ارائه چارچوب مديريت سبد سهام با استفاده از رويکرد بهينه‌سازی استوار

ارائه چارچوب مديريت سبد سهام با استفاده از رويکرد بهينه‌سازی استوار

محسن قره خانی

دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه علم و صنعت

از زمانی که استفاده از تکنيک‌های کمّی در صنعت مالی متداول شده‌، مساله چگونگی انتخاب مؤثرترين مدل‌های مالی وکاهش خطای برآورد و حداکثر کردن اعتبارمدل، از اهميت بيشتری برخوردار شده است.

در طول 20 سال گذشته، بکارگيری تکنيک‌های کمّی در صنعت سرمايه‌گذاری مالی به طرز چشمگيری افزايش يافته است. اولين کاربرد اين مدل‌ها در مديريت ريسک و از طريق مدل‌های اندازه‌گيری منابع مختلف ريسک بوده است. مفاهيم بهينه‌سازی پرتفليو و متنوع‌سازی، در توسعه بازارهای مالی و تصميم‌گيری مالی مؤثر بوده‌اند. نقطه عطف اين توسعه در سال 1952 و با چاپ مقاله بنيادين مارکويتز با عنوان "تئوری انتخاب پرتفليو" است.مارکويتز پيشنهاد کرد که سرمايه‌گذار بايد ريسک و بازدهی را با هم در نظر بگيرد و بر اساس بدست آوردن تعادل بين آنها وجوه نقد خود را بين دارايی‌های مختلف توزيع کند. دراين تحقيق روندهای اصلی و نوآوری‌های بوجود‌ آمده در مديريت پرتفليو بحث خواهد شد. همچنين متدولوژی استوار پرتفليو سرمايه‌گذاری درسهام شامل برآورد بازدهی و ريسک پرتفليو،بهينه‌سازی، خريد و فروش و مديريت فرآيند سرمايه‌گذاری بحث می‌شود. دليل اصلی عدم تمايل مديران سرمايه‌گذاری به ‌بکارگيری بهينه‌سازی پرتفليو کمّی آن است که‌ آنها به تجربه دريافته‌اند که ممکن است نتايج اين مدل‌ها در عمل از قابليت اطمينان کافی برخوردار نباشد.
به‌طورخاص بهينه‌سازی ميانگين-واريانس، نسبت به تغييرات ورودی بسيار حساس است. در مورد بهينه‌سازی ميانگين- واريانس، ورودی‌ها شامل بازدهی مورد انتظار هر دارايی و کواريانس بين دارايی‌های مختلف است. در حاليکه برآورد دقيق اين پارامتر‌ها کار مشکلی است، خطای برآورد به‌طور چشمگيری بر اوزان پرتفليو حاصل تأثير می‌گذارند. در اين تحقيق، مدل‌های مختلف مديريت پرتفليو در فضای غيرقطعی با استفاده از تکنيک بهينه‌سازی استوار توسعه داده شده و چهارچوب مديريت سبد سهام ارائه شده است. در ادامه، ابتدا ادبيات موضوع سرمايه‌گذاری و تکنيک‌های بهينه‌سازی مورد استفاده در آن بررسی شده است. در بخش مدل‌سازی، مسئله ميانگين-واريانس مارکويتز با درنظرگرفتن بازدهی‌های غيرقطعی و محدوديت کارديناليتی مدل‌سازی و حل شده است. سپس مدل تصميم‌گيری چنددوره‌ای برای تخصيص دارايی‌ها ارائه شده است. در مرحله بعد، مسئله رديابی شاخص را مورد توجه قرار می‌دهيم. در اين تحقيق، مدل کوادراتيک همراه با چهار مدل خطی ديگر به همراه نظير استوارشان برای کمينه‌کردن خطای رديابی با در نظر گرفتن عدم قطعيت درداده‌های ورودی ارائه شده است. در مرحله آخر اعتبار مدل‌های پيشنهادی بررسی شده است. در هر بخش مدل پيشنهادی با استفاده از داده‌های واقعی اجرا شده و نتايج آن تجزيه و تحليل شده است. نهايتاً در بخش آخر، جمع‌بندی و پيشنهاداتی برای تحقيقات آتی ارائه شده است.

واژه‌های کليدی:

بهينه‌سازی سبدسهام، مسئله ميانگين-واريانس، رديابی شاخص، بهينه‌سازی استوار


مطالب مشابه :


کاربردهای داده کاوی در صنعت بیمه

وب سایت شخصی دکتر محسن قره خانی - کاربردهای داده کاوی در صنعت بیمه - خوش آمدید
10 تکنولوژی برتر نوظهور در سال 2015

وب سایت شخصی دکتر محسن قره خانی - 10 تکنولوژی برتر نوظهور در سال 2015 - خوش آمدید
نمرات درس اقتصاد مهندسی پیشرفته 93-94 ترم اول

وب سایت شخصی دکتر محسن قره خانی - نمرات درس اقتصاد مهندسی پیشرفته 93-94 ترم اول - خوش آمدید
نمرات درس CRM 93-94 ترم اول

وب سایت شخصی دکتر محسن قره خانی - نمرات درس crm 93-94 ترم اول - خوش آمدید
ارائه چارچوب مديريت سبد سهام با استفاده از رويکرد بهينه‌سازی استوار

وب سایت شخصی دکتر محسن قره خانی - ارائه چارچوب مديريت سبد سهام با استفاده از رويکرد بهينه
اصول آمار و کاربرد قانون اعداد بزرگ در بیمه

وب سایت شخصی دکتر محسن قره خانی - اصول آمار و کاربرد قانون اعداد بزرگ در بیمه - خوش آمدید
A game theoretic approach to coordinate pricing and vertical co-op advertising in manufacturer–retai

وب سایت شخصی دکتر محسن قره خانی - A game theoretic approach to coordinate pricing and vertical co-op advertising in manufacturer–retai
دکتر محمد فتحعلی خانی

مديريت پژوهش - دکتر محمد فتحعلی خانی - بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر
دکتر موسی خانی ، گلادیاتور

دغدغه های من - دکتر موسی خانی ، گلادیاتور - زائر محسن عزیزی(روانشناس) دنیای
دکتر مریم میرزا خانی

گنجینه - دکتر مریم میرزا خانی - دلگفته ها (محسن حاجی زین العابدینی) با
برچسب :