بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

«بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری»
******

طرف اول قرارداد (فروشنده): خانم/آقای.................... فرزند آقای.................... دارای شناسنامه شماره.................... صادره.................... متولد.................... ساکن:.......................................................................
طرف دوم قرارداد (خریدار): خانم/آقای.................... فرزند آقای.................... دارای شناسنامه شماره.................... صادره.................... متولد.................... ساکن:........................................................................
موضوع قرارداد:
فروش تمامت شش دانگ یکدستگاه اتومبیل سواری از نوع................ مدل................ دارای شاسی شماره.................... و موتور شماره.................... و به شماره شهربانی.................... با تمامی متعلقات و منضمات منصوبه و غیر منصوبه در آن بدون استثنا، ابتیاعی فروشنده بموجب سند قطعی شماره.................... مورخ.................... دفترخانه شماره.................... تهران که دارای دفترچه مالکیت شماره.................... صادره از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان.................... می‌باشد.
مبلغ قرارداد:
مبلغ........................ ریال می‌باشد که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده با قراره کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری گردیده و خریدار با رویت مورد معامله و وقوف کامل از مشخصات و احراز کمیت و کیفیت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نبود.
تذکاریه:
مالیات نقل و انتقال به موجب قبض شماره.................... به بانک ملی شعبه.................... تادیه شده و گواهی عدم تخلف به شماره.................... رویت گردیده و مفاصای عوارض شهرداری به موجب فیش شماره.................... ملاحظه و کلیه اوراق و مدارک تحویل خریدار شده است.
فروشنده ضمن العقد و ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خریدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت کشف فساد در مورد معامله از تاریخ زیر بمدت ۱۰ سال شمسی گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (فروشنده)                                                                                       محل امضای طرف دوم قرارداد (خریدار)

تاریخ انجام معامله:........................مبایعه نامه قطعی خودرو

ماده ۱: طرفین قرارداد
۱-۱- فروشنده/فروشندگان...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه....................................... صادره از......................... کدملی.................................................. متولد............................ ساکن.................................................................. تلفن...................................... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد............................. بموجب................................
۲-۱- خریدار/خریداران...................................................... فرزند.............................. به شماره شناسنامه........................................... صادره از................................ کدملی.................................................. متولد............................ ساکن................................................................... تلفن...................................... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت.................................. فرزند...................... به شماره شناسنامه........................ متولد............................. بموجب................................
ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال......................... دانگ یکدستگاه......................... از نوع............................. مدل............................... سیستم................ رنگ..................... سیلندر.......................... شماره راهنمایی و رانندگی........................................ شماره شاسی............................................... شماره موتور............................................. که با تمام متعلقات و منصوبات، منصوبه و غیر منصوبه در آن می‌باشد.
ماده ۳: ثمن معامله
۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد (................................... ریال) و با حروف (............................................................................ ریال) تعیین گردید.
۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف (............................................................................................... ریال) نقداً / طی چک شماره................................... عهده بانک.................... شعبه........................ کد..................... به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده ثمن با حروف (............................................................................ ریال) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۴: شرایط معامله
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ به حروف........................................................... در دفتر اسناد رسمی شماره.......................................... حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد (تنظیم سند) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می‌شود.
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد.
۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رؤیت کامل فنی، بدنه، توسط خریدار و یا کار‌شناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می‌باشد.
۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است.
۵-۴- هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر بعهده............................... می‌باشد.
۶-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است.
۷-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی راکه خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و مبلغ به حروف (..................................................................................... ریال) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.
۸-۴- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف.............................................................
 ساعت................................ تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.
۹-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف (........................................................................... ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.
ماده ۵: در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد
۱-۵- چک‌ها و یا سفته‌ها در حکم ثمن معامله می‌باشد در صورتیکه پرداخت.................... قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می‌باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود. جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می‌گردد.
۲-۵- پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.


این قرارداد در تاریخ در دو نسخه تهیه شده که هر نسخه از اعتبار واحد برخوردار است.

محل امضای فروشنده                                                                                                 محل امضای خریدار


مطالب مشابه :


نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

یادداشتهای حقوقی - نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم) - پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی
دانلود نمونه دادخواست خام

پایگاه اطلاع رسانی خط عدالت - دانلود نمونه دادخواست خام - جامع ترین پایگاه حقوقی
نمونه دادخواست ها

دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامين خواسته. دادخواست تخليه و
نمونه فرمهای قضایی(فایل word)

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين ) نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )
ارث - قوانین ارث - ارث زن - ارث مادر

نمونه دادخواست + شکوایه + اظهار نامه - ارث - قوانین ارث - ارث زن - ارث مادر - دفتر وکالت و مشاوره
اعتراض ثالث اجرایی

نمونه دادخواست + شکوایه + اظهار نامه - اعتراض ثالث اجرایی - دفتر وکالت و مشاوره تخصصي (تماس با
تعريف سرقفلي

نمونه دادخواست + شکوایه + اظهار نامه - تعريف سرقفلي - دفتر وکالت و مشاوره تخصصي (تماس با ما
اعتراض به درخواست حصر وراثت

نمونه دادخواست + شکوایه + اظهار نامه - اعتراض به درخواست حصر وراثت - دفتر وکالت و مشاوره تخصصي
بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری

نمونه دادخواست + شکوایه + اظهار نامه - بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری - دفتر وکالت و
طلاق توافقی

نمونه دادخواست + شکوایه + اظهار نامه - طلاق توافقی - دفتر وکالت و مشاوره تخصصي (تماس با ما
برچسب :