نمونه سوالات icdl درجه یک با جواب

Power point

1 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

الف – سربرگ Insert  ،گروه Illustration  ، دکمه  Shapes

 ب – سربرگ Insert ،  گروه  Illustration ، دکمه clip Art

 ج – سربرگ Home   ، گروه   Drawing ، دکمه  shapes

    د – گزینه الف و ج

2 – از طریق کدام گزینه  می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

      الف – سربرگ  Insert  ، گروه Illustration  ، دکمه Shapes   ، گزینه Action Buttons

 ب – سربرگ  Insert   ، گروه Illustration   ، دکمه  smart Art   ، گزینه Action Buttons

ج – سربرگ  Insert    ، گروه  Text   ، دکمه  Word Art

د – هیچکدام

3 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

الف – سربرگ Slid Show  ، گروه setup   ، دکمه setup slid Show

 ب – سربرگ Animations   ، گروه Animation  ، دکمه Animation Custom

ج – سربرگ slid Show  ، گروه Start Slid Show  ، دکمه Custom Slid Show

 د – گزینه الف و ج

4 – برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگ  Home

  ب – سربرگ  Insert

ج – سربرگ View

د – سربرگ  Animations

Access   

1 – برای ساختن یک جدول کدام گزینه زیر بکار می رود؟

الف – سربرگ Home  ، گروه table  ، دکمه  Table Design

 ب – سربرگ  Create  ، گروه Table   ، دکمه  Table Design

 ج – سربرگ  database Tools ، گروه Table   ، دکمه  Table Design   

د – گزینه الف و ب

 2 – برای تبدیل یک فیلد به فیلد کلیدی چه کاری باید کرد ؟

الف – روی فیلد راست کلیک کرده ، گزینه primary key  را انتخاب می کنیم.

ب – انتخاب فیلد ،سربرگ  Design  ،گروه Tools  ، دکمه primary key

ج - انتخاب فیلد ،سربرگ  Home ، گروه Tools  ، دکمه primary key

 د – الف و ب

3 – برای شماره تلفن و مبلع به ریال چه فرمتی مناسب است؟

الف – number  ، number

ب – number ، Text

ج text   ، number

د – text  ، Currency

4 – از چه طریقی می توان یک پرس و جو  ایجاد کرد ؟

الف – سربرگ Create ، گروه other  ، دکمه  Query Wizard ، زیر گزینه New Query

ب – سربرگ Design ، گروه   Tools  ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query

ج – سربرگ   Home   ،گروه  font ، دکمه  Query Wizard، زیر گزینه New Query

 د – الف و ج  

 Word

 1-با فشار دادن کدام کلید تابعی مکانما از حالت متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

 الف)f2               ب)f4            √ج)f6                  د)f8

 2- در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

 الف)دکمهdisplay      √ب)Advanced display     ج)دکمهcustomize       د)هیچکدام

 3- برای پیدا کردن هم معنی کلمه چه مسیری را باید انتخاب کرد؟

 √الف)Review →Research        ب)Review→ splaing &Gerard

 ج)review à new comment       د)همه موارد

 4- بهترین روش در صورتی که یکسری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ............ ایجاد کنیم؟

 الف)سند جدید        ب)template           √ج)Macro        د)گزینه ب وج

 5- برای اینکه در جدول سطر اول آن در ادامه جدول در صفحات دیگر تکرار شود کدام گزینه را بابد انتخاب کرد؟

 الف)page layout → Hyphenation                 ب)page layout →page setup →orientation

 ج)Layout →distribute Rows                    √د)layout →Data→ Repeat Header Rows

Excel

 6- برای فیلتر گذاشتن روی چند موضوع سلولهااز مسیرHome→ Editing →sortfilter کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

 الف)sort A to Z            ب)sort Z to A                √ج)Custom sort              د)filter

 7- برای اینکه بدانیم تغییرات توسط کاربران روی کاربرگ شده است کدام گزینه از مسیرReview → changes را باید انتخاب کنیم؟

 √الف)Track changes →High light changes           ب)Allow users to Edit Ranges

 ج)share workbook                                            ج)protect sheet

 8- برای بدست آوردن ضرب دو ماتریس از کدام تابع استفاده می کنیم؟

 الف)Minverse             √ب)MMult              ج)عملگر*(ضرب)               د)Count

 

 9- تابع وارون ماتریس در Excel چه نام دارد؟

 √الف)Minverse            ب)MMult              ج)count A               د)Count if

 10- در صورتی که نمرات دروس یک دانش آموز در سلولهای یک کاربرگ داشته باشیم ومعدل این دانش آموز کمتر از 15 باشد اگر بخوهیم معدل را به 15 برسانیم چه گزینه ای از مسیرData→Data tool باید انتخاب کنیم؟

 الف)what-if analysis→Data table            ب)what-if analysis→scenario Manager

 √ج)what-if Analysis→Goal seek              د)اینکار امکان پذیر نمی باشد

 

سوالات4 Powerpoint

 11- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

 الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet

 12- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

 √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart

 13- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

 الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

 14- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

 الف)Automatically        ب)clicked              √ج)play Acrossslides          د)play sound

 15- با استفاده از گزینه From current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

 الف)اسلاید اول                ب)اسلاید میانی            ج)اسلاید آخر                    √د)اسلاید جاری

Access 

 17- برای ایجاد فیلد کلیدی چه مسیری را انتخاب می کنیم؟

 √الف)Design →tools →primary key                 ب) Design →show/hide →index

 ج)Design →builder                                               د) Design →show/hide

 18- برای ایجاد جدول به روش طراحی از سربرگ create چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Tables →table                                               ب) Tables →table templates

 √ج)Tables →table design                                       د)همه موارد

 19- برای ارتباط یک به چند بین جداول از مسیرDatabase tools →show/hide چه گزینه ای را انتخاب می کنیم؟

 الف) Design             ب)Tome             ج)create                  √د)Relation ships

 20- برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟

 الف)Table               √ب)object type                ج)create table                د)custom

Word

1 – برای ایجاد صفحه عنوان درword 2007 کدام مراحل باید طی شود ؟

الف)Insert –Cover page            ب) Insert-Blank page           

ج) Insert –page break           د) هرسه گزینه صحیح است

2 – برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در Word Options روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟

الف) Add Ins                             ب) Advanced                      

ج) Customize                          د) Display

3 – برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟

الف) Home                               ب) Insert                          

 ج) Page Layout                     د) Review 

Excel

1 – گزینه  Decimal Places برای اعداد اعشاری در کدام سربرگ قرار دارد ؟

الف) Home                               ب) Insert                             

ج) Page Layout                     د) Data

2 – از کادر محاوره Format  cells در سربرگ Home کدام زبانه هم ترازی متنها را تنظیم می کند ؟

الف) Number                            ب) Font                              

 ج) Alignment                        د)  Border

3 – برای حفاظت از ساختار کارپوشه گزینه Protect work book را از کدام سربرگ انتخاب می کنیم ؟

الف) View                                ب) Review                           

ج) Page Layout                     د) Insert

4 – برای تغییر قالب پیش فرض در خانه های صفحه کاری از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟

الف)Format cell                     ب) Format as table                 

ج) Cell styles                        د)الف و ج صحیح است

Power Point

1 – پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

الف) TPX                               ب) PTPX                                 

ج) PPT                                     د) PPTX

2 – کدام گزینه زیر معادل Slide show می باشد ؟

الف) F4                                 ب) F5                                    

ج) F6                                      د) F7

3 – در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

الف) Insert                            ب) home                              

 ج) Design                                  د) Animations

4 – برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها Background Styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

الف) home                         ب) Insert                                      

ج) Design                          د) Slide show

Access

1 – برای ایجاد جدول و یا فرم و گزارش در بانک اطلاعاتی از کدام سربرگ استفاده می شود ؟

الف)  Home                      ب) Create                             

ج) External Data                      د) Data base Tools

2 – برای باز کردن یک بانک اطلاعاتی چه مراحلی راباید طی کرد ؟

الف ) روی دکمه آفیس و گزینه  Open   

ب)روی سر برگ Home و سپس Open 

ج) روی سربرگ Create و سپس Open                 

د) هر سه مورد

4 – برای اعمال ریاضی در Access 2007 از کدام گزینه وارد می شوید ؟

الف) گزینه  Totals  ∑از سر برگ Create   

 ب) گزینه  Totals  ∑از سر برگ External Data                                                             

ج) گزینه Totals  ∑ از سربرگ Data Sheet                     د) گزینه Totals  ∑از سر برگ Home


Power point

1-     فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document              ب) book              ج) chart                   √ د) presentation

2-     پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt                  ب) ptx                      √ ج) pptx                    د) ppxt

3-     برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts                    ب) Effect                 √ج) Colors             د) Themes

4-     کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

       الف) Slide Show             ب) Slide Sorter             ج) Normal                     √ د) Slide view

5-     کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟

    الف) Slide Show            √ ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide Show

6-     برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) Design               ب) Home                  √ج) Insert                    د) View

7-     برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

     الف) Picture                   ب) Chart                 ج) WordArt                  √  د) Shapes

8-     کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

√الف) Transition               ب) Show                     ج) Design                  د) Effect

9-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide      √ب) Action Button       ج) Slide Transition            د) Custom Animation

10-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید  با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) Rehear Timing           ب) Custom Animation       

ج) Slide Transition           √ د) Automatically After

 

Word

1-برای ایجاد جدول ازکدام منواستفاده میشود.

الف)Tools     ب)table      ج)Format      د)View

2-کلید میانبرد فرمان Replace کدام گزینه است.

الف)Ctrl  +F   ب)Ctrl +H    ج)Ctrl +G    د)Ctrl +A

3-گزینه Bookmarkدرکدام سربرگ قراردارد.

الف)insert         ب)view      ج)              Formant  د)                   Tools

4-بهترین حالت نمایش صفحه درکدام حالت نمایشی است.

الف)  Web layout     ب)Print  layout*    ج)       Normalد)      Out line

Excel

1-فرمان Goal seek درکدام سربرگ قراردارد.

الف)Data        ب)Tools          ج)Format          د) Edit       

2-گزینه Track   Changesدرکدام منوقراردارد.

الف)Window             ب)Help              ج)*review        د)-View

3-کلید میانبرفرمان Hyper link کدام کلیدترکیبی است.

الف)Ctrl +K      ب)Ctrl +H      ج)Ctrl +N         د)-Ctrl +F

 

4-تابعی که برای میانگین اعدادمحاسبه میکندچه نام دارد.

الف)Sum          ب)Count      3     ج)Average          د)Mat

Access

1-برای ایجادگزارش ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)Macro            ب)Tables            ج)Queries            د)Reports*

2-فیلدتاریخ تولد ازچه نوعی معرفی میشود.

الف)Text               ب)Memo            ج)Data &time*       د)Yes/No   

3-برای ارتباط بین جدول ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)Relation Ships                       ب)Analyze

ج)Startup                                د)Mares

 

Power  Point 

1-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)Normal                        ب)Slide  Sorter 

 ج)Slide Show*              د)notes Page

2-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)Slide show                             ب)Slide Transition

ج)Custom animation                د)Custom Show

4-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show                           ب)Action  Buttons*

ج)Custom Show                        د)Animation  Schemes

5-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف)Slide Sorter *                          ب)Slide Show

ج)Normal                                     د)View Slide

Access

1-پسوند فایلهایaccessچیست ؟

الف)   xIsx                           ب)mdbx             

ج)Mdb                         د)mdf  

2-برای ایجاد جدول به روش طراحی کدام گزینه صحیح است؟

الف)Create/ table   design 

ب) create/table templates   

ج)create / table                          

د) Lists - point        createà shareà          

3-برای ایجاد ارتباط بین خانه های جدول از کدام سر برگ استفاده می شود؟

الف)databasetools                       ب)create

ج)ltome                                 د)  design 

4-برای اینکه اشیاء پایگاه داده به صورت جداگانه نشان داده شود کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)table                ب)    object type           

ج)create table            custom

Power point 

1-برای دسترسی به پنجره slide layout از طریق کدام زبانه عمل می کنیم؟

الف)home  *                      ب)  insert

ج)design                      د)  slid show 

2-کدام فرمان برای باز کردن یک فایل نمایشی مناسب است؟

الف)view                          ب)  new*

ج)open                        د)   save

3-برای اعمال تعغیرات روی متن کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)font                       ب)   paragraph

ج)view                     د)     theme

4-کدام نما برای مرتب کردن اسلاید ها استفاده می شود؟

الف)Slid  show                 ب) slid sorter

ج)Normal                     د) slid view

    5-برای درج جدول از کدام سربرگ استفاده می کنیم؟

الف)design                                ب)home

ج)insert                              د)  view 

Word

1-جهت تغییر واحد اینچ به سانتیمترازسربرگ advanced گزینه ................... راانتخاب می کنیم؟

الف)Print                                             ب)Save                        

*ج)Display                                       د)Editing Options

2-جهت انتخاب متن به جای استفاده از کلید shift ازکلید تابعی ................... استفاده می شود؟

الف)F1              ب)F2                ج)F4                 *د)F8

3- زمان پیش فرض WORD برای ذخیره اسناد ............... دقیقه میباشد؟

*الف)10                        ب)5                  ج)20                 د)15

4- جهت ترسیم جدول درWORD ازکدام سربرگ استفاده میشود؟

الف)Home                                     ب)View                              

*ج)Insert                                 د)Review

5- جهت تایپ فارسی اعداداز کدام مسیر عبارت persion راانتخاب می کنیم؟

*الف)office button\word options\papular                  

ب)office button\word options\save

ج) office button\word options\display                       

د) office button\word options\advance

 Excel

1)برنامه Excel زیر مجموعه کدامیک از برنامه های زیر می باشد؟

الف)واژه پردازها                           ب)برنامه های ترسیمی                    

ج)بانک اطلاعاتی                            *د)صفحه گسترده

2)جهت آدرس دهی مطلق از کدام کارکتر در کنار آدرس سلولها استفادهمی شود؟

الف)@              ب) #                 *ج)$                د)&

3)تابع CountA چه عملی انجام می دهد؟

الف)تاریخ را نمایش می دهد       

ب) تعداد خانه های خالی را شمارش می کند       

*ج) تعداد خانه های پر را شمارش می کند                 د)هیچکدام

4)برای مرتب کردن اطلاعات درون سلولها از کدام سربرگ گزینه sort راانتخاب می کنیم؟

الف)Home                                   *ب)data                              

ج)formula                                  د)الف وب

5) -کدام یک از گزینه های زیرواقع در پنجره Format cells باعث اعمال فرمت با قالب رایج پول می شود؟

لف) Currency                                 ب)Special                       

ج)Fraction                                       د)Number 

 Pwerpoint

1) برای تکرار صدا روی  یک  اسلاید از گزینه .............. استفاده می شود؟

الف)HIDE DURING SHO                       

*ب)LOOP UNTIL STOPPED     

ج)MAX SOUND FILE SIZE               د)PLAY SOUND

2)برای نمایش اسلاید ها به طور تمام صفحه از نمای ............ استفاده می کنیم؟

*الف)SLIDE SHOW                          ب)SLIDE SORTER             

ج)NORMAL                                     د)NOTES PAGE

3)جهت قفل نمودن یک نمایش از سربرگ ......... گزینه PROTECTPRESENTATION را انتخاب می کنیم؟

*الف)HOME                                   ب)REVIEW                        

ج)VIEW                                    د)ANIMATION

4)جهت زمانبندی دقیق اجرای اسلایدها از گزینه ............ در سربرگ SLIDE SHOW استفاده می شود؟

الف)RECORD NARRATION            ب)REHEARSE TIMINGS                  

ج)RESOLUTION                                   د)HIDE SLIDE

5)تغییر خصوصیات shape  از طریق زبانه ............. استفاده می شود ؟

الف ) layout                                         ب) design       

 * ج) format                                      د) insert

 

Access

1)جهت تعریف فیلد کلیدی از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)راست کلیک گزینه primary key        

ب)سربرگ design گزینه primary key     

ج)ازسربرگ createگزینه primary key   

  *د)الف وب

2)جهت طراحی یک جدول از کدام نما می توان استفاده کرد؟

الف)view                           *ب)design view                              

ج)datasheet view                    د)ب وج

3)جهت اضافه کردن یک فیلد از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)راست کلیک گزینه insert rows          

ب)سربرگ design گزینه insert rows       

ج)ازسربرگ home گزینه insert rows

*د)الف وب

4)برای نمایش یا عدم نمایش یک فیلد در query کدام گزینه انتخاب می شود؟

الف)field                       *ب)show                    

ج)criteria                     د)table

 

5)شرط در کدام قسمت از query قرار می گیرد؟

الف)field                       ب)show                       

*ج)criteria                  د)table

 

Word

1-     براي مرتب كردن يك ليست بر اساس حروف الفبا از چه منويي و گروهي استفاده ميشود ؟

      الف ) منوي HOM گروه  PARAGRAPH                      ب )  منوي ISERT   گزينه SORT    

     ج ) منوي VIEW گزينه SORT                                                          د ) هيچكدام

2-     براي فعال  خط كش افقي و عمودي از چه منويي و چه گروهي استفاده ميشود ؟

     الف ) VIEW/ SHOW/ HIDE                          ب ) VIEW / RULER               

           ج )        الف و ب                                   د  )      REVIEW/ SHOW/  HIDE      

      3 -  براي رسم يك جدول از چه منويي و چه گزينه اي استفاده ميشود ؟

      الف )         TABLE /INSERT                                            ب ) VIEW / TABLE              

          ج  )        PAGE   LAYOUT                                        د )       HOME / TABLE         

      4 -  براي حذف  يك جدول از چه منويي و چه گروهي استفاده ميشود ؟

     الف  )      LAYOUT  / ROWS & COLUMNS                  ب )    INSERT    /  DELET                

        ج   )           INSERT  /  DELET  TABLE                         د  )                 هيچكدام   

      5 -   اگر بخواهيم از فرمول رياضي در متن استفاده كنيم  از چه منويي و گزينه اي استفاده ميشود ؟

      الف   )    INSERT  /  Equation                  ب )     Equation  /  PAGE  LAYOUT

       ج    ) Equation   /   VIEW             د  )     ابزار      TOOLS /    Equation

EXCEL

1-     براي افزودن يك sheet از چه روشهاي استفاده ميشود؟

  الف ) دركناره ليست  شيتها كليك راست كرده وگزينه Insert           

ب )   روي آيكني كه سمت چپ ليست شيتها قرار دارد

      ج )الف وب                                                             د )     Insert/table

2 -  براي اضافه كردن  تصوير به sheet

      الف)picture / Insert/Illustraions                            ب)   Insert/Illustraions  

        ج) page  layout /  picture                                            د) هيچكدام

3 – براي  حذف , اضافه وفرمت بندي يك سلول از چه منويي وچه گروهي استفاده مي شود؟

      الف )  Home/ cells                                     ب )  Insert/cells

          ج )   delet / Insert/cells                             د ) formulas/cells    

4  - اگر بخواهيم  مجموع وميا نگين  يك ستون اعداد از جدول را محا سبه كنيم از چه منوي وگروهي  استفاده ميشود ؟

      الف )    function /library/ formulas                                ب)  insert/function

        ج)  insert/ function /library                                       د ) data/FUNCTION  

5- اگربخواهيم  يك sheet  به  فا يل WORD يا هر محيط  ديگر پيوند داده شود مراحل كار به چه صورت  است ؟

      الف ) عنوان را انتخاب كرده واز منويي    IN SERTگز ينه  Hyperlink

    ب ) عنوان را انتخاب كرده واز منويي    viewگز ينه  Hyperlink

   ج ) عنوان را انتخاب كرده واز منويي    homeگز ينه  Hyperlink

  د ) عنوان را انتخاب كرده واز منويي    IN SERTگز ينه  link

 

ACCESS 

1-     براي طراحي  يك جد ول  از منوي ---------------  و گروه  -------------------- استفاده ميشود؟

     الف )  CREATE /  TABLES                               ب )    CREATE   /  DESIGN        ج  )      CREATE /  INSERT  TABLE                    د  ) TABLES/   HOME 

2-     فيلتر كردن يك ليست از كدام منو و كدام گروه انجام ميشود ؟ 

     الف )  FILTER        HOME  /  SORT &                    ب )  CREATE    /  FILTER       

           ج )        DATASHEET                                        د )         الف و ب

3 – براي اينكه  جدولها با هم ارتباط داشته باشند از چه منويي و چه ابزاري استفاده ميشود ؟

      الف )  DATABASE TOOLS  /  RELATION SHIPS            

ب )     SHOW / HIDE/ DATABASE TOOLS

    ج )  الف و ب                             د )          هيچكدام

4 – براي حذف يك ركورد از چه مسيري استفاده ميشود ؟

الف )   پس از انتخاب سطر جدول  منوي  HOME     گزينه     RECORDS  / DELETE    

  ب )   پس از انتخاب سطر جدول  منوي  CREATE     گزينه     RECORDS  / DELETE

ج  )  پس از انتخاب سطر جدول   دكمه   DELETE                          د  )   الف  و ج         

5 – براي حذف يك فيلتر از كدام گزينه استفاده ميشود ؟

     الف )  REMOVE   FILTER                                                   ب ) DELETE   FILTER          

ج  )   CLEAR  FILTER  FROM                                                   د )   الف و ج

POWER  POINT6

1-     براي اضافه پس زمينه اسلايد از كدام گزينه استفاده ميشود ؟  

الف  )               DESIGN  / THEMES                           ب ) INSERT  /themes

ج ) Design/back ground                                     د ) الف وج

 

2-     براي اضافه  كردن  اسلايد از چه روشهاي استفاده مي شود؟

الف )home/slides                               ب ) كليك راست   new slide

ج )الف وب                                           د )Insert/slide

3-براي ايجاد يك  animation  از چه مسيري استفاده ميشود؟

الف )Add Effect/motion paths                      ب )   Entrance / Add Effect  

ج ) Add Effect/Emphasis                              د) هيچكدام

4-براي اينكه يك اسلايد به  اسلايد هاي ديگر پيوند داده شود از چه ميسري استفاده مي شود؟

الف )انتخا ب عكس يا متن كليك راست  hyper link                    ب )     Insert/ hyper link   

ج )الف و ب                                                                     د )   Design/ hyper link   

5- جهت   تغيير اندازه  text از چه منويي و چه ابزاري استفاده ميشود ؟

الف )format/size                      ب )view/size            

ج)Insert/size                            د )Home/size 

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سربرگ امتحانات داخلی برای استفاده همکاران گرامی

تبادل نظر درسی - نمونه سربرگ امتحانات داخلی برای استفاده همکاران گرامی - این وبلاگ برای تبادل نظر درخصوص بررسی کتب دینی عربی مقطع راهنمایی وارائه مطالب
نمونه ی سربرگ املای مدادکاغذی+خودسنجی+هم سال سنجی+والدین سنجی

آب آبــــــــی دريــــا آبــــــــی - نمونه ی سربرگ املای مدادکاغذی+خودسنجی+هم سال سنجی+ والدین سنجی - آموزشی،تربيتی،پرورشی - آب آبــــــــی دريــــا آبــــــــی.
برنامه امتحانی اساتید و نمونه سربرگ امتحانی

برنامه امتحانی اساتید و نمونه سربرگ امتحانی · برنامه امتحانی اساتید · سربرگ امتحانی · + نوشته شده در چهارشنبه سوم خرداد 1391ساعت 16:19 توسط مرکز تربیت معلم
نمونه سربرگ دانشگاه علمی کاربردی

دنیای فناوری - نمونه سربرگ دانشگاه علمی کاربردی - جدیدترین فناوری.
نمونه سربرگ

طرح نو - نمونه سربرگ - ارائه انواع خدمات چاپ ریسو و سیلک.
نمونه کارهای طراحی سربرگ

طراحی صفحات مجازی و انجام امور گرافیکی - نمونه کارهای طراحی سربرگ - برای مشاهده نمونه کارهای این شرکت ادرس های موجود در وب را کپی کرد و در نوار ادرس مرورگر قرار
نمونه سابقه كاري

راه کبک - نمونه سابقه كاري - مهاجرت به کانادا( استان کبک) ... تمامي سوابق كاري بايد در سربرگ رسمي شركت كه شامل نام، آدرس، شماره تلفن و فكس شركته نوشته بشن.
طراحی سربرگ/طرح سربرگ/نمونه طراحی سربرگ/نمونه سربرگ

برچسب‌ها: طراحی سربرگ, طرح سربرگ, نمونه طراحی سربرگ, نمونه سربرگ, سربرگ آماده ... نمونه طراحی سربرگ، طراحی و چاپ سربرگ ، چاپ سربرگ و کارت ویزیت.
نمونه سوالات icdl درجه یک با جواب

Power point. 1 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟: الف – سربرگ Insert ،گروه Illustration ، دکمه Shapes. ب – سربرگ Insert ، گروه
نمونه سوال icdl درجه یک

19- کدام گزینه برای فریز کردن یک سطر بکار میرود؟الف) سربرگ Home گروه Editing ، دکمه Sort and Filter ، freeze panes. ب) سربرگ data ،گروه sort and filter ، دکمه
برچسب :