/بررسي اثر عصاره هيدروالكلي تاج‌خروس و گل راعي بر آترواسكلروز در خرگوش‌هاي هايپركلسترولمي

آترواسكلروز همواره فراوانترين دليل مرگ و مير در كشورهاي توسعه يافته است و آن عبارت از سخت شدن ديواره شريان و بدنبال آن كاهش الاستيسيته و باريك شدن راه عبور خون و نهايتا" كاهش جريان خون اندام‌‌هاي مهم بدن از جمله قلب و مغز مي‌باشد. ريسك فاكتورهاي مشخصه آترواسكلروز هيپرليپيدمي، ديابت مليتوس و سيگار همراه با مهاجرت و چسبندگي منوسيت‌ها و تجمع و تكثير سلول‌هاي عضلاني صاف و فعال شدن پلاكت‌ها و شكل‌گيري ماتريكس‌ خارج ‌سلولي، باعث آسيب عروق مي‌شوند. گياه راعي Hypericum perforatum و گياه تاج‌‌‌‌‌خروس Amaranthus caudatus از جمله گياهان دارويي هستندكه داراي تركيبات آنتي‌اكسيداني مي‌باشند، كه خاصيت آنتي اكسيداني و ضد التهابي آنها به اثبات رسيده است.

در اين تحقيق از عصاره هيدروالكلي راعي و تاج خروس بر پيش‌گيري و درمان آترواسكلروز در خرگوش‌هاي هايپركلسترولمي استفاده گرديد. همچنين براي مقايسه اثر اين عصاره‌ها با داروهاي شيميايي بر پيشگيري از آترواسكلروز از لوستاتين استفاده شد.

در بخش اول تعداد 40 خرگوش نر بالغ از نژاد نيوزيلندي با وزن 2-8/1 كيلو‌گرم به طور تصادفی در 8 گروه آزمايشي قرار گرفتند. گروه اول غذاي معمولي، گروه دوم غذاي پركلسترول، گروه‌هاي سوم و چهارم رژيم معمولي و به ترتيب عصاره راعي و تاج‌خروس و گروه‌هاي پنجم،ششم، هفتم، هشتم علاوه بر غذاي پركلسترول به ترتيب عصاره راعي، عصاره تاج‌خروس (هركدام با دوز 150 mg/Kg.b.w)، مخلوط عصاره راعي و تاج‌خروس (هرکدام با دوز 75 mg /Kg.b.w) و لوستاتين (با دوز 10 mg /Kg.b.w) دريافت نمودند. طول مدت دوره 60 روز به طول انجاميد. در ابتدا، اواسط و پايان دوره از خرگوش‌ها خون‌گيري به عمل آمد و غلظت فاكتورهاي بيوشيميايي خون آنها تعيين شد. آئورت نيز به براي تعيين شدت ضايعات برداشته شد. نتايج بدست آمده در اين بخش نشان داد كه، گروه‌هاي تغذيه شده با رژيم پركلسترولي و تيمار شده با عصاره‌هاي هيدروالكلي راعي و تاج‌خروس و همچنين لوستاتين باعث كاهش معني‌دار كلسترول، TG، LDL، VLDL، AI،apoB، OX-LDL، hs-CRP، MDA،WBC، FBS و افزايش سطح HDL و apoA در مقايسه با گروه پركلسترول مي‌شوند.

شدت ضايعات در گروه‌هاي پركلسترولي دريافت كننده عصاره‌ها نيزدر مقايسه با گروه پركلسترول كمتر مي‌باشد. در گروه دريافت كننده لوستاتين در مقايسه با گروه پركلسترول شدت ضايعات كمتر مي‌‌باشد ولي نسبت گروه‌هاي تيمارشده با عصارها شدت ضايعات بيشتر بود. عصاره‌ها احتمالا " طريق کاهش ليپوپروتئينهاي آتروژنيک و احتمالا از طريق خواص آنتي‌اكسيداني و ضدالتهابي سبب كاهش ضايعات مي‌شوند.

در بخش دوم تعداد 15 خرگوش ابتدا در طي دوره 30 روزه با غذاي پركلسترول تغذيه شدند و بعد از اين مدت، از خرگوش‌ها نمونه خون گرفته شد. سپس خرگوش‌ها در 3 گروه آزمايشي به طور تصادفي تقسيم شدند و دوره 15 روزه آغاز شد. در طي اين دوره بترتيب با رژيم معمولي و رژيم معمولي به همراه عصاره راعي با دوز150 mg/Kg.b.w و عصاره تاج خروس با دوز150 mg/Kg.b.w مورد تيمار قرار گرفتند. سپس خون‌گيري به عمل آمد و غلظت فاكتورهاي بيوشيميايي خون آنها تعيين شد. آئورت نيز به براي تعيين شدت ضايعات برداشته شد. نتايج در بخش دوم نشان داد كه استفاده از غذاي معمولي و غذاي معمولي به همراه عصاره‌ راعي و تاج‌خروس بعد از يكماه مصرف غذاي پركلسترول، سبب كاهش در غلظت كلسترول، TG، LDL، VLDL، AI، apoA، OX-LDL، hs-CRP، MDA، WBC و افزايش سطح HDL و apoA مي‌شوند. اما اين اثر در گروه‌هاي دريافت كننده عصاره‌ها بيشتر مي‌باشد. همچنين نتايج بافت‌شناسي نشان داد، كه شدت ضايعات در گروه‌هاي دريافت كننده عصاره‌ها نسبت به گروه داراي رژيم معمولي، كمتر مي‌باشد. در گروه معمولي نه تنها شدت ضايعات كمتر نشده بلكه پيشرفت هم نموده است. در بخش درمان عصاره‌ها مانع پيشرفت ضايعات آترواسكلروتيك مي‌شوند، اين اثر تنها به دليل كاهش سطح ليپيدها توسط اين عصاره‌ها نمي‌باشد زيرا در گروه دريافت كننده رژيم معمولي سطح ليپيدها كاهش يافته است ولي پيشرفت ضايعات مشاهده مي‌شود. بنابراين مي‌توان اثر گذار بودن اين عصاره‌ها را به خواص آنتي‌اكسيداني آنها نسبت داد.

گل تاج خروس دم گربه ای

نام علمی:Amaranthus caudatus
خانواده:AMARANTHACEAE
گیاه یكساله با برگهای تخم مرغی به رنگ سبز روشن كه سنبله های آویخته و بلند گلهای قرمز رنگ آن با طولی حدود ۴۵ سانتیمتر در تابستان و پاییز ظاهر می شوند. حداكثر بلندی ۲/۱ متر و گستردگی آن به ۴۵ سانتیمتر می رسد.
نیازها: مكان آفتابی، خاك غنی از مواد آلی و یا حاصلخیز و دارای زهكش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در اواخر بهار در هوای آزاد امكان پذیر است.


مطالب مشابه :


تاج خروس.

تاج خروس یک گیاه c4 و از معدود گیاهان دولپه ای است که در آن محصول اولیه فتوسنتز یک ترکیب 4
/بررسي اثر عصاره هيدروالكلي تاج‌خروس و گل راعي بر آترواسكلروز در خرگوش‌هاي هايپركلسترولمي

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - /بررسي اثر عصاره هيدروالكلي تاج‌خروس و گل راعي بر
ماده های اماده فروش

ماده بعدی یه ماده دورگ کانگال و سرابیه به نامه ماده کانگال. خروس لاری داود از
خواص گیاهان دارویی

بوقلمون پرورش انگور پرورش شترمرغ پرورش شتر پرورش کبک و مرغ و خروس پرورش دورگ گيری
تولید و فروش انواع گیاهان زینتی و آپارتمانی

شيمر جهش يا موتاسيون دورگ گل شاهپسند گل تاج خروس رشته‌ای داوودی گل تاج خروس
برچسب :