متن قرارداد واگذاري پروژه واوان

بسمه تعالي

بمنظور ايجاد وحدت رويه در انجام امور تعاوني وآگاهي كامل اعضاء اين قراردادتنظيم گرديده است .

  اين قرارداد طي شماره ي در تاريخ / / بين شركت تعاوني مسكن كاركنان ناحيه 2 آموزش و پرورش اسلامشهر به شماره ثبت 192183 كه مختصراً در اين قرارداد تعاوني ناميده مي شود از يك طرف وآقاي / خانم ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فرزند ... ... ... ... ... ... شماره شناسنامه ... ... ... ... ... صادره از ... ... ... ... ... داراي كد پرسنلي ... ... ... ... ...به نشاني ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
كه مختصراً عضو ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي شود و طرفين با آگاهي كامل از مفاد آن خود را ملزم به رعايت آن نموده اند .
ماده 1 : موضوع قرارداد : احداث يك واحد آپارتمان در پلاكهاي ثبتي 54/4604و 54/4605واقع در واوان - ابتداي بلوار امام خميني اراضي بالادست بلوار، قطعه 5 تفكيكي كه پس از عمليات ساخت و ساز طبق مفاد قرارداد و در صورت انجام بموقع تعهدات اعضاء به عضو واگذار مي شود .
ماده 2 : زمين فوق با توجه با اسناد مالكيت فوق الذكر داراي كاربري مسكوني مي باشد .
ماده 3 : نام پروژه و سطح اشغال بناء شامل واحدهاي مسكوني و مشاعات آن طبق نقشه ي اجرايي مورد تأييد شهرداري ناحيه 3 اسلامشهر(واوان) مي باشد .
ماده 4 : مشخصات پروژه : پروژه فوق در سه بلوك و هر بلوك در 6 طبقه مسكوني و 2 طبقه پاركينگ پيش بيني شده است . مساحت واحدها طبق پروانه ساختماني و صورتجلسه تفكيكي كه پس از پايانكار ساختماني توسط اداره ثبت تعيين خواهد شد مورد توافق طرفين مي باشد و ساير موارد به شرح زير است :
1-4 : مساحت پيش بيني شده واحد حدود 80 متر مربع مي باشد كه شامل فضاي آپارتمان و تراس ها خواهد بود كه جزء بناي مفيد محسوب مي شود .
2-4 : به همه واحدها انباري و پاركينگ تعلق مي گيرد .
3-4 : آپارتمانها داراي فضاهاي مشاعي از جمله آسانسور ، محوطه ، راه پله ، انشعابات و غيره طبق قانون تملك آپارتمانها خواهد بود و چون موارد اختصاصي مشاعي و مشتركات طبق مقررات و قانون شهرسازي با اسناد و مدارك قانوني مشخص و اعلام خواهد شد لذا عضو هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت .
4-4 : نوع اسكلت ساختماني بتوني است. پوشش سقف ها با سفال مي باشد. نماي ساختمان براساس نظر شهر داري منطقه تعيين مي شود .كف واحد ها در آشپزخانه، سرويسها و پذيرايي سراميك و در اتاقهاي خواب و تراسها موزائيك ساده مي باشد. ديواره داخلي واحد در آشپزخانه و سرويسها تا ارتفاع2 متر (حمام تا زير سقف اول)كاشي و بقيه گچ و خاك مي باشد. سيستم گرمايي بخاري گازي است كه فقط لوله كشي آن جزو ساخت تلقي مي شود . سيستم سرمايي ،كولر است كه كانال كشي آن جزو تعهد ساخت مي باشد.درهاي اتاق خواب و توالت از نوع سه لاچيني و در ورودي تك لنگه تمام چوب است.در كمد ديواري نئوپان مي باشدو داخل كمد ديواري طبقه بندي نخواهد شد. در حمام آلومينيوم سبك مي باشد.پنجره ه ها پروفيل آهن سبك بوده و رنگ آميزي خواهد شد. حفاظ راه پله ها نيز از نوع پروفيل آهن سبك خواهد بود و رنگ آميزي مي گردد. درب انباري ها نيز از نوع آهن سبك مي باشد و رنگ آميزي مي گردد. لوله كشي آب و فاضلاب طبق نقشه تأسيسات خواهد بود.ايزولاسيون كف تراسها، حمام ها ، سرويسها و آشپزخانه با قيرو گوني و تا ارتفاع 30سانتي متر خواهد بود.برقكاري نيز طبق نقشه انجام مي شود و روشنايي فقط در حد نصب لامپ خواهد بودلذا وسايل ديگر نظير لوستر و روشنايي گاز و شب خواب و هالوژن و... نصب نمي شود. آيفون و زنگ اخبار از نوع صوتي است .قرنيز پذيرايي و اتاقهاي خواب 10سانتي مي باشد.حمام دوسقفه مي باشد و سقف داخلي آن موزائيك اصفهان خواهد بود.آنتن به صورت مركزي نصب خواهد شد. شيشه ها ساده يا مشجر ايراني مي باشد.آرك و اپن و نيز كابينت فقط در صورت درخواست عضو يا اعضا وبا اخذ هزينه نصب مي شود. كف راهروها و پاگردها و پله ها سنگ گوهره مي باشد. قرنيزبغل پله ها سنگ 40 سانتي نصب خواهد شد. ديوارهاي محوطه سيمان سفيد خواهد بود و از پايين قرنيز تيشه اي 30 سانتي و از بالا درپوش نصب مي گردد. آسانسور 4 نفره و از نوع متعارف با موتور ايتاليايي خواهد بود. كف پارگينگها و انباري ها موزائيك ساده خواهد بود. پوشش پشت بامها قير گوني و آسفالت خواهد بود . ديواره جان پناهها تا ارتفاع 30 سانتي متر قيرو گوني شده و سپس سيمان آستر و رويه خواهد شد.
5-4 : مصالح و لوازم ساختماني و يراق آلات كه در احداث واحدها بكار برده خواهد شد نوع متعارف بازار خواهد بود.
6-4 : هزينه تجهيزات اضافه بر اين قرارداد در صورت كلي بودن طبق درخواست كل اعضاء و در صورت اختصاصي بودن با درخواست عضو و با پرداخت هزينه آن به تعاوني و در صورت امكان توسط هيأت مديره انجام خواهد شد .
تبصره : تعاوني براساس الزامات فني و وضعيت بازار مجاز خواهد بود در حد عرف تغييراتي در مصالح ساختماني بوجود آورد .
ماده 5 : هزينه هاي پروژه و نحوه پرداخت عضو :
الف – هزينه هاي پروژه :
1-5 : نحوه محاسبه هزينه هاي پروژه به شرح ذيل است :
• هزينه خريد زمين
• هزينه هاي جواز ساختماني
• هزينه هاي ساخت و ساز ( شامل هزينه هاي آماده سازي مصالح ، لوازم و اجرت كار ) و مهندس مجري .
• هزينه هاي بيمه
• هزينه هاي آتش نشاني اعم از عوارض ، خريد و اجرا  
• هزينه ثبت و داراي ( ماليات ) و ساير هزينه هاي دولتي
• ذخيره هاي قانوني تعاوني
• هزينه هاي پاداش هيأت مديره و حق الزحمه مديرعامل و بازرس تعاوني .
• هزينه نظارت دفتر فني مهندسي
• هزينه هاي عمومي شامل ( هزينه حسابداري و حسابرسي ، هزينه هاي دفتر تعاوني ، هزينه هاي آب و برق و ارتباطات )
موارد فوق جزء هزينه هاي قابل قبول براي تسويه حساب با عضو تلقي مي شود .
2-5 : هزينه انجام شده توسط تعاوني به نسبت تعداد واحد هاي پروژه ها با توجه به متراژ آنها محاسبه و در هزينه پروژه خاص منظور خواهد شد .
3-5 : كليه اعضاء ملزم به پرداخت سهم هزينه ها (اعم از خريد زمين و مجوز ساخت و... ) طبق نظر هيأت مديره و با توجه به پيشرفت فيزيكي پروژه مي باشند.
4-5 : هيئت مديره تمامي مساعي خود را جهت انتفاع بيشتر اعضاء بكار خواهد برد . در همين راستا هيئت مديره تلاش مي نمايد از كليه بانكها ، مؤسسات اعتباري و بانك توسعه ي تعاون بعنوان وكيل عضو براي دريافت وام اقدام نمايد و در صورت دريافت وام به نسبت پروژه مبلغ بعنوان هزينه پرداختي توسط عضو تلقي مي شود ، بنابراين اعضاء ملزم به پرداخت هزينه ها تا زمان تحويل پروژه خواهند بود و تا زمانيكه وام توسط تعاوني دريافت نشده باشدعضو ملزم به پرداخت هزينه ها براي پيشرفت كار مي باشد .
تبصره 1 : هيئت مديره مجاز است براي اخذ وام اسناد مالكيت را در رهن بانك يا مؤسسات اعتباري قرار دهد و چون وام براي كل پروژه ها پيگيري مي شود هيچ يك از اعضاء نمي تواند عدم دريافت وام را درخواست نمايد .
تبصره 2 : با توجه به اينكه دريافت وام مستلزم پرداخت سود دوره مشاركت و كارمزد بانكي و هزينه هاي مرتبط (ارزيابي و...) مي باشد لذا كليه هزينه هاي خاص وام بر عهده اعضاء خواهد بود و كليه اعضاء ملزم به پرداخت وام وهزينه هاي فوق الذكر طبق مدت بازپرداخت آن مي باشند و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص مورد قبول نمي باشد .
تبصره 3 : در صورت عدم پرداخت وام به دلايل پيش بيني نشده يا تغيير در مقررات بانك هيئت مديره هيچگونه تعهدي نخواهد داشت و اعضاء ملزم به پرداخت هزينه ها در موعد تعيين شده مي باشند .
ج – هزينه ي ساخت براي هر متر مربع بناي مفيد مبلغ 2/465/000ريال پيش بيني گرديده است .
تبصره 1 : هزينه فوق شامل موارد زير نمي شود :
1- خريد زمين 2- هزينه جواز 3- هزينه هاي بيمه ، آتش نشاني( اعم از عوارض و خريد و اجرا) ، پست 4 – كليه ي عوارض اعم از سالانه و پايانكار 5 – هزينه هاي تفكيك، ماليات و ساير هزينه هاي دولتي ديگر مثل نقل و انتقال 6 – پاداش هيئت مديره و مديرعامل و بازرس و منشي تعاوني 7 – هزينه انشعاب آب و برق و گاز و تلفن 8 – هزينه هاي نظارت مهندس ناظر 9 – سودهاي دوره مشاركت ِهرگونه وام دريافتي .
تبصره 2 : هزينه هاي تبصره 1 عيناً طبق آنچه كه منابع مربوطه تعيين مي نمايد بالسويه بين اعضاء تقسيم خواهد شد .( به طور مثال هزينه خريد زمين كه دقيقاٌ 7/780/000/000ريال شده بالسويه بين واحدها تقسيم خواهد شد.)
تبصره 3: اين قيمت بر اساس ميانگين نرخ تورم سه ماهه اول سال1388 تنظيم گرديده و بديهي است در صورت افزايش يا كاهش نرخ تورم اين رقم با نظر هيئت مديره قابل تغيير خواهد بود و اعضا ملزم به پذيرش قيمت جديد طبق نرخ تورم اعلامي بانك مركزي خواهند بود.هرگونه تغيير احتمالي از طريق بخشنامه به اطلاع خواهد رسيد.
ماده 6 : مدت زمان اجراي پروژه از تاريخ صدور جواز حداكثر 24 ماه مي باشد و مراحل تفكيك و نقل و انتقال اسناد طبق روال اداري پس از اخذ پايان كار ساختماني مي باشد كه در اسرع وقت انجام خواهد شد .
تبصره 1 : در صورت ايجاد مشكل پيش بيني نشده هيئت مديره مي تواند زمان انجام كار تا تحويل موقت را در مدت محدودي تمديد نمايد .
تبصره 2 : مدت زمان اجراي پروژه در صورت واريز به موقع وجوه توسط كليه اعضاء طبق ماده 6 خواهد بود .
ماده 7 : نحوه اجراي عمليات پروژه : هيئت مديره مختار است از كليه روشهاي اجرايي از جمله اماني ، پيماني ، پيمان مديريتي و غيره استفاده نمايد و عضو حق هيچگونه دخالتي در اين خصوص نخواهد داشت .
ماده 8 : عوامل پيش بيني نشده :
نظر به اينكه مراحل اجرايي قرارداد از شروع تا انتقال اسناد برعهده تعاوني مي باشد لذا دركليه عوامل پيش بيني نشده و غير مترقبه از قبيل سيل ، زلزله، آتش سوزي ، اعتصابات و جنگ و بطور كلي تمامي مسائل حقوقي و قانوني كه از خارج به تعاوني تحميل مي شود كه حل و فصل آن از يد تعاوني خارج باشد هيئت مديره مسئوليتي ندارد و تاخيراتي كه در اين خصوص ايجاد مي شود جزء تاخيرات مجاز محاسبه خواهد شد .
ماده 9 : مراجع حل اختلاف :
در صورت بروز اختلاف بين اعضاء هيئت مديره و عضو در تعبير و تفسير و موارد اجرايي اين قرارداد بدواً از طريق مذاكره حل و فصل خواهد شد و در غير اينصورت از طريق بازرس تعاوني قابل پيگيري خواهد بود .
ماده 10 : نحوه تحويل موقت واحدها به عضو :
1-10 : واگذاري موقت واحد مسكوني به عضو پس از ايفاي تعهدات مالي وي طبق صورتجلسه هيئت مديره خواهد بود بنابراين عضو هيچگونه حقي براي تصرف بدون صورتجلسه فوق نداشته و در غير اينصورت تصرف عدواني تلقي و عضو ملزم به پرداخت خسارات وارده به تعاوني خواهد بود .
2-10 : پس از تحويل موقت آپارتمان طبق صورتجلسه هيئت مديره با عضو تا اخذ پايانكار و صورتجلسه تفكيكي و انتقال اسناد به عضو هيچيك از اعضاء متصرف حق تغيير در نما و ظاهر ساختمان و فضاهاي عمومي آن را حتي با توافق همديگر نخواهند داشت و در صورت اقدام ملزم است كليه ي خسارتهاي اين موضوع را تأمين نمايد .
3-10 : نحوه واگذاري واحدها به اعضاء براساس واريزي خواهد بود كه جدول آن توسط هيئت مديره تعيين و حداكثر 2 ماه قبل از تحويل موقت امتياز هر عضو محاسبه و به وي اعلام خواهد شد و هرگونه اعتراض عضو در خصوص ملاك محاسبه امتياز توسط هيئت مديره مسموع نخواهد بود .
ماده 11 : ساير موارد :
1-11 : نماي بلوك ها طبق نظر شهرداري منطقه خواهد بود .
2-11 : در صورتيكه در طول اجراي اين قرارداد تمام يا برخي از اعضاء هيئت مديره يا مدير عامل تغيير كند حتي اگر در اجراي اين قرارداد خلافي از آنها سرزده باشد تعهدات تعاوني نسبت به عضو در اجراي اين قرارداد به قوت خود باقي است و هيئت مديره و مديرعامل جديد مسئول اجراي آن خواهد بود .
3-11 : تغيير در هر يك از مفاد قرارداد بدون درخواست كتبي اعضاء و موافقت كتبي هيئت مديره مجاز نمي باشد .
4-11 : كليه هزينه هاي نقل و انتقال اسناد و تفكيك واحدها برعهده عضو خواهد بود و عضو ملزم به حضور و پرداخت هزينه هاي آن در زمان تعيين شده توسط هيئت مديره مي باشد و در صورت قصور عضو هيئت مديره پس از زمان تعيين شده هيچگونه تعهدي ندارد .
5-11 : در صورت عدم انجام بموقع تعهدات هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند راساً نسبت به واگذاري واحدها به سايرين اقدام و نيازي به اخذ مجوز مجدد نمي باشد و هرگونه اعتراض عضو فاقد اثر است و اين قرارداد كان لم يكن تلقي مي شود .
6-11 : نحوه اطلاع رساني عمومي به اعضاء اين پروژه بخشنامه هاي صادره از طريق آموزش و پرورش اسلامشهر و اطلاعيه موجود در دفتر تعاوني و وبلاگ www.tvmf2.blogfa.com مي باشد و هرگونه عدم اطلاع عضو غير قابل قبول است بديهي است نشاني موجود در اين قرارداد بعنوان نشاني قانوني عضو تلقي و در صورتيكه نياز به اطلاع اختصاصي عضو باشد با آدرس فوق الذكر مكاتبه خواهد شد و كليه مكاتبات تعاوني با اعضاء بعنوان اطلاع عضو تلقي مي شود و غير قابل اعتراض مي باشد ، در صورت ضرورت از روزنامه كثيرالانتشار نيز استفاده خواهد شد .
7-11 : در صورتيكه هزينه تمام شده با هزينه هاي پيش بيني شده مطابقت نمايد هيئت مديره براي انجام مراحل ساخت و ساز نيازي به استعلام قيمت كالاها و خدمات ندارد و اعتراض عضو فاقد اثر است .
8-11 : اين قرارداد در صورت ايفاي تعهدات عضو تا مرحله انتقال اسناد مالكيت واحدها بعنوان مدرك مالكيت داراي اعتباري قانوني براي عضو مي باشد و هيچگونه رونوشت يا المثني از آن داده نمي شود و ارائه آن براي انجام تسويه حساب مالي در پايان قرارداد الزامي است .
9-11 : واگذاري امتياز اين قرارداد به سايرين طبق شرايط زير است:
الف : واگذاري به اعضايي كه طبق اساسنامه مي توانند به عضويت تعاوني در آيند كه در اين صورت مراحل واگذاري عبارت است از : درخواست كتبي صاحب قرارداد ، موافقت هيئت مديره ، واريز هزينه انتقال(نيم درصد مبلغ كل فروش طبق مبايعه نامه)به حساب تعاوني ، ارائه مدارك عضو جديد ، ارائه كليه ي فيشهاي واريزي تا زمان انتقال ، تعهد كتبي عضو جديد
ب: واگذاري به افرادي كه نمي توانند به عضويت تعاوني درآيند با وكالت بلاعزل به خريدارمي باشد و عضو ملزم است يك درصد مبلغ كل فروش را بر اساس مبايعه نامه به حساب تعاوني واريز نمايد ومدارك خريدار را به تعاوني تسليم نمايد. بديهي است در اين نوع واگذاري ، خريدار عضو تعاوني تلقي نمي شود و حق حضور در مجامع عمومي و فوق العاده را ندارد.
چ: هرنوع واگذاري مكرر نيز تابع موارد فوق مي باشد و تعاوني هيچگونه پاسخگويي به افرادي كه خارج از اين قرارداد اقدام به خريد يا فروش نمايند ، ندارد.
د) : كليه نقل و انتقالات در صفحات 13و14 اين قرارداد ثبت مي گردد.
10-11 : كليه اعضاء ملزم به رعايت تمامي مفاد اين قرارداد مي باشند و هيئت مديره و عضو كليه موارد آن را دقيقاً مطالعه نموده و هيچيك از آنها نسبت به موارد آن اعتراضي ندارند . 
11-11 : كليه هزينه هاي پرداختي عضو به تعاوني در صورتي كه به حساب هاي بانكي مربوط به اين تعاوني واريز شده باشد معتبر است و بعنوان پرداختي قابل قبول محاسبه مي شود و مدارك معتبر ارائه اصل مدارك واريز وجه مي باشد و هيچگونه ادعايي غير از موارد فوق قابل قبول نمي باشد .
12-11 : كليه تغييراتي كه در طول اجراي قرارداد مبني بر تغيير در كاربري قسمتي از مشاعات و ساير قسمتها و اضافه بنا و ... ايجاد شود در صورتيكه هيئت مديره تشخيص دهد باعث ايجاد منافعي براي مالكين خواهد بود بلامانع است .
13-11 : در صورتيكه نشاني عضو تغيير يابد وي ملزم است كتباً تعاوني را مطلع نمايد در غير اينصورت نشاني موجود در اين قرارداد محل اقامت قانوني وي تلقي مي شود .
14-11 : در صورتيكه هزينه انجام پروژه با شرايط ايجاد شده كمتر از هزينه پيش بيني شده باشد تعاوني ملزم است در زمان انتقال سند مازاد پرداختي عضو را به وي مسترد نمايد .
15-11 : هرگونه تعهد تعاوني به عضو مستلزم ارائه قرارداد مي باشد و اين قرارداد در قالب يك واحد آپارتماني با متراژ حدود 80 متر مربع معتبر است و عضو حق هيچگونه ادعايي در خصوص سايرمالكيت هاي تعاوني نخواهدداشت وهرگونه تعهدجديدي منوط به ارائه قرارداد ديگري مي باشد .
16-11 : متراژ واحدها تا حدود 5 درصد قابل كاهش يا افزايش بوده و مورد قبول طرفين قرار گرفت و اين امر در هنگام انتقال اسناد مالكيت طبق صورتجلسه تفكيكي خواهد بود .

اين قرارداد در 11 ماده و 9 تبصره در دو نسخه كه يك نسخه ي آن به عضو تحويل گرديدو نسخه ي ديگر در دفتر تعاوني بايگاني خواهد شد، تنظيم و طرفين در كمال صحت و شعور و عقل با آگاهي كامل آن را امضاء نمودند و باستناد به مواد 10 و 190 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با قبول طرفين تهيه و تنظيم و تعهد و تضمين گرديده است .
نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي هيئت مديره :
1 – امير شريفي فرد
2 – ابراهيم خليلي
3 –محمدرضا اشرفي
4 –سيداحمد موسوي
5 – علي طاهري

 
نقل و انتقالات
توجه:هرگونه نقل و انتقال بدون موافقت تعاوني فاقد اعتبار مي باشد.
اينجانب ........................................................ عضو اصلي تعاوني با آگاهي و پذيرش بند9 ماده11 اين قراردادكليه حق و حقوق اين قرارداد را از تاريخ ............................................................ به آقاي/خانم ......................................................... فرزند........................به شناسنامه شماره ............................صادره از..................................و شماره ملي........................... متولد ..../..../..... ساكن....................................................................................................تلفن.......................................واگذار نمودم. 
واگذاركننده:......................................... امضا......................................... اثر انگشت
واگذار گيرنده:......................................................امضا........................................................اثر انگشت
ضمن دريافت فيش شماره ...............................مورخه................................به حساب شماره.........................................نزد بانك...........................شعبه.....................به عنوان هزينه انتقال قرارداد، با واگذاري فوق موافقت مي شود  
  مهر و امضاي تعاوني
توجه:هرگونه نقل و انتقال بدون موافقت تعاوني فاقد اعتبار مي باشد.
اينجانب ........................................................ كليه حق و حقوق اين قرارداد را از تاريخ ..................................................... به آقاي/خانم .......................................... فرزند........................به شناسنامه شماره ............................صادره از...........................و شماره ملي......................... متولد ..../..../..... ساكن.....................................................................تلفن..............................واگذار نمودم. 
واگذاركننده:......................................... امضا......................................... اثر انگشت
واگذار گيرنده:......................................................امضا........................................................اثر انگشت
ضمن دريافت فيش شماره ...............................مورخه................................به حساب شماره.........................................نزد بانك...........................شعبه.....................به عنوان هزينه انتقال قرارداد، با واگذاري فوق موافقت مي شود  
  مهر و امضاي تعاوني

نقل و انتقالات
توجه:هرگونه نقل و انتقال بدون موافقت تعاوني فاقد اعتبار مي باشد.
اينجانب ........................................................كليه حق و حقوق اين قرارداد را از تاريخ ............................................................ به آقاي/خانم ......................................................... فرزند........................به شناسنامه شماره ............................صادره از..................................و شماره ملي........................... متولد ..../..../..... ساكن....................................................................................................تلفن.......................................واگذار نمودم. 
واگذاركننده:......................................... امضا......................................... اثر انگشت
واگذار گيرنده:......................................................امضا........................................................اثر انگشت
ضمن دريافت فيش شماره ...............................مورخه................................به حساب شماره.........................................نزد بانك...........................شعبه.....................به عنوان هزينه انتقال قرارداد، با واگذاري فوق موافقت مي شود  
  مهر و امضاي تعاوني
توجه:هرگونه نقل و انتقال بدون موافقت تعاوني فاقد اعتبار مي باشد.
اينجانب ........................................................ كليه حق و حقوق اين قرارداد را از تاريخ ..................................................... به آقاي/خانم .......................................... فرزند........................به شناسنامه شماره ............................صادره از...........................و شماره ملي......................... متولد ..../..../..... ساكن.....................................................................تلفن..............................واگذار نمودم. 
واگذاركننده:......................................... امضا......................................... اثر انگشت
واگذار گيرنده:......................................................امضا........................................................اثر انگشت
ضمن دريافت فيش شماره ...............................مورخه................................به حساب شماره.........................................نزد بانك...........................شعبه.....................به عنوان هزينه انتقال قرارداد، با واگذاري فوق موافقت مي شود  
  مهر و امضاي تعاوني
مطالب مشابه :


دکوراسیون آشپزخانه

آلبوم عکس - دکوراسیون آشپزخانه - absaralbum. مسرور تأثیر رنگ در محیط آشپزخانه. امروزه آشپزخانه
فروش رابیتس

و آرك آشپزخانه، اپن آشپزخانه، گل سقفی دور سالن -گلهای سقفی آرك آشپزخانه
رابیتس چیست و چگونه تولید می شود؟ فروش رابیتس

اپن آشپزخانه، گل گالری تصاویر، گلوئی و نورمخفی دور سالن -گلهای سقفی-آرك آشپزخانه-پوشش
آشپزخانه

معماری به مثابه ساخت-سجاد نازی - آشپزخانه - مجموعه مطالب معماری و تکنولوژی ساختمان
نکاتی در ارتباط با دکوراسیون منزل

پیش از ایجاد اشكال معماری در قالب سقف های كاذب، آرك، گچ بری ها میز و یا اُپن آشپزخانه
دکوراسیون منزل , نکات دکوراسیون منزل

پیش از ایجاد اشكال معماری در قالب سقف های كاذب، آرك، گچ بری ها میز و یا اُپن آشپزخانه
اتاق ناهار خوری مدرن ( قسمت اول )

اصولا در زندگی های امروزی از اتاق ناهار خوری غفلت می کنیم و اشپزخانه اپن اشپزخانه آرك
متن قرارداد واگذاري پروژه واوان

نماي ساختمان براساس نظر شهر داري منطقه تعيين مي شود .كف واحد ها در آشپزخانه آرك و اپن و
آشنايي با ارگونومي کار با کامپيوتر

در قسمت دیوار اپن آشپزخانه از مصالح سنگی با و حتي يك آرك در بالا آشپزخانه
دکوراسیون آشپزخانه

آلبوم عکس - دکوراسیون آشپزخانه - absaralbum. مسرور تأثیر رنگ در محیط آشپزخانه. امروزه آشپزخانه
برچسب :