رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 90 را بشناسید

 

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران کليه گرايش­ها آقاي يوسف غفاري

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي برق کليه گرايش­ها آقاي محمد مهدي چيتگرها

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک گرايشهاي­ سيستمهاي تعليق و مکاترونيک آقاي حسين مراديان

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش باليني خانم الهام عربي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا آقاي توحيد شفيع زاده

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل آقاي محمد دانش پژوه

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي آقاي حميد هاشمي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش گياهي آقاي مسلم دوست محمدي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش ژنتيک آقاي هيمن عشايري

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش جانوري خانم مريم کشاورز

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي نفت آقاي سيد حامد حاجي سيدي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته کشاورزي- زراعت آقاي کيوان پور حسيني

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست خانم بهاره غفوري

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي خانم سارا احمدي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته بيوتکنولوژي کشاورزي خانم هاله نوري

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته زمين شناسي آقاي ميثم قاسمي قهاره

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته زمين شناسي-نفت  آقاي محسن عزتي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي 1- مديريت آموزشي آقاي هومن دوستي حاجي آبادي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي -توسعه روستايي آقاي ميلاد رستمي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته سنجش از دور آقاي ميثم مولايي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي – ديپلماسي آقاي محمد رضايي

رتبه 1 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و الهيات خانم پريسا عسگري

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران آقاي امير رضا طبخي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک- طراحي کابردي، بيومکانيک و سازه خودرو آقاي حسين مراديان

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي برق – کنترل آقاي داود رضايي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي نفت - حفاري و بهره برداري آقاي يونس پشمکي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي 1 - تاريخ وفلسفه خانم زهره آزاده رنجبر

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي 1 خانم ناهيد عليزاده برجي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي 2 خانم نرجس لاري

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي 3 خانم سيده مريم فلاحي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي آقاي محسن عزيزي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي- روابط بين الملل آقاي عيسي مرادي افرايلي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت پروژه – ساخت خانم آسيه حاجي زاده

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي – توسعه آقاي خالد جاذبي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي - گردشگري خانم مونا خورشيدي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق - تجارت بين الملل خانم نيکي نوذري

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته کشاورزي - حشره شناسي خانم فاطمه عبد الاحدي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته کشاورزي -  زراعت خانم فائزه شادالوئي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته کشاورزي - علوم دامي آقاي عبدالله رضا قلي وند

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته کشاورزي -  بيوتکنولوژي رزگار سيدرحماني

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مترجمي زبان انگليسي آقاي احسان طالب نيا

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته شهرسازي - برنامه ريزي شهري آقاي مصطفي توانا

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته سنجش از دور آقاي محمد جان بزرگي

رتبه 2 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته محيط زيست آقاي ايمان فاتحي

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي خانم نگين باقري

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي آقاي حسين مراديان

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش مالکيت فکري آقاي حسين جواهري محمدي

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي خانم فکنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مجتهدي

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل آقاي سروش توانگر

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش  بين الملل زهره موحد

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي خانم فرشته قمبري

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي 2 خانم سميرا راهپيما

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته کشاورزي – بيوتکنولوژي ]قاي مهدي قرباني

رتبه 3 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت پروژه – ساخت آقاي صادق بينا

رتبه 4 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي 1 - تحقيقات خانم الهه روييني

رتبه 4 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي 1- تکنولوژي آموزشي آقاي احمد رنجبريان

رتبه 4 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش  دولتي خانم نفيسه پارياب

رتبه 4 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل آقاي سعيد رستمعلي زاده

رتبه 4 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا وجرم شناسي خانم هاجر قلي پور

رتبه 5 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته MBA آقاي سيد مجتبي مروج

رتبه 5 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي خانم نجمه شفيعي

رتبه 5 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي خانم فرزانه حسني اردکاني

رتبه 6 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي آقاي محمد سعيد ساجدي

رتبه 6 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت آقاي ميلاد عيسي خاني زکريا

رتبه 7 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش عمومي خانم نسرين رادين مهر

رتبه 7 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش ژنتيک خانم منا محب نيا

رتبه 8 کنکور سراسري کارشناسي ارشد رشته مديريت کارآفريني آقاي امير رودي


مطالب مشابه :


کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد عمران 89

کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد ارشد عمران 90 را دارند، درصدهای نفر اول کنکور
مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد برق

کارشناسی ارشد عمران. کارشناسی مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سال 1388،نفرات برتر کنکور 1388:

ارشد سال 1388،نفرات برتر کنکور درصدهای نفرات برتر هرسال با توجه کنکور ارشد
منابع +کنکور ارشد+ دانشگاه سراسری +مهندسی عمران + نقشه برداری+

منابع کنکور ارشد مهندسی عمران ارشد کارنامه و درصدهای نفرات برتر کنکور ارشد
نفرات برتر ازمون سراسري سال 1392

*کنکورهای کارشناسی ارشد* ارشد 1392; رشته مهندسی عمران; کارنامه و درصدهای نفرات برتر کنکور
مشاوره آزمون کارشناسی ارشد مهندسي عمران (كد: 1264)

اهمیت برنامه ریزی از دیدگاه نفرات برتر کارت کنکور ارشد 90 کارشناسی ارشد مهندسي عمران
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت

راز موفقیت نفرات برتر کنکور منابع کنکور کارشناسی ارشد درصدهای رتبه های برتر
اهمیت برنامه ریزی از دیدگاه نفرات برتر کنکور

اهمیت برنامه ریزی از دیدگاه نفرات برتر کنکور برتر مهندسی برق درصدهای کنکور ارشد
رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 90 را بشناسید

ارشد رشته مهندسي عمران ارشد کارنامه و درصدهای نفرات برتر کنکور ارشد
برچسب :