» دلایل و روش های دوقلوزایی

دوقلوهای همسان، نیمه‌همسان وغیرهمسان

به‌طوركلی، در هر زایمان، احتمال دوقلوزایی یك درصد است ودو درصد از كل نوزادان هر جمعیت دوقلو هستند.هر ماه، در چرخة طبیعی جنسی زنانه،تنها یك تخمك از تخمدان زن آزاد می‌شود. یعنی معمولا ً در هر بارداری یك جنین وجوددارد. اما گاه به علت نامعلومی در یك ماه دو تخمك از تخمدان زن آزاد می‌شود كه هریك به‌طور مستقل با یك اسپرم جداگانه بارور می‌شود. گاه نیز سلول تخم حاصل از تركیبسلول جنسی زن (تخمك) و سلول جنسی مرد (اسپرم)، در مراحل ابتدایی تشكیل، به دو سلولتخم تبدیل می‌شود كه هركدام از این سلول‌ها یك جنین مستقل را به‌وجود می‌آورد. درحالت اول، دوقلو را دوتخمی ـ دی‌زیگوت ـ یا غیرهمسان می‌نامیم. بنابراین، دوقلوهایدوتخمی حاصل لقاح ۲ تخمك و ۲اسپرم هستند. این دوقلوها ممكن است همجنس یا غیرهمجنسباشند. آنها شباهت دو خواهر یا برادر معمولی را دارند، با این تفاوت كه در یك زمانبه دنیا می‌آیند. در حالت دوم كه یك تخمك با یك اسپرم بارور می‌شود، دوقلویحاصل از این لقاح را یك‌تخمی ـ مونوزیگوت ـ یا همسان می‌نامیم. این نوع دوقلوهاهمیشه همجنس‌اند، اما ممكن است براساس زمان تقسیم، رشد متفاوتی داشتهباشند.دوقلوهای تك‌تخمی خصوصیات جسمی یكسان و ویژگی‌های ژنتیكی همانند دارند. رنگپوست، مو، چشم و ساختار بدن آنها مشابه است و گروه‌های خونی یكسانی دارند. آنهااغلب تصاویر آینه‌ای یكدیگرند. مثلا ً یكی چپ‌دست و دیگری راست‌دست است، اما اثرانگشتشان متفاوت است. در جمعیت عمومی، تعداد دوقلوهای دوتخمی بیشتر از دوقلوهایتك‌تخمی است. در حدود ۳۳درصد از دوقلوهای جهان تك‌تخمی و حدود ۶۷ درصددوتخمی‌اند.اما حالت سومی هم وجود دارد. اگر تخمك مادر قبل از لقاح دونیم شود و هرنیمه با یك اسپرم مستقل بارور شود، دوقلوی حاصل را نیمه‌همسان می‌نامیم.

 

احتمال دوقلوزایی در زنان وقوع دوقلویی تك‌تخمی تصادفی است و چندان تحت تأثیر عوامل مختلف قرار نمی‌گیرد. این اتفاق تقریباً در ۳ تا ۴ مورد از هر ۱۰۰۰ تولد در سراسر جهان رخ می‌دهد. اما میزان شیوع تولد دوقلوهای دوتخمی در سراسر جهان متفاوت است و عوامل متعددی در وقوع آن مؤثرند. وراثت یك عامل مهم است. اگر بستگان درجة اول مادر دوقلو داشته باشند، احتمال بارداری دوقلویی در او افزایش پیدا می‌كند. احتمال دوقلوزایی در بارداری بعدی مادری كه قبلا ً دوقلوی دوتخمی به دنیا آورده، دو برابر است. اما سابقة فامیلی پدر هیچ اثر ارثی در دوقلوزایی ندارد یا احتمال تأثیرگذاری آن مختصر است.نژاد مادر عامل دیگری است كه در احتمال دوقلوزایی تأثیر می‌گذارد. شیوع تولد دوقلوهای تك‌تخمی متأثر از نژاد نیست؛ ولی ۷ تا ۱۰ مورد از هر ۴ هزار تولد در سفیدپوستان، ۱۰ تا ۴۰ مورد از هر هزار تولد در افریقایی‌ها، و ۳ مورد از هر هزار تولد در آسیایی‌ها دوقلوی دوتخمی‌اند. ایالات متحدة امریكا از جملة كشورهایی است كه بالاترین میزان تولد چندقلویی را دارد، یعنی یك مورد در هر ۹۰ بارداری، و ژاپن كمترین میزان را با احتمال یك مورد در هر ۱۵۵ تولد.زنان سیاه‌پوست قوم یاروبا (Yoruba) در غرب كشور نیجریه، با احتمال یك مورد در هر ۲۰ تولد، ركورددار دوقلو و چندقلوزایی در جهان هستند.سن مادر و قد و وزن او هم در میزان دوقلوزایی تأثیر دارد. بیشترین میزان تولد دوقلوهای دوتخمی در زنان بالای ۳۵ سال و زنان چاق و قدبلند رخ می‌دهد.استفاده از برخی داروها در مرحلة پیش از تخمك‌گذاری در چرخة ماهیانة زن هم شیوع تولد دوقلوهای دوتخمی را افزایش می‌دهد. این داروها شامل مخدرها و داروهای القا‌كنندة تخمك‌گذاری، كه برای درمان نازایی زنان تجویز می‌شوند، هستند. همچنین در زنانِ با گروه‌های خونی A و O، به‌دلایل نامشخصی، شیوع دوقلوزایی نسبت به جمعیت عمومی بیشتر استجالب آنكه در زنانی كه در اواخر دورة تخمك‌گذاری باردار می‌شوند، احتمال بارداری چندقلو بیشتر است كه شاید به علت رسیده بودن بیش از حد تخمك‌ها باشد. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند كه نطفة اكثر دوقلوهای دوتخمی در ماه ژوئیه (تیر و مرداد) تشكیل می‌شود، و ماه ژانویه (دی و بهمن) كمترین باروری‌های دوقلویی را دارد. دانشمندان معتقدند كه طولانی‌تر بودن روز در ماه ژوئیه ممكن است عامل ترشح بیشتر هورمون تحریك‌كنندة فولیكول (FSH) و در نتیجه بالا رفتن احتمال دوقلوزایی در زنان باشد. اما عامل اصلی افزایش احتمال بارداری دوقلویی و چندقلویی استفاده از روش‌های درمان ناباروری است. روش‌های كمك به باروری (ART)، مانند لقاح آزمایشگاهی، باعث افزایش میزان تولد چندقلوها می‌شوند. در لقاح آزمایشگاهی، هرچه تعداد جنین‌های انتقال‌داده‌شده به رحم افزایش یابد، احتمال بارداری چندقلویی هم افزایش می‌یابد.بارداری دوقلویی بارداری دوقلویی را می‌توان با روش‌های بالینی، بیوشیمیایی و بیوفیزیكی تشخیص داد. در معاینه، ارتفاع جسم رحم از میزان مورد انتظار برای بارداری تك‌قلویی در همان سن بیشتر است؛ در نتیجه، شكم بزرگ‌تر از حد معمول آن سن جنینی می‌شود. در ادامة بارداری، ممكن است دو جنین قابل لمس باشند و دو سرعت ضربان قلب مختلف شنیده شود. اگر تنها به روش‌های بالینی فوق اكتفا شود، تقریباً یك‌سوم بارداری‌های دوقلویی تشخیص داده نمی‌شود و در زمان زایمان كشف می‌شود. بنابراین، از آزمون‌های بیوفیزیكی و بیوشیمیایی كمك گرفته می‌شود. سونوگرافی قادر به نشان دادن بارداری دوقلویی، وضعیت جفت و پرده‌های جنینی و نیز تعیین جنسیت جنین‌هاست. اما خطاهای تشخیصی در این روش، در مواردی كه بیش از دو جنین وجود داشته باشد، بسیار شایع است.تغییرات فیزیولوژیكی در زنانِ با بارداری دوقلویی شكل تشدیدشدة تغییرات بارداری‌های تك‌قلویی است. میزان متوسط افزایش وزن در زنِ با اندازة بدنی طبیعی كه دوقلو باردار است ۹/۱۵ تا ۴/۲۰ كیلوگرم است. به‌طوركلی، در زنانِ با بارداری دوقلویی، هشت مشكل طبی شیوع بیشتری دارد: »  زایمان زودرس: مدت زمان بارداری تك‌قلویی ۳۷ تا ۴۲ هفته از زمان شروع آخرین دورة قاعدگی است. تحقیقات نشان داده‌اند كه بروز زایمان زودرس در بارداری‌های دوقلویی سه تا هفت برابر بارداری‌های تك‌قلویی است. متوسط طول مدت بارداری برای دوقلو ۳۵ هفته، برای سه‌قلو ۳۳ هفته و برای چهارقلو ۲۹ هفته است. زایمان زودرس احتمال مرگ‌ومیر جنین یا نوزاد را قبل، حین و بعد تولد افزایش می‌دهد. »  پرفشاری خون: احتمال ابتلا به پرفشاری خون در بارداری دوقلویی دو تا چهار برابر افزایش می‌یابد. »  جداشدگی جفت: جفت به دیوارة رحم متصل می‌شود و جنین از طریق بند ناف با آن ارتباط دارد. جفت خون، اكسیژن و غذا برای جنین تهیه می‌كند. ممكن است در بارداری چندقلویی، عملكرد جفت غیرطبیعی باشد یا عملكردش را زودتر از موقع از دست بدهد. اگر جفت نتواند اكسیژن یا غذای كافی برای جنین فراهم كند، جنین رشد مناسبی نخواهد داشت. میزان متوسط وزنِ هنگام تولد برای تك‌قلوها ۳۳۰۰ گرم، برای دوقلوها ۲۵۰۰ گرم، برای سه‌قلوها ۱۸۰۰ گرم و برای چهارقلوها ۱۴۰۰ گرم است. »  كم‌خونی: لزوم افزایش حجم خون مادر، همراه با افزایش نیاز جنین به آهن، باعث بالا رفتن احتمال بروز كم‌خونی در بارداری دوقلویی می‌شود. این مادران، برای پیشگیری از كم‌خونی، باید در طول بارداری مكمل‌های آهن و اسید فولیك مصرف كنند. »  افزایش مایع آمنیوتیك: این عارضه در ۲ تا ۵ درصد از بارداری‌های دوقلویی اتفاق می‌افتد. »  عفونت ادراری: خطر ابتلا به عفونت‌های دستگاه ادراری در زنان با بارداری چندقلویی چهار برابر افزایش می‌یابد. »  خونریزی پس از زایمان: حدود ۱۰ درصد از زنانی كه دوقلو به دنیا می‌آورند، در دورة پس از زایمان، دچار نارسایی انقباضی رحم می‌شوند. از آنجا كه خونریزی پس از زایمان با انقباضات عضلات رحم مهار می‌شود، این نارسایی موجب خونریزی شدید پس از زایمان می‌شود. »  سزارین: زایمان طبیعی دوقلوها ممكن است و در بعضی موارد نیز به‌راحتی انجام می‌شود. اما از آنجا كه در بارداری‌های دوقلویی و چندقلویی، احتمال قرار گرفتن جنین‌ها در وضعیت‌های غیرطبیعی زیاد است، نیاز به عمل جراحی سزارین برای به دنیا آوردن این نوزادان بیشتر است. اكثر سه‌قلوها با عمل سزارین متولد می‌شوند.   روش تحریکتخمدان ( تخمدان های تنبل) اصول تجویز کلومیفن برای تحریک تخمک گذاری:میدانید که این قرص حاوی 50 میلیگرم دارو است. روزانه 50 میلی گرم از راه خوراکی به مدت 5 روز, از روز پنجم قائدگی تجویز میشود. در صورتی که تحمک گذاری انجام نشد.. دوراز را میتوان تا 100 میلی گرم افزایش داد. این دوره 5 روزه را میتوان تا زمانی که لقاح ایجاد شود هر 30 روز یکبار تا حد اکثر 3 دوره تکرار کرد. این دارو هم یک دارویی است که هیپوفیز را تحریک میکند که گونادوتروپین ها ترشح کند و تقریبا همان گونادو تروپین است.شایعترین روش برای تحریک تخمک گذاری به این ترتیب هست که ابتدا آنالوگ gnrh( همان گونادوتروپین ها) داده میشه تا بطور موقت هیپوفیز از کار بیفته...وسپس تحریک هیپوفیز با گونادوتروپین بالا انجام میشه....پس از تحریک تخمک گذاری آنالوگ gnrh و تحریک گوناد قطع میشود و hcg بعنوان جایگزین lh جهت تحریک تخمک گذاری حدود 35-36 ساعت پیش از برداشت برنامه ریزی تخمک تجویز میگردد تا باعث تعامل نهایی تخمک در بدن شود.علی رغم تحقیقاتی که از لحاظ آماری اختلاف مهمی در موفقیت حاملگی بین رژیم های مختلف حفاظت لوتئال را نشان نداده اند, بیشتر گروهها یک راه درمانی را برمیگزینند که احتمالا موثزترین آنها تجویز hcg است.برای صرفه جویی , ایمنی و کاهش ریسک چند قلویی یک پروسه تحریکی تسهیل شده با تکیه بر اصول حد اقل تحریک با کلومیفن در طی سیکل طبیعی یا گرفتن تخمک و سپس کشت تخمک های نابالغ همگانی شده است.موفقیت art در هر سیکل معمولا مستقیما با تعداد رویانهای تکامل یافته برای استفاده در چرخه بستگی دارد.چون در این شکل سیکل انتظار انتقال جنین های کمتری از چرخه های تحریک شده با گونادوتروپین ها را داریم..تصمیم برای بیمار برپایه آسانی, ارزانی یا ریسک روش و احتمال بارداری در یک چرخه تنهاست.پایش تکامل تخمک بر اساس آزمایش lh ادراری به استرادیول سرم و سونوگرافی واژینال روزانه فولیکول تکامل یافته است. بررسی سونوگرافیک جهت بررسی ضخامت و الگوی رحم نیز به این بخش اضافه شده است.امروزه بسیاری از پزشکان از داروهای شبیه gnrh برای کنترل سیکل سود برده اند.. چرا که کاهش شدید در از بین رفتن چرخه ها و افزایش در تعداد تخمک ها را به همراه داشته است.از داروی متفورمین هم برای تحریک تخمدانی استفاده میشود  تنها چیزی که میشه گفت اینکه زنانی هستند که تخمدانهای تنبل دارند.. برای تحریک تخمدان اون ها از داروهای تحریک کننده تخمدان.. استفده میشه که رایج ترین اونها کلومیفن هست.. اما دیده شده که احتمال دوقلو شدن با این روش بیشتر از سایر روشها است.. لذا شاید و علی الظاهر با مصرف این قرص بشه به هدفمون برسیم .. اما ممکنه مشکلات دیگری برامون ایجاد بشه..بنا براین .. این روش هم توصیه نمیشه.. نهایتش اینکه بهتره با یک پزشک زنان مشورت کنید.


مطالب مشابه :


قرص كلوميفن و بارداري

کلومیفن. آیا کلومیفن برای شما مناسب است؟ اگر تخمک گذاری در شما نامنظم است یا اصلا وجود ندارد
درمان ناباروری با لتروزول یا کلومیفن

آموزش رفتار جنسی و زناشویی - درمان ناباروری با لتروزول یا کلومیفن - با فراگیری رفتار جنسی
Clomid 50mg, Global Napi

کلومیفن تجویز شده است به طور معمول برای زنان در تحریک تخمک گذاری کمک کند. در مردان ، استفاده
پاکسازی بعد از استفاده از هرمون در بدنسازی

به صورت مادهای خشک است که هم می توان توسط مردان و هم گاهی کلومیفن برای تحریک تخمک گذاری
هورمون اچ سی جی چیست و چه موقع مصرف می شود (HCG)

این دارو برای تحریک تخمک گذاری در زنان نابارور و به همراه hcg برای مردان یا کلومیفن
مروری بر علل ناباروری

برای اندازه گیری زنان و مردان هستند. برای درمان متخصصان از داروی کلومیفن
باروری و ناباروری

مشخصات اسپرم های طبیعی در مردان (برای محافظت در مقابل متخصصان از داروی کلومیفن
» دلایل و روش های دوقلوزایی

این داروها شامل مخدرها و داروهای القا‌كنندة تخمك‌گذاری، كه برای کلومیفن برای مردان و
داروی کلومیفن چیست ؟؟

زنان و زایمان و نازایی - داروی کلومیفن چیست ؟؟ - اطلاعات تخصصی پزشکی , زنان و برای این
سيتادرن

دز مصرف معمول این دارو برای مردان نیز در حدود 25 میلی گرم در روز کلومیفن سیترات نیمه عمری
برچسب :