تاریخچه و فلسفه قربانی

حج معاني؛ گفتگو با حجة الاسلام محمدي ري شهري

 

hajemaani1.JPG

فلسفه قرباني كردن در روز عيد قربان و پيام اين حركت نمادين چيست؟

راز و رمزهاي فلسفه قرباني كه يكي از مناسك حج است، پيام ها و نكات قابل توجهي براي زائران خانه خدا و امت اسلام دارد. قرباني هم فلسفه عبادي و عرفاني دارد و هم فلسفه سياسي و اقتصادي بر آن قابل ترسيم است. نخستين حكمت روشن قرباني كه در قرآن به آن اشاره شد، بالاترين مراتب تقوي است. در آيه 37 از سوره حج مي خوانيم كه:«لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوي»

 

hajemaani2.JPG

 يعني خون و گوشت قرباني كه جزء مناسك مني است به خدا نمي رسد، بلكه روح عمل است كه تقرب آور است و تقواي اين كار به خدا مي رسد. عمل قرباني كردن در واقع يك حكم دارد يك حكمت. حكم آن، كشتن يك گوسفند و حكمت آن با تقوا بالا رفتن.

هر عملي كه در آن تقرب باشد، قرباني است. اين تقوا نه تنها به طرف خدا صاعد مي شود بلكه به خدا مي رسد و چون تقوي، وصف نفساني روح انسان متقي است كه جداي از جان انسان نيست، اگر تقوي به خدا برسد، انسان متقي نيز به خدا مي رسد.

تقوي مراتبي دارد و قرباني مي تواند اشاره به بالاترين مراتب تقوي باشد. يك مرتبه از تقوي اجتناب از گناهان است، مرحله بالاتر، اجتناب از مطلق كارهاي ناپسند چه گناه و چه مكروه است؛ و بالاترين مرتبه اش نيز اين است كه در دل انسان جز محبت و عشق به خدا و ارزش هاي ديني چيز ديگري نباشد كه «دل حرم خداست».

نخستين حكمتي كه قرباني در حج دارد اين است كه حضرت ابراهيم اسماعيل را براي قرباني آماده كرده؛ داستانش مفصل در قرآن آمده است:«پسر عزيزم من در خواب ديدم خداوند به من دستور داده تو را قرباني كنم، پسر هم تسليم شد و گفت: هر چه خدا به تو دستور داده درباره من انجام بده و من صبر مي كنم.» پيرمردي كه در اواخر عمر، خدا به او جوان برومندي مانند اسماعيل داده است اكنون مي خواهد او را با دست خودش در مني قرباني كند. حتي تا آخرين مراحل دستور را انجام داد و به تكليف خود عمل كرد. كارد به حلق اسماعيل گذاشت و فشرد، ولي كارد نبريد. اين اشاره به بالاترين درجات تقوي است؛ يعني عاشق خدا هيچ نوع وابستگي و دلبستگي ندارد. تا انسان از همه وابستگي ها و دلبستگي ها نگذرد به كمال مطلق و محبوب مطلق نمي رسد. به سخن ديگر وقتي انسان از همه محبوبها گذشت و دل را از محبت غيرخدا خالي كرد، آن وقت است كه به محبوب مطلق كه خداست مي رسد «قلب المومن عرش الرحمن» دل مؤمن عرش خداست و در اينجاست كه انسان به عيد مطلق مي رسد. قرباني روز عيد مي تواند اشاره اي باشد به بالاترين مراتب تقوي كه در اثر حج و نورانيت حج به آن دست يافته و آن عيد لقاءالله است كه براي ديدار صاحبخانه آمده است. اينجا نيامده که فقط خانه را ببيند، آمده صاحبخانه را ببيند. كساني مي توانند در واقع به زيارت صاحبخانه نايل شوند كه قلب و دلي سالم داشته باشند .قلب سالم را هم امام تفسير مي كند: قلبي كه جز خدا در آن نباشد. مني در واقع قربانگاه عاشقان خداست. دلبستگي به هر چيزي غيرخدا، با توحيد مطلق منافات دارد و يك نوع شرك است و حتي انسان اگر دلش با غيرخدا باشد يك شرك پنهان در دل اوست. موحدين كامل كه دنباله رو ابراهيم خليل الرحمن هستند، كساني هستند كه دل را از غيرخدا خالي كردند و مراسم نوراني حج اين استعداد و ظرفيت را دارد كه انسان به آن موقعيت برسد.

پيام اين مناسك از نظر سياسي

فلسفه قرباني و پيام آن در حكمت سياسي و فلسفه سياسي مناسك در واقع چيزي جز درس از خودگذشتگي در مسير معنويت نيست. به تعبير ديگر وقتي انسان از هواي نفس رها شود، به آساني مي تواند در راه خدا جهاد كند. امام امت رضوان الله تعالي در مورد فلسفه سياسي قرباني مي فرمايند: در اين مكان عظيم، فداكاري و از خود گذشتن را به جهانيان ابلاغ كنيد و بگوييد كه در راه حق و عدل الهي و كوتاه كردن دست مشركان ِ زمان بايد سر از پا نشناخت، از هر چيزي حتي مثل اسماعيل ذبيح الله گذشت تا حق جاودانه شود.

به تعبير ديگر آن كسي كه قرباني مي كند، قرباني برايش اين پيام را دارد كه عزيزترين و شيرين ترين ثمره زندگي ات را در راه خدا بده و عيد بگير، كه در ايران اسلامي ما مادران شهدا، خانواده هاي شهدا در واقع مشمول اين كلام الهي امام هستند كه اينها از اين پيام قرباني بهره گرفتند و اين پيام را شنيده اند و عزيزترين ثمره زندگي شان را در راه خدا فدا كردند. عيد واقعي را آنها گرفتند.

از بعد اقتصادي، قرباني كردن چه پيامي دارد؟

همه ساله در موسم حج ميليون ها رأس دام طبق سنت اسلامي و احياي خاطره ابراهيم و اسماعيل با هدف معنوي معيشتي قرباني مي شود. قرباني علاوه بر جنبه معنوي آن، كه نمادي از فدا كردن و فدا شدن در مسير رضاي الهي است، وسيله تحصيل تقوي و تقرب به خدا به وسيله ذبح كردن تعلقات مادي براي رسيدن به معنويت و عرفان نيز محسوب مي شود. در قرآن آمده: «فكلوا منها واطعموا البائس الفقير»

هم از اين گوشت قرباني بخوريد و هم به بينواي فقير بدهيد. وقتي حدود بيش از دو ميليون زائر خانه خدا هر كدام شتر، گاو يا گوسفند ذبح مي كنند كه در سال هاي اخير نيز شرايطي فراهم شده كه اين قرباني ها از بين نروند و براي مستمندان و فقرا ارسال شود، اين نشان مي دهد كه فلسفه قرباني، حكمت اقتصادي هم دارد كه حاجي بايد به فكر گرسنگان باشد. نه تنها اينجا بلكه وقتي به وطن هم برمي گردد بداند يكي از چيزهايي كه او را به كمال مي رساند خدمت رساني به نيازمندان است.

مهمترين نكته درباره واقعه قرباني و قرباني كردن اسماعيل توسط حضرت ابراهيم (ع) چيست؟

در فلسفه قرباني كردن، نكته مهمي قابل توجه است كه شايد غالباً مورد عنايت قرار نمي گيرد و آن اينكه قلمرو معرفت انسان نسبت به مصالح امور محدود است. هنگامي كه ابراهيم (ع) مورد خطاب قرار گرفت كه برو فرزندت را بكش، از خدا نپرسيد كه براي چه بكشم؟ علت كار را نپرسيد. بلكه هر چه خدا گفت همان را انجام داد. بنابراين وقتي انسان كاري را در راه خدا انجام مي دهد ضرورتي ندارد فلسفه اش را بداند. يكي از راز و رمزهاي حج اين است كه بر اساس سخنان اميرالمومنين (ع)، خدا بندگانش را امتحان مي كند. فرموده است دور اين سنگ بگرديد، يا به آنجا سنگ بزنيد، چرا؟ جواب اين است كه خدا گفته است و چون او گفته، حتماً يك مصلحتي دارد. مسئله اين است كه خدا دستور به انجام كار داده است و بايد عمل شود. زيرا انسان به راز و رمز همه چيز آگاه نيست. وقتي خداي حكيم و عليم دستوري داد، حتماً به مصلحت فرد است و بايد اجرا شود. بايد با جان و دل انجام دهد مثل حضرت ابراهيم (ع). اين خود يك پيام معرفت شناسي است كه قلمرو معرفت انسان محدود است، انسان نمي تواند به راز و رمز همه چيز پي ببرد، اگر خداوند متعال دستوري براي اجراي آن داد چون و چرا نبايد كرد. البته انسان هر چه در دستورات خداوند تأمل بيشتري كند، راز و رمز آن بيشتر كشف مي شود ولي معنايش اين نيست كه اگر انسان در يك جا فلسفه دستوري را نتوانست بفهمد، از انجام آن سرباز بزند.

اوج عظمت حج، در كداميك از اعمال بيشتر ديده مي شود؟

عظمت حج در سراسر اين مراسم باشكوه وجود دارد. انساني كه براي حج آمده بايد بداند كه در حج چه خبر است تا آن را با خلوص انجام دهد. اگر اسرار حج را نداند، خلوص اش نيز محدود مي شود، لذا انس به اسرار حج لازم است تا حاجي بداند كه اعمال صوري اش باطن و مفهومي دارد.

حج و طواف كعبه، مجموعه منظمي از يك سلسله عبادت هاي خاص است كه هر يك به تنهايي درخور توجه است. در حج كه با احرام و لبيك گفتن آغاز مي شود بسياري از اموري كه جنبه تعبدي آنها قوي بوده و آزمون الهي در آنها نيرومند است، حرام شده و دوره احرام به صورت يك دوره تعبد محض و امتحاني صرف درآمده و با انجام مناسك حج و فرارسيدن مراسم تحليل، عقد احرام گشوده مي شود و شخص محرم از آن ممنوعيت ها بيرون مي آيد. دوره پربار احرام در ساختن انسان كامل چنان تأثير بنيادين دارد كه ثمره آن در عينيت جامعه متعهد به محتواي حج و زيارت به خوبي مشهود است.

احرام كه شروع مي شود: «لبيك اللهم لبيك» تا طواف و سعي بين صفا و مروه، عرفات و مشعر و مني و رمي جمرات، همه اش سراسر عظمت است.

ولي به قرآن مراجعه مي كنيم كه شايد مسئله سعي بين صفا و مروه به عنوان يك مبداء شكوه و عظمت مطرح شده است. اگر كسي به اسرار حج آشنا نباشد و به حج برود، حج كامل انجام نداده است. ممكن است اعمالش صحيح باشد ولي مقبول حق نباشد زيرا روح شخص حج گذار به خاطر عدم آگاهي به اسرار حج تعالي پيدا نكرده است. حقيقت هر كسي را عقايد و نيات او مي سازد؛ حج انسان ساز است و اگر كسي حاجي راستين نباشد، انسان واقعي نيست. حج يك واقعيتي است و صورت واقعي حج، حقيقت اوست.

براي اينكه يك حاجي، حج اش مقبول حق باشد و اين تحول و تطهير را نگه دارد چه بايد بكند؟

مهمترين نكته براي اينكه حاجي بتواند از بركات حج استفاده كند، اجتناب ازگناه است. آنچه بعد از حج نورانيت حج را از بين مي برد، يكي گناه است، يكي اخلاق ناپسند و ديگري برخورد نامناسب.

در روايات آمده كه اگر حاجي سه نكته را رعايت نكند از حج خودش بهره اي نمي برد: يكي گناه نكردن، ديگري با همسفران خوش رفتاري كردن و يكي هم عصباني نشدن؛ كه اين سه آفتي است كه نمي گذارد نورانيت حج در انسان تجلي پيدا كند.

تاثير حج در تحكيم وحدت مسلمين ؟

وحدت كلمه مسلمين يك دستور قرآني است و ريشه در تعهد مسلمانان به پيروي از قرآن و اسلام دارد و از آنجا كه حج بزرگترين مراسم عبادي سياسي اسلام است و نقش اساسي در سازندگي جامعه اسلامي دارد در صورتي كه به طور شايسته انجام شود بيشترين نقش را در تحكيم وحدت مسلمين خواهد داشت؛ و لذا دشمنان اسلام و در رأس آنها استكبار جهاني كه منافع سياسي اقتصادي خود را در تفرقه امت اسلام مي بينند، نمي خواهند حج با محتواي حقيقي خود برگزار گردد و در اين باره از يكي از سياستمداران حرفه اي نقل شده كه واي بر حال مسلمين اگر معناي حج را نفهمند و واي به حال دشمنان آنان اگر معناي حج را بفهمند.

گفتگو:  مريم غفاري


مطالب مشابه :


تاریخچه و فلسفه قربانی

فلسفه قرباني كردن در روز «پسر عزيزم من در خواب ديدم خداوند به تعبير ديگر وقتي
تاريخ زردتشت

گويي و تعبير خواب و با مساله قرباني گاو و با قرباني كردن
رؤ ياها در قرآن . قرآن و هنجارشناسي خوابيدن

پس ‍ چون پدر براى قربانى كردن و اين تعبير خواب پادشاه مصر چند شب در خواب ديد كه هفت گاو
که در طریقت ما کافری است رنجیدن

( اين تعبير خواب از خير قرباني كردن اگر به تعبير مولانا بتوان گاو نفس
آن‌چه كه به تخت جمشيد تقديس بخشيده‌‌ است.

تعظيم كردن و سر فرود آوردن، زانو زدن، قرباني كردن تعبير شده است. ران گاو نر خواب دیده
دین در آسیا 1 ( سومر و بابل )

كاهنان، از راه همين هدايا و قرباني ها و قرباني كردن آنان تعبير خواب است
داستان ضحاک

اهريمن كه در جهان جز فتنه و آشوب كاري نداشت كمر به گمراه كردن تعبير خواب تو قرباني ماران
برچسب :