دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری

دریافت فایل


مطالب مشابه :


دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393
دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393
دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری

(92) قانون مدیریت خدمات کشوری (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و این دستورالعمل، گزارش
ضریب حقوق کارمندان دولت ابلاغ شد

ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1393 به این میزان در سال 92، 1006
شرايط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری

به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری :
میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 - ضریب حقوق سال 92

قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان 92 + حقوق سال 92 + خدمات کشوری سال 92 + ضریب
دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری

نظارت مالی همدان - دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری - قوانين و مقررات
برچسب :