صد سوال از کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی از جی پی میلر

3.کدامیک از موارد زیر جز مهارت های تفکری است که براتر به آن ها اشاره کرده است؟(ص160)

الف)تولید اندیشه

ب)یاد گیری شخصی

ج)دیدگاه شخصی

د) حفظ کردن

4.یاد گیری کاربرد مستقیم چه زمانی اتفاق می افتد؟(ص160)

الف)یادگیری آنی

ب) یادگیری آهسته

ج)یادگیری پیوسته

د) یادگیری پله پله

 

5.به نظر برایتر پیش بینی اینکه کدام دانش زمینه برای دانش آموزان مفید خوهد بود. امری .... است.(ص161)

الف)آسان

ب)دشوار

ج)قابل پیش بینی

د)غیر قابل انجام

6. ......... و آموزش و پرورش از جنبه اساس با یکدیگر تفاوت دارند.(ص162)

الف) مهارت آموزی

ب)دانش آموز

ج)مدرسه

د) تحصیل

 

7. به نظر برایتر بازیهای فکری پیش از انکه به ((شانس.حافظه.سعت. ........)) وابسه باشند به توان پی بردن به چیزی بستگی دارد؟(ص165)

الف)قدرت

ب)خصوصیات ارثی

ج)درک

د)خود فرد

 

8.چه نوع یادگیری به رشده ساختار شناختی مورد نیاز که بتوان بر ابتکای آن یادگیری را در موقعیت های جدید به کار گرفت منجر نشود؟(ص166)

الف)طوطی وار

ب)معنی دار

ج)ساختاری

د)گروهی

9.به نظر آزوبل معنی دار بودن یادگیری به طور عمده تحت تاثیر دو عامل یکی..... یادگیری دانش آموز و دیگری طبیعت یا دگیری است.(ص166)

الف)نوع

ب)نحوه

ج)آمایه

د)سختی و آسانی

10.در مرحله .... دانش آموزان به ارزیابی نتیجه و نحوه ارایه آن در ارتباط با مسا له اصلی می پردازد.(ص176)

الف)بیین نتیجه

ب)ارزشیابی

ج)جمع بندی و ترکیب

د)گرد آوری اطلاعات

 

11.ما هر میزان موفقیت بدست آمده در برنامه های آمده در برنامه های آموزشی تفکر خود را معلول فرصتهایی میدانیم که اعضای گروه برای مطالعه عملکرد تفکر ...... در اختیار داشته اند.(ص177)

الف)بزرگسالان

ب)نوجوانان

ج)کودکان

د)جوانان

12.دانش آموزدر اثر تعامل با اطلاعات .......... تعمیم ها و مفهوم های دست پیدا می کند.(ص179)

الف)به درک

ب)به درستی

ج)به حفظ

د) به نتایج

 

13.تفکر عمودی ........ است.(ص184)

الف)همگرا

ب)واگرا

ج)عمومی

د) پلرای

 

14.مهم ترین اصل اساسی در تفکر جانبی این است که د ریایم هر شکل خاصی از تنگناه به ایثا تنها معرف ....... نوع از میان راه حلهای مختلف است.(ص187)

الف)1

ب) چند

ج)3

د)5

15.چند درصد از مردم خواهان برنامه هایی هستند که به آموزش ارزشها می پردازد؟

الف)نیمی

ب) 75 درصد

ج) 100 درصد

د) 10 درصد

 

16.در حامی که تفکر عمودی یک مسیر منطقی دارد. در تفکر .... می تواند وجود داشته باشد.(ص186)

الف)جانبی

ب)همگر

ج)واگر

د)عمومی

 

17.در چه نوع تفکری فرو به این طرف و آن طرف می پرد؟(ص186)

الف)همگرا

ب) واگرا

ج) جانبی

د) عمومی

18.به اعتقاد برایتر مدارس برای ارایه آموزشهای دارای ....... مکانهای مناسبی نیستند.(ص190)

الف)کاربر غیر مستقیم

ب)کاربر مستقیم

ج)ارزش

د)اجبار

فصل دوم:دیدگاه رفتاری

1- در نظر اسکینر.رفتاری که مستقیماً تحت کنترل یک محرک باشد ،رفتار......نامیده می شود. ص 18

الف-شرطی                                          Pب-کنشگر

ج-پاسخگر                                           د-تقویت

2- کدامیک از موارد زیر جزء اساسی نظریه اسکینر هستند. ص 18

Pالف-تقویت کننده ها                            ب-آمادگی

ج-محرک                                             د-تمرین

3- ارائه یک محرک منفی یا حذف یک محرک مثبت را چه می گویند؟ ص 19

الف-تقویت                                           ب-شرطی

Pج-تنبیه                                            د-تطابق

4- آموزش برنامه ای را چه کسی مطرح کرده است؟ ص 19

الف-ژنردایک                                        Pب-اسکینر                 

ج-برونر                                              د-پادلف

5- کدامیک از روشهای منفی کاهش رفتار از همه خشن تر است. ص 19

الف-جبران کردن                                  ب-جریمه کردن         

ج-خاموشی                                          Pد-تنبیه


 

6- کدامیک از تقویت کننده های زیر به دنبال ارائه پاسخ در دفعات معین عرضه می شود. ص 20

Pالف-نسبی                                         ب-فاصله ای              

ج-متناوب                                            د-ثابت

7- در ماشینهای آموزش دهنده از چه نوع برنامه ای استفاده می شود. ص 25

الف-تقویت                                           Pب-یادگیری برنامه ای      

ج-حل مساله                                         د-شکل دهی

8- در کدامیک از رفتارهای زیر فرد می تواند احساسات خود را به گونه ای ابراز کند که موجب رضایت خاطر طرفین شود. ص 30

الف-رفتار خشونت آمیز                         ب-رفتار غیرجرأت آمیز     

Pج-رفتار جرأت آمیز                            د-حساسیت زدایی

9- فرض اصلی در یک رفتارجرأت آمیز چیست؟ ص 31

Pالف-فرد رفتار جدید را میتواند جانشین رفتار قدیم نماید.

ب-فرد از تبادل احساسات خود عاجز است

ج-فرد در قفس احساسات درونی خود گرفتار است.

د-فرد در انعکاس احساسات خود با مشکل مواجه است.

10- اولین گام در آموزش یک رفتار جرأت آمیز چیست؟ ص 32

Pالف-شناسایی رفتاری که مایل به بهبود آنهاست                                 

ب-ایفای نقش                    ج-تعیین اولویت                          د-انتقال موقعیت

11- آموزش و پرورش قابلیت مدار در چه دیدگاهی مطرح شده است. ص 32

الف-دیدگاه شناختی                               ب-دیدگاه انسان گرایانه

Pج-دیدگاه رفتارگرا                               د-دیدگاه اجتماعی

12- از رویکرد مدیریت از طریق هدف به چه منظور استفاده می شود. ص 36

الف-در حل مساله                                 ب-در تعیین وضع موجود

ج-برای تنظیم تکالیف                             Pد-پاسخگویی به برنامه

13-کدامیک از رویکردهای زیر به تعریف تکلیف ها برای افراد و سازمانها مشارکت می ورزند. ص 39

الف-نیاز سنجی                                     Pب- تجربه و تحلیل سیستمها

ج-تجزیه و تحلیل کار                            د-تجزیه و تحلیل نظام مند

14-درکدام نوع یادگیری دانش آموزپس از کسب موفقیت در یک سطح به یادگیری بخش دیگری مشغول می شود. ص 39

الف-یادگیری موضوع محور                   ب-یادگیری شرطی

ج-مفهوم سازی                                              Pد-درحد تسلط

15-کدامیک از افراد زیر از مدافعان یادگیری در حد تسلط است. ص 39

الف-برونر                                           Pب-بلوم

ج-اسکینر                                             د-مک اشن

16-مهمترین عوامل در یادگیری در حد تسلط کدام است. ص 40

الف-تکلیف                                                     ب-تقویت کننده    

Pج-زمان                                            د-اطلاعات فردی

17- آرمانهای تربیتی در شرطی کنشگر کدامیک از موارد زیر است. ص 40

Pالف-شکل دادن به رفتار مطلوب و کاستن از رفتار نامطلوب

ب-اکتساب قابلیت های خاص

ج-تلقین ارزشها و نقشها

د-مهارت در تجزیه و تحلیل تضادهای ارزشی

 

فصل سوم:دیدگاه موضوعی/دیسیپلینی

18-در برنامه های درسی که بر اساس دیدگاه موضوعی سازماندهی شده اند بر چه نوع برنامه آموزشی تاکید شده است. ص 49

الف-آموزش برنامه ای                           Pب-سخنرانی

ج-مباحثه                                             د-حل مسأله

19-نهضت بازگشت به پایه ها در کدام دیدگاه مطرح شده است. ص 52

الف-دیدگاه اجتماعی                              ب-رفتارگرا  

Pج-موضوعی                                     د-شناختی

20-انتقاد مطرح شده نسبت به دیدگاه موضوعی کدام است. ص 53

الف-عدم تداوم موضوعات                      Pب-جلوگیری از رشد خلاقیت

ج-تاکید بر مهارتهای خاص                     د-تاکید زیاد بر خواندن و نوشتن

21-مسئولیت برنامه ریزی در دیدگاه دیسیپلینی بر عهده کیست. ص 55

Pالف-متخصصان دیسیپلین                   ب-مدیران

ج-روانشناسان                                     د-سیاستگزاران

22-روش آموزش اکتشافی را چه کسی مطرح کرد. ص 57

الف-بلوم                                             ب-اسکینر

Pج-برونر                                           د-فنیکس

23-برنامه درسی که درآن موارد و موضوعات با نظمی ارائه می شود که بتدریج جامعیت و پیچیدگی پیدا کند چه می نامند. ص 57

Pالف-برنامه درسی مارپیچ                    ب-برنامه دوره ای

ج-اکتشافی                                           د-ماشینی

24-کدامیک ازموارد زیر از نکات محوری دیدگاه دیسیپلین است. ص 58

الف-تاکید بر کاوش در یادگیری

ب-سازماندهی بر اساس موضوعات

Pج-آموزش همه مطالب به شکلی معقول به همه کودکان

د-درگیر شدن دانش اموزان با مباحث

25-کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های دیسیپلین نیست. ص 64

Pالف-ساختار                                      ب-ساده سازی تحلیلی      

ج-ترکیب                                             د-پویایی

26-کدامیک از موارد زیر جزو مزایای کاربرد دیدگاه موضوعی نمی باشد؟ ص 76

الف-برنامه درسی نظام مند                     Pب-بی توجهی به مسائل اجتماعی

ج-رعایت اقتصاد                                   د-سهولت تنظیم برنامه درسی               


 

27-در کدامیک از دیدگاهها یادگیری در سطوح نازل مورد انتقاد است. ص 78

الف-اجتماعی                                        ب-انسان گرایانه

ج-رفتاری                                            Pد-موضوعی

 

فصل چهارم:دیدگاه اجتماعی

28-در کدامیک از دیدگاه ها بر انتقال فرهنگی تاکید می شود. ص 84

Pالف- اجتماعی                                    ب-انسان گرایانه

ج-رفتاری                                            د-شناختی

29-کدامیک از رویکردها در دیدگاه اجتماعی مطرح نمی شود. ص 84

الف-انتقال فرهنگی                                 Pب-رویکرد نیاز سنجی

ج-شهروندی و دمکراتیک                       د-بازسازی اجتماعی

30-در کدام دیدگاه وظیفه مدرسه فقط انتقال ارزشها نیست بلکه استقلال در تفکر است. ص 84

الف-شناختی                                        ب-رفتاری

Pج-دمکراتیک                                                د-بازسازی

31-دو نقش اساسی مدرسه در دیدگاه انتقال فرهنگی چیست؟ ص 85

Pالف-جامعه پذیری و تشخیص نیروی انسانی

ب-جلب حمایت از یک سیاست و تحضیص نیروی انسانی

ج-ارزش شناسی و جامعه پذیری

د-افزایش استقلال و انتقادگری

32-به درونی کردن ارزشهای جامعه و یادگیری نقش بزرگسالان در جامعه چه می گویند؟ ص 85

الف-فرهنگ سازی                                 Pب-جامعه پذیری

ج-مرجعیت                                          د-کنترل اجتماعی

33-برنامه های آموزشی حرفه ای آموزش شغلی و برنامه های کار تحصیل متناسب با کدام دیدگاه است. ص 88

الف-انسان گرایانه                                 ب-رفتاری

Pج-انتقال فرهنگی                                 د-بازسازی اجتماعی

34-در دیدگاه شهروندی دمکراتیک کانون توجه به چه چیز می باشد؟ ص 88

الف-آموزش حرفه ای                            ب-آموزش شغلی

ج-انتقال فرهنگی                                    Pد- رشد آگاهیها

35-نقش معلم در انتقال ارزشهای دمکراتیک چیست؟

Pالف-تقویت عقلانیت                            ب-تحلیل تعارضها   

ج-آموزش مهارتها                                 د-تجدیدساختار اجتماع

36-کدامیک جزء رویکردهای تغییر اجتماعی نمی باشد. ص 96

الف-بازسازی                                                Pب-پیشرفت فرهنگی

ج-آموزش سواد اجتماعی                       د-کنش اجتماعی

37-این عقیده که «یک عمل هنگامی ستمگرانه است که مسیر انسان شدن یا رشد ویژگی های انسانی را سد نماید» را چه کسی مطرح کرده است. ص 97

الف-کونتز                                            ب-آیزبزک             

ج-کوهن                                              Pد-فریره

38-از نظر فریره نخستین مرحله ای که فرد بر پدیده ستمگری غلبه می کند کدام است. ص 98

الف-اصلاح خام                                    ب-تحول انتقادی

Pج-اطاعت مسحورانه                           د-تعیین اهداف

39-آموزش و پرورش در نگرش فریره چیست. ص 99

Pالف-حرکت به سوی تحول انتقادی        ب-انتقال فرهنگی

ج-تدوین برنامه سواد آموزی                  د-معرفی موقعیتهای تضادآمیز

40-کدامیک از موارد زیر جزء برنامه های آموزشی ناظر به کنش شهروندی نمی باشد. ص 104

الف-اخلاقیات                                       ب-رشد روانشناختی

Pج-انفعال دانش آموز                           د-رضایت حکومت شوندگان

41-تلاش برای تضمین عدم بی توجهی به حقوق برابر شهروندان را چه می گویند. ص 105

الف-اخلاقیات                                        ب-قابلیت زیست محیطی

ج-رشد روانشناختی                              د-رضایت حکومت شوندگان

42-در اجرای مدل نیومن برای جلب حمایت از هدفها به چه چیز نیازمندیم. ص 108

الف-مهارت جلب هوادار                         ب-دانش فرآیند گروهی

ج-مهارتهای سازماندهی                         Pد-همه موارد


 

43-معیارهای ارزشیابی p4 کدام است؟

Pالف-تسلط وتبحر در دانش،بهره وری ،پشتکار ، لذت بخشی

ب-بهره وری،مستند سازی،پشتکار،مهارت

ج- تسلط وتبحر در دانش ،کنترل فرآیند،تلقین ارزشها،لذت بخشی

د-انتقال ارزشها،افزایش دانش،بهره وری،لذت بخشی

 

فصل پنجم دیدگاه رشد گرا

44-کدام دیدگاه معتقد است که رشد و تحول افراد مراحل مشخصی دارد و برنامه درسی باید این رشد را تسهیل کند؟ ص 122

الف-شناختی                                        ب-تحول گرا

ج-رفتاری                                            Pد-رشد گرا

45-نظریه رشد اخلاقی مربوط به کیست. ص 123

الف-اسکینر                                          ب-پیاژه

Pج-گهلبرگ                                         د-اریکسون

46-کدامیک از افراد در نظریه های خود بر دل مشغولیهای خاص روانی –اجتماعی تاکید داشتند. ص 124

الف-پیاژه                                            Pب-اریکسون

ج-کهلبرگ                                            د-برونر


 

47- فهم ثبات شیء از ویژگیهای کدام دوره رشد است. ص 126

Pالف-رشد شناختی نوزادی                   ب-رشد شناختی کودک اولیه

ج-رشد عاطفی کوکی میانی                     د-رشد عاطفی نوزادی

48-فرافکنی دیداری مربوط به کدام دوره از رشد است. ص 126

الف- عملیت عینی                                   ب-تفکر شهودی

ج-مرحله پیش مفهومی                           Pد-حسی حرکتی

49-رشد زبان تحقق استقلال و آغاز گری مربوط چه دوره ای از رشد است. ص 127

الف-نوزادی                                         ب-نوجوانی

Pج-کودکی اولیه                                   د-کودکی میانی

50-در کدام دوره کودک موفق به فهم روابط شده احساس توان و قابلیت پیدا می کند. ص 131

الف-کودکی اولیه                                  Pب-کودکی میانی

ج-نوجوانی                                          د-نوزادی

51-مرحله حفظ و نگهداری حجم مربوط به چه مرحله از رشد است. ص 132

Pالف-عملیات عینی                               ب-حسی-حرکتی

ج-عملیات صوری                                  د-تفکر شهودی

52-در کدام مرحله عمل صحیح برای کودک عملی است که منطبق با نیاز های فرد وگاهی نیازهای دیگران است. ص 134

Pالف-رشد اخلاقی کودکی میانی             ب-رشد شناختی نوجوانی

ج-رشد عاطفی کودک میانی                     د-رشد عاطفی نوجوانی

53-تفکر منطقی تکوین هویت استدلال عقلانی قراردادی از ویژگیهای چه دوره ای است. ص 135

الف-کودکی میانی                                  ب-میانسالی

Pج-نوجوانی                                       د-بزرگسالی

54عملیات صوری مربوط چه دوره ای است. ص 135

الف-کودکی اولیه                                  ب-نوجوانی  

ج-کودکی میانی                                    د-نوزادی

55-در مرحله هویت یابی کانون توجه به چه چیز است؟ ص 138

الف-ارزش ها                                       Pب-تعریف خود

ج-تفکر اخلاقی                                      د-پذیرش نقش

56-دوره انزوا در برابر تعلق وصمیمیت مربوط به چه دوره ای است. ص 141

الف-نواجوانی                                                ب-کودکی میانی

Pج-بزرگسالی اولیه                              د-بزرگسالی میانی

57-دوره زایندگی در برابر در خود فرو رفتگی مربوط به چه دوره ای است؟ ص 142

الف-نوجوانی                                                 ب-بزرگسالی اولیه

ج-کودکی میانی                                     Pد-بزرگسالی میانی

58-در کدام مرحله فرد نسبت به نسل آینده اش دل مشغولی پیدا می کند. ص 142

Pالف-زایندگی در برابر در خود فرورفتگی  ب-هویت یابی

ج-انزوا در برابر صمیمیت                       د-اخلاق قراردادی

59-در کدام مرحله فرد از احساس یکپارچکی شخصیت برخودار می شود. ص 142

الف-بزرگسالی اولیه                              ب-بزرگسالی میانی  

ج-نوجوانی                                           Pد-بزرگسالی پایانی

60-نخستین گام برای معلم از نظر دیدگاه رشد گرا چیست؟ ص 143

الف-شناخت دانش آموز                         Pب-آگاهی از مرحله رشد

ج-تعامل با محیط                                   د-ارائه تکلیف

61-در دیدگاه رشد گرا وظیفه معلم بعد از توجه به تفاوتهای رشدی چیست. ص 145

الف-غریبه شناسی                                ب-تعامل باتکالیف

ج-پیگیری                                            Pد-ارائه تکلیف

62-در مواجهه با تعارض شناختی چه چیزهای حائز اهمیت است. ص 147

الف-حرکت و فعالیت                              ب-درک وفهم

Pج-برخورداری از کنش                        د-انگیزه

63-برای تعامل دانش آموز با مساله یا معمای اخلاقی «وارسی روشنگر» به چه معنا است. ص 149

Pالف-توضیح موضع                            ب-فرض کردن خود در جایی دیگر

ج-بررسی یک موضوع خاص اخلاقی        د-استدلال کردن یک شیوه خاص

64-در کدام مرحله از رشد بازی به تصور خلاق تبدیل می شود. ص 151

الف-آغاز کودکی اولیه                           ب-پایان کودکی اولیه

ج-آغاز کودکی میانی                             Pد-آغاز نوجوانی

فصل ششم : دیدگاه فرا شناختی

65-مهارتهای تفکر که از نظر برایتر در برنامه های آموزشی فرایند شناختی باید به پرورش آنهاپرداخت شامل کدام موارد می باشند. ص 160

الف-حل مساله مسائل اجتماعی،تولید اندیشه

Pب-استدلال کردن ،تولید اندیشه،حل مساله

ج-رشد ارزشها،پرورش شخصیت،تولید اندیشه

د-حفظ کردن ،آزمایش،خلاقیت

66-اگر فرد بتواند کاربرد آنی یادگیری چیزی را دریابد چه نوع یادگیری می باشد. ص 160

الف-یادگیری دانش زمینه                       Pب-یادگیری کاربرد مستقیم

ج-یادگیری شخصی                              د-یادگیری فعال

67-ایراد یادگیری کاربرد مستقیم چیست. ص 160

الف-مانع رشد شخصیت می گردد            ب-از لحاظ اخلاقی فرد دچار مشکل می گردد

Pج-آموزشها از عمل فاصله می گیرد       د-تناسب تحریک فرایند شناختی می گردد

68-کدام نوع یادگیری در صدد رشد ارزشها و پرورش شخصیت است. ص 161

الف-یادگیری کاربرد مستقیم                   ب-یادگیری شخصی

Pج-یادگیری شخصی                           د-یادگیری اجتماعی

69-اساس بازیهای فکری چیست. ص 165

Pالف-توان پی بردن به چیزی                ب-بالا بردن سرعت یادگیری

ج-افزایش قدرت                                    د-تکیه بر حافظه

70-اساس نظریه آزوبل در طرح مفهوم پیش سازمان دهنده چیست. ص 166

الف-تفکر                                             ب-حل مساله

ج-یادگیری برنامه ای                                      Pد-ساختار شناختی

71-از نظر آزوبل یادگیری معنی دار تحت تاثیر چه عواملی است؟ ص 166

الف-ساختار                                         ب-حفظ مفاهیم

Pج-آمایه یادگیری                                د-طبقه بندی

72-به مفاهیم انتزاعی و فراگیر که دانش آموز را برای یاگیری اطلاعات جدید آماده می کند.چه می گویند؟ ص 168

الف-ساختار                                         Pب-پیش سازمان دهنده

ج-دانش خاص                                      د-مفاهیم عام

73-کدام مورد از جمله مهارتهای اکتشاف نمی باشد. ص 172

Pالف-پیش سازمان دهنده                      ب-تفکر منطقی

ج-تفکر علمی                                         د-تصمیم گیری

74-مراحل تکوین مفهوم تفسیر داده ها و به کارگیری اصول از اجزاء کدام روش می باشند. ص 179

الف-حل مساله                                      ب-سخنرانی

ج-پیش سازمان دهنده                           Pد-تفکر استقرایی

75-بالاترین سطح تفکر در رویکرد تا با کدام است. ص 183

الف-تکوین مفهوم                                  ب-تفسیر دادها

ج-شناسایی ویژگیها                              Pد-کاربرد اصول

76-اولین مرحله در کاربرد اصول کدام است. ص 183

الف-دستیابی به تعمیمها                         ب-گروه بندی

Pج-فرضیه سازی                                د-انتخاب راهبرد

77-ویژگی اصلی تفکر جانبی چیست. ص 185

الف-تجدید ساختار                                Pب-تنوع و غنا

ج-تولید                                               د-تمیز دادن

78-در کدام نوع تفکر فرد خود را متمرکز و تمام موارد نامربوط را خذف می کند. ص 186

Pالف-تفکر عمودی                               ب-تفکر جانبی

ج-تفکر استقرایی                                   د-تفکر قیاسی

79-کدام نوع تفکر فرد را در چهار چوب نقشه های خشک و غیر منعطف فکری گرفتار می کند. ص 186

الف-تفکر منطقی                                    ب-تفکر جانبی

Pج-تفکر عمودی                                  د-تفکر قیاسی

80-در تسهیل تفکر جانبی می توان از چه چیز استفاده کرد. ص 188

الف-مفاهیم و داده ها                                      ب-خلق طرح ها

ج-توالی گامها                                       Pد-سهمیه ها

81-به وسیله تفکر جانبی می توان به چه چیزی دست یافت. ص 188

الف-مفاهیم                                           Pب-خلق طرح ها

ج-شکلهای هندسی                                د-قیاس

82-فنون تعلیق قضاوت روش معکوس ،طوفان مغزی،تمثیلها و تحریک تصادفی از فنون چه نوع تفکری هستند. ص 189

الف-تفکر عمودی                                   ب-تفکر استقرایی

ج-تفکر جانبی                                       د-تفکر نقاد

 

فصل هفتم دیدگاه انسانگرایانه

83-تاکید دیدگاه انسانگرایانه به چه چیز است. ص 195

Pالف-رشد خود پنداره مثبت                  ب-اجتماعی شدن

ج-همیاری                                           د-تفکر جانبی

84-گرایش،به موفقیت،تسلط و قابلیت جزو کدام سطح ازنیاز ها است. ص 197

الف-فیزیولوژیک                                   ب-خود شکوفایی

Pج-نیاز به احترام                                د-امنیت

85-تاکید آموزش و پرورش انسانگرایانه بر چیست؟ ص 205

الف-اعتماد به خود                                ب-تحقیق خود

ج-خودشکوفایی                                    Pد-خود ارزشیابی

86-رشد مثبت گرایی هدفمندی رفتارو نگرش هماهنگ نتایج چه فرایندی هستند. ص 210

الف-ارزش گذاری                                 Pب-شفاف سازی ارزشها

ج-پذیرش ارزش ها                                د-انتخاب آزاد

87-اولین مرحله فرایند ارزش گذاری چیست. ص 211

الف-پذیرش ارزش                                ب-ارج گذاری

Pج-انتخاب آزادانه                                د-هدفمندی

88-ابزار اصلی در اموزش خویشتن شناسی علمی چیست. ص 214

الف-پژوهش                                         ب-مهارتهای فردی

Pج-تروپت                                          د-خود پنداره

89-سه مهارت ارتباطی که سبب تسهیل مهارت کاوش خود می باشند کدامند. ص 217

الف-همدلی،همفکری،محبت                       ب-قضاوت صحیح،احترام و محبت

ج-احترام، محبت،همکاری                        Pد-همدلی،احترام،محبت

90-سه مهارت میان فردی برای ایجاد خود فهمی کدامند؟ ص 219

الف-همدلی ، همفکری ، محبت                  Pب-عینیت ، اصالت ، خودافشاگری

ج-عینیت،  همدلی ، محبت                        د-اصالت ، خودافشاگری ، محبت

91-سه عنصر اساسی در آموزشی اثر بخشی معلمان کدامند. ص 221

الف-شفافیت،مسولیت،وابستگی               

ب-مالکیت مساله،گوش دادن فعال،حل مساله

Pج-پیامها،گوش دادن فعال،مالکیت مساله 

د-همدلی، احترام ،محبت

92-نقطه صنعت دیدگاه انسانگرایانه چیست. ص 227

الف-توجه زیاد به نیازها                         ب-منفعل ساختن دانش آموز

ج-توجه به استقلال جامعه                      Pد-خودستایی افراطی


 

فصل هشتم دیدگاه ماورای فردی  

93-تاکید دیدگاه ماوری فردی بر چیست. ص 231

Pالف-شهود                                        ب-خود پنداره مثبت

ج-مهارتهای میان فردی                          د-خود شکوفایی

94-هدف آموزش و پرورش ماورای فردی چیست. ص 237

الف-پرورش ارتباط فردی                       ب-پرورش تفکر جانبی                

Pج-پرورش ارتباط فرد با جهان              د-پرورش خودپنداره مثبت

95-استعلا بر چه نوع ارتباطی تاکید دارد. ص 237

Pالف-فرد و عالم کائنات                         ب-حیات بیرونی و درونی فرد

ج-حیات درونی فرد و بینهایت                 د-شهود و تخیل

96-هدف آموزش پرورش متلاقی چیست. ص 245

الف-یادگیری مهارتهای فردی                  ب-یادگیری دروس میان رشته ای

Pج-خود یکپارچکی                               د-رشد خلاقیت

97-به چه وسیله آموزش و پرورش متلاقی به هدف خود می رسد. ص 247

الف-ادراکات درونی                               Pب-تمرکز بررویاهای هدایت شده

ج-تشریک ساعی                                    د-خودآگاهی

98-بدیع پردازی و تلقین شناسی در چه دیدگاهی مطرح شده است. ص 251

الف-فرایندشناختی                                ب-رفتارگرا

ج-رشدگرا                                            Pد-ماورای فردی

99-در چه رویکردی فرد آگاهانه می تواند به تقویت تخیل و خلاقیت بپردازد. ص 251

Pالف-بدیع پردازی                               ب-تلقین شناسی

ج-حل مساله                                        د-مباحثه

100-یکی از عناصر مهم فرایند خلاق چیست. ص 251

الف-عنصر عقلانی                                 Pب-عنصر عاطفی

ج-عنصر تجزیه و تحلیل                         د-عنصر تلقین         

 


مطالب مشابه :


سوالات نظریه های برنامه درسی جی پی میلرترجمه دکترمهرمحمدی

سوالات نظریه های برنامه درسی جی های برنامه درسی جی پی نظریه درسی جی پی میلر
یکصد سوال جدید از کتاب نظریه درسی جی پی میلر ازتمام فصلها

یکصد سوال جدید از کتاب نظریه درسی جی پی میلر سوالات نظریه های برنامه درسی جی پی
منابع دکترای برنامه‌ریزی درسی

نظریه های برنامه ریزی درسی. نظریه های برنامه درسی،تالیف جی.پی. میلر، ترجمه دکتر محمود
منابع پیشنهادی آزمون دکتری برنامه ریزی درسی

1- نظریه های برنامه درسی،تالیف جی.پی. میلر،ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی- انتشارات سمت.
منابع دکترای برنامه‌ریزی درسی

درسی. نظریه های برنامه ریزی درسی: Ø نظریه های برنامه درسی،تالیف جی.پی. میلر
صد سوال از کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی از جی پی میلر

چالش یا چشم انداز - صد سوال از کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی از جی پی میلر - challenges or perspective
نقش متاتئوریها در برنامه درسی

آنها کلیه نظریه های برنامه درسی جان میلر معتقد است که برنامه برنامه های درسی ، جی ، پی
یکصد سوال جدید از کتاب نظریه درسی جی پی میلر ازتمام فصلها

خلاصه فصل ششم کتاب نظریه های برنامه درسی یکصد سوال جدید از کتاب نظریه درسی جی پی میلر
نظریه از نظریه های برنامه ی درسی (رویکرد موضوعی و دیسیپلینی)

منبع ،از کتاب نظریه های برنامه درسی . جی پی میلر ترجمه ی دکتر محمود مهر
انواع ديدگاهها در برنامه ریزی درسی

مطالعات برنامه درسی، آموزش برنامه درسی از منظر میلر . جی.پی(1379). نظریه های برنامه
برچسب :