لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

داوطلب گرامی، توجه داشته باشید که تنها یکبار می توانید انتخاب رشته نمایید و پس از آن امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت. کلیه داوطلبان حاضر در جلسه مجموعه 2 آزمون سراسری رشته های غیرپزشکی و مجموعه 7 آزمون سراسری رشته های علوم پزشکی اعم از قبول و یا مردود مجاز به انتخاب رشته/شهر جدید می باشند داوطلبانی که به منظور خودآزمایی در آزمون شرکت نموده اند مجاز به انتخاب رشته/محل جدید نمی باشند. داوطلبان تنها مجاز به انتخاب حداکثر 20 رشته/محل از رشته های مجموعه امتحانی خود می باشند. داوطلبان مجموعه 7 (آزمون رشته های گروه علوم پزشکی) استثنائاً می توانند رشته/محلهای خود را از مجموعه امتحانی 2 (گروه علوم تجربی و کشاورزی) نیز انتخاب نمایند. گزینش علمی داوطلبان براساس اولویت نمره کل و از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی رشته موردنظر را کسب نموده اند از محل انتخابهای بیست گانه داوطلبان صورت می گیرد. داوطلبان در انتخاب رشته/محل خود به جنس پذیرش و قید پذیرش بومی خواهران در برخی از محلهای دانشگاهی دقت داشته باشند. در مجموعه هفت امتحانی دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در مرکز بین المللی کیش ارائه شده است. داوطلبان لازم است در خصوص انتخاب این محل دانشگاهی به نکات ذیل دقت نمایند.

  • پذیرفته شدگان این مرکز اجازه انتقال و یا جابجایی تحت هیچ شرایطی (حتی مواردی که براساس ضوابط دانشگاه امکان جابجایی دارند شامل فرزندان شهید، فرزندان اعضاء هیأت علمی، مزدوجین زن و ...) داده نخواهد شد.
  • شهریه تحصیل در مرکز بین المللی کیش مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه و در زمان ثبت نام به داوطلبان اعلام خواهد شد.

آخرین مهلت ثبت نام برای تکمیل ظرفیت مرحله دوم آزاد:

مهلت انتخاب رشته تا ساعت 24 روز شنبه مورخه 14ر11ر91 می باشد

معرفی رشته ها:

7279

داروسازی-دکترای حرفه ای

واحد علوم داروئی

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7269

اتاق عمل

واحد پزشکی تهران

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7382

بهداشت حرفه ای-کاردانی

واحد بروجرد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7293

بهداشت حرفه ای-کاردانی

واحد سبزوار

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7398

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد اراک

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7294

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد سبزوار

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7285

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد شهرکرد

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7346

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد فیروزآباد

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7366

بهداشت خانواده-کاردانی

واحد کرمان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

8906

بهداشت عمومی

واحد فیروزآباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7295

بهداشت مبارزه بابیماریها-کاردانی

واحد سبزوار

مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7286

بهداشت مبارزه بابیماریها-کاردانی

واحد شهرکرد

مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

8907

بهداشت محیط

واحد فیروزآباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7291

بهداشت محیط-کاردانی

واحد بیرجند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7296

بهداشت محیط-کاردانی

واحد سبزوار

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7348

بهداشت محیط-کاردانی

واحد فیروزآباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7311

پرستاری

واحد آبادان

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7334

پرستاری

واحد آباده

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7374

پرستاری

واحد آستارا

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7320

پرستاری

واحد ابهر

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7395

پرستاری

واحد اراک

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7335

پرستاری

واحد ارسنجان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7337

پرستاری

واحد استهبان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7339

پرستاری

واحد اقلید

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7329

پرستاری

واحد ایرانشهر

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7383

پرستاری

واحد بابل

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7379

پرستاری

واحد بروجرد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7289

پرستاری

واحد بیرجند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7387

پرستاری

واحد تنکابن

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7403

پرستاری

واحد تویسرکان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7340

پرستاری

واحد جهرم

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7389

پرستاری

واحد چالوس

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7253

پرستاری

واحد خلخال

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7342

پرستاری

واحد داراب

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7360

پرستاری

واحد زرند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7393

پرستاری

واحد ساری

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7292

پرستاری

واحد سبزوار

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7323

پرستاری

واحد سمنان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7358

پرستاری

واحد سنندج

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7361

پرستاری

واحد سیرجان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7326

پرستاری

واحد شاهرود

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7362

پرستاری

واحد شهربابک

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7370

پرستاری

واحد علی آبادکتول

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7259

پرستاری

واحد فلاورجان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7344

پرستاری

واحد فیروزآباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7355

پرستاری

واحد قم

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7299

پرستاری

واحد قوچان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7371

پرستاری

واحد گرگان

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7302

پرستاری

واحد گناباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7352

پرستاری

واحد لارستان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7378

پرستاری

واحد لاهیجان

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7240

پرستاری

واحد مراغه

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7242

پرستاری

واحد مرند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7248

پرستاری

واحد مهاباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7281

پرستاری

واحد ورامین

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7301

پرستاری

واحد کاشمر

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7364

پرستاری

واحد کرمان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

8990

پرستاری

واحد کلیبر

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7369

پرستاری

واحد یاسوج

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7408

پرستاری

واحد یزد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

8916

پزشکی-دکترای حرفه ای

مرکز بین المللی کیش

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7386

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد تنکابن

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7392

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد ساری

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7325

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد شاهرود

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7304

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد مشهد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7261

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد نجف آباد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7407

پزشکی-دکترای حرفه ای

واحد یزد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

8917

دندانپزشکی-دکترای حرفه ای

مرکز بین المللی کیش

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

8991

دندانپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد بروجرد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7277

دندانپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد دندانپزشکی تهران

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7278

ساخت پروتز دندانی

واحد دندانپزشکی تهران

مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7396

علوم آزمایشگاهی

واحد اراک

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7384

علوم آزمایشگاهی

واحد بابل

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7380

علوم آزمایشگاهی

واحد بروجرد

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7270

علوم آزمایشگاهی

واحد پزشکی تهران

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7238

علوم آزمایشگاهی

واحد تبریز

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7390

علوم آزمایشگاهی

واحد چالوس

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7332

علوم آزمایشگاهی

واحد زاهدان

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7327

علوم آزمایشگاهی

واحد شاهرود

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7356

علوم آزمایشگاهی

واحد قم

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7372

علوم آزمایشگاهی

واحد گرگان

زن و مرد

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7243

علوم آزمایشگاهی

واحد مرند

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7312

مامائی

واحد آبادان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7375

مامائی

واحد آستارا

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7397

مامائی

واحد اراک

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7336

مامائی

واحد ارسنجان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7338

مامائی

واحد استهبان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7385

مامائی

واحد بابل

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7288

مامائی

واحد بجنورد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7381

مامائی

واحد بروجرد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7235

مامائی

واحد بناب

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7290

مامائی

واحد بیرجند

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7388

مامائی

واحد تنکابن

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7404

مامائی

واحد تویسرکان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7341

مامائی

واحد جهرم

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7391

مامائی

واحد چالوس

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7254

مامائی

واحد خلخال

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7394

مامائی

واحد ساری

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7324

مامائی

واحد سمنان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7359

مامائی

واحد سنندج

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7363

مامائی

واحد شهربابک

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7260

مامائی

واحد فلاورجان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7345

مامائی

واحد فیروزآباد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7300

مامائی

واحد قوچان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7373

مامائی

واحد گرگان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7303

مامائی

واحد گناباد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7353

مامائی

واحد لارستان

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7241

مامائی

واحد مراغه

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7244

مامائی

واحد مرند

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7249

مامائی

واحد مهاباد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7406

مامائی

واحد میبد

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7282

مامائی

واحد ورامین

زن

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7365

مامائی

واحد کرمان

زن

بلي

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

7272

هوشبری

واحد پزشکی تهران

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

7328

هوشبری

واحد شاهرود

زن و مرد

مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی

 

 

گروه غیرپزشکی

 

734

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد ارومیه

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

5891

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد بابل

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

153

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد تبریز

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4534

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد سنندج

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

305

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد شبستر

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

2361

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد شهرکرد

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

2230

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد علوم و تحقیقات

زن و مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

3544

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد گرمسار

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4157

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد کازرون

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

1511

دامپزشکی-دکترای حرفه ای

واحد کرج

مرد

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

 

 

بقیه رشته های غیرپزشکی در سایت مرکز آزمون

 


مطالب مشابه :


سایت دانشگاه آزاد واحد زرند

سایت دانشگاه آزاد واحد زرند. بازديد : مرتبه. تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۷. دانشجویان عزیز برای دیدن نمرات و وضعیت تحصیلی خود میتوانید به سایت
آدرس سایت تمام دانشگاهها ی آزاد و دولتی سراسر کشور

آپلود سیاهکل · کداهنگ · آدرس سایت تمام دانشگاهها ی آزاد و دولتی سراسر کشور .... دانشگاه آزاد اسلامي (نتايج دانشگاه آزاد). www.ana.ir. دانشگاه آزاد ... دانشگاه آزاد واحد زرند.
شناسایی کد منطقه اخذ دیپلم سراسر کشور برای ثبت در سایت دریافت کد سوابق تحصیلی

25 نوامبر 2011 ... روش یافتن کد دانش آموزی و کد منطقه برای ثبت در سایت دریافت کد سوابق .... 3853 زرند .... راه اندازی مركز تماس جدید برای کنکورهای دانشگاه آزاد.
جدول ترازهای کنکور سراسری دانشگاه آزاد کلیه رشته ها از سال 87 تا89

25 فوریه 2011 ... جدول ترازهای کنکور سراسری دانشگاه آزاد کلیه رشته ها از سال 87 تا89. اگر مطالب مورد ... نمره آخرين فرد قبول شده در انتخاب اول سال 88. نمره آخرين فرد
مصاحبه با دکتر سعید غفاری

-در سال 1375در مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ... بنده در دانشگاههای آزاد اسلامی واحد همدان ، قم ، رودهن ، اراک ، زرند ، تنکابن ، فیروز کوه .... اگر کتابداران در این شغل مبلغ بالایی دریافت می نمودند به طور قطع نگاه .... سوالات کتابداری و اطلاع رسانی · اعلام نمرات · اخبار حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
تستهای درس متفکران اسلامی دکتر کردی (کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد زرند)

2 ژوئن 2012 ... فیزیک اجتماعی - تستهای درس متفکران اسلامی دکتر کردی (کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد زرند) - تحقیقات جامعه شناسی و مردم شناسی و
هواشناسی

انجمن علمی دانشگاه پیام نور سوسنگرد ... نمرات دانشگاه آزاد ... نمونه سوالات دانشگاه آزاد ..... بافت ،جيرفت ،كهنوج و رفسنجان ،زرند،لاله زار و شهداد دائر ميباشند همچنين با گسترش و ... ماهواره‌هاي آب و هوائي اولين بار توسط آمريكائي‌ها و در سال 1960 براي مشاهده و
کدام واحدهای دانشگاه آزاد بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی می پذیرند .قسمت چهارم

کدام واحدهای دانشگاه آزاد بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی می پذیرند . .... آزمون سراسري سال 1390, 211 - واحد زرند, 20529 - علوم اجتماعي - مردم شناسي ..... رونمایی از سایت "همسرگزینی" تا اواسط اردیبهشت‌/ایجاد مراکز کنترل خشم در خوزستان و البرز.
لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

26 ژانويه 2013 ... گزینش علمی داوطلبان براساس اولویت نمره کل و از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی رشته موردنظر را کسب نموده ... شهریه تحصیل در مرکز بین المللی کیش مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه و در زمان ثبت نام به داوطلبان اعلام خواهد شد. .... واحد زرند. زن و مرد. مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی. 7393. پرستاری.
لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

26 ژانويه 2013 ... گزینش علمی داوطلبان براساس اولویت نمره کل و از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی رشته موردنظر را کسب نموده ... شهریه تحصیل در مرکز بین المللی کیش مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه و در زمان ثبت نام به داوطلبان اعلام خواهد شد. .... واحد زرند. زن و مرد. مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی. 7393. پرستاری.
برچسب :