قرار دادن در دستگاه ستر و دوران ستری

مراحل جوجه كشي ستر:

در دستگاه ستر چهارعامل بايد مورد توجه قرارگيرد:

دما 
دماي مناسب براي جوجه كشي به طور متوسط معادل 38-37 درجه مي باشد. كاهش دما منجر به ديرتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ مي شود وافزايش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ مي گردد. درجه حرارت مناسب درماشينهاي مختلف تا حدودي متفاوت مي باشد.

رطوبت
رطوبت دماي موجود در ماشينهاي جوجه كشي سبب تبخير آب ازتخم مرغها و تلفات جنين مي شود. از اين روتوجه به رطوبت مناسب از اهميت بسياري برخوردار است. از طرفي كاهش رطوبت ماشينهاي جوجه كشي منجر به افزايش تبخير و وسيع تر شدن كيسه هاي هوايي داخل تخم مي شود. در نتيجه نوك جوجه زود تر به اطاقك هوا مي رسد. همچنين افزايش رطوبت نيزمنجر به وسعت دير بهنگام كيسه هوا شده وجوجه در اين زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت ماشينهاي جوجه كشي به دماي آنها و سرعت تهويه بستگي دارد.

تهویه
طي دوره جوجه كشي اكسيژن مورد نياز جنين توسط منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تامين مي شود.دي اكسيد كربن نيز از همين منافذ خارج مي گردد.ميزان اكسيژن مورد نياز جهت رشد جنين حدود21%مي باشد.به ازاي هر1%كاهش ميزان اكسيژن 5%ميزان جوجه دهي كاهش مي يابد.همچنين عدم خروج دي اكسید كربن وتجمع آن در اطراف تخم مرغها منجر به كاهش درصد جوجه درآوري مي شود.چنانچه غلظت دي اكسيد كربن به 5%برسد درصد جوجه درآوري به صفر خواهد رسيد.حداكثر ميزان افزايش غلظت دي اكسيد كربن ماشينهاي جوجه كشي 5%مي باشد. تهويه مشابه سالنهاي پرورش اعمال مي گردد وچون اكسيژن احتياج است ودي اكسيد كربن دفع مي گردد در نتيجه در زمستان گرم ودر تابستان بايد سرد باشد.در جوجه كشي فشار مثبت در تهويه مطلوب تر است و جهت تهويه از سمت تميزترين قسمتها (سترها) به آلوده ترين بخش (اتاق شستشو) مي باشد.بين قسمتهاي مختلف درها دوطرفه هستند و از هر طرف قابل بازشدن مي باشد.اگر تهويه در قسمتهاي مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوبتر مي باشد.

 چرخش تخم مرغها
نحوه قرار گرفتن تخم مرغها به صورتي است كه قسمت پهن آنها به طرف بالا باشد،درغير اين صورت سر جوجه در قسمت باريك قرار مي گيرد و قادر به

تنفس نبوده وازبين مي رود. همچنین در دستگاه جوجه کشی (ستر) تخم ها به حالت عمودی با (انتهای بزرگ) رو به بالا قرار گرفته و پس از آن در ۳ روز آخر مانده به هچ به حالت افقی در سینی های هچر قرار خواهند گرفت. در حالت نرمال رشد، جنین در روز ۱۴ شروع به چرخیدن و تغییر وضعیت خود در راستای محور طولی تخم می نماید و در روز ۱۸، نوک جنین رو به کپسول هوا (انتهای بزرگ تخم) بوده و در زیر بال راست قرار می گیرد. در این هنگام، جنین به داخل پوسته کپسول هوا نفوذ کرده و پس از آن تنفس آغاز می گردد. اما در صورتی که کپسول هوارو به پایین بوده و تخم با انتهای کوچک رو به بالا در شانه ستر قرار گیرد، تمامی مراحل فوق دچار اختلال شده و اغلب منجر به مرگ جنین یا هچ جوجه هایی ضعیف با مشکلات تنفسی می گردد. زیرا با قرار گرفتن انتهای کوچک تخم رو به بالا، جنین باز هم در راستای محور طولی تخم تغییر وضعیت می دهد. به طوری که سر آن رو به بالا قرار دارد. بدیهی است که در این زمان سر در فضایی خفه قرار گرفته و به دور از کپسول هوا می باشد. از سوی دیگر در روز ۱۸ عمل تنفس با روال نرمال غریزی آغازشده که نهایتا با فقر هوا (اکسیژن) مواجه می گردد. همچنین باید به خاطر داشت که در صورت کلی درصد هچ تخم های قرار گرفته با انتهای کوچک رو به بالا ۱۲% -۳۰% کمتر از تخم های قرار گرفته با انتهای بزرگ رو به بالا می باشد

چرخاندن تخم مرغها عملي است كه در جوجه كشي طبيعي توسط خود مرغ انجام مي شود وعدم توجه به آن منجربه كاهش جوجه درآوري مي شود زيرا جنين به پوسته تخم چسبيده و تلف مي شود.همچنين نزديكي نطفه به پوسته باعث افزايش تبخير آب از جنين مي شود.عمل چرخاندن موجبات گرم شدن يكنواخت تخم مرغها را نيز فراهم مي كند.اين عمل چندين بار در طي روز انجام مي گيرد و توسط ميله اي كه به راک های نگدارنده شانه های تخم مرغ متصل شده است .صورت مي پذ يرد.تعداد دفعات چرخش در طي روز حداقل 6-4 بار و در ماشينهاي بزرگ جوجه كشي هر 2ساعت يكبار انجام مي شود.

دوران ستری مهمترین دوران می باشد زیرا کیفیت جوجه تولید شده در این ذوران مشخص

 می شود. نکات بسیار مهمی که دراین دوران باید به آن توجه داشت به صورت زیر است:

۱-نوسانات دما حداقل باشد(بحرانی ترین نوسان ۵/۰ درجه سانتیگراد است).

از سیستمهای میکروکنترلی برای جوجه کشی استفاده نشود زیرا در اثر هنگ کردن با نوسانات

 و یا نویز این سیستم ها دچار اختلال می شودو کار جوجه کشی با مشکل بزرگی مواجه

می شود.

۲-نوسانات رطوبت حداقل یاشد.

۳- تلفن همراه خود را تا شعاع ۵ متری در فضای باز و تا شعاع ۲ متری در

 فضای بسته با دیوارهای بتونی دراطراف دستگاه هچر قرار ندهید.


مطالب مشابه :


آموزش ساخت دستگاه جوجه كشي

آموزش ساخت ماشین جوجه کشی طراحی سیستم چرخش بدون شک یکی از ارکان اصلی در ماشین جوجه کشی طراحی
ساخت ماشین جوجه کشی خانگی

ساخت دستگاه جوجه (یا ترموسات دیجیتالی دستگاه جوجه کشی) 3. ترانس 220ولت به12 ولت . 4.
بهداشت وبيماريهاي جوجه كشي

بهداشت وبيماريهاي جوجه كشي جوجه کشی و ساخت دستگاه و ماشین جوجه
قرار دادن در دستگاه ستر و دوران ستری

مراحل جوجه كشي ستر: در دستگاه ستر چهارعامل بايد مورد توجه قرارگيرد: دما دماي مناسب براي جوجه
ساخت و فروش دستگاه جوجه كشي

جناب مهدي اژدري مي فرمايند. درمورد دستگاه جوجه کشی: به این سایت سربزنید www.jojekeshi.blogfa.com
روش ساخت سیستم تامین دما و رطوبت

در این سایت روش جوجه کشی و ساخت ماشین جوجه کشی به روش علمی و مهندسی شرح داده شده است.
ساخت انواع سنسورهای حرارتی - مناسب جهت ساخت دستگاه جوجه كشي

مناسب جهت ساخت دستگاه جوجه كشي. همچنين اين دستگاه جهت استفاده در دستگاه جوجه كشي
برچسب :