سوالات کنکوری دروس 6-5 علوم اجتماعی

 

 

 گروه آموزشي علوم اجتماعي

دبيرستان آزادگان

سوالات

رديف

 

در فرهنگ ديني اسلام،دو پيامبر باطني و ظاهري براي روشن كردن حقيقت كدامند؟

الف) عقل،وحي                 ب) وحي -پيامبران                   ج) عقل-پيامبران                 د) وحي-عقل

 

1

 

در فرهنگ ديني اسلام، .............. بعنوان برترين آيت و نشانه ي خداوند سبحان است.

 الف) دين                 ب) انسان                     ج) قرآن                         د) وحي

 

2

 

حقوق انسان در فرهنگ ديني مبتني بر چيست؟

الف) غريزه ي انسان                     ب) قرآن                    ج) فطرت الهي                د) آموزه هاي پيامبران

3

 

در فرهنگ ديني،آدميان ابعاد نفساني و دنيوي خود را در سايه ي ابعاد............. خويش پي مي گيرند.

الف) ابعاد غريزي                 ب) ابعاد فطري               ج) ابعاد معنوي                 د) ابعاد جسمي

4

 

رويكرد عمده ي روشنگري در سده هاي هفدهم و هجدهم كدام بود؟

الف) حس گرايانه و راسيوناليستي                              ب) عقل گرايانه و آمپريستي          

ج) عقل گرايانه و راسيوناليستي                                د) حس گرايانه و آمپريستي

5

 

روشنگري در معناي خاص،روشي از معرفت و شناخت است كه با دو مبناي ............و..........همراه شده است.

الف) عقل گرايي- حس گرايي              ب) شهود-حقيقت            ج) وحي-شهود           د) اومانيسم-سكولاريسم

6

 

از چه زماني فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختي شد؟

الف) اوايل قرن نوزدهم           ب) پايان قرن نوزدهم              ج) اوايل قرن بيستم             د) پايان قرن بيستم

7

 

رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي و ديني سبب پيدايش چه نهضتي شد؟

الف) سكولاردموكراسي                          ب) ايده آليسم            ج) پروتستانتيسم               د) امپرياليستي

8

 

در فرهنگ مدرن غرب............... بيشترين اهميت را پيدا مي كند زيرا به حالات رواني آدميان در زندگي روزمره دنيوي

 پرداخته مي شود.

الف) شعر               ب) داستان كوتاه                ج) فيلم نامه                        د) رمان

9

 

نقاشان قرون وسطي،چهره هاي اسوه هاي انساني را در هاله اي از............. تصوير و ترسيم مي كردند.

الف) زيبايي بدني             ب) سلوك معنوي                 ج) تمايلات طبيعي انسان              د) قداست

10

 

در دوره ي رنسانس فرهنگ غرب،براي بسط ابعاد دنيوي و اين جهاني خود چه كرد؟

الف) حفظ پوشش ديني         ب) مستقر شدن در فرهنگ اساطيري          ج) حذف پوشش ديني     د)توجه به مسيحيت

11

 

انديشه ي سياسي جديدي كه از رهگذر اصالت بخشيدن به انسان دنيوي شكل مي گيرد ؛كدام مورد زير است؟

الف) سكولاريسم              ب) اومانيسم                 ج) كمونيسم                 د) ليبراليسم

12

 

كدام يك از ويژگي هاي زير جزء ويژگي هاي فئوداليته نمي باشد؟

الف) بر مدار صنعت استوار است                                 ب) ارباب رعيتي است

ج) نوعي برده داري عام است                                       د) اساس آن كشاورزي است

 

13

 

وظيفه ي علم جديد با رويكرد دنيوي خود در دوران رنسانس و بعد از آن چه بود؟

الف) شناخت حقيقت عالم                                   ب) عبور انسان از ملك به ملكوت

ج) وسيله و ابزارتسلط انسان بر طبيعت                    د) هيچكدام

 

14

 

كداميك از موارد زير ،زمينه ي اقتدارحاكميت كليسا را در هم ريخت؟

الف) جنگهاي صليبي             ب) فتح قسطنطنيه               ج) مواجهه با مسلمانان               د) همه ي موارد

15

 

نخستين حركت سياسي ليبرال در جهان كداميك از موارد زير است؟

الف) انقلاب صنعتي             ب) رنسانس                 ج) انقلاب فرانسه                 د) انقلاب روسيه

16

 

انقلاب صنعتي در چه قرني و از كدام كشور آغاز شد؟

الف) نوزدهم-فرانسه             ب) نوزدهم – انگستان             ج) هجدهم-فرانسه             د) هجدهم-انگلستان

17

 

اقتصاد قرون وسطي بر مدار .............. بود.

الف) صنعت و دامداري         ب) كشاورزي و صنعت       ج) صنعت و تجارت          د) كشاورزي و روابط ارباب رعيتي

18

 

روشنگري در دو سده ي نوزدهم و بيستم بيشتر صورت ................و................ پيدا كرد.

الف) حس گرايانه و راسيوناليستي                              ب) عقل گرايانه و آمپريستي          

ج) عقل گرايانه و راسيوناليستي                                د) حس گرايانه و آمپريستي

19

 

كدام مورد بعنوان مهم ترين ويژگي معرفت شناختي فرهنگ مدرن غرب ياد شده است؟

الف) روشنگري            ب) سكولاريسم              ج) دئيسم                د) پروتستانيسم

20

 


مطالب مشابه :


سوالات گزینش عقیدتی-سیاسی

مهندسی صنایع - سوالات گزینش عقیدتی-سیاسی - بسم الله الرحمن الرحیم
سوالات کنکوری دروس 6-5 علوم اجتماعی

رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي و ديني سبب پيدايش سوالات دروس ترم دوم مطالعات
اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور

و براي پاسخگوئي سوالات گزينشي با برای دانلود سوالات امتحان نهایی به بخش
اسامي معرفي شدگان دانشگاههاي فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري

تلفن ‌تماس‌: پاسخگوي سوالات گزينشي 5912341 (كد 0312) و پاسخگوي سوالات پذيرش(كد0312)
پذیرش رشته های خاص

(كد 031) و براي پاسخگوئي سوالات گزينشي با تلفن تماس 45912347 (كد 031) تماس حاصل نمايند.
اطلاعیه درباره رشته های خاص

داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با و براي پاسخگوئي سوالات گزينشي با تلفن
اسامي معرفي شدگان دانشگاههاي فرهنگيان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري 1392

تلفن ‌تماس‌: پاسخگوي سوالات گزينشي 5912341 (كد 0312) سوالات حقوق از دیوان عدالت
جزييات استخدام نيروي انساني در شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران

سوالات عمومی در شركت ملي نفت ايران صورت گرفته و در صورتي كه پس از سه ماه از سوي گزينشي
نمونه سوالات فصل دوم (فرهنگ معاصر غرب)درس پنجم عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب کتاب علوم اجتماعی

جامعه شناسی منطقه 9 تهران - نمونه سوالات فصل دوم (فرهنگ معاصر غرب)درس پنجم عقاید و ارزش های
برچسب :