قالب لغزنده


قالب لغزنده سیستم های قالب های رونده عمودی: این قالب ها بعد ازهر نوبت بتن ریزی ازسطح بتن جدا می شوندوبه صورت خزنده جا به جا میگردندویااینکه توسط کارگران یا جرثقیل به سطح بالاتر انتقال می یابند. دراین سیستم قالب بندی ازدوسری قالب بهره می گیرند که درهرنوبت زمانی (جابجایی) یک سری ازقالب ها بربالای مرحله ی قبل استقرار می یابند.مزایای این روش قالب بندی را می توان اینگونه گفت که : 1-  بهره گیری از تمام ارتفاع مفید قالب در هر مرحله از بتن ریزی . 2- این سیستم قالب بندی درزمان بازو بسته کردن استحکام بیشتری را ایجاب می نماید و وقتی تعداد مصرف ازاین قالب زیاد باشد به کمک این سیستم قالب بندی می توان سرعت نصب وبازکردن قالب ها را افزایش داد.  ازقالب رونده عمودی می توان برای قالب بندی هسته های داخلی ساختمان مانند دیوارهای برشی با مقطع بسته ویا دیوارهای انبارهای سیلو ونفت وغیره استفاده نمود. مساله مهم درسیستم قالب بندی رونده لزوم نگه داری آن اعم ازنگه داشتن ابعاد درامتداد نگه داشتن قالب وشاقولی بودن آن درحین بتن ریزی می باشد. متعلقات قالب برای تنظیم تثبیت و حرکت دادن با خود قالب همراه ویکپارچه هستند. با بازکردن اتصالاتی که قسمت های مختلف قالب را به همدیگر متصل نموده اند می توان قالب را بازنمود. قالب های لغزنده ازاین قالب ها برای اجرای سازه های بتنی افقی وعمودی طویل استفاده می گردد.درکشور ما ازروش قالب لغزان بیشتردرسازه های بتنی قائم وبلند مرتبه استفاده می شود. ازقالب های لغزان درسازه های زیراستفاده می گردد: 1-  ستون های مرتفع 2-  دیوارهای برشی سازه های بتنی بلند مرتبه 3-  برج ها 4-  سیلوی تک یا چند سلولی 5-  مخازن مایعات 6-  شفت قائم تونل ها معادن 7-  شفت قائم سکو های پرتاب موشک 8-  دود کش های مرتفع سازه های فوق سازه های قائمی هستند که دیوارهایشان نیازبه قالب لغزان با دوسطح قالب بندی که بتوانند بتن را ازطرفین خود محدود کند دارند. اما توجه گردد بعضی ستون ها یا مقاطع ستونی یک مقطع توپر بتنی هستند که قالب می بایست پیرامون آنها را احاطه کند سعی شده که طرح نما در ارتفاع سازه یکسان باشد. این امر امکان انجام قالب بندی را فراهم می کند که در حین لغزش ، نیازی به اصالح هندسی در مقیاس بزرگ نخواهد داشت. بدین منظور باید ضخامت پوسته را در کل ارتفاع ثابت در نظر گرفت.                                                                                                                 صرفه جویی در بتن مصرفی از طریق کاهش ضخامت یا ابعاد هندسی مقطع ، صرف نظر از زمان تلف شده موجب صعوبت زیادی به جهت اصلاح قالب ها در حین اجرا خواهد شد.                                                                                             حداقل ضخامت دیوار هر چند که به اندازه سنگدانه های بتن مصرفی وابسته است، لیکن از دیدگاه اجرایی قالب لغزنده ، نباید از 180میلی متر کمتر باشد تا از قفل کردن قالب که ناشی از اصطکاک زیاد بین جداره قالب و بتن تازه می باشد گردد. طراحی آرماتورهای مقطع عامل مهمی است که بر بازده عملیات اجرایی قالب لغزنده مؤثر است. از تمرکز زیاد آرماتور ها در مقطع ،آنگونه که در اعضای بتن مسلح با اجرای درجا وجود دارد ، باید اجتناب شود. چرا که در چنین حالتهایی ، آرماتور گذاری در مقطع در حیت لغزش قالب، اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل خواهد بود.                                                                                                          در صورتی که لغزش قالب به صورت پیوسته نباشد ، جزئیات آرماتورهای قائم باید به گونه ای باشد که در همین توقف قالب ، عملیات آرماتور گذاری ريالائم انجام گیرد. اگر لغزش قالب به طور پیوسته باشد ، لازم است الگوی مناسبی که مورد رضایت مهندس سازه باشد ، برای محل وصله آرماتورهای قائم اتخاذ شود ، به گونه ای که امکان آرماتور گذاری در حین حرکت فالب فراهم باشد. البته بهتر است تدابیری اتخاذ شود تا محل وصله ها در یک تراز نباشد.                               نمای سطح بتن در استفاده از سیستم قالب لغزنده ، نوع پرداخت نهایی سطح بتن باید با توجه به مقتضیات معماری و اجرایی  مورد توجه قرار گیرد. روش معمول در قالب های لغزنده ، پرداخت سطح بتن با ماله های آهنی، چوبی و یا پلاستیکی بر روی سطح بتن تر در حین لغزش قالب و یا بر روی سطح بتن خشک شده پس از اتمام عملیات قالب بندی لغزشی می باشد.                                                                                  بدین منظور یک زیر پایی یا سکو از زیر قالب آویزان شده و کارگران مربوطه سطح بتن تازه را با استفاده از ماله پرداخت می کنند تا سطحی صاف و سیقلی تامین شود . پس از تکمیل عملیات پرداخت دستی ، غشای مراقبت بر روی سطح صاف شده پاشیده می شود و معمولأ پرداخت مجدد سطح بتن پس از اتمام لغزش قالب لازم نیست .                                                                                                          اجزای قالب لغزنده مطابق شکل زیر اجزای قالب لغزنده عبارت اند از: 1- یوغ : هر یوغ ازیک عضو افقی عرضی متصل به جک به اضافه یک عدد ساق یوک به تعداد رویه های قالب یا کمرکش ها (پشت بند های افقی) تشکیل یافته است .انتهای زیرین هرساق یوغ به پشت بند افقی و بالای آن به عضوعرضی (تیریوغ) متصل می شود. وظیفه یوغ ها درقالب لغزان به دو بخش عمده تقسیم می گردد: اول اینکه یوغ ها نیروی بالا برنده را ازجک به پشت بند های افقی منتقل می نماید و دوم آنکه ساق های یوغ می بایست رویه قالب را درمحل خود نگه دارند ودرمقابل فشارجانبی بتن مقاومت نمایند چون درسیستم قالب لغزان نمی توان ازبلت برای حفظ فاصله ی قالب ها وتحمل فشارجانبی بتن بهره گرفت.     3-پشت بندهای افقی:  رویه بدنه خارجی قالب معمولا درهرطرف (دو وجه خارجی بدنه قالب) توسط دو ردیف کمرکش نگه داشته می شوند. درمورد سازه هایی که دارای سطح صاف ونسبتا صیقلی می باشند کمرکش ها می تواند ازپروفیل ناودانی که به قالب ها بسته یا جوش داده می شود انتخاب گردند. همچنین برای سازه های با سطوح منحنی مثل سیلوها یا دودکش های مرتفع استوانه ای کمرکش ها را می توان با استفاده ازپروفیل های نورد شده باشعاع خم مناسب ایجاد نمود.اما دلایل به کارگیری پشت بند های افقی را می توان این گونه برشمرد: الف) پشت بند های افقی تکیه گاه و نگه دارنده رویه قالب درمحل خود هستند. ب) داربست آویز را نگه می دارند. ج) تکیه گاه سکو های کارمی باشند. د) نیروی بالا برنده را ازیوغ به سیستم منتقل می نمایند. ه) همانند یک تیرافقی فشارجانبی بتن را درحد فاصل دو یوغ تحمل می کنند. 4-قالب بدنه : جنس رویه قالب می تواند تخته الوار پلای وود باضخامت  اینچ که امتداد الیاف سطحی آن به صورت قائم قرارمی گیرد ویا اینکه قالب های مدولارفلزی باشد. رویه قالب فلزی دوام واستحکام بیشترواصطکاک کمتری نسبت به قالب های چوبی وپلای وود دارند. ارتفاع رویه قالب معمولا بین 1 الی 5/1 متربوده ومعمولا از ارتفاع 2/1 متر استفاده می شوند. 5- داربست آویز:  سطح بتن قالب برداری شده اغلب نیازبه مقداری پرداخت دارد.برای این کار داربست آویزی درزیرقالب قرارمی دهند تا به عنوان عملیات پرداخت سطح بتنی را انجام داد (درارتفاع). این داربست ها می بایست درترازشالوده وقبل ازبتن ریزی به وسیله قلاب وسیم به قالب متصل گردند. برای آنکه بتوان به وسیله این داربست ها درارتفاع به تمامی شطح بتن دسترسی داشت ریل های ایمنی پس ازبتن ریزی وبالا رفتن قالب به مجموعه اضافه می شوند تا فاصله ی آزاد کافی برای کسی که سطح بتن را پرداخت می کند وجود داشته باشد. روند فوق را می توان بدون متوقف نمودن عملیات بتن ریزی انجام داد. 5- سکوی کار:  سکوی کارمعمولا ازیک تخته الواربا ضخامت 1اینچ( 54/2 سانتی متر) که بر روی تیرچه هایی قرارمی گیرد تشکیل گردیده است. 6- جک های بالا برقالب:  ازاین جک ها برای بالا بردن قالب استفاده می شود وبا 3 مکانیزم : برقی، هیدرولیکی وبادی ( پنوماتیک ) کارمی کنند. جک های قالب نیروی مورد نیازبرای بالا کشیدن قالب درهنگام بتن ریزی را تامین می کنند. توجه گردد که می بایست تعداد جک برای بالا کشیدن قالب بدون آنکه تنش زیادی درجک ها ، یوک ها و مقاطع قالب ایجاد شود، کافی باشد. به طور معمول ، این جک ها درفاصله ی 8/1 الی 4/2متری یکدیگردرامتداد دیوارقراربگیرند. توجه مهم آنکه اگربه جک ها ، بیش ازظرفیت آن نیرو اعمال شود، ممکن است مجموعه قالب بندی حرکت غیریکنواختی داشته باشد که ماحصل آن می تواند انحراف سازه ی بتنی باشد. قالب لغزان دونوع می باشد:  1- قالب لغزان با مقطع ثابت  2- قالب لغزان با مقطع متغیر. درصورتی که مقطع سازه مورد نظر برای اجرا ثابت باشد وضخامت آن درارتفاع تغییرننماید ازقالب لغزان با مقطع ثابت استفاده می گردد. اما چنانچه مقطع سازه متغیرو یا دیوارهای آن تغییرنماید از قالب لغزان با مقطع متغییربهره می گیرند. قابل ذکراست که اجرای قالب لغزان با مقطع متغیر،مشکل ترازاجرای قالب لغزان با مقطع ثابت می باشد. به عنوان مثال دربرخی موارد علاوه براین که شیب جداره ی قالب وضخامت بتن درارتفاع تغییرمی کند، محور اصلی سازه نیزمورب است. رعایت هندسه این نوع سازه ها درهنگام عملیات اجرایی دقت فراوانی را می طلبد. ارتفاع قالب لغزان 1 الی2/1 متربوده وعملیات بتن ریزی با قالب لغزان به صورت پیوسته انجام می شود.همچنین سرعت حرکت قالب ها ، 20 تا 35 سانتی متردر ساعت می باشد. یوغ دو وظیفه اصلی دارد،مقاومت در برابر فشارهای جانبی بتن ، وانتقال بارها به محل میله جک ها. وظیفه پشت بند ها نیز دادن مقاومت خمشی به قالب بدنه و انتقال فشار قالب ها به یوغ ها می باشد. سکوی نازک کاری، عرشه اجرایی و سکوی طره ای به پشت بنده ای افقی متصل می شوند. اتصال پشت بندها به یوغ ها باد قادر به تحمل این بارها باشد. قالب بدنه که می تواند از الوارهای چوبی ، پانل های فلزی و یا پانل های ساخته شده از چند لایی باشد. مستقیمأ به پشت بندهای افقی متصل می شود.        قالب های لغزنده افقی برای بتن ریزی دیوارهای طولانی ، کف وجداره کانال های بزرگ ازاین نوع قالب ها بهره می گیرند روند این قالب ها مانند قالب های رونده افقی می باشد. قالب های لغزنده عمودی قالب های لغزنده عمودی پیچیده ترنسبت به دیگر قالب ها می باشد ومهارت زیادتری برای نصب وبرچیدن آن نیازاست. این قالب ها درامتداد قائم باسرعتی یکنواخت حرکت کرده و این حرکت به اندازه ای است که هرمقطع ازعضو بتن ریزی شده ، درزمان مورد نیازی که برای گیرش اولیه نیازاست درون قالب باقی می ماند. این روش قالب بندی برای سازه های پوسته ای با ضخامت جداره ی ثابت ( سیلو، دودکش های بلند بتنی ) ویا تقریبا ثابت استفاده می گردد. ازدیگر ساختمان هایی که با این نوع قالب ، بتن ریزی می شوند می توان به پایه پل ها، منابع آب ، برج ها وموارد مشابه اشاره نمود. مکانیزم قالب لغزان عمودی به این شرح است: این قالب ها، تشکیل شده است ازدو وجه متقابل ، که بر یک شاسی ازپروفیل های قوی فولادی تکیه می نماید.جک هیدرولیکی با میله ای عمودی بر روی هرشاسی متصل بوده که جک نیز به نوبه خود برروی میله که درون پوسته بتن قرارمی گیرد بالا می رود.بدین ترتیب بالا رفتن جک، شاسی متکی برآن وسپس قالب به بالا کشیده خواهد شد. میله های متصل به جک از فولاد مرغوب وبا استحکام بالا بوده وبه دو صورت به کار می روند: نوع اول این که میله ها درداخل غلاف هستند وپس ازاتمام عملیات بیرون کشیده می شوند. ونوع دوم که عملی ترمی باشد آن که میله ها جزء سطح آرماتورمحسوب شده و داخل بتن باقی می مانند. حرکت مداوم قالب ها ایجاب می نماید که عملیات بتن ریزی به طوردائمی درشبانه روز با چند شیفت کاری ادامه یابد. وظیفه مهم پرسنل بتن ریزو درادامه قالب بند،کنترل بتن ریزی از نظر یکنواختی ، توزیع بتن درتمام قسمت های قالب به طورمنظم وکنترل شاقول بودن کل قالب می باشد. موارد فوق الذکر با یکنواخت نگاه داشتن سرعت بتن ریزی و توزیع آن درداخل قالب ، ونیزحرحت تنظیم شده وهم زمان جک ها که به وسیله دوربین تئودولیت وشاقول بنایی انجام می گیرد، مقدور می باشد. به علت حساس بودن این نوع قالب بندی و این که درارتفاع انجام می گیرد می بایست نهایت دقت دراجرا وایمنی را رعایت نمود. به دلیل آنکه دراین نوع قالب بندی ها، عملیات بتن ریزی پیوسته انجام می گیرد می بایست مصالح و تجهیزات کافی وجود داشته باشد ازجمله ، دستگاه بتن ساز اضافی و موتور برق اضطراری ، که همه ی این ها برنامه ریزی اولیه ی دقیق را می طلبد. مواقعی که درارتفاع ، تعمیرا ت زیاد ، بیرون زدگی وتورفتگی و همچنین باز شو های متعدد داشته باشیم استفاده ازاین نوع قالب ها توصیه نمی شود. دریچه بازدید درحین پیشرفت کار در داخل قالب پیش بینی می گردد. اگرارتفاع سازه از 20 متر کمتر باشد به دلیل هزینه بسیار بالای راه اندازی این قالب ها ، استفاده از قالب های لغزنده مقرون به صرفه نمی باشد. عملکرد قالب لغزان پس از آن که نصب قالب لغزان درتراز پایه انجام گرفت قالب ها به آهستگی با بتن پرشده و موقعی که بتن درپای قالب به مقاومت وسختی کافی رسید حرکت قالب ها به سمت بالا شروع می شود وتداوم پیدا می کند. این حرکت با نوع و نحوه ی بتن ریزی کنترل می گردد. همچنین سرعت بالا رفتن قالب بسیار متنوع بوده وبه دما وخواص بتن وابسته است که ازحدود 5 تا 7 سانتی متردرساعت تا مرز 30 سانتی متر درساعت نیز می رسد. می بایست یک شخص با تجربه درتمام مراحل برای تعیین سرعت حرکت ، حضورداشته باشد. همچنین عملیات آرماتوربندی می تواند به طورهمزمان با حرکت قالب انجام گیرد. اجرای دیوارهای ساندویچی درشرایط ویژه اگر بخواهیم دیوارخاص، عایق بهتری نسبت به یک دیواربتنی توپرمعمولی دارا باشد می توانیم دروسط دیوار وبین لایه داخلی وخارجی آن ازمواد عایق استفاده کنیم. همزمان با بالا رفتن قالب لغزان ، صفحات عایق برروی یکدیگرقرارگرفته تا خاصیت عایق بودن را به صورت پیوسته ویکپارچه حفظ کند. توجه گردد که در مقاطع متناوب باید ازکش های فلزی ، جهت اتصال دو طرف دیوارو نگه داشتن ورق عایق استفاده کرد.     مزایا ومعایب قالب لغزنده مزایا: الف) به تعداد کمتری کارگرنیاز است. ب) نیازبه اجرا نمودن داربست نما به روش های کلاسیک نمی باشد. ج) سرعت اجرای سازه بالا می باشد. د) به علت آن که ساخت این قالب ها یک بارو آن هم به ارتفاع کم صورت می گیرد و نیز مصرف مداوم آن ، هزینه ساخت قالب کاهش می یابد. ﻫ) امکان پیش ساخته کردن قطعات قالب درکارخانه وجود داشته که بدین ترتیب عملیات کارگاهی کمترخواهد شد. و) سطوح بتن درنهایت ،عاری ازدرزهای افقی وقائم بوده ویکنواخت ویکدست می باشد. ز) مهم آنکه،امکان اجرای قسمت های دیگری ازکاراجرای سازه مثل بالاکشیده خرپاهای سقف وغیره به طور همزمان یا اجرای غالب لغزنده امکان پذیراست. معایب: الف) به علت آن که اجرای قالب،حرفه ای وتخصصی می باشد،دستمزدپرسنل آن بالاست. ب) هزینه نصب اولیه قالب بسیارزیاد است. ج) به تدابیراضافی ازجمله تا مین نور کافی وایمنی کار درشب ونیزلوازم وقطعات یدکی نیازاست. د) درگرما وسرمای شدید اجرا نمودن قالب های لغزنده ، به نسبت روش های دیگر، مشکلات بیشتری را به همراه دارد. ﻫ) به دستگاه اضافی بتن سازدرمواقع اضطراری نیازاست.                                                                                             بارگذاری بارهای قائم (الف) بارهای مرده شامل وزن کلیه اجزای قالب (ب) بار زنده: 350 کیلو گرم بر متر مربع در روی عرشه کار و یا بار متمرکز به اندازه وزن فرغون و دستگاه های حمل بتن هر کدام که اثر بزرگتری داشته باشند ، در طراحی عناصر درجه اول عرشه نظیر تخته کوبی و تیرچه های آن. در طراحی بار انتقال یافته به پشت بند ها این بار را می توان به 250 کیلو گرم بر متر مربع تقلیل داد.                   125 کیلو گرم بر متر مربع برای سکو های نازک کاری.                                        (پ)بار اصطکاکی: برای قالب های لغزنده با ارتفاع قالب بدنه بین 1 تا 2/1 متر ، نیروی اصطکاک بین بتن تازه و قالب لغزنده مساوی 300 کیلو گرم بر متر طول در نظر گرفته می شود.                                                                                               فشار جانبی: فشار جانبی بتن روی قالب های بدنه از رابطه زیر بدست می آید:                                                            5350R P = 500 +                      T + 17.8       = فشار جانبی بتن (کیلوگرم بر متر مربع)P = سرعت یتن ریزی در ارتفاع(متر بر ساعت)R = درجه حرارت( سانتی گراد)T   فشار فوق برای حالتی است که هر بار فقط لایه فوقانی یتن ریزی مرتعش شود. در صورتی که بخواهیم هر بار ارتعاش داخلی را در تمام ارتفاع قالب بدنه انجام دهیم، عدد 500 موجود در رایطه فوق باید با 700 جایگزین شود.                           رواداری های کار تمام شده: 1- ضخامت دیوار 20+ و 10- میی متر 2- هر گونه احراف هر نقطه در بالای سازه نسبت به نقطه نظیر ثابت در پای سازه مساوی 50 میلی متر برای ارتفاع کمتر از 30 متر و مساوی1     ارتفاع (و نه بیشتر از                                  600 200 میلی متر )برای ارتفاع بزرگتر از 30 متر.   سیستم جک انواع مختلف جک های مورد استفاده در قالب های لغزنده عبارت اند از:               1. هیدرولیکی 2. هوای فشرده 3. الکتریکی 4. دستی در سیستم جک هیدرولیکی که متداول ترین سیستم است،از یک شبکه جک های هیدرولیکی که از طریق خطوط لوله روغن به یک مخزن مرکزی متصل بوده . انرژی آن از یک پمپ الکتریکی تأمین می شود، استفاده می شود. این جک ها معمولأ بر روی لوله هایی به قطر 25 میلی متر حرکت کرده و بالا می روند. هر جک به گونه ای کالیبره می شود که با هر بار فعال شدن پمپ ، حدودأ 25 میلی متر بالا بیاید. لازم است تا فشار پمپ به انداره کافی بالا باشد به گونه ای که از بالا آمدن کلیه جک ها قبل از خاموش شدن پمپ اطمینان حاصل نمود. اگر این حالت پیش نیاید و همه جک ها یکسان بالا نیایند ، کف قالب از تراز خارج شده و قالب از شاقول خارج می شود. ظرفیت معمول جک هیدرولیکی حدود 3 تن می باشد، ولی در حالات خاص می توان تا 25 تن نیز باشد. یوغ هایی که  در این سیستم به کار می روند ، از جنس فولاد است.                                                                          سیستم جک هوای فشرده نیز یک سیستم صنعتی و ابتکاری شامل یک سری جک می باشد که از طریق لوله های هوا به یک مخزن هوای فشرده که معملأ در نزدیکی پایه قالب لغزنده قرار می گیرد،متصل است. سیستم کنترلی یک سوپاپ خروجی هوا می باشد که بر روی قالب قرار گرفته و به طور دستی هدایت می شود. به گونه ای که کل قالب بندی را در هر مرحله حرکت 12 میلی متر بالا می برد. میله هایی که این جک بر روی آنها بالا می رود، اغلب یک میله توپر با قطر 25 میلی متر می باشند که در انتها برای اتصال به پیچ های مربوطه رزوه شده اند. یوغ از جنس چوب بوده و در محل ساخته و نصب می شود ، که این امر انعتاف پذیری زیادی در شرایط طراحی ایجاد می کند.                                                                                در سیستم های جک الکتریکی و دستی ، بالا روی سیستم با دوران مهره در روی میله جک حدیده شده انجام می شود. سیستم جک دستی تقریبأ منسوخ شده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم جک های الکتریکی نیز نسبت به جک های هیدرولیکی کمتر مورد استفاده است.                                                             باید توجه و دقت زیادی در اولین مرحله از نصب و راه اندازی قالب مبذول داشت ، چرا که در ایم مرحله ، قالب از لحاظ ابعاد هندسی ، و داشتن مقاومت لازم در مقبل تنشهاس وارده در هین عملیات لغزش و بتن ریزی ، کنترل می گردد. قالب ها شیبی در حدود 1:400 در ارتفاع دارند ات بتوان آنها را در حین لغزش به سمت بالا و بتن ریزی تمیز کرد. البته در بعضی از انواع قالب ها تنها یک وجه قالب شیبدار ساخته شده و وجه دیگر به صورت قائم باقی می ماند. این شیب طوری است که پای قالب قدرت ضخامت دیوار بزرگتر و بالای قالب  کمی از ضخامت دیوار کمتر است.                                                                                                           قالب بدنه می تواند از جنس چندلایی های 20 میلی متری با مصالح دیگری نظیر ورقهای فلزی یا الوارهای 25 میلی متری باشد. که در هر مورد بسته به جنس و مقاومت ، از 2 یا 3 ردیف پشت بند استفاده میشود. اندازه وابعاد پشت بند های افقی ب هفاصله بین یوغ ها بستگی دارد و معمولأ از چهار تراشهای 150*50 یا 200*50 میلی متر  و حتی گاهی از نیمرخ های فولادی نظیر قوطی ، ناودانی و نبشی می باشند. در نقاط جک پشت بند های افقی توسط پشت بند های قائم به یکدیگر یکپارچه می شوند و سیستم قالب به یوغ آویزان می شود. عرشه یا سکوی عملیات نیز به سیستم پشت بندهای پانل متصل می گردد.                                                   معمولأ طراحی یوغها به صورت تیپ انجام می شود تا بتوان برای قالب بندی دیوارهای با ضخامت های متفاوت از یک نوع یوغ استفاده نمود. فاصله در حدود 300 تا 600 مبلی متر بین بازوهای قائم یوغ و پشت بند پانل های قالب باید وجود داشته باشد تا بتوان میله گردهای افقی را در این فاصله دپو کرد تا آرماتوربندها به سهولت بتوانند در حین لغزش قالب آرماتورهای افقی را از این محل برداشته و در محل خود ببندند. هر چه مقدار آرماتورهای افقی بیشتر باشد ، این فاصله باید بیشتر انتخاب شود.                                                                                                        روش تراز کردن قالب روش تراز کردن کف عرشه که برای تمام سیستمهای جک قابل استفاده است ، شامل یک شبکه شیلنگ تراز آبی متشکل از یک لوله اصلی و لوله های انشعابی است که هر کدام به یکی ار تقاط جک زنی می رسند. لوله اصلی به مخزن آب اصلی متصل است. در شروع نصب ، قالب تراز شده و در این حالت سطح آب در لوله های تراز به عنوان سطح مرجع ثبت می شوند. در حین عملیات لغزش ، کف قالب در ترازهای مختلف با توجه به تراز مرجع قابل تنظیم می باشد . معمولأ در تنظیم و تراز یابی قالب ، از شاقول نوری استفاده می شود که در تراز مشخص از عرشه قالب ، قرار داده می شود.                                                                            اجزای قالب لغزنده در حین اجرا تمایل به افتادگی خواهند داشت و این حالت با افزایش زمان اجرا بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین جزئیات اجرایی عرشه اجرا باید به گونه ای باشد تا این عرشه به مشابه یک دیافراگم بین واحد های مختلف عمل نموده و تغییر شکل ها را متعادل نماید .                                                                 تراز قالب در هر مرحله از کار توسط یک متر فلزی و یا یک وسیله مشابه ، که به انتهای قالب بسته شده است ، نشان داده می شود . نقطه قرائت متر نزدیک یک شیلنگ تراز قرار دارد و در نتیجه در هر لحظه می توان تراز تمام نقاط را داشت.        حمل مصالح در قالب بندی یا اجرای بخشی یا کل یک ساختمان به شیوه قالب لغزنده ، روشی منلسب برای بالا کشیدن بتن ، آرماتور و نیز مصالح مورد نیاز برای اجرا،باید انتخاب شود. از جمله وسایل مورد استفاده برای این کار جرثقیل های متحرک ،جرثقیل برجی ، دکل های خود ایستا یا هر روش و وسیله دیگری است که کناسب برای بالا کشیدن امکانات لازم برای قالب بندی لغزنده باشد. جرثقیل های برجی سالهای زیادی است که در تسریع اجرای ساختمانهای بلند مورد استفاده بوده و امروزه بسیار رایج هستند. در قالب بندی لغزنده یک جرثقیل برجی به همراه قالب به بالا برده شده و می تواند در حمل وسایل و تجهیزات لازم یا بتن ریزی و پس از تکمیل عملیات اجرای قالب بندی ،به کار می رود. به هر حال روش اتخاذ شده باید بر اساس نقطه نظرات و دیدگاه های عملی و با توجه به محدودیت هلای مورد نیاز در مراحل مختلف اجرا  باشد.   لغزش قالب آخرین نکته ای که در اجرای قالب لغزنده باید مورد توجه قرار گیرد , عملکرد صحیح قالب در خلال لغزش آن ، به سمت به سمت بالا می باشد. کیفیت این بخش از کار بستگی به آماده سازی جزئیات صحیح قبل از شروع لغزش قالب می باشد . برنامه ریزی تحویل مصالح ،بخصوص بتن به پای کار، برقراری ارتباط بین پیمانکاران جزء ، و داشتن دانش و اطلاعات فنی اجرایی نسبت به سیستم قالب بندی لغزان ، از جمله مواردی هستند که در هنگام اجرای این سیستم باید مد نظر قرار گیرند.   قالب بندی سیلو ها با قالب لغزنده متداول ترین سازه های اجرا شده به روش قالب لغزان ، سیلوها ی بتنی یک یا چند سلولی و ساختمان های فرآیند غذایی می باشند. سیلوهای مذکور ممکن است با قطرهای مختلف وارتفاع زیاد باشند که ارتفاع برخی ازآن ها به 36 مترهم می رسد. سیلو های چند سلولی ممکن است به 20 سلول یا بیشتربرسد که همگی سلول ها ، همزمان به وسیله قالب لغزان اجرا می شوند. ساختمان های فرآیند غذایی ، به طور معمول سازه های مستطیلی بلندی با چندین دیوارداخلی می باشند که توسط آن دیوارها به فضاهای مربعی یا مستطیلی تقسیم شده اند. این نوع سازه ها معمولا به صورت یکپارچه با عملیات اجرایی پیوسته 24 ساعته ساخته می شوند. وسرعت متوسط حدود 30 سانتی متردرساعت یا 2/7 متر درشبانه روز می باشد.     بهره گیری از قالب لغزان برای سازه های ویژه استفاده ازاین سیستم برای اجرای سازه های ویژه مطلوب ومناسب نشان داده شده است. از سیستم قالب لغزنده برای اجرای پوشش بتنی شفت قائم تونل ها ویا سکوی پرتاب موشک نیز استفاده می گردد. اشاره ای برقالب بندی پل:               پل ازقسمت های مختلف شمع،شالوده،ستون،کوله وعرشه تشکیل می شود. درشالوده ی آن از قالب های مدولارومتعلقات آن بهره گرفته ودرستون هاچنانچه دایره ای شکل باشندازقالب های گرد یا ترکیبی ازقالب های گرد ومدولارومتعلقات آن ها استفاده می گردد. همچنین درکوله و عرشه پل ازقالب های مدولار وخاص ومتعلقات آن استفاده می شود.درصورتی که ارتفاع ستون پل زیاد باشد درقالب بندی ازستون ها به عنوان تکیه گاه استفاده می شود، وبا به کار گیری خرپا یا تیر فولادی با ابعاد بزرگ سکوی قالب بندی تا مین می شود. درمواقعی که پل های با دهانه بزرگ از روی رودخانه های پر آب یا دره های عمیق عبورمی کند از یک نوع قالب یکپارچه به نام «شاریو»، که به صورت طره عمل می کند استفاده می شود. توجه شود که هرنوع قالب پل روش طراحی خاص خودش را داشته وطراح باید تمامی شرایط اجرایی را در نظرداشته باشد. قالب بندی عرشه پل بتنی با استفاده از قالب های آویزان ازتیر های فولادی یک روش برای قالب بندی عرشه یا دال بتنی پل،استفاده از قالب هایی است که به تیرهای فولادی سازه اصلی آویزان می شوند. تیرهای قالب که بین تیرهای اصلی وعمود برآنها قرار می گیرد،توسط پیچ به بال فوقانی تیر های سازه اصلی متصل گردیده اند وقالب بندی دال پل برروی این تیر ها قرارمی گیرد. برای برچیدن این قالب ها،کافیست پیچ های اتصال را از تیر سازه ی اصلی بازنموده وتیرهای قالب را پایین آورد. توجه شود که قالب ها وتیرچه های آن ها می تواند از نوع قالب های پیش ساخته با عرض های متداول باشد وپس ازبرچیدن بی آنکه آسیبی به آنها برسد برای قسمت های بعدی مورد استفاده قرارگیرند. قالب بندی عرشه ی پل بتنی با استفاده از قالب های آویزان از تیر های بتنی ازاین روش برای قالب بندی طرفین پل استفاده می شود. بست فوقانی قالب ازفولاد با مقاومت بالا بوده وآویزها ، به وسیله ی مهاربندی برای تامین مقاومت کافی مسلح گردیده اند. استقرارقالب عرشه ی پل برروی تیرچه های فولادی درصورتی که ستون های پل به اندازه ی کافی به یکدیگر نزدیک بوده واستفاده دوباره از تیرچه های مشبک فلزی به اندازه ی کافی وجود داشته باشد تا اینکه هزینه ی اولیه ( پس از استفاده مکرر) جبران شود این روش را به کار می گیرند.درمواقع اجرای کلاهک ستون های پل باید درداخل آن ها بلت هایی برای اتصال به نبشی تعبیه گردد،که انتهای تیرچه ها به این نبشی ها متصل می شود ودرصورت لزوم ، می توان ازتسمه ی فولادی برای تقویت اتصال به صورت سخت شونده استفاده کرد. برروی تیرچه ها می توان تیرهای با ارتفاع متنوع برای تغییر دادن ضخامت دال استفاده نمود.توجه گردد که می بایست بین تیرچه ها مهاربندی قائم و افقی برای جلوگیری ازحرکت عرضی تیرچه ها نصب کرد که معمولا ازآرماتورهای فولادی استفاده می گردد. به کارگیری داربست فولادی به عنوان تکیه قالب عرشه ی پل درصورت مساعد بودن زمین ازنظربار پذیری می توان از داربست فولادی استفاده نمود که می تواند مناسب ومقرون به صرفه باشد.   قالب بندی عرشه ی پل با استفاده از قالب های فولادی قابل تنظیم این نوع قالب فلزی،قابل تنظیم بوده ومی تواند برای قالب بندی عرشه ی پل (دال پل) به کار رود.این نوع قالب بندی می تواند برای پل های با شاهتیر بتنی پیش ساخته پیش تنیده شده یا پل های با شاهتیر فولادی مورد استفاده قرار گیرد.این سیستم قالب بندی از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است: بخش اول؛ سیستم طره ای و بخش دوم؛ بخش داخلی یا سیستم تیر به تیر.   سیستم تیربه تیر برروی لبه ی بال تحتانی شاهتیر فولادی یابتنی قرار می گیرد. این سیستم قالب بندی با حایل های دوپیچ قابل تنظیم ،پشت بند تلسکوپی قالب های عرشه ی پل را که معمولا طولی معادل 6/3 متر را دارا هستند نگه می دارد. قالب های طرفین قطعه میانی توسط جرثقیل درمحل خود نصب شده وپس از بتن ریزی به کمک تجهیزات خاص برچیده خواهند شد. سیستم قالب طره ای عرشه ی پل قالب طره ای به بال تحتانی شاهتیربتنی یا فولادی قلاب می شود. توجه کنید که قالب فولادی و پاگرد متصل به آن ، امکان دستیابی به دوپیچ ها وکفشک ها را مهیا می سازد. پانل های قالب تمام فولادی،که به طورمعمول طول شان 6/3 مترمی باشدبه وسیله دو سری کفشک وپیچ نگه داشته می شوند.تنظیم ارتفاع قالب لبه ی دال ، توسط تیغه قابل تنظیم صورت می پذیرد. قالب ناحیه طره ای با استفاده ازجرثقیل نصب وبرچیده خواهد شد.ازمزایای قالب طره ای این است که،این سیستم برای انواع شاهتیرهای مختلف با ارتفاع های متنوع قابل تنظیم است وبه دلیل ساده بودن اتصال کفشک ها، امکان نصب وبرچیدن سریع پانل های بزرگ قالب وجود دارد.مورد دیگر اینکه به دلیل قابل تنظیم بودن لبه ی دال ، امکان ایجاد شیب عرضی راه به کمک این سیستم وجود دارد. نرده های حفاظ وداربست های دسترسی برای حفاظت پرسنل قالب بند ، توسط جرثقیل درجای خود نصب وتکمیل خواهند شد. قالب بندی سازه ی پل ها توسط قالب های فلزی با استفاده از قالب های مدولار فلزی وبهره گیری از تیرهای فولادی به عنوان تکیه گاه می توان سازه پل های بتنی را قالب بندی نمود.این سیستم قالب بندی ، خود تکیه گاه خود را تامین نموده وبدون استفاده ازسیستم شمع زنی می توان عملیات بتن ریزی را انجام داد.پشت بند های فلزی قالب هابه دو دلیل،یکی به عنوان سخت کننده واستحکام بدنه ی قالب ودیگری به عنوان نقش تیری که منتقل کننده فشار جانبی بتن تازه ریخته شده ازمجموعه قالب به ستون های طرفین به عنوان تکیه گاه اصلی است،استفاده می شوند. قالب بندی پایه های پل (ستون ها) ،همانند ستون های یک سازه بتنی می باشد اما در مقیاس بزرگتر؛ بدین ترتیب که برخی مواقع برای پایه های با ارتفاع زیاد وقطربالا از قالب های لغزان عمودی بهره می گیرند. معرفی برخی سیستم های قالب بندی سد 1-  سیستم قالب بندی سد به صورت قالب یکطرفه این نوع قالب ها برای اجرای بدنه ی سد وسایرپروژه های مشابه طراحی می شود. قالب های مذکوربه صورت یکطرفه عمل کرده وشکل سازه ای پانل هاطوری است که قالب ، براکت وجک های مایل ، فشار بتن را تحمل می کنند. این نوع قالب ها را معمولا به صورت یکپارچه ودر ابعاد بزرگ طراحی نموده ومی سازند وپس ازاجرای هرمرحله (بتن ریزی وگیرش اولیه بتن) قالب وبراکت به کمک جرثقیل به مرحله بالا تربرده می شوند. رویه قالب بدنه سد را می توان از ورق های فولادی یا ازپلای وود ساخت . قالب های بارویه فلزی سنگین بوده وبیش از 150 بارقابل استفاده می باشد؛ اما قالب با رویه پلای وود سبک تروحدود 80 بار قابل استفاده است. برای قالب بندی سرریزها می توان ازقالب های خاص ومدولار استفاده نمود. درقالب بندی سازه های مرتفع درپایان عملیات آرماتوربندی ، انکربلت هایی ، دراسکلت آرماتوربندی بدنه وبه فاصله ی معین قرار می دهند وهنگام برپایی قالب ، متعلقات مربوطه قالب را به آن گیرمی دهند تا قالب درارتفاع تثبیت شود، البته می بایست شاقول بودن قالب را درارتفاع کنترل نمود. 2-  سیستم قالب بالا رونده ی سد به دلیل آنکه ارتفاع سازه های بتنی سد، بیش ازحد متعارف دریک مرحله بتن ریزی می باشد ، بتن ریزی بدنه ی سد بتنی ، درچند مرحله انجام می گیرد وقالب ها پس ازهرمرحله بتن ریزی وعمل آوری بتن بازشده وبه صورت یکپارچه توسط جرثقیل وبا استفاده از انکربلت وبراکت درموقعیت مرحله بعدی قرارگرفته وبعد ازنصب وتثبیت قالب، بتن ریزی انجام می گیرد. به علت اینکه قالب یکطرفه است، براکت وانکربلت به نحوی طراحی می شوند که بتوانند فشارهیدرواستاتیک بتن تازه را تحمل نمایند. 3-  سیستم قالب پرشی سد زمان لازم برای قالب های بالا رونده متداول توسط جرثقیل، 15 الی 20 دقیقه می باشد تا قالب به محل تکیه گاه بعدی برده شود. سیستم قالب پرشی ، یک سیستم قالب بندی است که به طورقابل ملاحظه ای زمان استفاده ازجرثقیل راکاهش می دهد.ازاین سیستم به صورت قالب بالارونده برای دیواره ی بدنه ی سداستفاده می شود.درسیستم قالب پرشی ، عملیات اتصال قالب به دیوار پس از بالا بردن آن حذف شده و بدین صورت زمان استفاده از جرثقیل را کاهش وبه حدود 5 دقیقه می رساند. قالب پرشی با ابزاری که روی آن پیش بینی گردیده به عقب کشیده می شود وپس ازبازشدن اتصال آن از دیوارسد در مرحله بعد روی انکربلتی که قبلا روی دیوار نصب شده قرار می گیرد.  


مطالب مشابه :


قالب بندی و انواع آن

مرحله قالب بندی و انواع آن ـ قالب آجری : که بهترین حالات قالب بندی است زیرا بعد از بتن ریزی
دانلود قالب بلاگفا - سیمرغ

معماری مدرن - دانلود قالب بلاگفا - سیمرغ - decoration-civil-architect - معماری - عمران - دکوراسیون
قالب بندی

پدیده معماری - قالب بندی - نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است ! - پدیده معماری
قالب لغزنده

دنیای مدرن معماری - قالب لغزنده - آنچه را که باید یک معمار بداند - دنیای مدرن معماری
انواع قالب بتن

مهندسی عمران و معماری - انواع قالب بتن - اطلاعات مربوط به مهندسی عمران و معماری - مهندسی
سیستم اجرای قاب تونلی

معماری - سیستم اجرای قاب تونلی قالب های مورد استفاده، به اندازه تقریبی ابعاد فضاها هستند.
قالب های لغزنده

معماری - دانشگاه علمی کاربردی سنندج 1 - قالب های لغزنده - گاه نامه ای از کلاس ما
قالب پروژه روانشناسی محیط

معماری - قالب پروژه روانشناسی محیط - کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات واحد
برچسب :