فاکتورهای یک زمین برای احداث گاوداری یا مرغداری

زمین

مهمترین وکلیدی ترین موردبرای راه اندازی یک دامداری انتخاب زمین ازنظرموقعیت جغرافیایی رعایت فواصل ازدیگر دامداریهاومرغداریهامیباشد وحتی استانی که درآن سکونت داریددرانتخاب زمین بسیارموثراست به عنوان مثال اگردراستانهای کم آب که اکثرا"درمرکزوشرق ایران هستندحتما"سعی کنید که زمین موردنظرتانیاچاه آب داشته باشد یاسهمیه آب متناسب با نوع کارتان(حداقل 5مترمکعب درشبانه روز)داشته باشیدیااینکه به آب لوله کشی نزدیک باشیدودرغیراینصورت اگربه فکرخرید زمین دیم زاروسپس اخذ مجوز حفرچاه میباشیدبدانید که این کار شدیدا"وقتتان راتلف خواهدنمود وبایستی سالها برای این مجوز دوندگی نمایید ومشخص هم نخواهدبودکه موفق میشویدیانه!واگرهم توفیق اخذآنرابیابیداحتمالا"قوانین در طی آن مدت تغییراتی کنند که ازسوی دیگر کارتان به بن بست برسد.

حال اگر ساکن استانهای غربی هستید موضوع کمی متفاوت میباشد البته موردکمبودآب وسختگیری درخصوص حفرچاه یک اپیدمی سراسری است ولی دراستانهای غربی سختگیریهای کمتری اعمال می شود ولی درمقابل سختگیری بیشتر رانسبت به نوع زمین اعمال میکنند به عنوان مثال استانهایی مانندلرستان-کرمانشاه-کردستان واستانهای شمالی وشمالغربی به دلیل کوهستانی بودن نسبت به اراضی مسطح حساسیت وجوددارد ومعمولا"باتغییرکاربری این گونه اراضی موافقت نمی شودبنابراین به دنبال تهیه زمینهایی باشید که ازلحاظ کشاورزی نامرغوب وکم ارزش محسوب شوندمانند زمینهای سنگلاخ یادر شیب تپه که درردیف اراضی درجه دو سه قرارداشته باشنددرغیراینصورت اموراراضی جهاد محل سکونتتان باتغییرکابری موافقت نخواهدنمود.

حریم 

درخصوص رعایت حریم درحال حاضر فاصله از گاوداری130متر وفاصله ازمرغداری 400متروفاصله از روستا 1000متردرنظرگرفته شده که درهنگام تهیه زمین بایدبه این نکته هم توجه داشته باشید.

برق

مورددیگ برق است بایدتوجه داشته باشید که درحال حاضر هزینه نصب هرعدد پایه از سوی اداره برق حدود یک ملیون تومان است وباتوجه به فاصله60متری میان هرپایه با پایه بعدی بعنوان مثال اگرشما با نزدیکترین خطوط انتقال نیرو 500مترفاصله داشته باشید حدود شش پایه لازم است تا برق به زمین شمابرسد یعنی شش ملیون تومان هزینه علاوه برهزینه خرید انشعاب و نصب ترانس وتابلوی مربوطه ودراین میان اگر قرارباشد تیرهای برق ازمیان اراضی دیگران عبورکندجلب رضایت آنهاهم برای اینکه اجازه دهند تیربرق درزمین شان نصب شودبرعهده شما خواهدبودومعلوم نیست این جلب رضایتهاچقدربرای شما هزینه دربرخواهدداشت پس در هنگام تهیه زمین به مسئله نزدیکی برق به زمین توجه داشته باشید.

همسایگان

موردبعدی همسایگان زمین شماهستند چون احداث دامداری یامرغداری بدون رضایتنامه کتبی  همسایگان امکانپذیرنخواهدبود واین مورد یک قانون ودستورالعمل جهاد کشاورزی است  ویکی از نامه هایی که در ابتدای کار به شما تحویل داده میشودرضایتنامه کتبی است که بایستی مالکان اراضی همجوارشما آنراامضاءواثرانگشت بزنندوشورای اسلامی روستا هم مهروامضاءنمابد ودراین بین اگرحتی یکی از همسایه های شما با دلیل یا بی دلیل مخالفت نماید از نظر جهادکشاورزی معارض محسوب شده وازادامه کارشما جلوگیری خواهدنمود.به نظربنده بهترین راه حل آنست که این مورد رابه عنوان یکی از شرایط خرید زمین به عهده فروشنده که معمولا"اهل همان منطقه بوده وبا همسایگانش آشنایی دیرین دارد بگذاریدتابه مشکلی دراین خصوص برنخورید.

مالکیت

این مورد درجهادکشاورزی استانهای مختلف به صورت سلیقه ای است وقانون مشخص و مدونی درخصوص اسنادومدارکی که مالکیت شما را بر زمین اثبات میکند وجودندارد ولی درکل سه نوع مدرک برای جهادکشاورزی قابل قبول است اول سند مالکیت یابنچاق دوم  وکالتنامه بلاعزل سوم اجاره نامه محضری بیست ساله که البته درهرسه مورد اصالت مدارک شما وفروشنده یااجاره دهنده زمین از ثبت اسناد استعلام میشود.

استعلام

پس از اینکه زمین شما توسط کارشناس جهاد موردبازدید وتأییداولیه قرارگرفت شمارابه ادارت زیر جهت استعلام زمین معرفی میکنند

سازمان میراث فرهنگی

اداره راه وترابری

سازمان ثبت اسناد

شرکت نفت

شرکت گاز

اداره برق

مخابرات

اموراراضی جهاد

سازمان مسکن

شورای اسلامی روستا

سازمان حفاظت از محیط زیست

منابع طبیعی

سازمان آب منطقه ای

سازمان آب وفاضلاب روستایی

سازمان دامپزشکی

که تمام این ادارت وسازمانهابایستی زمین راموردبازدید قراردهند وبلااستثناءنظر مثبت اعلام نماینددرغیران صورت ودرصورت مخالفت هریک از ادارات فوق بایستی محل زمین راتغییرداده وتمامی مراحل از ابتداآغازنمایید پس پیش از آغازاین مراحل شمامی بایستی به صورت کارشناسانه وکاملا"حرفه ای نسبت به انتخاب زمین اقدام نمایید یعنی بایدحریم جاده راراعایت نمایید گاز نفت ویا تلفت اززمینتان عبورنکرده باشد زمین درمناطقی موردکاوش باستانشناسی قرارگرفته نباشدحریم روستا-گاوداری-مرغداری وغیره رارعایت نماییدحریم چاههای اطراف رارعایت نماییدودرصورتی که زمینی با رعایت کلیه این موارد پیداکردید آنگاه مراحل اداری راآغاز نمایید وصادقانه بگویم اگرچندماه وقت هم برای یافتن چنین زمینی صرف نمایید ارزشش راداردونادیده گرفتن هریک ازاین موارد وسپس مواجه شدن با مانع درهریک ازادارات ممکن است شما راچنان دلسرد نماید که کلا"ازخیرادامه کار بگذرید.

معرفی به مرکزاستان

اگرچنانچه شما تمامی این مراحل را با موفقیت پشت سرگذاشته باشید پرونده شمادرشهرستان کامل شده است وشمابه مرکزاستان معرفی میشوید(البته چنانچه ساکن مرکزاستان باشید کارتان سهل تر خواهدبود)درآنجامجددا"به اموراراضی(استان)معرفی میشویدکه بایستی یک سری مدارک رابرای این اداره تهیه نمایید

1-کروکی تأییدشده زمین

2-تعهدمحضری درخصوص همسایگان

3-استعلام اداره راه وترابری استان

4-استعلام از بنیادمسکن استان

1-شمابایستی بامراجعه به یکی از دفاترمهندسی اقدام به تهیه کروکی1/5000اززمین باتعیین فاصله ازجاده-دامداری-مرغداری منطقه مسکونی غیره نماید ودرنهایت کروکی رابامهرمهندس دارای شماره نظام مهندسی ممهورنماید.

2-تعهدمحضری مبنی براینکه هرگونه ادعایی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی یاهمسایگان به عهده شمامیباشد وهیچ مسئولیتی متوجه جهادکشاورزی نمیباشد

3-استعلام از اداره راه وترابری استان که معمولا"دراین اداره از شما تعهد میگیرند که ابتداءجاده ای راکه به زمین شمامنتهی میشودازهرسمت به طول150متررمپ بریزیدوبرای تضمین انجام این عمل ازسوی شماسفته میگیرد(ازده تا سی میلیون تومان)وسپس پاسخ استعلام رامیدهد

4-استعلام از بنیادمسکن هم یکی از استعلامهای وقت گیراست زیرا از چنداداره مانندسازمان حفاظت از محیط زیست و همین اداره راه وترابری مجددا"استعلام میکند وبعدازاینکه پاسخ نامه ها را آوردیر پرونده رابه یک شرکت درتهران ارسال میکندکه ظاهرا"وظیفه این شرکت این است که بادرنظرگرفتن تصاویرماهواره ای وبرنامه های توسعه ملی (من خودم هم متوجه کارکرداین شرکت نشدم)اعلام میکند که در چند دهه  آینده طرحها زیربنایی مثل فرودگاه-راه آهن اتوبان وازاین قبیل درزمین موردنظرقراراست اجرا شودیانه!(این مرحله حدودیک ونیم ماه طول میکشد)و اگر پاسخ مثبت باشد که بازهم نقطه پایانی برتمام تلاشهایتان خواهدبودولی اگر پاسخ منفی باشد که مرحله بعدی آغاز میشود یعنی قرارگرفتن پرونده شمادرنوبت طرح درکمسیون استانداری که این مرحله هم بین یک تادوماه طول میکشدوبعدازحدودچهارماه شماپاسخ استعلام بنیادمسکن را به دست میاورید.

صدور سند تک برگ

دراین مرحله بعدازتکمیل پرونده شما اموراراضی نامه موافقت باتغییرکابری را میدهد که شما بایستی این نامه رابه یک دفترخانه اسنادرسمی ارئه دهید وآنها هم  سه عدداستعلام دیگر به شمامیدهندیکی به سازمان حفاظت از محیط زیست د.می به سازمان ثبت اسناد وسومی به اداره دارایی وبعدازاینکه پاسخ استعلامهارا آوردید آنگاه بایستی مادرسندزمین راارائه دهید(چون زمینهای کشاورزی بصورت قواره های چندین هکتاری داری یک سن کلی که اصطلاحا"مادرسند خوانده میشود)زمین شما معمولا"یک قطعه کوچک از کل زمین میباشد وشما میبایستی فردیراکه مادرسندبه نام وی میباشد یا ورثه قانونی وی(طبق نامه های انحصارورثه)را نیزدرمحضرحاضرنماییدتاسندشماراامضاءنماینداگرازاین مرحله هم به سلامت عبورنمودیدوسند(تک برگ)زمین راگرفتید بایستی به شماتبریک بگویم زیراکاراداری شما دراین مرحله تغریبا"تمام شده و فقط بایستی سندرابه جهادکشاورزی ارائه دهیدوپروانه تأسیسدامداری را دریافت نماییدالبته کاراداری شما هنوزپایان نیافته ولی شمابادریافت این پروانه اگرمنطقه اگرواماهابه سلامتی عبورنموده اید وزحمات چندین ماهه وبعضا"چندساله اتان به بارنشسته وازاین مرحله به بعدکاراجرایی وساخت وسازآغازمیشودکه باتهیه نقشه (تأییدشده جهاد)به سلامتی شروع به کارخواهیدنمود-موفق باشید

 


مطالب مشابه :


تاسیس مرغداری

بسیار اتفاق می‌افتد که در جریان راهاندازی یا احداث واحد صنعتی، به اصطلاح، کار لنگ می‌شود
راهنمای احداث و راه اندازی مزرعه پرورش مرغ گوشتی

راهنمای احداث و راه اندازی مزرعه پرورش مرغ گوشتی. نحوه ساخت سالن های مرغداری
افتتاح دو طرح خدماتی و بهداشتی در اشکنان در ششمین روز از هفته دولت

در ششمین روز از هفته دولت یک واحد مرغداری گوشتی با رسید .برای راه اندازی این طرح 85
براورد هزینه ها و درآمد یک واحد مرغداری

morghdar javan - براورد هزینه ها و درآمد یک واحد مرغداری - مدیریت فارم.جیره نویسی.مرغ گوشتی - morghdar javan
دستگاه اتوماسیون نسل هفتم صنعت مرغداری

دستگاه اتوماسیون نسل هفتم صنعت مرغداری که این هدف فقط با راه اندازی دستگاه های نسل
افزایش تولید گوشت سفید در شهرستان سیریک

محمد اسفندیاری در حاشیه بازدید و بهره برداری از این مرغداری ها افزود: برای راه اندازی و
فاکتورهای یک زمین برای احداث گاوداری یا مرغداری

وبسایت دانشجویان علوم دامی90 بوعلی همدان - فاکتورهای یک زمین برای احداث گاوداری یا مرغداری
نکاتی در مورد راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ

مطالب علمی درموردرشته کشاورزی(علوم دامی) - نکاتی در مورد راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ - کمک
نبود کشتارگاه طیورموجب جلوگیری از رشد این صنعت در جنوب کرمان شده است

وی افزود:شهرستان کهنوج وجنوب کرمان برای راه اندازی صنعت مرغداری وپرورش طیور مستعد می باشند.
برچسب :