اخلاق حرفه ای

چکیده :   تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی انسان ها به عنوان کارمند در سازمان ها انجام شده است. این مقاله از نوع تحقیقات توسعه بوده و روش انجام آن پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای می باشد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است. به طور کلی اخلاقیات در سازمان ها به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود. به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی های انسانی بر روی میزان کارایی و اثر بخشی سازمان تاثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. لذا در تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارمندان پس از بیان مسئله و ادبیات نظری تحقیق؛ ضرورت و اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلامی تشریح شده و سپس با بررسی و جمع بندی مدل های مختلف در زمینه رفتار اخلاقی در سازمان؛ یک مدل جامع و مفهومی با سه سطح بیرونی سازمان؛ داخلی سازمان و فردی ارائه شده و در ادامه اجزای آن تشریح شده است   سایر عناوین موجود   کلیدواژه ها:7   فصل اول - کلیات پژوهش 1 – مقدمه8 2 - بیان مسئله :9 3 - اهمیت و ضرورت پژوهش :11 4 - اهداف پژوهش :12 1 – 4 هدف اصلی :12 2 – 4 اهداف جزئی :12 5 - سئوالات پژوهش :12   فصل دوم - ادبیات نظری و پیشینه پژوهش 1 – مقدمه14 2 - مسائل اخلاقی سازمان14 3 - احکام اخلاقی16 4 -  ملاک‏های اخلاق17 5 - نسبت اخلاق و قانون20 6 - اخلاق در ورطه عمل21 7 -  موانع رشد اخلاق حرفه‏ای در بنگاه‏ها22 7 – 1 فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه‏ای22 7 – 2 تحویلی نگری22 7 – 3  فرافکنی24 7 – 4  مشتری مداری ابزار انگار و نه اصیل24 7 – 5  فقدان انگیزش26 سلسله مراتب نیازهای مازلو:26 7 – 6  نارضایتی شغلی27 7 – 7  فقدان مهارت تصمیم‏گیری27 7 - 8بلاتکلیفی یا تعارضات اخلاقی28 تعارضات اخلاقی دوگونه است :28 7 – 9  فقدان نظام‏های جامع و اخلاقی30 7 – 10  موانع فیزیکی و روانی محیط کار30 7 – 11  لقمه انگاری بجای امانت انگاری31 8 - فصل نامه:32 9 - مدیرعامل:32 10 - اخلاق حرفه ای در مدیریت :33 10 – 1 فصل اول: چه برسراخلاق کاری آمده است؟34 10 – 1 – 1 ارجحیت انجام کارهای آسان :34 10 – 1 – 2 برد به هر قیمتی:35 10 – 2 ماهیت شخصی اخلاق:35 10 – 3 کلام آخر درمورد اخلاق:36 10 – 4 فصل دوم: چراآن راقانون طلایی می نامیم؟36 10 – 5 قانون طلایی قانونی برای همگان:37 10 – 6 فصل سوم: قانون طلایی باشماآغاز می شود38 10 – 7 مایل است برای اوارزش قائل شوند:39 10 – 8 مایل است ازاوقدردانی شود:39 10 – 9 تاثیر شخصیتی39 10 – 10 قانون طلایی رابه عنوان راهنمای کمال درزندگیتان به کارببرید:39 11 - تصمیماتتان رابراساس این راهنمای کمال اتخاذکنید:40 12 - فصل چهارم: عوامل« مکدرکننده ی »قانون طلایی:40 12 – 1 فشار:40 12 – 2 لذت:41 12 – 3 پیش به سوی قانون طلایی42 12 – 4 تعریف اخلاقیات (morals 8 Ethics)45 12 – 5 اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان45 مدیران در برابر مسئولیت ها وتعهدات اجتماعی51 نکات مورد توجه درایجاد اصول اخلاقی51 13 - اخلاقیات و تاثیر آن بر خط مشی گذاری سازمانی :52 14 - اخلاق کار و خط مش گذاری صحیح :53 15 - دو زمینه عمل گسترده اخلاق کار54 16 - عقاید غلط درباره اخلاق کار54 17 - فواید مدیریت اخلاق در محیط کار56 18 - برنامه های مدیریت اخلاق57 19 - فواید برنامه های مدیریت اخلاق در خط مشی گذاری موفق :58 20 - هشت دستورالعمل58 21 - نقشها و مسئولیتهای کلیدی در مدیریت اخلاق59 22 - تدوین کدها63 23 - خط مشی ها65 24 - حل معضلات اخلاقی66 25 - مثالهایی از معضلات پیچیده اخلاقی:67 26 - روشهای حل معضلات اخلاقی67 27 - لیست سوالات کلیدی68 28 - روش ده مرحله ای تصمیم گیری69 29 - آموزش70 30 - سیاست ها و خط مشی ها :71 31 - سیاست‏های توسعه‏قضایی را می‏توان در دو قسمت خلاصه کرد :71 32 - خط‏ مشی دستگاه قضایی73 33 - اخلاق حرفه ای و سندیکای بیمه گران74 1 – 33 فصل نامه:74 2 – 33 مدیرعامل:74 34 - مغایرت اخلاق حرفه ای در صنعت و شرکت های بیمه75 1 – 34 فصل نامه:75 2 – 34 مدیرعامل:75 3 – 34 فصل نامه:76 4 – 34 فصل نامه:76 35 - اخلاق سازمانی و اخلاق حرفه ای77 1 – 35 فصل نامه:77 2 – 35 مدیرعامل:77 36 - دلایل توسعه نیافتگی اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه77 37 - دستگاه های نظارتی و اخلاق حرفه ای79 38 - اخلاق حرفه ای و پیتر دراکر79 39 - مولفه های اخلاق حرفه ای80 40 - در جمع بندی سخن باید گفت اخلاق حرفه ای بر دو مولفه استوار است:81 41 - ضرورت حفظ اعتبار81 42 - صلاحیت حرفه ای81 43 - تشکل قوی82 44 - نظام مند کردن اخلاق حرفه ای83 45 - آسیب شناسی رفتار حرفه ای83 46 - پایبندی به مقررات و تعهدات84 47 - عدالت و انصاف84 48 - شفافیت و صداقت84 49 - حفظ کرامت انسانی85 50 - رعایت حقوق اجتماعی85 51 - مفهوم اخلاق حرفه ای87 51 - ویژگی های اخلاق حرفه ای89 52 - مسئولیت پذیری90 53 - برتری جویی و رقابت طلبی90 54 - صادق بودن90 55 - احترام به دیگران90 56 - رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی91 57 - عدالت و انصاف91 58 - همدردی با دیگران91 59 – وفاداری91 60 - خصوصی سازی در صنعت بیمه و اخلاق حرفه ای :91   فصل سوم - نتیجه گیری و پیشنهادات 1 - نتیجه گیری :  در درمان هر معضل ابتدا باید وجود معضل اثبات شود. آنگاه بدرستی شناخته شود تا بتوان راه حل مناسبی برای آن یافت. کاوش در مسئولیتهای اخلاقی شرکتها و بنگاههای اقتصادی وجود معضل تحویلی نگری را در آنها آشکار می کند. برای درمان این معضل باید اخلاق حرفه ای را بسیار گسترده تر از قوانین و مقررات و مسئولیتهای حرفه ای و هنجارهای جاری مشاغل، مسئولیتهای اخلاقی منابع انسانی، اصول اخلاقی و عهدنامه های اخلاقی حرفه ها در نظر بگیریم. در میان راه حلهای گوناگون باید هوشیار باشیم که این معضل خود را به صورت درمان نشان ندهد. آن گونه که برخی رهیافت میان رشته ای را به چند رشته ای تحویل کرده اند تا به درمان تحویلی نگری بپردازند. تدوین سند جامع اخلاقی شرکتها که به روش پویا به صورت دو الگوی تلفیق منسجم رشته ها و چالش روشمند رهیافتهاست، راه حل مناسبی برای این معضل به نظر می رسد.   2 - پیشنهادات :97 3 - پی نوشتها :98   4 - منابع و ماخذ :  1 - دیوید، فرد آر، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسیائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران، ۱۳۸۰. 2 - یاری، سعیده، از تحلیل گرایی دکارت تا تحویلی نگری مدرنیسم، مجله اندیشه نوین دینی، شماره ۵ و ۴، ۱۳۸۵. 3 - فرامرز قراملکی، احد، اخلاق حرفه ای، چاپ دوم، نشر مجنون، قم، ۱۳۸۳. 4 - کالینز، جیمز و پوراس جری، ساختن برای ماندن، نشر فرا، تهران، ۱۳۸۰. 5   ماهنامه صنعت بیمه       ، شماره 41 ، ص36          گردآورنده : سید محمد حسن اسماعیلی ، دانشگاه تهران 1385
دانلود پروژه


مطالب مشابه :


مقاله اخلاق حرفه ای

مقاله اخلاق حرفه ای. جهت دانلود بهتر و استفاده بهینه از خدمات این وبلاگ پیشنهاد می شود
اخلاق حرفه ای

این مقاله از نوع تحقیقات توسعه در جمع بندی سخن باید گفت اخلاق حرفه ای بر دو دانلود پروژه
مختصری بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه‌ای

مختصری بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفهای مقاله انگلیسی با دانلود اخلاق و آئین
دانلود مقاله بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی در کار و تعهد حرفه ای حسابداراران باسر فصل كنفرانس

اين مقاله حسابداري اينجانب با عنوان " بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی در کار و تعهد حرفه ای
اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی

اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی مقاله اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی. دانلود.
مقاله اخلاق حرفه ای استاد خانم دکتر بنی طالبی

با سلام مقاله اخلاق حرفه ای درس بررسی موارد خاص جهت استفاده دانشجویان عزیز در دانلود فایل
مقاله : اخلاق در حسابداری

مقاله: اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در حسابداری لینک دانلود مقاله: سقوط اخلاق حرفه ای و
اخلاق حرفه ای

فصل پنجم جزوه اخلاق حرفه ای ( با تشکر از خانم های نوه نجار و نامجوفر ) مقاله; چندرسانه ای;
گزیده ای از مقالات فصلنامه تخصصی اخلاق (قابل دانلود)

فلسفه اخلاق - گزیده ای از مقالات فصلنامه تخصصی اخلاق (قابل دانلود) مديريت اخلاق حرفه اي به
برچسب :