همايش شمس تبريزي(1)

مقالات ارائه شده در همايش :

1) شمس تبريزي ومزار او - مهدي آقاسي از خوي

2) قتل يا غيبت - طاهره احمدي از تهران

3) شمس، آينه وجود مولوي - دكتر رضا اشرف زاده از دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4) بازتاب برخي از جلوه هاي شمس در ذهن وزبان مولانا - دكتر موچهر اكبري از دانشگاه تهران

5) مروري بر غزلي از ديوان شمس - مهديه الهي قمشه اي از تهران

6) طلوع شمس در قونيه - حسين امين نژاد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

7) شمس تبريزي در آيينه مثنوي - دكتر سيد امير محمود انوار از دانشگاه تهران

8) بما بچه كلان ترك - رحمان برزگر از دانشگاه آزاد اسلامي تبريزي

9) تاثير فكري وعرفاني شمس در مولانا - فاطمه بيگم تشكري از بهبهان

10) مثنوي مطلع شمس مولانا - دكتر جليل تجليل از دانشگاه تهران


11) شمس وبرخي از عارفان آذربايجان - دكتر فريدون تقي راده طوسي

12) عشق، مفهومي بيكران بر اصطلاح : «خط سوم» - دكتر رحيم چاوش اكبري از دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب

13) برخي مضامين مشترك در كتاب مقالات شمس وآثار مولانا - دكتر اسماعيل حاكمي از دانشگاه تهران

14) تاثير شمس در حديث مولوي - دكتر سيد احمد حسيني كازروني از دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر

15) عالم شكرستان شد- دكتر سيد جعفر حميدي از دانشگاه شهيد بهشتي

16) ابهام هنري در سخن شمس تبريزي - دكتر مريم خليلي جهان تيغ از دانشگاه سيستان وبلوچستان

17) كرامات شمس تبريزي - دكتر طاهره خوشحال دستجردي از دانشگاه اصفهان

18) شمس تبريزي كيست؟ - دكتر سيد محمد دامادي از پژوهشگاه علوم انساني

19) آفتاب در ابر - غلامرضا دانشفروز از اروميه

20) زندگي وآثار شمس - دكتر بديع الله دبيري نژاد از دانشگاه اصفهان

21) شمس تبريزي وشيخ شهاب الدين اهري - حسين دوستي از اهر

22) شمس تبريزي به روايت اهل قلم - دكتر ابوالقاسم رادفر از پژوهشگاه علوم انساني

23) نقد عرفا از ديدگاه شمس تبريزي - آسيه رحيمي از دانشگاه آزاد اسلامي بناب

24) موقعيت اجتماعي شمس تبريزي - نسرين رضايي آهواني از تهران

25) لقاي آفتاب - مهناز رمضاني از دانشگاه آزاد اسلامي شهر ري

26) يادي از شمس تبريزي - دكتر مهدي روشن ضمير از كرج

27) تربت شمس تبريزي كجاست؟ - دكتر محمد امين رياحي از تهران

28) تاثير فكري وعرفاني شمس در مولانا - محمد حسين سبزواري از شهرضا

29) تطبيق چند نكته روانشناسي در اشعار مولانا - فيروزه سپهريان آذر از دانشگاه اروميه

30) صوفيان، الصلاي پنهاني - دكتر سيدعلي محمد سجادي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران

31) تاملي در يك تمثيل از واقعه شمس تبريزي - دكتر محمد سرور مولايي از دانشگاه الزهراء تهران

32) شمس تبريزي وشمس خويي - علي اصغر سليمي از اروميه

33) تاثير فكري وعرفاني شمس در مولانا جلال الدين محمد بلخي - خانم اختر شاملو از دانشگاه آزاد اسلامي تهران

34) شمس تبريز در پاكستان - دكتر شاهد چوهدري از پژوهشگاه علوم انساني

35) درباره تاثير فكري وعرفاني شمس در مولانا - دكتر قاسم صافي از دانشگاه تهران

36) تلقي شمس تبريزي از زبان - دكتر محمد رضا صرفي از دانشگاه شهيد باهنر كرمان

37) راه شمس، ادامه راه اهل مدرسه - دكتر يحيي طالبيان وسيدعلي حسيني از دانشگاه شهيد باهنر كرمان

38) سيماي شمس تبريزي در غزليات شمس - حميد طاهري از دانشگاه رازي كرمانشاه

39) شمس تبريزي وتاثير فكري او در مولانا - احمد عبدل زاده فرد از تبريز

40) تاثير اولين برخورد شمس با مولانا - عبدالله عرب از تايباد

41) جنگ شمس ومولوي - حيدر عرفان از دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر

42) شمس تبريزي در آيينه غزليات مولوي - حسن عطايي روياني دانشگاه پيام نور سبزوار

43) سيري در زندگاني شمس تبريزي - حسين عظيم زاده از اروميه

44) تاثير فكري وعرفاني شمس تبريزي در مولانا - دكتر ناصر عليزاده خياط از دانشگاه تربيت معلم تبريز

45) شمس تبريزي از ديدگاه شهريار - ابوالفضل عليمحمدي از تبريز

46) بحثي گذرا در عناصر برجسته تفكرات شمس - علي عين عليلو از خوي

47) شمس در شعر مولانا - دكتر سيد حسين فاطمي از دانشگاه مشهد

48) سيماي ناشناخته شمس تبريزي - دكتر نصرت الله فروهر از كرج

49) سيماي شمس الدين تبريزي در كليات شمس -  دكتر سعيد قره آغاجلو از دانشگاه آزاد اسلامي خوي

50) شمس تبريزي، مريد ومراد - دكتر محمد كاظم كهدويي از دانشگاه يزد

51) تاثير نفس شمس تبريزي سرالله در غزل سرايي خداوندگار -  دكتر عباس كي منش از دانشگاه تهران

52) زشت گويي هاي جلال الدين بلخي وتاثير شمس الدين تبريزي در آن - سعيد ليان از تهران

53) شمس وحديث نبوي وبيان دونكته در آن باب - دكتر عباس ماهيار از دانشگاه تربيت معلم تهران

54) ركن الدين سجاسي؛ پير ومراد شمس تبريزي - مصطفي مجرد از شهرضا

55) كيميا – دكتر محمود مدبري از دانشگاه شهيد باهنر كرمان

56) شمس قلندري غريب – دكتر فاطمه مدرسي از دانشگاه اروميه

57) ويژگي هاي ساختاري مقالات شمس – دكتر عفت مستشارنيا از تهران

58) حسام الدين چلبي ونقش او در حيات (معنوي) مولوي – دكتر جليل مسگرنژاد از دانشگاه علامه طباطبايي

59) حديث روي شمس الدين – دكتر پروين دخت مشهور از دانشگاه فردوسي مشهد

60) خود غريبي در جهان چون شمس نيست – دكتر فريده معتكف از انجمن ايران شناسي

61) سمبوليسم در غزليات شمس – دكتر معصومه معدن كن از دانشگاه تبريز

62) شمس در مقطع هاي غزليات شمس – نادر منصوري از مياندوآب

63) حكايت گويي وتعاليم اخلاقي واجتماعي شمس الدين محمد تبريزي – عبدالحسين موحد از تهران

64) شمس الحق عشق پرور -  دكتر رحيم نژاد سليم از دانشگاه شهيد باهنر كرمان

65) زندگي وآثار شمس تبريزي – بهروز نصيري از خوي

66) عناصر سبكي مقالات شمس تبريزي بر اساس موازين زبان شناختي - مهرانگيز نوبهار از تهران

67) كهن نمونه (آركتيپ) پير وبازتاب نمادين آن در شمس تبريزي - دكتر مهوش واحد دوست از دانشگاه اروميه

68) تاثير فكري وعرفاني شمس در مولانا - الهام السادات واعضي از تهران

69) پژوهشي در واژگان «شمس» و «تبريز» - دكتر سيد مرتضي هاشمي از دانشگاه اصفهان

70) سيماي شمس در آثار مولانا - دكتر خليل ا. . . يزداني از دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار

71) شمس الدين تبريزي از پس غبار زمان - پرويز يكاني زارع از خوي


همچنين سخنران اختتاميه همايش جناب آقاي دكتر جليل تجليل بود.


مطالب مشابه :


بقیه اسامی پروژه اقدسیه

دكتر عالم تبريز
آشنايي با رشته کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات

ب- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر جهانخاني و علي الف- پژوهش عملياتي، دكتر عالم تبريز.
چند پایان‌نامه برای دانلود

اساتید مشاور: دكتر اكبر عالم تبريز. اساتید راهنما: دكتر حسين عبده
آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ب- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر جهانخاني و علي الف- پژوهش عملياتي، دكتر عالم تبريز.
همايش شمس تبريزي(1)

عالم شكرستان شد- دكتر سيد جعفر حميدي از شمس تبريز در پاكستان - دكتر شاهد چوهدري از
اولين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداری – اولين كنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محيط زيست

پروفسور اكبر عالم تبريز: پروفسور يحيي حجت الاسلام دكتر سعيد
بررسي آثار استاد معزز دكتر صديق(دوزگون)

برخي از اين مقالات را «حميد سالك» در سال 1357 در تبريز تحت بار دكتر صديق به عالم
برچسب :