نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی (اتوکد) رشته نقشه کشی معماری


منبع : آموزش معماری(معماری آنلاین)

نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی (اتوکد) رشته نقشه کشی معماری

1

فایلهای اتوکد با چه پسوندی ذخیره می شوند؟

الف-                        txt ب-dwf                            ج-dwg                          د-bak

2

دستور Pan جهت ................. اشیا در ناحیه ترسیم به کار می رود.

الف-حذف                       ب-تغییر مقیاس                ج-جابجائی                          د-تغییر مشخصات

3

با کدام یک از دستورات زیر می توان فایلهای نقشه کشی را با نام تعیین شده ذخیره نمود؟

الف-Qsave                  ب-save                         ج-الف و ب                       د-save as

4

-برای ترسیم پاره خط  در اتوکد از طریق منوی کرکره ای از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف-Draw-Line             ب-Assist-Line             ج-File-Line                     د-Modify -Line

5

جهت رسم کمان در محیط اتوکد از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف-در منوی کرکره ای به ترتیب Draw-Arc

ب-در منوی صفحه ای به ترتیب Draw-Arc-Arc

ج-در خط فرمان با تایپ حرف A

د-همه موارد

6

مفهوم Center,Radius در فرمان Circle چیست؟

الف-معلوم بودن مرکز و شعاع                          ب-معلوم بودن مرکز و قطر

ج-معلوم بودن مرکز و زاویه                               ج-معلوم بودن دو نقطه

7

برای رسم یک دایره در محیط اتوکد از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف-در منوی کرکره ای به ترتیب Draw-Circle

ب-در منوی صفحه ای به ترتیب Draw-Circle-Circle

ج-در خط فرمان با تایپ حرف C

د-همه موارد
مطالب مشابه :


نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی (اتوکد) رشته نقشه کشی معماری

نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر رشته نقشه کشی معماری. 1. دانلود پاورپوینت معماری.
سوالات امتحان نهایی نقشه کشی معماری سال سوم هنرستان

سوالات امتحان نهایی نقشه کشی معماری سال سوم سوالات امتحان دانلود سوالات امتحان نهایی
نمونه سوالات تستی درس عناصر و جزئیات رشته نقشه کشی معماری هنرستان (مهندس حسن فراهانی)

نمونه سوالات تستی درس عناصر و جزئیات رشته نقشه کشی معماری و اگر در دانلود مطلب
سوالات تستی درس شناخت مواد و مصالح رشته نقشه کشی هنرستان

سوالات تستی درس شناخت مواد و مصالح رشته نقشه کشی هنرستان معماری فراتر از
سوالات درس کاربرد کامپیوتردر نقشه کشی (اتوکد)

نمونه سوالات تستی درس حجم سایت دانلود پروژه های معماری. نقشه کشی
نمونه سوالات تستی درس حجم شناسی و ماکت سازی

مصالح رشته نقشه کشی سوالات درس سایت دانلود پروژه های معماری. سوالات تستی درس
نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی (اتوکد) رشته نقشه کشی معماری

منبع : آموزش معماری(معماری آنلاین) نمونه سوالات تستی درس کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی (اتوکد
دانلود سوالات ازمون جامع نقشه کشی صنعتی

دانلود سوالات ازمون جامع نقشه کشی صنعتی. سوالات تستی ازمون جامع نقشه کشی صنعتی که مشتمل بر
نمونه سوالات تستی درس عناصر و جزئیات رشته معماری

مصالح رشته نقشه کشی سوالات درس سوالات تستی درس شما با رشته معماری و دروس آن
برچسب :