پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان خراسان رضوی

پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان خراسان رضوی
نام شهر کد شهر
05 خلق آباد 051126
آب جهان/رهورد 0582377
آبروان 0512335
آبرودتربت حیدریه 0531244
آبرودسبزوار 0572436
آبقه 0529429
آبگرگ 0581247
آبگرم 0512279
آبینه 0529489
آریان 0572824
آزادمنجیر 0571242
آزاده ده 0529326
آزادوار 0572573
آق کاریز 0581242
آلماجوق 0581236
آلی 0532231
آهنگ 0535623
آهنگران 0532647
ابارش 0571228
ابدال آباد 0529238
ابراهیم آباد 0532744
ابراهیم آباد/مشهد 0512536
ابوچناری 0572569
احمدآباد/بالاجوین 0572544
احمدآباد/تبادگان 05112410
احمدآباد/تربت جام 0529222
احمدآباد/خزائی 0532339
احمدآباد/خواف 0532427
احمدآباد/رشتخوار 0532623
احمدآباد/سرجام 0512629
احمدآباد/قوچان 0582671
احمدآباد/محولات 0532681
احمدآباد/نیشابور 0552429
اخلمد 0582636
اردمه 0552425
اردوغش 0552337
ارزنه 0529484
ارسک 0535324
ارغا 0532777
ارگ نوجوی 0572538
اره آبمال 0512325
ازغد 05124267
ازغند 0532684
استاد 0535753
استای 05294333
استیر 0571234
اسجیل 0582667
اسحاق آبادتربت حیدریه 0532856
اسحاق آبادنیشابور 0552328
اسدآباد/خواف 0532571
اسدآباد/دربندی 0529438
اسدآبادرخ 0532334
اسفیز 0532344
اسفیوخ 05312410
اسلام آباد/تربت حیدریه 0532747
اسلام آباد/نیشابور 0552435
اسلامیه 0534229
اسماعیل آباد/گرجی 0528257
افچنگ 0571252
اقرعلیا 0512632
اکبرآباد/رشتخوار 0532646
اکبرآبادریوش 0532890
المجوق 0529258
النگ امان آباد 0512367
الهیان 05812528
امام وردیخان 05823765
امام/تقی 0512359
امامقلی 0582374
امان آباد 0552459
امرغان سفلی 05112483
امغان 0528247
انابد 0532726
انارستانک/خانیک برون 0535241
انداد 05112683
انداده 0572532
اوارشک 05123563
اوندر 0532885
ایده لیک 0512278
ایزی 0571243
ایورتربت حیدریه 0532883
باب الحکم 0532734
باجگیران 0582372
باخرز 0529482
بار 0552455
باسفر 0532632
باشتین 0572426
باغ عباسی 05126255
باغ کشمیر 0529332
باغجر 0571232
باغستان 0534232
باغشن گچ 0551246
باغشن نیشابور 0552332
بایگ 0532282
بتو 0552467
بجدن تکاب 0572379
بجدن خواشد 0572831
بجستان 0535622
بجنو 0552481
بداغ آباد 0572552
برآباد/تربت حیدریه 0532525
برآباد/سبزوار 0572826
برازق 0572378
براکوه 0532639
برج قلعه 05825425
برجک 0532755
بردسکن 0532722
برزنون 0552523
برزو 0571247
برس 0532328
برغمد 0572525
برقبان 0572621
برود/علی آباد 0529254
برون 0534235
بزجانی 0512634
بزد 0528234
بزق 0552426
بزنگان 0512563
بزوشک 05123715
بشرآباد 0551248
بشرویه 0535322
بشنج 0551233
بقمج 0582626
بقیع 0552468
بلقان آباد 0572628
بندازبک 0532648
بندقرا 0532898
بنی تاک 0529321
بنیاباد 0532577
بهدادین 0532531
بهمن جان سفلی 05826385
بهمن جان علیا 05826285
بوری آباد 0531247
بوژآباد 0551242
بوژان 0551235
بوژمهران 0552336
بیاس آباد 0532573
بید 0572543
بیدخت 0535733
بیدسکان 0534233
بیدوی 0532393
بیزه 0572425
بیگ نظر 0581238
بیگلر 05812453
بیمرغ 0535742
بینالود 05123565
پالکانلو 05825427
پرکند 05825835
پرمه/فارمد 0511264
پس کمر 0512565
پشته 0529434
پطرو 0532383
پل بند 0529432
پیوه ژن 0512365
تاج الدین 0582526
تام میرزاحسن 0512532
تایباد 0529422
تبادگان 05112413
تپه سلام 0512355
تپه میراحمد 0512531
تربت جام 0528
تربت حیدریه 0531
تربقان 0532848
تقی آباد 0512332
تکمار 0532788
تگن 05825445
تلخ بخش 0532329
تندک 0572375
تنگل شورعلیا 0512328
تنورچه 0532892
تورانه 0529496
تولی/بختیار 0532884
توندر 0532894
تیرگان 0582565
تیزآب 0532435
تیمنک/علیا/سفلی 0528253
جابوز 0532778
جاغرق 0512425
جردوی 0532843
جزین 0535626
جشن آباد 0582545
جعفرآباد/تربت جام 0529243
جعفرآباد/زاوه 0532398
جعفرآباد/کاشمر 0532783
جعفریه 0529335
جغتای 0572562
جغری 0511241
جلال آباد 0532751
جلمبادان 0572542
جلین 0571239
جنت آباد/تربت جام 0529325
جنت آباد/جنگل 0532633
جنت آباد/محولات 0532693
جنداب 0552442
جنگل 0532624
جهان آباد 0529337
جوادیه 0532332
جوزان/شیرزن 0582375
جوزقان 0529437
جیزآباد 0529483
جیلو 0551231
جیم آباد 0512353
چاپشلو 05825823
چاله زرد 0512537
چاه زول 0532532
چاه سالار 0552436
چاه نسر 0552432
چاهشک 0511240
چاهشورک 0532669
چاهک 05123225
چخماق 0532374
چرمشهر 0512255
چرو 0572632
چزگ 0552471
چشام 0572434
چشمه گل 0528244
چقر 0582529
چکنه سفلی 0582392
چکودر 05125625
چگنه سفلی 0552527
چمگرد 05826375
چمن آباد 0532428
چناران قوچان 0582622
چناران نیشابور 0552334
چنارتربت حیدریه 0532687
چنارقوچان 05825442
چنارمشهد 0512276
چنبرجوق 0552469
چهاربرج 0511678
چهاربرجی 0529446
چهارده 0532437
چهچهه کلات 05122857
چهچهه/پائین ده 0511247
چیتگر 0581246
حاتم قلعه 0582566
حاجی آباد/تربت حیدریه 0532361
حاجی آباد/فردوس 0535731
حاجی آباد/نیشابور 0552325
حاجی بیگی 0532345
حارث آباد 0571246
حسن آباد/بردسکن 0532743
حسن آباد/پائین 0532576
حسن آباد/تربت جام 0529245
حسن آباد/خواف 0532444
حسن آباد/درگز 05825825
حسن آباد/صوفی 05126335
حسن آباد/قوچان 0581251
حسن آباد/محولات 0532685
حسن آباد/نیشابور 0552437
حسین آباد/جنگل 0552428
حسین آباد/رازون 0512369
حسین آباد/رحیم خان 0572578
حسین آباد/سرجام 0512361
حسین آباد/شامکان 0572386
حسین آباد/قرقی 05112680
حسین آباد/کاریون 0532534
حسین آباد/میرزامومن 0572539
حسین آباد/ناوی 0572449
حسینی 05294335
حصارتربت حیدریه 0532285
حصارزبرخان 0552324
حصارسرخ/سرآسیاب سوران 0512432
حصارمشهد 05124263
حکم آباد 0572524
حکیم آباد 0582638
حوض سرخ 0531246
خانکوک 0534236
خانلق 0552462
خانیک بشرویه/یگی 0535329
خانیک گناباد 0535734
خرسف 0572387
خرگرد 0532434
خرم آباد/تربت جام 0529241
خرم آباد/سبزوار 0572537
خرم آباد/قوچان 0582641
خرم/عمادیه 0532342
خرمبک/سه چوب 0551234
خروعلیا 0552326
خسروآباد 0572439
خسروجرد 0571244
خضربیگ 0532881
خلیل آباد 0532772
خمارتاش 0581243
خواف 0532422
خور/بیجورد 0532753
خوشدره 0532692
خیرآباد/تایباد 0529436
خیرآباد/تربت جام 0529223
خیرآباد/تربت حیدریه 0532688
خیرآباد/خواف 0532442
خیرآباد/سبزوار 0571241
داغدار 05825833
داغیان 0581235
دافی 0532343
داودلی 0581248
داورزن 0572422
درازآب تربت جام 0529328
درخت بید 0529338
دررود 0552323
درزآب فردوس 0535633
درفک 0572634
درگز 0582522
درونه 0532737
دزق 0552531
دستجردآقابزرگ 0552341
دستجردطاقانکوه 0552479
ده امام 0572565
ده برزو 0529497
ده پائین 05312413
ده سرخ 05123713
ده غیبی مشهد 0511321
ده میان 0532893
دهبار 05124255
دهرود/گرجی سفلی 0511242
دهنوتلخی 0532387
دوغ آباد 0532676
دوغائی 0581231
دولت آباد/تربت جام 0529256
دولت آباد/تربت حیدریه 0532372
دولت آباد/رشتخوار 0532629
دولت آباد/سبزوار 0571245
دولت آباد/قوچان 0582635
دوین/چنارسوخته 0511243
دیزادیز/کچلانلو 0581229
دیزباد 0512252
دیزبادعلیا 0552339
دیسفان 0535741
دیش دیش 0552329
رئیسی 0552431
رادکان 0582627
رامشین 0572547
راه چمن 0572566
راوخ 0572777
رباط جز 0572623
رباط سرپوش 0571231
رباط سفید 0512366
رباط سمنگان 0529224
رباط سنگ 0532322
رحمت آباد/تربت جام 0529231
رحمت آباد/سبزوار 0572535
رحمت آباد/فردوس 0535754
رخنه گل 0512667
رزدآب 0532429
رزق آباد 0532842
رزگ 0532284
رشتخوار 0532622
رضوان 05112603
رقه 0535325
رکن آباد 0532735
رهن 0535748
رهن کاریز/کفکی 0552464
روچی 0535738
روح آباد/تربت حیدریه 0532642
روح آباد/نیشابور 0552239
رودخانه 0532341
رودمعجن 0532286
روشن آباد 0572385
روشناوند 0535747
رونج 0528239
ریاب 0535746
ریگان 0532365
ریگی/زمه 0552438
ریوش 0532882
ریوند 0572429
زاوه 0532375
زاوین 0512274
زرقان 0572564
زرکک 0512636
زرمهر 0532689
زشک 0512435
زمند 0572575
زنگانلو 0582567
زهان 0552529
زورآباد 0572534
زیبد 0535735
زیدانلو 0581244
زیرآباد 0572541
زیرجان 0535755
زیرک آباد 0532729
زین آباد 0535632
زیندانلو 0582543
ژرف 0532362
سارمران 0572735
ساق 0532382
ساقی بیک 05525283
سالارآباد 0512331
سالاری 0552444
سبزوار 0571
سده خواف 0532433
سرآسیاب 0582664
سربالا 0532327
سرچاه 0552524
سرحوضک 0532845
سرخ آباد 0532287
سرخس 0512522
سردشت 0512635
سردق 0535625
سرغایه 0512362
سرک 0582639
سرگلان 0532367
سرند 0534238
سرهنگ 0532335
سروآباد/بازمرگی 0511269
سریده 0535629
سعادت آباد 0532635
سعدالدین 0532776
سعدیه 0552343
سفیدسنگ 0512664
سقی 0535739
سلامی 0532432
سلطان آباد 0532325
سلطان آبادسبزوار 0572622
سلطان آبادنمک 0512358
سلطان میدان 0552525
سلمان/خلیل آباد 0532431
سلوگرد 0582668
سلیمانی مشهد 0512334
سلیمانی نیشابور 0552454
سملخون 0529283
سمیع آباد 0529235
سنقرآباد 0529494
سنگ بست 0512624
سنگان بالا 0532626
سنگان پائین 0532522
سنگر 0512533
سنگل آباد 0531248
سنو 0535744
سهل آباد 0532386
سوران 0529439
سورستان 05294817
سویز 0572437
سیجاوند 0532443
سیدآبادچناران 05826283
سیدآبادسبزوار 0572629
سیدآبادنیشابور 0551232
سیر 0532733
سیف آباد 0532749
سیوکی 0531245
شاداب 0551243
شادمهر 0532683
شارک 0582378
شامکان 0572373
شاندیز 0512428
شاهرگ 0581378
شاهین علیا 0532395
شترک 0511248
ششتمد 0572372
شعبه 0532644
شغل آباد 05812538
شفیع 0581228
شفیع آباد 0532727
شم آباد 0572626
شمس آبادتربت حیدریه 0532691
شمس آبادسبزوار 0572828
شهرآباد/بردسکن 0532728
شهرآباد/نیشابور 0552445
شهرستانک 0572568
شهرصنعتی/سبزوار 0571233
شهرطوس 0512266
شهرفیروزه 0552452
شهرک صنعتی/کاشمر 0532858
شهرک صنعتی/کاویان 0512254
شهرک/امام/خمینی 0535323
شهرک/خواف 0532441
شهرک/رضوی 0512322
شهرک/صنعتی/طوس 0511541
شهرک/صنعتی/کلات 0511245
شهرکهنه 05812523
شهن آباد 0532385
شهوار 0532397
شهید/هنرمند 0512283
شوراب 0552457
شوررود 0552439
شورستان 0529331
شورگشت 0552475
شوری بزرگ/رشیدآباد 0552472
شوریاب 0552473
شوی 05825435
شیخ لو 0528259
شیرتپه 0512527
شیرخان 0572631
شیلیگان 0582564
صالح آباد 0529322
صدخرو 0572432
صفی آباد 0532377
صمدیه 0552423
صنوبر 0531243
صومعه 0551236
صیدآباد 05123567
طالبی 05525284
طبس 0572627
طرسک 0572377
طرق 0532888
طرقبه 0512422
ظاهرآبادبردسکن 0532745
عارف آباد 0532855
عباس آباد 0572536
عباس آبادخواف 0532439
عباس آبادفرامیشان 0532634
عباس آبادملک 0572549
عبدآباد 0532326
عبداله آبادنیشابور 0552338
عبداله گیو 0552535
عبدل آباد 0532677
عبدل آبادسبزوار 0572572
عبس آباد 0532636
عزیزآباد 0572382
عسگریه 0511249
عشرت آباد/ممرآباد 0532841
عشق آبادفریمان 0512628
عشق آبادنیشابور 0552422
عطائیه 0552441
عظیم آباد 0532739
علاقه 0532337
علی آباد/خواف 0532575
علی آباددامن 0532638
علی آبادسیاسک 0511265
علی آبادشور 0571237
علی آبادفیض آباد 0532694
علی آبادقوچان 0581237
علی آبادکشمر 0532736
علیک تربت حیدریه 0532381
علیک سبزوار 0572643
عمارت 0581232
عنبرسرا 0532366
غنی آباد 0535327
فاردق 0532645
فاز 05112600
فایندر 0532436
فتح آبادارسک 0535331
فتح آبادتربت حیدریه 0532625
فتح آبادفردوس 0534234
فخرآبادتربت حیدریه 0532331
فخرآبادفردوس 0535627
فخرداود 0512364
فدافن 0532844
فدرد 05312411
فدیشه 0552427
فدیهه 0532288
فراشیان 0572567
فرخار 0552474
فرخان 0581234
فرخد 0511262
فرخک 0551244
فردوس 0534
فرزنه 05294254
فرشه 0532851
فرگ 0532854
فرمان آباد 0529431
فرهادگرد 0512627
فریزی 0582663
فریمان 0512622
فریمانه 0572571
فسنقر 0571227
فهندر 05312414
فودنجان 0535752
فوشنجان 0551241
فیض آبادتربت حیدریه 0532672
فیض آبادداورزن 0572438
قادرآباد 0532649
قازان بیک 0582568
قازقان 0511327
قاسم آباد/بزرگ 0512363
قاسم آباد/دهنه 0552433
قاسم آباد/فردوس 0535636
قاسم آبادتربیت حیدریه 0532572
قدمگاه 0552322
قراچه 0532896
قره باغ فیروزه 0552476
قره شاه وردی 05812455
قره قلی 0571248
قره قویونلو 0582527
قزل قارشی 0572526
قصون 0532897
قطن آباد 0551247
قلعه آقاحسن 0532378
قلعه باخزر 0529486
قلعه بالا 0532847
قلعه جوق 0532696
قلعه سرخ باخرز 05294815
قلعه سرخ تربت جام 0529236
قلعه شیر 0529246
قلعه گک 0529228
قلعه نو/شفیع آباد 0572533
قلعه نوجمشید 0551230
قلعه نوروداب 0572822
قلعه نوصفی آباد 0532391
قلعه نوکلات 0512281
قلعه نومشهد 0512626
قلعه نی 0532389
قلعه یزدان 0552465
قلندرآباد 0512662
قله زو 0512273
قوچ پلنگ 0532857
قوچان 0581
قوژدفردوس 0535745
قوش خزاعی 0512526
قوش سربوزی 05125255
قوش عظیم 05125253
قیاص آباد 0582629
کاخک 0535737
کارخانه/قند/فریمان 05126253
کارخانه/قندجوین 0572529
کاریز 0529426
کاریزحاج محمدجان 0512665
کاریزک خلیل آباد 0532786
کاریزک ناگهانی 0532376
کاریزکهندل 0529327
کاریزنو 0529225
کاسف 0532754
کاشمر 0532822
کاظم آباد 0532741
کافج 0529498
کال چغوکی 0512368
کال زرکش 05112676
کال شور/تپه خان 0532574
کالوکلات 05122853
کامه علیا 0531242
کاهه 0532785
کاهوچناران 0582666
کاهودرگز 0582528
کاهیجه 0532379
کبودان 0532732
کت 0532641
کته شمشیرسفلی 0512666
کته شمشیرعلیا 0512668
کچولی 0512534
کدکن 0532323
کراب 0571235
کرات 0529435
کردیان 0529493
کرناوه شیرین 05122855
کرند 0535326
کریز 0532891
کریم آباد 0572548
کریم آبادکلات 05122635
کسرینه 0532853
کسکن 0571236
کشکک 0532394
کلات 0535736
کلات نادر 0512272
کلاته اله نظر 0512538
کلاته بزرگ 0529249
کلاته پایه 0582682
کلاته زنگنه 0532364
کلاته شادی 0532781
کلاته صوفی 0529284
کلاته عرب 0572527
کلاته علی زینل 0581241
کلاته مزینان 0572428
کلاته ملامحمد/قاچکانلو 05823763
کلاته میمری 0572528
کلاته نو 0532746
کلاته نوبهار 0572388
کلوخی 0581254
کلیدر 0552533
کمیز 0572431
کندرخلیل آباد 0532775
کندکلی 0512528
کنگ 0512436
کنگ علیا 0532392
کنه بیست 05112480
کهنه 0572576
کهنه فرود 0581255
کورده 0511246
کوشه بردسکن 0532725
کوشه کوه سرخ 0532895
کوه آباد 05294253
کوه سخت 0552534
کوه سفید 0529495
کیذور 0572374
گراخک 0512439
گرماب تربت حیدریه 0532336
گرماب نیشابور 0552453
گرو 0512277
گرینه 0552335
گستج 0534239
گلبهار 0582632
گلبو 0552424
گلسرا 0532363
گلمکان 0582633
گمرک دوغارون 0529427
گناباد 0535722
گنبدلی 0512529
گوارشک 0512261
گوجه 0581256
گوجی 0532368
گوش لاغر 0529323
گیسور 0535743
لائین نو 0512263
لطف آبادقوچان 0582562
لطف آبادنیشابور 0551237
ماروسک 0552477
ماریان 0511244
مایان 05124265
مجتمع/فولاد/نیشابور 0551245
مچ 0572376
محسن آباد 0552342
محمدآبادتربت جام 0529255
محمدآبادرشتخوار 0532628
محمدآبادقوچان 0582642
محمدآبادگفت 0572574
محمدتقی بیگ 05825443
محمودآبادسفلی 0528226
محمودآبادعلیا 0528229
مرزان/فهنه 0552478
مرغزار 0532384
مرندیز 0535628
مزار 0535635
مزداوند 0512562
مزرج 05812533
مزینان 0572433
مژن آباد 0532529
مشکان 0572624
مشهد 0511
مشهدریزه 0529428
مظفرآباد 0532738
معدن سنگان 0532527
معدن فیروزه 0552463
معدن/زغال سنگ 0512564
مغان 0512438
مقصودآباد 0581239
مقیسه 0572435
مکی 0532887
ملک آبادتربت حیدریه 0532643
ملک آبادمشهد 0512352
ملوند 0572827
ممیزآب تربت جام 0529329
منصوری 0535634
مهدی آبادرشتخوار 0532631
مهدی آبادکاشمر 0532782
مهر 0572423
مهرآباد 0532438
مهران کوشک 0534237
مهنه 0532682
مهوید 0534231
موچنان 0582637
موسی آباد 0528248
موشک 0532886
مومن آباد 0529242
میاب 0582585
میامی 0512326
میاندهی فریمان 05126333
میاندهی فیض آباد 0532697
میرآباد 0552229
ناظریه 05112673
نامق 0532889
نامن 0572424
نای 0532849
نریمانی 0512354
نزل آباد 0571238
نسر 0532324
نشتیفان 0532526
نصرآباد 0529232
نصیرآباد 0532388
نقاب تربت حیدریه 0532779
نقاب سبزوار 0572522
نقندر 0512427
نهالدان 0572427
نوبهار 0582669
نوخندان 0582542
نوده انقلاب 0572625
نوده پشنگ 0535749
نوده تربت جام 0528252
نوده/بیهود 0535751
نودهان 0572638
نوروزآباد 0551238
نوسرانومیری 0552522
نوق تربت حیدریه 0532637
نوق فردوس 0535631
نیازآباد 0532528
نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو 0552466
نیشابور 0551
نیگنان 0535328
نیل آباد 0529227
هاشم آباد 0571255
هدایت آباد 05122547
هدک/سربرج 0532752
هزارخوشه 0532445
هفت خانه 0532787
همائی 0552443
همت آبادتربت جام 0529481
همت آبادزمانی 0552461
همت آبادشهرکهنه 0552456
همت آبادفیض آباد 0532686
هندل آباد 05112411
ویرانی 0512437
یادگار 0529251
یاس تپه 0512535
یاقوتین 0529233
یحیی آباد 0572384
یدک 0581233
یک لنگی علیا 0532338
یکه پسته 0528262
یکه توت 0529334
ینگجه 0552532
ینگه قلعه/شمس 0552458
یوسفخان 0581249
یونسی 0535624


مطالب مشابه :


اطلاعاتی از واحدهای مستقر در شهرک

» شرکت عمران شهرک صنعتی سایت متعلق به شركت عمران شهرک صنعتی بوعلی استان کاویان صنعت
عملکردشورای شهرگهرودرسال1389

توسعه و عمران شاسی کاویان 6 تنی از شرکت خودرو توسط شرکت شهرک های صنعتی استان
عزل‌ و‌ نصب‌های دولت تدبیر‌ و امید+جدول اسامی

مدیرعامل پتروشیمی کاویان مدیرعامل شرکت عمران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان خراسان رضوی

شهرک صنعتی/کاویان: 0512254: شهرک/امام/ شرکت قطار شهری پرتال عمران;
316 عزل‌‌ و‌‌ نصب‌ دولت روحانی در 14 وزارتخانه + جدول

مدیرعامل پتروشیمی کاویان مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی کوچک و شهرک های صنعتی
برچسب :