرگزاری مسابقات ماهیانه از این احادیث.

*نصب نکته های ناب از آیت الله بهجت (دام ظله) با عنوان حرف های آسمانی  وبرگزاری مسابقات ماهیانه از این احادیث.

*ثبت نام از دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات فرهنگی هنری   وسازماندهی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات

* تشکیل شورای امربه معروف ونهی از منکر آموزشگاه

*تشکیل واحد انجمن اسلامی وثبت نام از دانش آموزان علاقمند به اتحادیه انجمن اسلامی

* تهیه وتوزیع کتاب  سوره مبارکه یاسین  جهت برگزاریمسابقهحفظ بیندانشآموزانآموزشگاه

*تشویقدانشآموزانبهشرکتدرمسابقهبرگبرگ (درسهاییازقرآن)

*تهیهجایزهجهتمسابقهبرگبرگواهدایجوایزبهدانشآموزانبرترشرکتکنندهدراینمسابقهدرمراسمصبحگاه

 


مطالب مشابه :


یک نمایشنامه ی توپ دانش آموزی تازه (دیدی همه کور من هم کور)

یک نمایشنامه ی توپ دانش آموزی تازه (دیدی همه کور من هم کور) نمایشنامه
متن نمايشنامه//كلاس هوشمند//ويژه دانش آموزان

نمایشنامه دانش آموزی دانش آموز: نمايش(دوستت دارم عزيزم)طنز
یک نمایشنامه کوتاه

یک نمایشنامه
ادامۀ مطلب قبل

دانش آموزی ،سوره، ای –پرسش مهر-دانش اموزی-طنز و از نمایشنامه ها منوط به
فعالیتهای پرورشی دبیرستان دختران بهار در سال تحصیلی 88-87

بزرگداشت شهید فهمیده ،روز نوجوان وروز بسیج دانش آموزی نمایشنامه طنز توسط دانش
ارائه شیوه های گفتاری و نوشتاری

نامه ـ داستان ـ نمایشنامه دانش آموزی مثلاً در نوشته های طنز هدف اصلی
متن نمایش برای کودکان و نوجوانان

دانلود متن نمایشنامه با موضوع عید غدیر خم ویژه سرود های دانش آموزی. اس ام اس طنز.
آموزش گام به گام نمایشنامه نویسی (1) منبع : تبیان

وب سایت آموزشی وپرورشی صفرعلی کشوری احمد - آموزش گام به گام نمایشنامه نویسی (1) منبع : تبیان
یک نمایشنامه ی توپ دانش آموزی تازه (دیدی همه کور من هم کور)

یک نمایشنامه ی توپ دانش آموزی تازه (دیدی همه کور من هم کور) نمایشنامه
متن نمايشنامه//كلاس هوشمند//ويژه دانش آموزان

نمایشنامه دانش آموزی دانش آموز: نمايش(دوستت دارم عزيزم)طنز
برچسب :