چهار گزینه ای سوالات روانشناسی (راشدی)


5. هنگام پاسخ دادن به سؤال «اگر میزان زیادی پول پیدا می کردی با آن چه می کردی ؟» چشمان فررد به کدام سمت حرکت می کند و او با استفاده از کدام قسمت مغز خود پاسخ می دهد ؟
الف- سمت راست - قسمت راست               ب- سمت راست - قسمت چپ
ج- سمت چپ - قسمت راست             
        د- سمت چپ - قسمت چپ
6. اگر اعداد 2 و 5 و 6 و 7 را به سرعت و بدون برگشت برای یک فرد بخوانیم و سپس از او بخواهیم که آنها را تکرار کند ، با توجه به مفروضات کدام رویکرد در روانشناسی چنین آزمایشی را ترتیب داده ایم ؟
الف- رویکرد شناختی                            ب-رویکرد رفتاری
ج- رویکرد روانکاوی                            د- پدیدار شناختی
7. کدامیک از گزینه های زیر از مفاهیم و مسائل بکار برده در رویکرد شناختی نمی باشد ؟
الف- حل مسئله                                 ب- شیوه یادآوری
ج- مفهوم سازی                                د- تجارب فردی 
8. بر اساس رویکرد روانکاوی آنچه از سطح هشیار به سطح ناهشیار ذهن ارائه می شود خود را :
الف- فقط به صورت مشکلات هیجانی و نشانه های بیماری روانی نشان می دهد .
ب- هم به صورت رفتارهای مورد پذیرش جامعه و هم برعکس آن نشان می دهد .
ج- به صورت رفتار منحصر به فرد و ویژه در افراد نشان می دهد .
د- هم به صورت رفتارهای منحصر به فرد و هم به صورت رفتارهای تعمیم یافته نشان می دهد .
9. کدامیک از رویکردهای زیر افراد را از بیرون نگاه نمی کنند ؟
الف- شناختی               ب- رفتاری
ج- روانکاوی             د- پدیدار شناختی
10. کدام رویکرد در روانشناختی ، روشهای علمی مر سوم را به تنهایی قادر به کشف پیچیدگی های رفتاری انسان

 نمی داند ؟
الف- زیست شناختی                   ب- رفتاری
ج- پدیدار شناختی                      د- شناختی
11. کدامیک از روشهای زیر هم در مطالعات توصیفی و هم در مطالعات همبستگی بکار می رود ؟
الف- مطالعه موردی                  ب- زمینه یابی
ج- مشاهده طبیعی                     د- مطالعات آزمایشی
12. اگر بخواهیم بدانیم که از بین دو کالا، خریداران کدام کالا را ترجیح می دهند ، از چه روشی استفاده می کنیم؟
الف- مطالعه زمینه یابی               ب- مطالعه موردی
ج- مشاهده طبیعی                       د- مطالعات همبستگی
13. مقایسه «سوگیری» در زمینه یابی و مشاهده طبیعی چگونه است ؟
الف- در اولی سوگیری پاسخ دهندگان و در دومی سوگیری مشاهده کننده مطرح است .
ب- در اولی سوگیری مصاحبه کننده مطرح است و در دومی سوگیری مشاهده شونده .
ج- در اولی و دومی سوگیری محقق مطرح است .
د- در اولی سوگیری محقق مطرح است و در دومی سوگیری مطرح نیست .
14. چه رابط ای بین متغیرها در این جمله وجو دارد ؟ «هر چقدر کتابی کهنه تر باشد ، قیمت آن کاهش می یابد».
الف- همبستگی منفی                        ب- همبستگی مثبت
ج- همبستگی صفر                          د- همبستگی ندارد
15. «اثر دستکاری یک متغیردر متغیر دیگر مشاهده و اندازه گیری می شود.» در این جمله متغیر دومی چه نوع متغیری لست ؟
الف- مستقل                                    ب- وابسته
ج- کنترل شده                                د- با این اطلاعات نمی توان پاسخ داد.
16. در مطالعات آزمایشی ، اگر گروه کنترل نتایج بهتری به دست بیاورند می گوییم :
الف- فرضیه ما اثبات شده                 ب- فرضیه ما به مرحله قطعیت نرسیده است .
ج- فرضیه ما رد شده است .              د- فرضیه ما در مرز اثبات شدن است .
17. در بررسی های همبستگی ، صرفاً کدام گزینه مورد نظر می باشد ؟
الف- علی و معلولی                        ب- اندازه گیری
ج-تحقیقات بنیادی                           د- همزمانی
18. توجه به جنبه های عقلانی ، جسمانی ، هیجانی . اخلاقی در رشد نشانگر کدامیک از حوزه های اصلی در تحقیقات محض روانشناسی می باشد ؟
الف- شناختی      ب- رشدی          ج- اجتماعی        د- تفاوتهای فردی


19. کدامیک از روانشناسان تلاش دارند تا اصول ، قوانین و یافته های روانشناسی و شاخه های مختلف آن را در قلمرو تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار دهند ؟
الف- روانشناسان آموزشگاهی            ب- روانشناسان تربیتی
ج- روانشناسان بالینی                      د- روانشناسان صنعتی
20. روانشناسان بالینی:
الف- اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله رفتار درمانی آنها را درمان می کنند .
ب- اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله دارو درمانی آنها را درمان می کنند. 
ج - اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله روان درمانی آنها را درمان می کنند. 
د - اختلالات روانی را تشخیص می دهند و به وسیله شناخت درمانی آنها را درمان می کنند.

فصل دوم ۱.کدامیک از گزینه های زیر در مورد مفهوم رسش صحیح نیست ؟ 
الف- رسش تغییرات متوالی است که در سنین مختلف رخ می دهد . 
ب- رسش تحت تاثیر یادگیری قرار دارد . 
ج- رسش مبتنی بر یک نقشه ژنتیکی است و انسان آن را محیط کسب می کند . 
د- رسش به معنی آمادگی زیستی است و از پیش تعیین شده است . 
2.کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ 
الف- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر یادگیری است . 
ب- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر یادگیری و رسش ایجاد می شود . 
ج- تغییرات روان شناختی انسان تحت تاثیر تغییرات زیست شناختی مغز است . 
د- تغییرات زیست انسان تحت تاثیر تغییرات روان شناختی است  
3.برای توصیف رشد به چه چیزی باید توجه کرد ؟ 
الف- الگوهای فردی که از محیط کسب شده و الگوهای ژنتیکی عمومی        ب- ویژگیهای خصوصی و فردی 
ج- محیطی که فرد در آن محیط رشد می کند                                            د- آمادگی زیستی افراد 
4.بهینه سازی رشد در کدامیک از مقاطع سنی کاربرد بیشتری دارد ؟ 
الف- کودکی             ب- کودکی و بزرگسالی    ج- نوجوانی و بزرگسالی      د-کودکی و نوجوانی 
5.منظور از کودک نوپا کدام دوره سنی است ؟ 
الف- 2 تا 6 سالگی        ب- 1 تا 3 سالگی        ج- 2 تا 4 سالگی                   د- 1 تا 5 سالگی 
6.بر اساس نظریه شناختی پیاژه کودکان دراین دوره متوجه می شوند که اشیاء علی رغم تغییرات ظاهری همان اشیاء هستند ؟ 
الف- حسی - حرکتی          ب- پیش عملیاتی            ج- عملیات عینی               د- عملیات ذهنی 
7.کودک در چه سنی اولین لغات با معنی را تلفظ می کند ؟ 
الف- حدود 1 سالگی           ب- حدود 2 سالگی         ج- حدود 3 سالگی            د- حدود 5/3 سالگی 
8.کدام گزینه بیانگر مفهوم یادگیری نیست ؟ 
الف- در اثر تجربه و تحت تاثیر شرایط محیطی ایجاد می شود .       ب- از طریق مشاهده رفتار دیگران ایجاد می شود . 
ج- آمادگی طبیعی است و در اثر کسب مهارت ایجاد می شود.          د- از طریق رفتار متقابل با دیگران کسب می شود . 

9.کدامیک از گزینه های زیر از اهداف روانشناسان رشد در مطالعاتشان نیست ؟ 
الف- تبیین رشد           ب- پیش بینی رشد           ج- بهینه سازی رشد           د- توصیف رشد 
10.تعیین چگونگی رشد انسان در طول زمان مربوط به کدامیک از اهداف عمده روانشناسان رشد است؟ 
الف- توصیف رشد          ب- بهینه سازی رشد           ج- تبیین رشد          د- کنترل رشد 
11.اگر فردی در 10 سالگی به بلوغ برسد ، او را در کدام مرحله رشد قرار می دهیم ؟ 
الف-کودکی اول            ب- کودکی دوم          ج- نوجوانی          د- جوانی 

12.اینکه میگوییم«متخصصان رشدرا به جنبه‌های مختلفی تقسیم‌بندی و آنرا مطالعه می کنند»دلالت برکدامیک ازگزینه‌های زیر دارد؟ الف- انعطاف پذیری رشد         ب- کل گرا بودن فرآیند رشد   ج- پیوسته و مرحله ای بودن رشد 
د- تحت تاثیر فرهنگ قرار گرفتن رشد 
13.متخصصان رشد به چه دلیلی نمی توانند رشد انسان را با هم توصیف و تبیین کنند ؟ 
الف- مرحله ای بودن رشد انسان               ب- تجربی نبودن رشد انسان      
ج- پیچیدگی رشد انسان                         د- عدم وجود روشهای مناسب 
14.کدامیک از گزینه های زیر در نظریه رشد پیاژه نیامده است ؟ 
الف- بحران      ب- ساختار شناختی      ج- تفکر کودکان          د- سازگاری
15. طبق نظر پیاژه در کدام دوره « خود مرکز بین» هستند . یعنی تصور می کنند که دیگران نیز دنیا را مانند آنها می بینند
الف- حسی – حرکتی       ب- پیش عملیاتی     ج- عملیات عینی             د-عملیات ذهنی
16. طبق نظر ادیکسون :
الف- رشد را تا مرحله نوجوانی بررسی می کند .           ب- هوش به انسان کمک می کند تا خود را با محیط سازگار کند .
ج- ساختارهای شناختی در سنین مختلف شکل های مختلف دارد .    د- موفقیت در حل بحران هر مرحله در مراحل بعدی مؤثر است .
17. آخرین قسمت بدن که در دوره بلوغ رشد می کند :
الف- پاها                 ب- انگشتان پا                 ج- ساق پا                 د- بالا تنه
18. مهمترین توانایی که در سطح شناختی برای نوجوان بدست می آید کدام است ؟
الف- تفکر درباره جهان                ب- تفکر درباره تفکر
ج- قدرت پردازش اطلاعات          د- استدلال اخلاقی
19. در میان تمام تحولات جسمانی ، شناختی و اجتماعی ، آنچه از اهمیت بالایی در دوران نوجوانی برخوردار است کدام است ؟
الف- تفکر عینی و تجربی               ب- تفکر فرضیه سازی
ج- استدلال قیاسی                         د- دسترسی به مفهوم خود

20. فشارهای گروههای همسالان چه درجهت مثبت وچه درجهت منفی تاچه سنینی افزایش می‌یابد و سپس از فشار آن کاسته می‌شود؟
الف- 14 تا 15 سالگی        ب- 15 تا 16 سالگی          ج- 16 تا 17 سالگی                    د- 17 تا 18 سالگی

" فصل سوم 1_ به کدامیک از گزینه های زیر فرآیندهای شناختی اطلاق نمی شود؟ 

الف- تصمیم گیری        ب- حل مسئله     ج- نگریستن   د - یادآوری 

2-جملۀ « تفسیر و معنی دادن اطلاعات حسی که از طریق گیرنده های حسی به سیستم عصبی منتقل شده است» 

مربوط به کدام گزینه است؟ 

الف - حافظه          ب - ادراک      ج - زبان          د- توجه 

3- کدامیک ازموارد زیر در مورد مخروطها یا میله ها صحیح نیست؟ 

الف - میله ها حساس به نور کم هستند              ب - هم مخروطها هم میله ها در گیرنده های حسی وجود دارند 

ج - مخروطها تنها در لکۀ زرد وجود دارند      د - میله ها در لکۀ زرد خیلی کم هستند

4-ادراک اشکال ساده در کدام منطقۀ بینائی قشر خاکستری صورت می گیرد؟ 

الف - منطقۀ دوم           ب - منطقۀ سوم          ج - منطقۀچهارم           د - منطقۀ پنجم

5- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سلولهای دوقطبی و گانگلیونها نادرست است؟ 

الف - سلولهایx  کوچکترند                             ب - سلولهای بزرگتر پیرامون شبکیه هستند 

ج - سلولهای کوچک حساس به جزئیات هستند      د - سلولهای x  کوررنگ هستند 

6- مراحلی که در پردازش اطلاعات بینائی صورت می گیرد،به ترتیب کدامند؟ 

الف - پذیرش - تبدیل - کدگذاری          ب - پذیرش - کدگذاری - تبدیل 

ج - تبدیل - پذیرش - کدگذاری              د - تبدیل - کدگذاری - پذیرش 

7- دریافت اطلاعات بینائی ابتدا در کدام قسمت روی میدهد؟ 

الف - مردمک       ب - شبکیه       ج - زجاجیه      د - عنبیه 

8- در منطقۀگیجگاهی تحتانی کدام نوع از ادراک انجام می شود؟ 

الف - ادراک حرکت        ب - ادراک اشکال پیچیده        ج - ادراک اشکال ساده             د - ادراک رنگ 

9- لوب پیشانی : 

الف - از شیار مرکزی تا قسمت قدامی مغز امتداد پیدا میکند      ب - در ناحیۀ گیجگاهی قرار دارد 

ج - بین لوب پس سری و شیار مرکزی قرار دارد                 د - در قسمت پس سری قرار دارد

10- «احساسهای بدنی» توسط کدامیک از لوبهای چهارگانه قشر خاکستری درک می شود؟ 

الف - لوب پس سری       ب - لوب آهیانه ای              ج _ لوب گیجگاهی       د - لوب پیشانی

11- کدام قسمت است که در تکلم نقش مهمی ایفا میکند؟ 

الف - قشر خاکستری پیشانی            ب - قشر خاکستری گیجگاهی 

ج - قشر خاکستری آهیانه ای           د - شکنج پیش مرکزی 

12- مفهوم ثبات ادراکی کدام است و کدام قسمت از قشر خاکستری ،نقش مهمی را در آن ایفا میکند؟ 

الف - ادراک دو شئی بصورت جداگانه علی رغم اینکه در واقعیت یک شئی احساس می شود - لوب پیشانی 

ب - ادراک شئی بصورت واحد علی رغم تغییراتی که در آن شئی اتفاق می افتد - لوب پیشانی 

ج - ادراک شئی بصورت واحد علی رغم تغییراتی که در آن شئی اتفاق می افتد - لوب گیجگاهی 

د - ادراک دو شئی بصورت جداگانه علی رغم اینکه در واقعیت یک شئی احساس می شود - لوب گیجگاهی 

13- کدامیک از گزینه های زیر در مورد توجه غیر انتخابی نادرست است؟ 

الف - واکنش« آن چیست» را در ما بوجود می آورند     ب - محرکها با انتظارات و توقعات ما مطابقت ندارند

 ج - محرکها ،تازه،غیر منتظره ، متباین میباشند           د - خود به خودی صورت نمی پذیرد 

14 - تقسیم بندی توجه به «تقسیم شده»و«متمرکز» با چه معیاری انجام شده است؟ 

الف - تعداد تکلیفها از محیط                              ب - تعداد پاسخها به محیط 

ج - نوع رابطه بین شناخت انسان و تکلیف            د - نوع رابطه بین شناخت انسان و محرک 

 

15 - کدامیک از گزینه های زیر قابلیت انجام توأمان را بیش از بقیه گزینه ها دارند؟ 

الف - ماشین نویسی و صحبت کردن                ب - گوش دادن به موسیقی وشنیدن مکالمۀ دیگران 

ج - مطالعۀ کتاب و تماشای تلوزیون               د - گوش دادن به یک سخنرانی و شنیدن موسیقی 

16 - رمزگذاری به چه معنائی است و کدام مرحله از مراحل اصلی حافظه می باشد؟ 

الف - بازیابی - مرحلۀ سوم                         ب - یادگیری - مرحلۀ اول 

ج - ثبت اطلاعات - مرحلۀ دوم                    د - نگهداری - مرحلۀ دوم

17 - اگر از یادگیرنده بخواهیم به ما بگوید که آیا میتوان کلمۀ«کتاب » را در جملۀ « من ......... مناسبی خریدم»قرارداد،با چه سطحی از یادگیری سروکار داریم؟ 

الف - یادگیری سطحی درجۀ دوم            ب - یادگیری سطحی درجۀ اول 

ج - یادگیری عمقی درجۀ اول               د - یادگیری عمقی درجۀ دوم 

18 - نام دیگر اصل رمزگردانی اختصاصی کدام است؟ 

الف - بازشناسی            ب - بازیابی آشکار            ج - اثر تولید              د - زمینه 

19 - کدامیک از گزینه های زیر از انواع بازیابی اطلاعات محسوب نمی شود؟ 

الف - یادآوری با کمک سرنخ           ب - بازشناسی     ج - یادآوری فعال         د - یادآوری آزاد 

20 - تستهای چهار گزینه ای،براساس کدامیک از اصول حافظه میباشد؟ 

الف - یادگیری ارادی    ب - یادگیری عمقی    ج - سرنخ دادن در بازیابی    د - شباهت مراحل یادگیری و بازیابی  

21 - کدامیک از انواع بازیابی آسانتر میباشد؟ 

الف - بازشناسی         ب - یادآوری آزاد     ج - یادآوری با کمک سرنخ          د -همۀموارد مشابهند 

22 - خلاصه کردن پاراگرافی که خوانده ایم،مربوط به کدام نوع از فرآیندهای یادگیری میباشد؟ 

الف - یادگیری غیر فعال      ب - یادگیری فعال بصورت حافظۀکلامی                   ج - یادگیری فعال مربوط به اثر تولید                                        د - یادگیری غیر فعال مشارکتی

23- شرط عبور از حافظۀکوتاه مدت به بلند مدت کدام است و در صورت عدم رعایت آن شرط کدام اتفاق برای حافظۀحسی می افتد؟ 

الف - تمرین و تکرار - جابجائی       ب - توجه - زوال     ج - توجه - جابجائی      د - تمرین و تکرار - زوال 

24 -حافظۀ نهان معادل کدام سیستم حافظه میباشد؟ 

الف - حافظۀ آماده سازی ادراکی     ب - حافظۀ معنائی     ج - حافظۀ حوادث خاص     د - حافظۀ رویه ای

25 -« اطلاعات عمومی» مربوط به کدام سیستم حافظه میباشد؟ 

الف - حافظۀ آماده سازی ادراکی    ب - حافظۀ معنائی   ج - حافظۀ حوادث خاص    د - حافظۀ رویه ای 

26 - کدامیک از افراد زیر زبان را به عنوان پدیده ای طبیعی و بیولوژیکی معرفی میکند؟ 

الف – اسکینر         ب – چامسکی         ج – ویگوتسکی        د - پیاژه 

27 - کدامیک از گزینه های زیر به ترتیب از سیستم درون داد و برون داد میباشد؟ 

الف - نوشتن - گفتن         ب - خواندن - شنیدن          ج - گفتن - نوشتن        د - شنیدن - نوشتن 

28- مکانیزم یکپارچه کننده و هماهنگ کننده بین مهارتهای برون دادی و درون دادی کدام است؟ 

الف – هیپوکامپوس      ب - تالاموس       ج - قشر خاکستری          د - مغز

29 - کدام خطا یا پدیده میباشد که جدائی مرحلۀ اول و مرحلۀ چهارم از مراحل برنامه ریزی تکلم را به خوبی مشخص میکند؟ 

الف - خطای مفهومی    ب - خطای تبدیلی       ج - خطای شکلی        د - پدیده نوک زبانی 

30 - منظور از اینکه«خواندن یک فرآیند سازنده است»اشاره به کدام مطلب دارد؟ 

الف - انعطاف پذیر بودن خواننده           ب - سلیس و روان خواندن خواننده 

ج - انفعالی نبودن خواننده                     د - انگیزه داشتن خواننده 

31 - در کدامیک از فرآیندهای زیر تفکر رو به جلو و رو به عقب است؟ 

الف - خواندن         ب - نوشتن       ج - شنید ن         د - گفتن 

32 - در راست دستها: 

الف - اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی راست وارد شود با پردازش بیشتری رویرو می شوند 

ب - اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی چپ وارد شود با پردازش بیشتری روبرو می شوند 

ج - اگر اطلاعات از حوزۀ بینائی یا شنوائی راست وارد شود با پردازش کمتری روبرو می شوند 

د - همۀ موارد 

33 - در صورتیکه ناحیۀ بروکا آسیب ببیند کدام مورد دشوارتر انجام می پذیرد؟ 

الف - سخن گفتن       ب - فهم سخن            ج – نوشتن              د - خواندن


مطالب مشابه :


تست چهار گزینه ای همراه با پاسخ

تست چهار گزینه ای همراه با پاسخ نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان برای دوره ی دبستان و
تست هوش بی ربط با هوش

سوالات هوش بی ربط به هوش!!!! سوالات دور اول چهار گزینه ای یه . دور دوم تشریحی . دور
سوالات چند گزینه ای one-best-answer item

سوالات چند گزینه ای متداول ترین یک گزینه بهترین است و چهار گزینه دیگر ما تست هوش
چهار گزینه ای سوالات روانشناسی (راشدی)

چهار گزینه ای سوالات ب- هوش به انسان کمک می کند تا تستهای چهار گزینه ای،براساس
سوالات چهار گزینه ای فصل چهارم وپنجم کتاب مطالعات اجتماعی

سوالات چهار گزینه ای فصل چهارم که انجام آن به هوش و توانایی زیادی نیاز
دانلود سوالات چهار جوابی ( تستی ) از کتاب علوم چهارم ابتدایی

دانلود سوالات چهار جوابی ( تستی ) ای زیپ برترین سرگرمی (تست هوش )
سوالات چهار گزینه ای برای پایه هفتم

41- ریاضیات،تست هوش سوالات چهار گزینه ای از فصل 1 و2و3و4 : نمونه 2. سوال تستی از فصل 3
برچسب :