طراحی معماری ( فصل هفتم )

بر : حدی از قطعه زمین (ملک)که مشرف به گذر باشد.

بر اصلاحی : حدی از قطعه زمین (ملک) کهمشرف به گذر بوده.دارای عرض اصلاحی و مستلزم عقب نشینی باشد.

پیلوت : محلی که برای پارکینگ یا فضای بازی کودکان در طبقه احداث می شود.

پخ : قاعده مثلث متساوی الساقینی که ساق های آن منتهی الیه دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تفاطع باشد و طول این قاعده توسط شهرداری مشخص شده یا بشود.

تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیر بنای ساختمان (سطح ناخالص طبقات) هر پلاک تقسیم بر کل مساحت زمین همان پلاک.

خیابان : گذرهایی که عرض آن ها بیش از 12 متر باشد.

کوچه : گذرهایی که عرض آن ها کمتر از 12 متر باشد.

حریم : محدودای از اراضی که در اطراف عملکردهای خاص. به مناسبت های امنیتی یا امینی یا غیره تحت حفاظت قرار گرفته. هرگونه ساخت و ساز کاربری و بهره برداری از اراضی منوط به رایت حریم مربوط است.

زیر زمین : هر طبقه که حد اکثر ارتفاع نورگر آن از کف متوسط گذر 90سانتی متر باشد یا این که نصف ارتفاع ان پایین تر از سطح خیابان یا معبر مجاور باشد.

سطح ناخالص طبقات : جمع کل مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهای خارجی.

سطح خالص طبقات : سطح نا خالص طبقات منهای فضاهای پارکینگ و رفت و آمد (راهرو-اسانسور-پله و ...)دیوارها و سایر مصارف مربوط.

تذکر :  حداکثر ترکم ساختمان در زیرزمین 60 درصد می باشد.

تذکر :  استفاده از نما های شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی ممنوع است.

-  ابعاد حیاط خلوت و نور گیر برای تامین نور و تهویه فضاها باید دارای مساحت 12 متر مربع با حداقل 3 متر عرض باشد.

-  برای زیرزمین های با مساحت بیشتر از 200 متر مربع حیاط داخلی به اندازه  حداقل 6درصد مساحت زمین الزامی است.

 اگر حیاط خلوت برای تامین نور آشپزخانه باشد حداقل 6 متر مربع مساحت و حداقل 2 متر عرض داشته باشد.

-  حداقل مساحت حیاط داخلی برای زمین های کمتر از 200 مترمربع به اندازه 3 درصد مساحت زمین است.

-  حیاط محصور و قودال باغچه برای تامین نور و تحویه باید حداقل 9 متر مربع مساحت و حداقل 3 متر عرض داشته و نباید دارای سقف باشد.

-  اگر دو واحد مجزا از یک حیاط داخلی نور و تحویه می گیرند فاصله دیوارهای پنجرهای مقابل آن ها از یکدیگرنباید کمتر از 6 متر باشد.

-  در مواردی که آشپزخانه و اتاق دو واحد مسکونی مستقل و یا آشپزخانه آن ها از یک حیاط خلوت نور میگیرند فاصله  پنجره های مقابل آن ها نبایستی کم تر از 4 متر باشد.

-  احداث پیش آمدگی و بالکن  در گذرهای کم تر از 12 متر مقدور نمی باشد.

-  احداث پیش آمدگی در خیابان های 12 متر تا 20 متر به عمق 80 سانتی متر و برای خیابان 20 متر با بالا به عرض 120 سانتی متر مجاز می باشد.

 -  ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو نباید از5/3 متر کم تر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شود.

- پیش آمدگی ساختمان در هم کف و طبقات در خارج از 60 درصد مجاز و داخل زاویه 45 درجه حد اکثر به میزان  2 متر بلا مانع است.

- پیش امدگی روی پخ دو گذر در محدودی سند مالکیت به میزان حد اکثر 5/1 متر عمود بر پخ و به شرط رعایت 5/3متر از کف پیاده رو بلا مانع است.

- حداقل ارتفاع توقف گاه برای توقف گاه کوچک 20/2 متر است و برای توقف گاه متوسط و بزرگ 40/2 متر است . ارتفاع ورودی سواره حداقل 80/2 متر باشد.

- ابعاد لازم جهت توقف دو خودرو در صورتی که کنار یک دیگر باشند برای هر یک 5/2 * 5 مترمیباشد در صورتی که خودروها در طول و پشت سر یک دیگر قرار بگیرد ابعاد برای هر یک 2*6 است در توقف گاه سر پوشیده باید فاصله ی محور ستون ها 5 متر و فاصله یه داخلی ستون ها 5/4  متر باشد.

- شعاع میانی مسیر گردش خودرو در توقف گاه نباید کمتر از 5 متر باشد.

- حد اکثر شیب در شیب راهه توقف گاه 15 درصد است.(حداکثر شیب 1 متر ابتدا و یک متر انتهای آن مساوی یا کمتر از 10 درصد باشد).

آشپزخانه : دیوارهای اطراف ظرف شویی و اجاق گاز در اشپزخانه های مستقل و باز و دیواری باید تا ارتفاع 5/1 متر از کاشی و مصالح مشابه پوشیده شود.

توالت و دست شویی : دیوار های دست شویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل 20/1 متر و از تراز کف با کاشی یا مصالح یا مشابه پوشیده شود.

- حداقل عرض هر پله در طراحی باید 28/0 متر و مجموعه اندازه کف پله و ارتفاع آن بین 63/0 تا 64/0 متر باشد.

- حداقل عرض پلکان مستقیم 90 سانتی متر و پله دارای گردش با پاگرد 10/1  متر است.

 - حداقل عرض یا شعاع پاگرد مساوی عرض پله می باشد.حداکثر تعداد پله های بین دو پاگرد باید 12 عدد باشد. حداقل ارتفاع سرگیر پله ها در تمام طول مسیر 05/2  متر است.

- تعبیه جان پناه برای پله به ارتفاع 10/1 متر الزامی است.

- حداکثر فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز 11 سانتی متر است.

- تعبیه پنجره در محل هایی که موجب اشراف به حیاط به ساختمان مجاور گردد ممنوع است.

- هر تصرف مسکونی باید حداقل یک فضای اقامت با زیر بنای 5/12  متر مربع داشته باشد.

- فضاهایی که هم برای اقامت و هم برای صرف غذا مورد استفاده قرار می گیرند باید حداقل 5/14 متر مربع زیر بنا داشته باشند.

- فضاهای مورد استفاده برای اقامت صرف غذا و پخت و  پزباید دارای زیر بنای حداقل 20 متر مربع باشد.

- فضای آشپز خانه برای پخت و پز و صرف غذا باید دارای زیر بنای حداقل 5/7 متر مربع باشد.

- فضای اشپز خانه واحد مسکونی باید حداقل دارای 5/5 متر مربع باشد. حداقل سطح زیر بنای ازاد آن خارج از قفسه بندی باید 75/2 متر مربع باشد.

- آشپزخانه واحد مسکونی باید حداقل 80/1 متر عرض داشته باشد.

- فضای اقامت (اتاق خواب) باید حداقل 50/6  متر مربع داشته باشد.

- فضای اقامت(اتاق خوب) باید حداقل 15/2 متر عرض داشته باشند.

- حداقل ابعاد فضاهای بهداشتی مستقل باید 9/0 متر عرض و 20/1  متر طول داشته باشد.

- ارتفاع مجاز ساختمان های آپارتمانی در صورتی که یک و دو طبقه باشد . حد اکثر تا 5/8  متر (در صورت داشتن زیر زمین با نور گیر) و 3/7 متر برای ساختمان بدون زیر زمین.

 - در آپارتمان های 3 تا 4 طبقه  حداکثر ارتفاع تا 90/14 متر (در ساختمان با زیرزمین و پنجره نور گیر) و 70/13 متر در ساختمان های فاقد آن.

- حداقل ارتفاع فضاهای داخلی باید 40/2 متر باشد.

- حداقل فضای بهداشتی در تصرف مسکونی در 80 درصد از سطح باید 20/2 متر باشد.

- ارتفاع آزاد زیر چارچوب درها ، لوله ها و کانال ها و سایر عناصر سازه ای که از زیر آن ها عبور و مرور صورت می گیرد نباید 50/2  متر کمتر باشد این حداقل ارتفاع ازاد در زیر پله ها و پاگرد ها الزامی است و به صورت قائم اندازه گیری می شود.

- در تصرف مسکونی دارای زیر بنای ببیش از 100 متر مربع تعبیه نور طبیعی برای آشپزخانه باز الزامی است.

- برای زیر زمین ارتفاع پنجره 90/0 متر می باشد. برای پلکان اگر امکان نور طبیعی نباشد باید از نور گیر سقفی استفاده شود.


مطالب مشابه :


نقشه کشی معماری ( فصل سوم )

سلام . اینجا توی این وبلاگ سعی کردم که مطالب مهم و کلیدی دروس نقشه کشی اعم از نقشه کشی عمومی
طراحی معماری ( فصل هفتم )

نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه - طراحی معماری ( فصل هفتم ) - - نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه
نقشه کشی اسکلت بتنی ( فصل هفتم )

نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه - نقشه کشی اسکلت بتنی ( فصل هفتم ) - - نقشه کشی عمومی ، معماری
طراحی معماری ( فصل چهارم )

نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه - طراحی معماری ( فصل چهارم ) - - نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه
طراحی معماری ( فصل دهم )

نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه - طراحی معماری ( فصل دهم ) - - نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه
نقشه کشی اسکلت بتنی ( فصل ششم)

نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه - نقشه کشی اسکلت بتنی ( فصل ششم) - - نقشه کشی عمومی ، معماری ، سازه
برچسب :