عنوان و چكيده پايان نامه هاي انجام شده در مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد بهداشت در ايران

عنوان: بررسی میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی تامین اجتماعی بین سالهای 82-1378
محقق: لیلا احمدوند
استاد راهنما: دکتر ایرج کریمی
اساتید مشاور: دکتر قادری، دکتر حقانی
چکیده:
این پژوهش به منظور تعیین میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی در 44 بیمارستان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 82-1378 انجام شده است. پژوهش مذکور از نوع کاربردی بوده و روش مطالعه آن به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. در این مطالعه ضمن مقایسه آمار عملکرد بیمارستانهای مذکور، سه شاخص نسبت تخت ثابت به تخت فعال،درصد اشغال تخت و روزهای هدر شده تخت بیمارستانی را به عنوان شاخصهای بهره برداری از تخت انتخاب و با استفاده از روشهای آماری روند بهره برداری از تخت را در بیمارستانهای مذکور در دوره مورد مطالعه بررسی نموده است.
یافته های حاصل نشان داد که طی دوره مورد مطالعه نسبت تخت فعال به ثابت و درصد اشغال تخت برای هر بیمارستان روند نسبتاً صعودی و روزهای هدر شده تخت بیمارستانی روندی نسبتاً نزولی داشته است.
بیشترین میزان بهره برداری از تخت بیمارستانی مربوط به بیمارستان شریعت رضوی تهران و کمترین آن مربوط به بیمارستان شازند اراک بوده است.
مطالعه نشان داد که میانگین شاخصهای بهره برداری از تخت بیمارستان های مورد بررسی در ماههای فروردین،شهریور، مهر و اسفند دارای افت می باشد که دلیل این امر را می توان به روزهای آغازین سال جدید و سال تحصیلی جدید نسبت داد. ولی با وجود افت مذکور با توجه به برنامه ریزی های معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی نوسانات مربوط به شاخص های بهره برداری مورد بررسی به سمت سالهای پایانی مورد مطالعه کاهش یافته و روند تغییرات ثابت گردیده است که این موضوع در کلیه بیمارستانهای مورد مطالعه مشهود می باشد.
واژه های کلیدی: بهره برداری، سازمان تامین اجتماعی، شاخص های بیمارستانی.


عنوان: تعيين كارايي فني بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران با روش تحليل فراگير داده ها طي سالهاي 1382- 1375
محقق : علی اصغر احمد کیا دلیری
استاد راهنما : دکتر حسین قادری
استاد مشاور: دکتر محمد هادیان
چکیده:
مقدمه: جهت بهبود کارایی در ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی تجزیه و تحلیل کارایی بیمارستانها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
روش کار: پژوهش حاضر کارایی فنی بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران را با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سالهای1382-1375 مورد ارزیابی قرار داده است. این پژوهش از نوع توصیفی،تداومی و گذشته نگر می باشد. در این پژوهش از دو مدل با ترکیب ستانده های متفاوت جهت تعیین کارایی بیمارستانهای مورد مطالعه استفاده گردیده است. برای تعیین کارایی بیمارستانهای مورد نظر از نرم افزارDEAP2 استفاده گردید.
یافته ها: با توجه به نتایج حاصل،در مدل1 میانگین کارایی فنی،مدیریتی و مقیاس بیمارستانهای مورد مطالعه طی سالهای1382-1375 به ترتیب 884/0، 948/0 و932/0 می باشد. طبق نتایج حاصله در این مدل تنها یک بیمارستان کاملاً از لحاظ فنی کاراست(کارایی برابربا1)،کارایی فنی3 بیمارستان بین 1-9/0،کارایی فنی2 بیمارستان بین9/0-8/0 و 2 بیمارستان نیز کارایی فنی کمتر از 8/0 دارند.
در مدل2 میانگین کارایی فنی،مدیریتی و مقیاس بیمارستانهای مورد مطالعه طی سالهای1382-1375 به ترتیب 944/0، 966/0 و976/0 می باشد. طبق نتایج حاصله در این مدل سه بیمارستان کاملاً از لحاظ فنی کارا هستند(کارایی برابربا1)،کارایی فنی4 بیمارستان بین1-9/0، و کارایی فنی 1 بیمارستان کمتر از 8/0 است.
از نظر بازدهی نسبت به مقیاس نیز در هر دو مدل تعداد بیمارستانهای دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس بیشتر از تعداد بیمارستانهای دارای بازده صعودی یا نزولی نسبت به مقیاس می باشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه مقادیر انواع کارایی در مدل2 بیش از مدل1 می باشد که دلیل اصلی این امر افزایش تعداد متغیرها در مدل2 می باشد. بعلاوه مشخص گردید که بیمارستانها از طریق بهبود عملکرد و افزایش کارایی می توانند استفاده خود از نهاده ها را به طور چشمگیری کاهش داده و به تبع آن از میزان هزینه ها و ضایعات بکاهند.

عنوان: تعيين هزينه تربيت دانشجوي رشته كارشناسي پرستاري با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)
محقق: محمد مهدي ليقوان
استاد راهنما: دكتر احمد براتي
استاد مشاور: دكتر ايرج كريمي
چكيده:
يكي از مهمترين منابع در هر بخشي بالاخص بخش بهداشت و درمان نيروي انساني مي باشد كه آموزش اين نيروها بيش از هر ابزاري در بهره وري حداكثر منابع موثر است. توجه به هزينه تمام شده آموزش نيروي انساني جهت بهره وري حداكثر منابع ناكافي،شفاف سازي هزينه ها و برنامه ريزي استراتژيك ضروري است. از ميان سيستم هاي هزينه يابي، سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت به دليل ارائه اطلاعات جامعتر و دقيقتر در خصوص هزينه ها در ساليان اخير مورد توجه بسياري قرار گرفته است.
اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و روش مطالعه آن توصيفي تحليلي مي باشد كه به صورت گذشته نگر انجام گرفته است. جهت انجام اين پژوهش 2625 سند هزينه حسابداري دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي قم طي سالهاي 82-1378 بررسي گرديد. سپس اين هزينه ها در فرمهايي كه بدين منظور و با استفاده از نظرات صاحبنظران و كارشناسان طراحي شده بود، ثبت گرديد. پس از اين مرحله هزينه ها در سه مخزن امور آموزشي، امور پشتيباني و امور رفاهي- فوق برنامه تفكيك گرديده و به بيست فعاليت تلفيق شده تقسيم گرديد. جهت تحليل داده ها و محاسبه ميانگين و انحراف معيار هزينه ها، از برنامه نرم افزاري Inatat كه توانايي زيادي در محاسبات آماري دارد استفاده گرديد. پس از انجام پژوهش مشخص گرديد كه در طول دوره هزينه اي معادل 16813178 هزار ريال جهت تربيت كارشناسان پرستاري و بابت تربيت هر دانشجو رقمي معادل 176563041 ريال صرف گرديده است. همچنين سهم هزينه هاي مخازن آموزشي 14/72 درصد،سهم هزينه هاي پشتيباني 36/10 درصد و سهم هزينه هاي رفاهي- فوق برنامه 5/17 درصد بوده است.
هزينه سنگين تمام شده تربيت دانشجوي پرستاري ضرورت اصلاح مكانيسم هاي جذب دانشجويان را بيش از پيش نشان مي دهد. تلاش جمعي اساتيد و صاحبنظران جهت ارائه يك شاخص استاندارد هزينه اي براي تمامي رشته هاي گروه پزشكي مي تواند در كاهش هزينه هاي تربيت دانشجو ثمر بخش باشد.


عنوان: بررسي تاثير هزينه هاي بهداشتي بر رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب
محقق: سيد محمد حسيني صالحي
استاد راهنما: دكتر نادر خالصي
استاد مشاور: دكتر حسين قادري
چكيده:
بي شك رشد و توسعه اقتصادي دغدغه اصلي سياستگذاران و متفكران اقتصادي بويژه در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. در اين ميان شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادي ضروري بوده و كنكاش و تحقيقات عميق تري را مي طلبد. طبق مطالعات مهمترين عوامل رشد عبارتند از سرمايه فيزيكي،سرمايه انساني،تكنولوژي . در مطالعات اخير ضمن توجه به اهميت عامل سرمايه انساني به معرفي سرمايه بهداشتي پرداخته شده است. بر همين اساس در اين مطالعه متغير مخارج بهداشتي به عنوان نماينده سرمايه بهداشتي وارد الگوهاي رشد شده و اثرات مستقيم و غير مستقيم بهداشت بر سطح بهره وري نيروي كار با نگاهي به ساير تحقيقات مورد برسي قرار خواهد گرفت. در چارچوب الگوهاي رشد درون زا و با توجه به داده هاي آماري حدود20 كشور در حال توسعه، مخارج بهداشتي به عنوان نماينده سرمايه بهداشتي،تاثير مثبت و قابل توجهي بر رشد اقتصادي دارد.
كليد واژه ها: مخارج بهداشتي،رشد اقتصادي

عنوان: عوامل موثر بر هزينه هاي بيمارستاني بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
محقق:احمدي تنكابني
استاد راهنما: دكتر عليرضا ظهور
استاد مشاور: دكتر ايرج كريمي
چكيده:
مقدمه: انفاركتوس حاد ميوكارد يا سكته قلبي شايعترين بيماري قلبي- عروقي در دنياست. زيان اقتصادي ناشي از بيماريهاي قلبي- عروقي در سال2004 ميلادي در يكي از كشورهاي پيشرفته 230 ميليارد دلار برآورد شده كه يك سوم آن مربوط به بيماريهاي عروق كرونر مانند انفاركتوس حاد ميوكارد مي باشد. با توجه به محدوديتهاي بيمارستانها از يك سو و اهميت بيماري در مرگ و مير و از سوي ديگر ارائه يك تصوير شفاف از خدمات تشخيصي و درماني ضروري به نظر مي رسد.
روش پژوهش: پژوهش به روش مقطعي و گذشته نگر و در بيمارستانهاي شهرستان ساوه انجام گرديد. به دليل بررسي تمام بيماران بستري در دوره دو ساله 82-1380 نيازي به نمونه گيري نبود. پس از تهيه چك ليست، داده هاي مورد نياز از طريق سيستم رايانه اي بيمارستانها و پرونده هاي بستري بيماران جمع آوري شده و با كمك نرم افزار IMS مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار انواع هزينه ها در گروه زنان 20 درصد بيشتر از مردان بود. ميانگين هزينه كل به ازاي يك روز بستري در دو گروه متخصص داخلي و متخصص قلب و عروق برابر 250هزار ريال مي باشد. ميانگين هزينه راديولوژي در گروه متخصص قلب و عروق 2برابر گروه متخصص داخلي و ميانگين هزينه هاي آزمايشگاهي 15 درصد كمتر بوده است. مقدار ضريب همبستگي بين شاخص تشخيص(CPK) و هزينه هاي راديولوژي 23/0 مي باشد. در بررسي ضرايب معادلات رگرسيون بيشترين مقدار مربوط به جنسيت و شاخص ريسك فاكتور و برابر با68/2و13/3 بود.
بحث و نتيجه گيري: جنسيت عامل مهمي در ميزان هزينه هاي بستري بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد مي باشد. متخصصين قلب و عروق تمايل بيشتري براي انجام اقدامات تصويري دارند در حاليكه متخصصين داخلي آزمايشات بيشتري را در جهت تاييد بيشتر يا رد ساير تشخيص هاي احتمالي درخواست مي كنند. به نظر مي رسد اگر امكان انجام آزمايشات تشخيصي با ويژگي بالاتر( مانند تروپوئيسن) در بيمارستانها موجود باشد، هزينه هاي راديولوژي و آزمايشگاه كاهش خواهد يافت. نقش اساسي ريسك فاكتور در ميزان هزينه هاي بستري اهميت اقدامات پيشگيري از اختلالات چربي خون را در برنامه هاي استراتژيك بهداشتي كشور گوشزد مي كند.
كليد واژه ها: انفاركتوس حاد ميوكارد، هزينه، طول مدت بستري

عنوان:مطالعه الگوي مصرف خدمات بهداشتي و درماني در سبد مصرفي خانوارهاي استان كرمان در سالهاي 81-1375
پژوهشگر: ديلي حاج حسني
استاد راهنما: دكتر احمد براتي
استاد مشاور : دكتر حسين قادري

چكيده :
مناسبترين هدف براي خدمات بهداشتي درماني ، دسترسي يكسان افراد به خدمات مذكور مي باشد . از راههاي تجزيه و تحليل دسترسي افراد به خدمات و تسهيلات بهداشتي و درماني ، بررسي هزينه هاي بهداشتي درماني خانوار است كه يكي از گروه هاي هشت گانه اصلي در سبد هزينه خانوار ميباشد. بنابراين در اين پژوهش الگوي مصرف خدمات بهداشتي درماني در سبد مصرفي خانوارهاي استان كرمان در سالهاي 81-1375 مورد مطالعه قرار گرفت .
در اين پژوهش كه از نوع مطالعه توصيفي تحليلي گذشته نگر مي باشد ، داده هاي اوليه از اسناد و مدارك مركز آمار ايران و بانك مركزي ايران استخراج گرديده و پس از پردازش با نرم افزار Excel ،توسط نرم افزار Spss مورد تحليل قرار گرفته است .
پژوهش نشان مي دهد كه هزينه كل بهداشت و درمان در مناطق شهري و روستايي استان كرمان طي سالهاي مورد بررسي ، بدون در نظر گرفتن اثر قيمت ، رو به افزايش داشته است . در مورد انواع خدمات بهداشتي درماني مورد بررسي نيز در هر هر دو منطقه شهري و روستايي هزينه دارو و ويزيت پزشك عمومي در تمام هفت سال روند افزايش و در بعضي سالها كاهش داشته است .
بررسي هزينه هاي بهداشتي و درماني در گروه هاي هزينه اي خانوار با درآمد پايين (گروه اول) ، با درآمد متوسط (گروه دوم) و با درآمد بالا (گروه سوم) كه توسط آزمونt با 95 درصد اطمينان انجام گرفت حاكي از آنست كه در مناطق شهري ، ميانگين هزينه هاي بهداشتي درماني تنها در دو گروه (اول و دوم) داراي اختلاف معني دار بوده در صورتي كه در مناطق روستايي ، در گروه هاي (اول و دوم) ، گروه هاي (اول و سوم) وهمچنين در گروه هاي (دوم و سوم) داراي تفاوت معني دار مي باشد.
واژه هاي كليدي : تحليل رفتار مصرف كننده ، سبد هزينه كل خانوار ، شاخص قيمت (شاخص بها)

عنوان: برآورد كشش درامدي تقاضاي بيمه درمان مكمل،مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران (1375- 1382)
پژوهشگر:مريم معيني
استاد راهنما :دكتر هاديان
استاد مشاور :دكتر قادري
چكيده :
در اين مقاله از داده هاي تلفيقي(panel data) و الگوي اثرات تصادفي جهت تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي بيمه هاي درمان مكمل و برآورد كشش درآمدي آن از طريق مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران در 24 استان منتخب ، استفاده شده است . نتايج دو آزمون هاسمن و ضريب لاگران‍ژ به ترتيب سازگار بودن تخمين هاي مبتني بر الگوي اثرات تصادفي و وجود اثرات تصادفي را تاييد مي كند.طبق نتايج به دست آمده از براورد تابع تقاضا بر اساس اين الگو طي دوره 1375- 1382 از مهمترين عوامل تعيين كننده تقاضاي اين بيمه نامه ها درآمد سرانه ، مخارج بهداشتي انتظاري و نرخ تورم مورد انتظار مي باشد .كشش درآمدي تقاضا در دو حالت نقطه اي و ميانگين دوره به ترتيب 07/0 درصد و 08/0 درصد برآورد شده است و نشان ميدهد كه بيمه درمان مكمل كشش درآمدي بسياركمي دارد . كشش مخارج بهداشتي انتظاري در حالت ميانگين دوره 4/0 درصد برآورد شده كه كم كشش بودن بيمه درمان مكمل نسبت به اين متغيير را تاييد مي كند . كشش ميانگين دوره تقاضاي اين برنامه ها نسبت به تورم انتظاري 8/1 درصد محاسبه شده و بنابراين بر باكشش بودن تقاضا نسبت به متغيير فوق دلالت دارد.
واژه هاي كليدي : بيمه درمان مكمل ، كشش درآمدي تقاضا ، تقاضاي بيمه درمان، روش داده هاي تلفيقي(panel data)

عنوان: بررسي بازاريابي گياهان دارويي از ديدگاه كارشناسان و صادركنندگان
محقق: علي برهان زاده
استاد راهنما: دكتر احمد براتي
استاد مشاور:دكتر فربد عبادي فرد آذر
چكيده :
مقدمه :گياهان دارويي از جمله مواهبي است كه توجه به آن مي تواند جانشين مناسبي براي بخشي و يا درصدي از درآمدهاي نفتي باشد. وجود گونه هاي متنوع گياهي با ارزش هاي صنعتي، دارويي و خوراكي كه بعضي از آنها داراي نقش ارزنده اي در صادرات غيرنفتي دارا مي باشندو جاذبه هاي فراواني در گستره جنگل ها و مراتع كشور پديد آورده است.
هدف: هدف اصلي پژوهش بررسي عوامل تاثيرگذار بر صادرات و بازاريابي گياهان دارويي در سال 1381 بر اساس رفتارهاي اقتصادي صادركنندگان و كارشناسان مي باشد .
روش بررسي:روش بكاررفته شده در اين تحقيق از نوع توصيفي – تحليلي است . بدين معني كه در روش توصيفي سعي شده است كه بدون دخالت يا استنتاج ذهني پژوهشگر ، وضعيت فعلي صادرات گياهان دارويي و موانع و مشكلات برسر راه بررسي شود و سپس در روش تحليلي ، اطلاعات به دست آمده توسط پرسشنامه ها بوسيله روش هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .اطلاعات مورد نياز توسط دو نوع پرسشنامه جمع آوري گرديد.جامعه پژوهش را كازشناسان و صادركنندگان دست اندر كار اين محصولات تشكيل داده است. به منظور استفاده بهينه و بر اساس يك استاندارد كلي از نظرات متخصصان و كارشناسان و صاحبنظران مديريت بيمارستان و استادان رشته اقتصاد استفاده گرديده است.
يافته ها: بررسي پرسشنامه ها و همچنين نظرات پاسخ دهنده گان در خصوص سئوالات عنوان شده، به يك رويه مشترك ختم مي شود كه در نهايت عوامل تاثير گذاربر اساس آزمون هاي آماري ارتباط ميان مشكلات فراروي صادرات و ضعف مديريت و نبود امكانات و عدم شناخت بازار بر اساس نظريات اقتصاددانان را تاييد مي كند .
نتيجه گيري: باتوجه به كيفيت كالا بر اساس استانداردهاي كشور واردكننده و بر اساس اصول علمي وبااستفاده از اصول بازاريابي بايدبه طريقي عمل نمود كه بتوان به بازاري مشخص و پايدار دست بيابيم ودرآمدهاي ارزي كشور را ارتقاء بخشيد.
واژه هاي كليدي: اقتصاد ، بازرگاني ، مديريت ، بازاريابي.

عنوان: تخمين تابع توليد بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ايران سال هاي 1371 تا1381
محقق: حسن حق پرست
استاد راهنما: دکتر ايرج کريمي
استاد مشاور:دكتر حسين قادري
چکيده پژوهش:
مقدمه: يكي از مسائل موردتوجه در اغلب كشورهاي در حال توسعه، بهره وري منابع بخش بهداشت است، زيرا بيش از 5 درصد توليد ناخالص داخلي و 5 تا 10درصد هزينه‌هاي دولت به اين بخش اختصاص يافته است. در اين ميان بيمارستان‌ها به عنوان بزرگترين و پرهزينه‌ترين واحد عملياتي نظام بهداشت و درمان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و تقريباً بين 50 تا 80 درصد كل منابع بخش بهداشت را به مصرف مي رسانند(1). در اين راستا، بيمارستان هم به عنوان يک بنگاه اقتصادي، جهت استفادة بهينه از امكانات و منابع موجود ناگزير از به كارگيري تحليل‌هاي اقتصادي مي باشد. يکي از ابزارهاي اقتصادي، تخمين تابع توليد بيمارستان مي باشدکه, ترکيب بهينه منابع براي توليد خدمات بيمارستاني و بهره وري منابع مورد استفاده در توليد را نشان مي دهد.
روش كار: پژوهش حاضر به منظور تخمين تابع توليد در بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ايران در طي سالهاي 1371 تا 1381 انجام گرفت. اين پژوهش از نوع توصيفي –تحليلي، تداومي و گذشته نگر مي باشد. جامعه مورد پژوهش، بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني ايران ( شامل8 بيمارستان) مي باشد. براي تجزيه وتحليل داده ها و تخمين تابع توليد از نرم افزارهاي Excel و Eviews استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که نسبت تخت فعال به تخت ثابت و متوسط درصد اشغال تخت در بيمارستا نهاي مورد پژوهش به ترتيب برابر68 و 58 درصد مي باشد. همچنين کشش توليد نسبت به نهاده هاي پزشک، کادر پرستاري، تخت فعال و ساير کارکنان به ترتيب 52/0، 33/0، 22/0 و 07/0- مي باشد.
نتيجه گيري: تابع توليد بيمارستان هاي مورد پژوهش داراي بازدهي ثابت نسبت به مقياس مي باشد و تمام عوامل توليد، به غير از عامل ساير کارکنان، در منطقه اقتصادي توليد قرار دارند. همچنين نتايج حاکي است که عامل تکنولوژي تاثير چنداني در طي دوره مورد بررسي در توليد ( تعداد پذيرش هاي بستري) بيمارستان هاي مورد پژوهش نداشته است.
كليد واژه ها: تابع توليد، بيمارستان عمومي، کشش عوامل توليد، بازده نسبت به مقياس، دامنه اقتصادي توليد.

عنوان: مطالعه خصوصي سازي با روش عقد قرارداد براي ارايه مراقبت هاي سلامتي در کشورهاي منتخب و ارايه الگوي مناسب براي ايران سال 1383
محقق: حسين جودكي
استاد راهنما:دكتر احمد براتي
استاد مشاور:دكتر حسين قادري
چکيده :
مقدمه :. توجه به معايب و مزاياي ارايه مراقبتهاي بهداشتي درماني توسط هريک از بخشهاي عمومي و خصوصي باعث گرديد سياستگزاران به فکر راه حل هاي بينابيني باشند ؛ راه حل هايي که اهداف و ويژگي هاي مثبت هر دو بخش عمومي و خصوصي را شامل شوند. يکي از اين راه‌حل‌ها عقد قرارداد با بخش خصوصي است. عليرغم استفاده روزافزون از اين روش، الگوي مناسبي که تجارب جهاني و بررسي هاي علمي در اين زمينه را لحاظ نموده و با شرايط نظام بهداشت و درمان کشور سازگار باشد وجود ندارد . پژوهش حاضر به دنبال ارايه الگويي كاربردي در اين زمينه است.
روش پژوهش : پژوهش حاضر يك پژوهش كاربردي از نوع توصيفي- تحليلي و مقطعي بوده كه طي آن داده هاي مربوط به موضوع تحقيق ازكشورهاي منتخب - نيوزلند، انگلستان، استوني، استراليا، هند - و ايران جمع آوري و با استفاده از روشهاي كيفي براي ارائه الگوي اوليه (پيشنهادي) مورد استفاده قرار گرفت. الگوي اوليه پژوهش با استفاده از پرسشنامه اي حاوي 16 سوال از طريق تكنيك دلفي به قضاوت 30 نفر از متخصصين گذاشته شد و الگوي نهايي ارايه گرديد.
يافته ها : يافته هاي پژوهش حاکي از تاييد بکارگيري عقد قرارداد ( در انواع مختلف ) در زمينه خدمات پشتيباني و پاراکلينيک بيمارستانها، بيماريابي وکنترل بيماريهاي خاص، حمل ونقل بيمار و مراقبت هاي بهداشتي اوليه است. همچنين استفاده از قرارداداهاي مبتني بر عملکرد براي تخصيص بودجه بين سطوح مختلف نظام سلامت و بين سازمانهاي بيمه گر و بيمارستانها مورد تاييد قرار گرفت. اما استفاده از عقد قرارداد براي برون سپاري خدمات باليني و عقد قرارد اد هاي ساخت- مالکيت- اداره مورد تاييد قرار نگرفت.
بحث و نتيجه گيري : نتايج پژوهش نشان مي دهد که مي توان از استراتژي عقد قرارداد در بخش‌هاي مختلف نظام سلامت براي خريد خدمات مورد نياز و بکارگيري ظرفيتهاي بخش خصوصي استفاده کرد. دولت بايستي از خريد منفعلانه خدمات که اغلب شامل پرداختهاي
گذشته‌نگر به عرضه کندگان خدمات است به سياست خريد استراتژيک روي آورده که طي آن خريد خدمات با تصميم فعالانه در مورد خدماتي که مي بايست خريداري شوند و نتايجي که به دنبال آن هستيم صورت مي گيرد .
واژه هاي کليدي : تمرکز زدايي- خصوصي سازي – عقد قرارداد

عنوان: تعيين الگوي مصرف خدمات تشخيصي ـ درماني بيمه‌شدگان سازمان‌هاي بيمه همگاني (81ـ1380)
محقق:فرهاد كوهي
استاد راهنما: دكتر ايرج كريمي
استاد مشاور:دكتر عليرضا ظهور
چـكيـده:
مـقدمـه: سازمان‌هاي بيمه‌گر از اركان مهم تأمين مالي بخش بهداشت و درمان محسوب مي‌گردند كه با توجه به عدم تقارن اطلاعات ميان دو طرف عرضه و تقاضا در بازار بهداشت و درمان، به عنوان نمايندگان آگاه بيماران ايفاي نقش مي‌كنند. اين پژوهش به منظور مطالعة الگوي مصرف خدمات تشخيصي ـ درماني بيمه‌شدگان سازمان‌هاي بيمة همگاني در سال‌هاي 1380 و 1381 انجام شده است. اهداف اختصاصي اين پژوهش تعيين سهم هزينة اجزاء مختلف خدمات تشخيصي ـ درماني سرپايي از سرانة درمان، سهم خدمات بستري از سرانة درمان و نسبت حق‌سرانة مصوب خدمات درماني به سرانة عملكردي سازمان‌هاي بيمة همگاني مي‌باشد.
روش كار: اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي و بصورت مقطعي در سازمان‌هاي بيمة همگاني (شامل سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمة خدمات درماني، كميتة امداد امام خميني (ره) و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح) انجام شده است. جامعة پژوهش شامل بيمه‌شدگان سازمان‌هاي مذكور به استثناي بيمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌هاي روستائيان و خويش‌فزمايان سازمان بيمة خدمات درماني و بيمه‌شدگان روستايي كميتة امداد امام خميني (ره) در سال‌هاي 1380و 1381 مي باشد. جمع‌آوري داده‌ها از طريق طراحي فرم‌هايي ويژه‌ و تكميل آنها از طريق دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي سازمان‌هاي بيمه‌گر مورد پژوهش صورت پذيرفت. به منظور تحليل داده‌ها از بستة نرم‌افزاري Excel استفاده گرديد.
يافته‌ها: 1) نتايج حاصل نشان مي‌دهد كه خدمات تشخيصي ـ درماني سرپايي بيشترين سهم را از هزينة سرانة درمان سازمان‌هاي بيمة همگاني به خود اختصاص مي‌دهند به طوري كه سهم اين خدمات در سال‌هاي 1380 و 1381 به ترتيب 1/59 و 2/59 درصد بوده است. سهم هريك از اجزاء خدمات سرپايي نيز از ميانگين سرانة درمان سازمان‌هاي بيمة همگاني در سال‌هاي مذكور به شرح ذيل مي‌باشد:
- سهم ويزيت پزشكان عمومي از ميانگين سرانة درمان عملكردي بطور ميانگين در سالهاي 1380 و 1381 به ترتيب 3/8 و 7/7 درصد بوده است.
- سهم هزينة ويزيت پزشكان متخصص درسالهاي 1380و1381 به ترتيب 1/8 و 8/8 درصد بوده است. اين افزايش سهم در تمام سازمانهاي بيمة همگاني رخ داده است.
- سهم هزينة دارو به ترتيب 5/21 و 8/21 درصد بوده است. اين شاخص در سازمان تأمين اجتماعي افزايش و در ساير سازمانهاي مورد مطالعه كاهش داشته است.
- سهم هزينة خدمات آزمايشگاهي به ترتيب 6/8 و 4/8 درصد بوده است.
- سهم هزينة خدمات تشخيص تصويري به ترتيب 0/6 و 5/6 درصد بوده است.
- سهم هزينة خدمات توانبخشي به ترتيب 6/1 و 7/1 درصد بوده است.
2) سهم هزينة خدمات بستري از ميانگين سرانة درمان سازمانهاي بيمة همگاني در سالهاي 1380 و 1381 به ترتيب 9/40 و 8/40 درصد بوده است. شاخص سهم هزينة خدمات بستري تنها در سازمان تأمين اجتماعي افزايش و در ساير سازمانها، اين شاخص كاهش يافته است.
3) نسبت سرنة مصوب به ميانگين سرانة درمان عملكردي سازمان‌هاي بيمة همگاني در سالهاي 1380و1381 به ترتيب برابر 83 و 82 درصد بوده است.
نتيجه‌گيري: بيشترين مصارف سازمانهاي بيمة همگاني در بخش درمان سرپايي صورت ميپذيرد. هزينة دارو، هزينة ويزيت پزشكان و دندانپزشكان، خدمات آزمايشگاهي و خدمات تشخيص تصويري به ترتيب با سهم 5/21، 5/17، 6/8 و 6 درصد از سرانة درمان نقاط هزينه‌بر درمان محسوب مي‌شوند. خدمات بستري در حدود 41 درصد از هزينه‌هاي درمان را دارا مي‌باشند. همچنين مصارف سازمانهاي بيمة همگاني در بخش درمان بيشتر از منابع كسب شده از محل دريافت حق‌بيمه ميباشد. نسبت حق‌بيمة سرانة مصوب به سرانة درمان عملكردي سازمان‌هاي بيمة همگاني گوياي اين مطلب مي‌باشد. بعلاوه كاهش اين نسبت در سال 1381 نسبت به سال قبل از آن (از 83 درصد به 82 درصد) قابل توجه مي‌باشد.دلايل مهم اثرگذار بر افزايش هزينه‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌گر در بخش درمان شامل افزايش تعرفة خدمات تشخيصي ـ درماني، افزايش تعهدات اين سازمان‌ها از طريق تغيير فرانشيز خدمات، برخي مصوبات شورايعالي بيمة خدمات درماني از قبيل پرداخت تعرفة ترجيحي به مناطق محروم و اعضاء هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي و ... مي‌باشد.
واژه هاي كليدي: خدمات سرپايي، خدمات بستري، ميانگين بارمراجعات، ميانگين هزينة هربارمراجعه، حق‌سرانه، حق‌سرانة عملكردي

عنوان: مقايسه روند شاخص قيمت تعرفه هاي مصوب پزشکي و تخت روز بيمارستان با قيمت خرده فروشي کالاها و خدمات: 1357تا 1382
محقق:رحيم زماني
استاد راهنما:دکتر ايرج کريمي
استاد مشاور:دکتر احمد براتي
چکيده:
مقدمه:در حوزه سلامت ، پزشکان به عنوان ارائه دهندگان خدمات نقشي ويژه و منحصر به فرد دارند. در اين ميان تعرفه هاي ويزيت به عنوان رابطه مالي بين پزشک و بيمار نقش بسيار مهمي در بروز رضايت يا عدم رضايت در بين پزشکان و دريافت کنندگان خدمات دارد. از طرف ديگر در بيمارستان ها نيز بخشهاي بستري بيشترين هزينه ها را به خود اختصاص مي دهند که هزينه تخت روز پرداختي بيماران از منابع جبران اين هزينه ها به شمار مي روند. مبناي رشد ساليانه تعرفه هاي مذکور رشد شاخص قيمت مصرف کننده در کشور مي باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسي روند شاخص قيمت تعرفه هاي مصوب ويزيت پزشکان و تخت روز بيمار در بيمارستان در مقايسه با شاخص قيمت خرده فروشي کالاها و خدمات ( نرخ تورم ) از سال 1357 تا 1382 انجام گرفت.
روش پژوهش: پژوهش از نوع پژوهش كاربردي است و روش مطالعه آن تحليلي- توصيفي تداومي و گذشته نگر مي باشد که تحليل داده ها و بررسي ارتباط بين آنها با آزمون هاي آماري وشاخص قيمت(لاسپيرز,پاشه,.....) و نيز بكارگيري نرم افزارهاي EXCEL و SPSS انجام گرفت,همچنين گردأوري اطلاعات با مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته است.
يافته هاي پژوهش: نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين رشد شاخص تعرفه هاي مصوب ويزيت پزشکان و تخت روز بيمار با شاخص کل و گروههاي اصلي قيمت خرده فروشي کالاها و خدمات همبستگي كامل و رابطه مستقيم وجود دارد.همچنين طي سالهاي اوليه مورد مطالعه رشد شاخص تعرفه هاي مذکور کم و به صورت مقطعي بوده در حاليکه شاخص کل همواره به طور ساليانه رشد داشته است اما بعد از تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني در سال 1373 اين تعرفه ها هر ساله رشد داشته و در بعضي از سالها بسيار بيشتر از رشد شاخص کل بوده است و به طور کل شاخص تعرفه هاي ويزيت پزشكان با رشد متوسط ساليانه 5/17درصد در مقايسه با نرخ رشد متوسط ساليانه شاخص کل ( نرخ تورم ) که معادل 62/17 درصد مي باشد رشد کمتري داشته اما تعرفه تخت روز بيمار با رشدي معادل 28/18 درصد به طور ساليانه رشد بيشتري داشته است
بحث و نتيجه گيري : دولت در سالهاي اخير سعي در ايجاد تناسب بين تعرفه هاي پزشکي و شاخص قيمت خرده فروشي کالاها و خدمات ( نرخ تورم ) نموده اما با اين وجود عدم رضايت و تبعيت پزشكان از تعرفه هاي مصوب به ميزان نرخ تورم كالاها در سبد هزینه خانوار، مبناي افزايش تعرفه ها را زير سوال مي برد.
کليدواژه ها:تعرفه مصوب ويزيت پزشكان ، تعرفه تخت روز بيمار ، نرخ تورم ، شاخص قيمت خرده فروشي کالاها و خدمات.

عنوان:بررسي نظام تأمين مالي بخش بهداشت و درمان در کشورهاي منتخب
محقق: مريم رمضانيان
استاد راهنما:دكتر انواري
استاد مشاور: دكتر عليرضا ظهور
چکيده پژوهش :
مقدمه :منابع مالي بخش بهداشت و درمان اکثر کشورها با درآمد بالا عمدتأ از طريق مالياتها و بيمه هاي اجتماعي ودر كشور هاي با در آمد كم بيشتر از طريق پرداخت مستقيم خانوار تأمين مي شود. هدف از يک نظام تأمين مالي کارآمددر بخش بهداشت و درمان آن است که نظام بتواندمنابع کافي براي دسترسي مردم به خدمات بهداشت عمومي و مراقبت هاي فردي فراهم آورد به گونه اي که آحاد جامعه بدون فشار اقتصادي بتوانند هزينه هاي بهداشتي و درماني خود را پرداخت نمايند.
روش پژوهش :مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي- مقطعي است و مي تواند به صورت کاربردي استفاده شود. در اين تحقيق پس از مطالعه مقدماتي در خصوص محور هاي اصلي و فرعي تأمين کننده هاي مالي در کشورهاي منتخب ، نظام تأمِين مالي بخش بهداشت و درمان کشور ها تعيين شده است و پس از معرفي آنها،راهکار هاي پيشنهادي پژوهشگر جهت تصميم گيري مطلوبتر در تأمين مالي بخش بهداشت و درمان ايران ارائه گرديده است. جامعه پژوهش، نظام هاي تأمين منابع مالي بخش بهداشت و درمان کشورهاي توسعه يافته انگلستان، آلمان و آمريکا مي باشد .
يافته ها:آمريكا بالاترين رتبه از نظر ميزان پاسخگويي دارا مي باشد، اما از نظر هزينه سرانه نيز پرهزينه ترين كشور، محسوب مي شود.نظام انگلستان از نظر شاخص سلامتي وضعيتي بهتر از دو كشور ديگر دارد اما، در مقابل، سطح پاسخگويي آن به مراتب از دو كشور ديگر پايين تر است. از نظر عدالت در توزيع هزينه ها نيز در يك مقايسه ميان كشورها، مشخص مي شود كه نظام بهداشت و درمان آمريكا در وضعيت ناعادلانه تر نسبت به سايرين قرار دارد، در حالي كه دو كشور آلمان و انگلستان با تفاوت اندكي از وضعيت مطلوبتري برخوردار مي باشند. در مجموع، ارزيابي اين سه كشور از نظر سطح دستيابي به اهداف كلي نظام سلامت، مبين آن است كه انگلستان به مراتب بهتر از دو كشور ديگر عمل نموده است.
با محاسبه هزينه اثر بخشي در کشورها مشاهده مي شود كه اثر بخشي هزينه ها در انگلستان باز هم پيش از آلمان و آمريكا مي باشد. عليرغم تفاوتهاي كه نظامهاي درماني با يكديگر دارند، مشكلات يكساني همچون رشد شديد هزينه ها، حفظ كيفيت خدمات و بهبود دسترسي، در مقابل آنها قرار دارد.
نظامهايي كه در آنها خدمات بهداشتي و درماني از سوي دولت جيره بندي مي شوند، در مقايسه با سايرين، هزينه زايي كمتري دارند.كشورهايي كه بخش خصوصي در بخش درمان آنها نقش بيشتري دارد، ليستهاي انتظار بيماران براي دريافت خدمات اين بخش، نسبت به گروه ديگر، بطور روزافزوني در حال كاهش است.
در همه كشورها دولت تضمين كننده خواست عموم مبني بر بهبود در سلامت از طريق سازماندهي فعاليت هاي پيشگيرانه از بروز بيماريهاست.در بعضي كشورها مانند دانمارك، ايسلند، سوئد، انگلستان بيش از 80 درصد موسسات مراقبت هاي سلامتي در اختيار دولت است(دولتي است).
بحث و نتيجه گيري:اين پژوهش براي بهبود نظام بهداشت و درمان ايران با استفاده از تجربيات و نقاط ضعف و قوت سه نظام اصلي تأمين مالي بخش بهداشت و درمان راهکارهايي شامل بهبود نظام ارجاع ، واقعي کردن تعرفه ها و افزايش پيش پرداخت ، اختصاص يارانه هايي از طرف دولت براي اقشار از کارافتاده سالمند وفقرا ، تناسب افزايش حق بيمه با مقدار حقوق ، اجراي مقررات قانوني منسجم ،رايگان کردن برخي از خدمات (مثل ايدز)را پيشنهاد داد.
واژه ها ي کليدي :نظام تأمين مالي ،تأمين مالي بخش دولتي ،تأمين مالي بخش خصوصي ،بيمه اجتماعي، بيسمارک، طب ملي

عنوان : بررسي وضعيت هزينه تخت روز و شاخصهاي عملكردي در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1381
محقق: عزيز رضاپور
استاد راهنما: دكتر فربد عبادي فرد آذر
استاد مشاور: دكتر حسن انصاري
چكيده:
مقدمه : تخصيص منابع و كنترل هزينه ها و تحليل هزينه و عملكرد و اتخاذ سياستهاي مناسب به منظور افزايش كارآيي و اثر بخشي و ارتقاي بهره وري در سازمانها از اهميت خاصي بر خوردار هستند . لذا توسعه و گسترش انديشه و تفكر اقتصادي در مديريت سازمانهاي بهداشتي و درماني اهميت خاصي دارد . در اين پژوهش وضعيت هزينه تخت روز و شاخصهاي عملكردي در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .
روش كار : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي –تطبيقي و از نوع كاربردي و گذشته نگر مي باشد و به صورت مقطعي انجام گرفت . زمان پژوهش سال 1381 بود و جامعه پژوهشي شامل بيمارستانهاي فيروزگر ، فيروز آبادي ، شهداي هفتم تير وعلي اصغر ( ع) مي باشد . داده هاي مورد نياز براساس فرمهاي اطلاعاتي از واحدهاي مختلف بيمارستانها جمع آوري گرديده است . اين داده ها با استفاده از فرمهاي مناسب تبديل به شاخصهاي گرديد و پس از ترسيم نمودارها و جداول مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .
يافته ها : بر اساس يافته هاي پژوهشي شاخصهاي عملكردي از عملكردهاي تعيين شده در برنامه سوم توسعه وزارت بهداشت و درمان فاصله چشمگيري دارند و هزينه تخت روز ، متوسط اقامت بيماران و متوسط چرخش اشغال تخت داراي رقم بالا هستند و گردش تخت و درصد اشغال تخت پايين است كه تمام اين موارد نشان دهنده عدم كارايي و اثر بخشي و نهايتا استفاده نامطلوب از منابع در بيمارستانها مي باشد . در اين بيمارستانهاي مورد مطالعه از لحاظ شاخصهاي عملكردي بيمارستان فيروز آبادي بهتر از ساير بيمارستانها و از لحاظ هزينه تخت روز بيمارستان فيروز گر از ساير بيمارستانهاي مورد مطالعه بهتر است . نتيجه گيري : با توجه به بالا بودن ميزان هزينه تخت روز و پايين بودن شاخصهاي عملكردي و بهره وري لازم است مسئولين و مديران و روسا نسبت به شناسايي عوامل موثر بر افزايش سر سام آور هزينه ها و كاهش بهره وري در بيمارستانها تلاش بيشتري نمايند .
واژه هاي كليدي : هزينه تخت روز بستري ، درصد اشغال تخت ، متوسط اقامت بيمار ، گردش تخت و متوسط وقفه در چرخش اشغال تخت .

عنوان:مقایسه هزینه اثر بخشی روش دیالیز با پیوند کلیه با استفاده از شاخص دالی دربیمارستان شهید هاشمی نژاد
نگارنده : امير ويا نچی
استاد راهنما : دکتر ايرج کريمی
استاد مشاور : دکتر عليرضا ظهور
چكيده :
پژوهش توصيفي- تحلیلی حاضر تحت عنوان"مقایسه هزینه – اثربخشی روش دیالیز مزمن با پیوند کلیه در بیمارستان شهید هاشمی نژاد" با روش مطالعه توصیفی مقایسه ای با استفاده از شاخص دالی نشان می دهد که با توجه به کمبود امکانات و منابع موجود، برای درمان بيماران دچار "نارسائی کلیوی در مرحله آخر" در گروههای سنی وجنسی مختلف، کدام اقدام درمانی مناسبتر است. اهداف ويژه پژوهش فوق عبارت ار تعداد نفرات تحت درمان، میانگین هزینه درمان ، میانگین اثربخشی و بالاخره تعیین و مقایسه هزینه-اثربخشی روش دیالیز مزمن با پیوند کلیه، درگروههای سنی وجنسی بیماران در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران که برای اولین بار برای درمان" نارسائی کلیوی در مرحله آخر" در سال 1378مراجعه کرده بودند، مي‌باشند. ابزار گردآوري داده‌ها در اين پژوهش برگه پرسشنامه شامل سئوالات مشخصات فردی، میزان هزینه ها و وضعیت سلامتی درابعاد شهودی، جسمی، روحی و اجتماعی بوده است كه پس از تعيين اعتبار و اعتماد علمي در اختيار واحدهاي مورد پژوهش يعني بایگانی بیمارستان ، اداره آمار مرکز مدیریت پیوندو بیماریهای خاص و بيماران تحت مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع‌آوري شده، پس از انجام محاسبات و پردازش در13 جدول و13 نمودار دسته‌بندي و تنظيم شدند. بطور خلاصه، نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات 153بيمار تحت درمان با همودياليزمزمن و پیوند کلیه حاكي از آن است كه، تعداد بیماران مرد 6/2 درصد و بیماران زن 3/8 درصد در روش پیوند کلیه بیش از دیالیز مزمن بوده است. در روش دیالیز مزمن کمتراز5/36 درصد بيماران در گروه سني 74-65 سال و در روش پیوند کلیه بیش از 24 درصد بیماران در گروه سنی44-35 سال قرار داشتند. در روش پیوند کلیه هزینه بیماران مرد 6/22 درصد، و بیماران زن حدود 5/18 درصد روش دیالیز مزمن بود بیشترین فاصله میانگین هزینه دو روش درمان در گروه سنی 34- 25 سال مشاهده شد که پیوند کلیه حدود 5 درصد دیالیز مزمن هزینه دوره درمان دارد. اثر بخشی روش پیوند کلیه در همین گروه سنی بیش از 7 برابر روش دیالیز مزمن درمقیاس دالی است. و هزینه- اثربخشی روش پیوند کلیه نیز در این گروه سنی حدود 14 برابر روش دیالیز مزمن است. روش پیوند کلیه در مردان 6/7 و در زنان7/6 بار هزینه اثربخشتر از روش دیالیز مزمن بوده است. از دیگر نتایج بدست آمده ضرورت پرداختهای دولت برای کمک به این بیماران خاص است چرا که نشان داده شده است که پرداخت هزینه های درمان بیماران "نارسائی کلیوی در مرحله آخر" تقریبا" از توان همه خانواده های ایرانی خارج است.لازم به ذکر است که انجام پیوند کلیه حتی با افزایش هزینه های آن تا 7/6 برابر قیمت سال 1378 نیز با سطح در آمد سرانه همان سال باز هم مقرون به صرفه است.
كليد واژه ها: هزینه- اثربخشی، دالی، دیالیز مزمن، پیوند کلیه

عنوان :برآورد هزينه انساني حوادث شغلي منجر به فوت بيمه‌ شدگان تامين اجتماعي (استان تهران1378-1380)
محقق: حميد رضا ذكايي
استاد راهنما: دكتر ايرج كريمي
استاد مشاور: دكتر عليرضا ظهور
چكيده:
مقدمه :حوادث شغلي ومرگ و مير ناشي از آن بيشتر در سنين مياني رخ مي دهد. انسان در چرخة توليد نقش و جايگاه مهمي داشته و هيچ فرد انساني را نمي‌توان مانند ساير نهاده‌هاي توليدي مصرف‌شدني دانست. از همين‌رو كاهش حوادث در زنجيرة توليد يكي از تلاش‌هاي مستمر بشر بوده است. هدف اين پژوهش مطالعه هزينة انساني در جامعة ‌بيمه‌شدگان فوت‌شدة استان تهران در اثر حوادث شغلي است.
روش كار : اين مطالعه به صورت مقطعي در سال 1382 با استفاده از اطلاعات سال‌هاي 1378 تا 1380 انجام گرفت. جامعة پژوهش تمام ‌بيمه‌شدگان فوت شده در استان تهران بر اثر حادثة شغلي بود. داده‌هاي مورد نياز براساس چك‌ليستي از واحدهاي مختلف در سازمان تامين اجتماعي جمع‌آوري گرديد. اين داده‌ها با استفاده از بستة نرم‌افزاري ويژه‌اي كه به همين منظور طراحي و تهيه شده بود و بستة نرم‌افزاري Excell به طور همزمان استفاده و مورد تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها : در سه سال مورد بررسي 8/19 درصد (7464 مورد) از حوادث شغلي بيمه شدگان تامين اجتماعي در استان تهران رخ داده كه 1/3 درصد آنها (231 مورد) منجر به فوت ‌‌شده است. حوادث شغلي منجر به فوت در استان تهران بيش از 7552 سال زندگي و 3656 سال مشاركت اقتصادي را از بين برده و هزينة انساني آن بيش از 777 ميليارد ريال بوده است. سرانه هزينة انساني براي هر فوت 3/3 ميليارد ريال مجموع هزينة انساني حوادث شغلي منجر به فوت سالانه 03/0 درصد كل توليد ناخالص داخلي بوده است.
نتيجه‌گيري : با توجه به اين كه حوادث شغلي هزينه‌هاي زيادي براي جامعه و انسان‌ها در بر دارد لازم است مسئولان و تصميم‌گيرندگان نسبت به شناسايي عوامل موثر در كاهش حوادث شغلي و افزايش ضريب ايمني محيط‌هاي كاري اهتمام بيشتري بورزند.
واژه‌هاي كليدي : حوادث شغلي - هزينة انساني – فوت – توليد از دست رفته – سال‌هاي زندگي از دست رفته

عنوان: برآورد تابع تقاضاي دارو در ايران از طريق بودجه خانوار در سالهاي81-1362
محقق: احمد راهبر
استاد راهنما: دكتر حقاني
استاد مشاور: دكتر مهنوش عبداله ميلاني
چكيده:
يكي از مهمترين اهداف علم اقتصاد بررسي و ارزيابي رفتار انسانها در بازارهاي مختلف مي باشد. در اين پايان نامه پژوهشگر تلاش مي كند تا به يكي از مهمترين جنبه هاي اقتصاد سلامت كه بررسي رفتار مصرف كننده خدمات درماني خصوصاً دارو در ايران مي باشد بپردازد. خدمات درماني داراي چندين شاخه مي باشد و هر يك از آنها تابع مخصوص به خود را دارند. در اين پژوهش تلاش خواهد شد تا تابع تقاضاي دارو از طريق بودجه خانوار در مناطق شهري و روستايي برآورد گردد. در ابتدا در ابتدا ضرورت توجه به جنبه هاي اقتصادي بخش سلامت كه منجر به پيدايش علم اقتصاد سلامت گرديده است مورد بحث قرار مي گيرد و پس از آن از طريق تابع مطلوبيت تقاضا براي خدمات درماني و دارو استخراج مي گردد. در مرحله بعدي اثرات درآمد خانوار و قيمت دارو(شاخص قيمت دارو) و بيمه هاي سلامت بر روي منحني تقاضا مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس ضرايب پارامترهاي تابع تقاضاي دارو در ايران برآورد خواهد گرديد. براي اين كار از داده هاي آماري مركز آمار ايران استفاده گرديد. در اين مطالعه ابتدا مصرف دارو بين سالهاي 81-1362 و خصوصاً بين سالهاي 81-1375 مورد بحث قرار گرفته و سپس تابع تقاضا دارو را در مناطق شهري و روستايي بطور جداگانه برآورد مي نماييم. پس از جمع آوري داده ها با نرم افزار e-views تجزيه و تحليل شده و از روش رگرسيون كمترين مربعات معمولي(OLS) استفاده گرديد.
در اين پژوهش ما به دو مدل براي مناطق شهري و روستايي دسترسي پيدا كرديم. براي مناطق شهري كشش قيمتي تقاضا51/0 و كشش درآمدي تقاضا 45/0 و كشش تعرفه پزشكان 14/0 برآورد گرديد. در مناطق روستايي كشش قيمتي تقاضا42/0 و كشش درآمدي تقاضا59/0 به دست آمد. در انتها پژوهشگر دريافت كه در مناطق شهري و روستايي ايران كشش قيمتي و درآمدي تقاضا بي كشش مي باشند. به عبارت ديگر كشش بين صفر و يك مي باشد و اين بدان معناست كه مقدار تقاضا براي دارو به تغيير قيمت دارو و درآمد خانوار حساس نمي باشد.

عنوان:بررسی عدالت در تامین منابع مالی بخش بهداشت و درمان ایران از طریق بودجه خانوار با استفاده از شاخص کاکوانی در سالهای 1375-1380
محقق:محمد حاجی زاده
استاد راهنما: دکتر ایرج کریمی
استاد مشاور: دکتر مهنوش عبدا... میلانی
چكيده:
یکی از چالشهای معمول برای همه نظام های اجتماعی رسیدن به عدالت در مشارکت مالی و پیشگیری از ضرر مالی است.در نظام بهداشتی رسیدن به این هدف به علت ماهیت غیرقابل پیش بینی و سرسام آور بودن برخي از هزینه ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مشکلات مخصوص به خود را دارد.
این پژوهش به منظور مطالعه عدالت بار مالي نظام بهداشتی و درمانی و با عنوان بررسی عدالت در تامین منابع مالی بخش بهداشت و درمان ایران از طریق بودجه خانوار و با استفاده از شاخص کاکوانی در سالهای 1375 تا 1380 انجام گرفت.هدف کلی پژوهش در قالب 8 هدف ویژه مطرح و جمع آوری داده هاي مورد نياز برای این پژوهش از طریق مدارك موجود در مرکز آمار ایران بوده است.پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی – تداومی و كاربردي است.جامعه مورد پژوهش، نتایج تفضیلی مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سالهای 1380-1375 می باشد.نتایج حاصل از این پژوهش به شرح ذیل می باشد:
 مقدار شاخص کاکوانی برای پرداخت های بهداشتی و درمانی خانوارهای شهری نشان داد.این پرداخت ها برای تمام سالها تصاعدی بوده و توزیع عادلانه ای در دهک های مختلف هزینه ای داشته است با این پرداخت ها در سالهای 1379 و 1375 به ترتیب بیشترین و کمترین حالت تصاعدی برخوردار بوده است.
 محاسبه شاخص کاکوانی برای پرداختهای بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی نشان داد این پرداختها در تمام سالهای مورد مطالعه تصاعدی بوده و از توزیع عادلانه ای در دهک های مختلف هزینه ای برخوردار می باشد.و در ضمن این پرداختها در سالهای 1376 و 1380 به ترتیب بیشترین و کمترین حالت تصاعدی را داشته است.
 مقدار شاخص کاکوانی برای پرداختهای بیمه های اجتماعی و درمانی خانوارهای شهری نشان می دهد این پرداختها در تمامی سالها تنازلی بوده و توزیع ناعادلانه ای در دهک ها


مطالب مشابه :


دستيابي به پوشش همگاني؛ ادغام بيمه هاي درماني و چالشهاي پيش رو در کشور

(در يکي از سه سيستم بيمه سلامت بطور از افراد کم درآمد ( بيمه شدگان تامين
بیمه سلامت و مشکلات بيمه‌هاي تكميلي

سازمان بيمه سلامت هم بايد انرژي است تا درآمد حاصله در بيمه سلامت سيستم درمان هم
عنوان و چكيده پايان نامه هاي انجام شده در مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد بهداشت در ايران

بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث اقتصاد سلامت سيستم بيمه كاهش درآمد بيمه
متغييرهاي موثر در ارزيابي سلامتي مالي شركتهاي بيمه

وبلاگ مدیریت و اقتصاد سلامت و صنعت بيمه يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده بازار مالي است كه
حسابهاي ملي سلامت

ü از نظر فني حساب هاي ملي سلامت ، يک سيستم استانداردي از واردات،‌ درآمد و بيمه گر
نقش سرمايه‌گذاري‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري در توسعه بيمه‌هاي عمر

سازمان بیمه سلامت سيستم‌هاي حسابداري بيمه‌هاي عمر مي نيز بايد از درآمد
سیستمهای اطلاعات بیمارستان

اقتصاد سلامت اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بيمه : براي انجام
بررسی نهادی نظام ارجاع و پزشک خانواده

درآمد سيستم چهارم، شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم، جهت استقرار بيمه سلامت
نظام بهداشت و درمان در ايران و جهان

آزمایشگاه مرجع سلامت . درآمد سيستم عموماً از در اين مدل، مؤسسات بيمه اي در رقابت آزاد
طرح تحول سلامت؛ زيبا در نظر و معيوب در عمل

بيمار بايد هزينه کمتري پرداخت کند و بسياري از خدماتي که شامل حال بيمه سيستم را درآمد
برچسب :