پاسخ سوالات مسابقه کتبی طرح قرآني 1447

پاسخ سوالات  مسابقه  کتبی طرح قرآني 1447

آن چه پيش روي شماست خلاصه و طرح درس سوره هاي جزء بيست ونهم قرآن كريم بوده كه برگرفته از تفاسير موجود مفسراناست.شما مي توانيد با مطالعه و پاسخ به سوالات ذيل آن،ضمن بهره مندي از مفاهيم 

اين سوره در مسابقه طرح بزرگ قرآني 1447 و ارسال به نشاني صندوق پستي1447 - 16765 شركت فرموده وا ز هدايا و جوايزا رزشمند آن شامل 5000 كمك هزينه سفر به عتبات عاليات برخوردار شويد. 

لازم به ذكرا ست طرح ملي 1447 در تابستان امسال و پيرو تحقق منويات رهبر معظم انقلاب مبني بر توجه به حفظ قرآن كريم به صورت چند رسان هاي و در راستاي نهضت قرآن آموزي توسط شبكه قرآن و معارف سيما و 

نهادها ي فرهنگي برگزار گرديده است.

توجه:

*آخرين مهلت ارسال پاسخنامه 1392/5/20 مي باشد.
*كپي پاسخنامه قبل از پاسخگويي به سوالات نيز پذيرفته مي شود.

1- در سوره مباركه «ملك» به كداميك از اعترافات كافران در قيامت اشاره شده است؟

الف-اعتراف به آمدن انبيا و تكذيب آنان
ب-اعتراف به ارتكاب گناه
ج- هر دو مورد

2- مراد از «يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِ »چه كسي است؟

الف- مومن حقيقي
ب- كافر
ج- انسان عادي

3- علت سؤال كردن كافران از زمان وقوع قيامت براي چيست؟

الف- بهانه جويي و طفره رفتن ازا صل قيامت
ب- ايمان به علم الهي
ج- هردو مورد

4-  چه كسي علم به زمان برپايى قيامت دارد؟ 

الف- پيامبر(ص)
ب- خداوند متعال
ج- هردو مورد

-5 كداميك از سور ههاي قرآن كريم با ذكر داستاني به رابطه ميان «رزق و روزي» و «گناه و عدم پرداخت حقوق مسكين» ميپردازد؟

الف- سوره مباركه ملك
ب- سوره مباركه قلم
ج- سوره مباركه حاقه

6- معناي «الْحَاقَّه » و اشاره به كدام واقعه است؟

الف- به معناىا مر ثابت و محقّق – اشاره به روز قيامت
ب- به معناى كوبيدن –ا شاره به كوبنده بودن عذابا لهي
ج- به معناى سركش –ا شاره به واقعه قوم ثمود و سركشي آنها

7- بنابر نقل روايات و مفسران شيعه و سني، مراد از « أُذُنٌ واعِيَه» در آيه 12 سوره مباركه «حاقه» كيست؟

الف- پيامبر گراميا سلام (ص)
ب- حضرت علي(ع)
ج- تمامي معصومين(ع)

8- در قيامت با توجه به سوره مباركه « حاقه » كسى كه نامه عملش به دست چپش داده شود، چه مى گويد؟

الف- هاؤُمُا قْرَؤُا كِتابِيَهْ
ب- ما أَغْنى عَنِّي مالِيَه
ج- إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَه

9- از آيات مباركه «فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَ ما لا تُبْصِرُونَ» (حاقه، 38 و 39 ) كدام نكته قابل برداشت است؟

الف- حواسمان باشد در ماديات، محصور نشويم، ناديدن ىها بسيارا ست.
ب- درب ينشا لهى تمام هستىا رزش دارد، چون مورد سوگند خداوند قرار گرفتها ست.
ج- هر دو مورد


10- شان نزول آيه مباركه «سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِع» مربوط به چه شخصي است؟

الف- مربوطب ه شخصى م ىباشد كهب ه پيغمبر گفت:ن صب اميرالمؤمنينب ه خلافت در روز غديرا ز طرف خودتب ود ياا ز طرف خدا؟
ب- مربوط به شخصى م ىباشد كه به پيغمبر گفت: ما به فقيران كمك نميكنيم، هر كاري ميخواهي بكن.
ج- مربوط به شخصى م ىباشد كه ميگفت: عذابي نيست ومعادي در كار نيست.

11-  با توجه با آيات سوره مباركه «معارج» در روز قيامت مجرم براي رهايي و نجات خود دوست دارد چه كساني را فداي خود كند؟

الف- تمام مردم روى زمين به جز فرزندان و همسر و خانواده
ب- تمام مردم روى زمين حتي برادر و پدر و مادر به جز همسر و فرزندان
ج- تمام مردم روى زمين حتي فرزندان و همسر و خانواده خود

12-  خداوند در قرآن كريم در سلامب ه كدام پيامبرا لهي تعبير «في العال» را به كار برده است؟

الف- حضرتا براهيم (ع)
ب- حضرت نوح(ع)
ج- حضرت موسي(ع)

13- «أَجَلٍ مُسَمًّى»با توجه به آيه 4 سوره مباركه«نوح»آيا تأخير بردار است؟ مراد از ان چيست؟

الف- بله- مراد اجلى است كه با عبادت و تقوا به تأخير و با گناه و خلاف جلو مى افتد.
ب- خير- مرادا جل نهايىا ست كه قابل تغيير نيست.
ج-بله – مرادا ز آن طول عمريا ست كهن تيجه ايمان و عمل صالحاست.


14- باتوجه به آيها خر سوره مباركه «نوح» كدام پيام صحيح است؟

الف-چشم انداز دعا بايد گسترده باشد. هم گذشته و حال را شامل شود، هم خود و بستگان و هم تمام مؤمنان تاريخ را.
ب-بستگان سببى ونسبى، زمانى مشمول عنايت هستند كه وابسته فكرى نيز باشند.
ج- هر دو مورد

15- بنابر روايت امام محمد باقر (ع) مراد از « الطَّرِيقَة والو استقاموا علي الطريقه لاسقيناهم » در آيه 16 سوره مباركه «جن » چيست؟

الف-ا ستقامت در مسيرا هل بيت (عليهم السلام)
ب-ا ستقامت در دين پدران خود
ج-ا ستقامت درا نديش ههاي برداشتي خود

16-  كدام گزينه در مورد مسجد درست نيست؟

الف- اول بناى روى كره زمين مسجد بود.
ب-ا ولين كار پيامبر در مدينه، ساختن مسجد بود.
ج- قداست مسجد تا آنجاست كه هر كسى حتي مشرك هم حق ساخت و تعمير مسجد را دارد.

17-  آيه 17 سوره مباركه « مزمل »را چگونه مى توان معنا كرد؟  

الف- سختى روز قيامت بها نداز هاىا ست كه كودك تازه متولد شده را پير مى كند.
ب- آن روز بها نداز هاى طولانى است كه كودك به پيرى مى رسد.
ج- هر دو مورد

18-  مراد از « يُضِلُّ اللهَُّ مَنْ يَشاء » در آيه 31 سوره مباركه « مدثر » چيست؟

الف- يعني خداوندا ختياري براي رشد بعضي ندادها ست.
ب- يعنى خداوندا نسان نااهل را به حال خود رها مى كند.
ج- يعني گمراه كردن خداوند ابتدايى است وبرخي ازابتدا گمراهند.

19-  خداوند در قرآن به كداميك از بخش هاى زمان سه بار با سه تعبير سوگند ياد كرده است؟

الف- فجر
ب- صبح
ج- سحر

-20 مراد از « نفس لوامه » در سوره مباركه « قيامه » چيست؟

الف- نفسي كه هموارها نسان را بهب د ىها فرمان م ىدهد و اگر با عقل و ايمان مهار نشود، انسان را به سقوط و تباهى مى كشاند.
ب- نفسي كه كه درا ثر نماز و ياد خدا حاصل مى شود وا نسان با آن به آرامش وا طمينان دست پيدا مى كند.
ج- مراد از آن، همان وجدان اخلاقى باشد.نفسي است كه با آنا نسان در برابرا نجام بدى ها يا كم شدن خوبى ها،هم در دنيا خود را ملامت مى كند و هم در آخرت.

21-  آيه 16 سوره مباركه « قيامة » به كدام مطلب اشاره دارد؟

الف-ا شاره به تلاوت كردن قرآن به صورت ترتيل
ب- نشان آنا ست كه پيامبرا كرم آيات قرآن را از پيش مى دانسته است.(اشاره به نزول دفعي قبلا ز نزول تدريجي)
ج-ا شاره به تحريف ناپذيري قران

22- كدام سوره در وصف ايثار اهل بيت(عليهم السلام ) نازل شده است؟

الف-سوره مبارك معارج
ب-سوره مبارك قلم
ج-سوره مبارك انسان

23- مراد از فرمان «سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا»(انسا ن / 26) با توجه به بيان امام صادق و امام رضا (عليهما السلا م)چيست؟

الف- توجه به زودگذر بودن دنيا
ب- نماز شب
ج- اشاره به قيامت

24- كدام سوره با سوگند به فرشتگان و آيات مربوط به معاد شروع شده است؟

الف-سوره مبارك حاقه
ب- سوره مباركه قيامت
ج-سوره مبارك مرسلات

25- مفهوم آيه شريفه «ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَ» (مرسلات/ 30) چيست؟

الف- سايه اي است كه از دود عظيم آتش دوزخ ايجاد مي شود.
ب- سايه مفيد و خنك .
ج- سايه آرام بخش و محل استراحت.

لینک شرکت در مسابقه اینترنتی 1447

برای اطمینان خاطر از پاسخ صحیح سوالات به لینک زیر مراجعه کنید.

جهت در یافت فایل پی دی اف برگه مسابقه 1447 اینجا را کلیک کنید.

مسابقه کتبی 1447

1- ج،2- ب،3- الف،4- ب،5- ب،6- الف،7-ب ،8- الف،9- ج،10- الف،11- ج،12- ب،13- ب، 14- ج،15- ب ،16- ج،17- ج،18- ب،19- ج،20- ج،21- ،22- ج،23- ب،24- ج،25- الف


دانلود آهنگ زیبای « ای کاروان » با صدای بامداد فلاحتی+متن شعر

دانلود آهنگ زیبای « شور عشق » با صدای علیرضا افتخاری+متن شعر

دانلود آهنگ زیبای « چه‌حالی داری » با صدای فریدون آسرایی

قدرت گوشي خود را افزايش دهيد + دانلود

پیامک/ عاشقانه هایی با خدا

نشان شخصیت

دانلود آهنگ زیبای « افسانه دل » با صدای بیژن کامکار

همسایه حسود! / داستانک

دانلود آهنگ زیبای « اجازه نمی دم » با صدای رامین بی باک

دانلود آهنگ زیبای « جاده یکطرفه »با صدای مرتضی پاشایی

ویندوز را از روی فلش مموری نصب كنيد + دانلود نرم افزار

نرم افزاری فوق العاده برای تبدیل گوشی هوشمند به کنترل تلویزیون + دانلود

با خيال راحت ترجمه کنيد+ دانلود

دانلود بازی

آندرويد

سيمبين

نرم افزار آيفون

بازی آيفون

ويندوزفون

نرم افزار سيمبين

دانلود بازی جاوا

رصد دقیق ستارگان با GPS موبایل + دانلود

معرفی آثار تاریخی ایران

پیامک عاشقانه

پیامک های مناسبتی

پیامک های په نه په

پیامک های عارفانه و فلسفی

پیامک های خنده دار

ترفندآفیس

عكس هايتان را به نقاشي تبديل كنيد + دانلود

زندگي دوباره ويندوز 8 بدون نياز به فرمت

انيميشن هاي غيرضروري

پیامک های عاشقانه - 13 اردیبهشت

پیامک های احساسی - 4 اردیبهشت

پیامک های عاشقانه - 25 فروردین

پیامک های عاشقانه - 14اسفند 1391

پیامک های احساسی - 9 اسفند 1391

متن های زیبا و عاشقانه

پیامک های عاشقانه - 19بهمن 1391

اس ام اس های شاد و خنده دار جدید

پیامک های عید نوروز 92

اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۲

اس ام اس و پیامک روز درختکاری

پیامک های خنده دار - 14 اسفند 1391

پیامک های احساسی - 14 اسفند 1391

پیامک های زیبا - 10 05 91

پیامک های خنده دار ماه رمضان

آموزش کامل اندروید + روت و نصب برنامه

نسخه ۱٫۲ توزیع Porteus منتشر شد

انقلاب مرغ بازی جدید آندروید

چهره‌هاي آتشين در دنياي فتوشاپ

نجات سربازان

همه چيز براي ارسال يک پيام زيبا

پلي مستحکم بسازي

نقشه ايكس! مديريت پروژه‌هاي پيچيده

زندگینامه بختيشوع بن جورجيس

دانلود کنید: مرورگر گوگل کروم برای آیفون و آیپد منتشر شد

نرم افزاری برای افزایش طول عمر باطری تلفن های همراه! ؛ لینک دانلود

دانلود آهنگ بسیار زیبای پویا بیاتی با نام «نیومدی»

بهشت وجهنم

ساختار دايركتوري لينوكس

ويدئوهاي نشانه‌دار

روش شناسایی و پاكسازی بدافزار DNSChanger

تبديل وب به ايبوك

بازی آنلاین بسیار زیبای String Avoider Deluxe

دانلود آهنگ فوق العاده مازیار فلاحی با نام (خدایــــــا)

به‌جاي خواندن، گوش كني

راهنماي اتصال تبلت‌ها به شبكه‌هاي بي‌سيم و اينترنت

دانلود آهنگ جدید سعید شهروز با نام «فقط حرفامو باور کن»

بازگشت پي‌در‌پي در فتوشاپ

كليدهاي ميانبر Internet Explorer

راهنمای نصب فدورا رویFlash USB

تست روانشناسی ماه تولد

بازی آنلاین ایرانی مار و پله

مرورگر Chrome 20 منتشر شد.

FoxClocks؛ افزونه‌ای برای ساعت کشورها

همه چيز را ضبط كنيد

دانلود کلیپ/ انیمیشن خنده دار ایرانی (آفتاب پرست)

محاسبات در اتوکد

فایرفاکس ۱۴ برای آندروید عرضه شد(دانلود)

تسـت روانشناســی جالـب (حتما امتحان کنید)

دانلود فدورا 17 نسخه دسکتاپ

عبور از پسورد Windows 7 در ۹ ثانیه

آموزش نصب آفلاین آرچ

با Gadgetها يکي از جالب‌ترين ابزارهاي ويندوز 7 آشنا شويد

نرم‌افزار پارسيبان، پاسدار زبان‌پارسي

بازيابي تصاوير در آندرويد

دانلود آهنگ بی کلام «باران عشق 1 و 2» از ناصر چشم آذر

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای«امید جانم» با صدای فرزاد فرزین

دانلود آهنگ بسیار زیبای «سلام» با صدای فریدون اسرایی +متن شعر

دانلود آهنگ زیبای «سرود خاطرات بهار» با صدای علی لهراسبی

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای "بی تو" با صدای علی لهراسبی

داستان جالب و آموزنده!

پـرواز و خلبانــي را در گوشي همراه خود شبيه سازي کنيد + دانلـــود

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای«زندگی» با صدای امیر تاجیک

دانلود آهنگ رند و خرابات از سید حسام الدین سراج

دانلود آهنگ خدا نگهدار با صدای ناصر عبداللهی

دانلود آهنگ جدید و فوق العاده محمد علیزاده به نام «صبحی دیگر»

دانلود آهنگ تصنیف مست و خراب با صدای ایرج بسطامی

دانلود آهنگ شور مستی از سید حسام الدین سراج

دانلود آهنگ شراب گلرنگ از سید حسام الدین سراج

دانلودآهنگ بی کلام تم شیراز. آلبوم فانتزی ها 1 و2 از جواد معروفی

دانلود آهنگ «عشق می آید»/ احسان خواجه امیری

دانلود آهنگ زیبا به نام 'معجزه' از رضا صادقی

دانلود آهنگ "سرنوشت" با صدای امید حجت +متن ترانه

دانلود آهنگ "بانگ عمر" جدیدترین ترانه محمد اصفهانی

دانلود آهنگ زیبای «سرود نمیدانم کجایی» با صدای سالار عقیلی

دانلود آهنگ جدید «تورو می خواستم» با صدای محمد علیزاده

دانلود آهنگ بی کلام ارژنگ و دیو آلبوم هفت خان از احمد پژمان

ادامه مطالب

.

.

.


مطالب مشابه :


اسامی برندگان طرح قرآنی 1447 اعلام شد

اسامی برندگان طرح قرآنی 1447 اعلام شد. گروه فعاليت‌های قرآنی: اسامی برندگان طرح بزرگ قرآنی 1447
اعلام اسامی برندگان طرح بزرگ مسابقه قرآنی 1447

رادیــــــــــــو110 - اعلام اسامی برندگان طرح بزرگ مسابقه قرآنی 1447 - رادیــــــــــــو110
اسامی شرکت کنندگان مسابقه چهل حدیث

کانون فرهنگی صادق آل محمد(ص) خلخال - اسامی شرکت کنندگان مسابقه چهل حدیث -
مسابقه ی چهل حدیث

اسامی افرادی که به وعشا توسط امام جماعت محترم مسجد به برندگان تقدیم قرآنی 1447
اعلام اسامی برندگان طرح بزرگ مسابقه قرآنی 1446

اعلام اسامی برندگان مسابقه قرآنی طرح 1447. برندگان می توانید ازدوسایت زیر اسامی برندگان
برندگان 1447

آخرین اخبار مسابقات و جشنواره ها تقدیم شما. برندگان 1447. برای مشاهده اسامی برندگان به سایت
پاسخ سوالات مسابقه کتبی طرح قرآني 1447

رادیــــــــــــو110 - پاسخ سوالات مسابقه کتبی طرح قرآني 1447 - رادیــــــــــــو110
دانلود آهنگ زیبای « شب یلدا » با صدای عباس جلیلیان

اعلام اسامی برندگان طرح بزرگ مسابقه قرآنی 1447.
برچسب :