هواشناسی قراخیل

مشخصات اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي قراخيل - قائمشهر شماره اداره : 40737 نشاني اداره : 1200 متري سمت جنوبي كيلومتر 7 جاده قائمشهر - بابل عرض جغرافيايي : 36 درجه و 27 دقيقه شمالي طول جغرافيايي : 52 درجه و 53 دقيقه شرقي ارتفاع از سطح دريا : 73/14 متر سال تاسيس : 1360 شماره تلفن و فاكس : 2227199-0123 و 2452396-0124 مساحت زمين : حدودا“ 5000 متر سطح زير بنا : 500 متر تعداد منازل سازماني : 7 دستگاه نام مالك زمين : اداره هواشناسي وضع طبيعي ناحيه : دشت ساحلي درياي خزر حوضه ‌آبريز : تلار رود - درياي خزر نوع خاك : خاكهاي پست و هوميك گلي - هوميك گلي نيمه باتلاقي بافت خاك : رسي نوع پوشش گياهي : زراعي ( اكثرا“ برنج ) بيشه زار و ني زار بطرف جنوب . نوع آب و هوا : نيمه مرطوب معتدل - حداكثر دما در گرمترين ماه سال در اين ايستگاه 43 درجه سانتيگراد و حداقل مطلق دما در سردترين ماه سال 5/9- درجه سانتيگراد و ميانگين بارندگي ساليانه معادل 9/733 ميليمتر و حداكثر بارش سالانه اندازه گيري شده در اين ايستگاه 6/997 ميليمتر و حداقل بارش سالانه 9/526 ميليمتر بوده است . محصولات كشت شده : سويا ، آفتابگردان ، ذرت ، چغندرقند ، گندم ، پنبه ( ازديادي وآزمايشي ) محصولات مورد مطالعه : گندم ، پنبه ، برنج ، مركبات . آفات و امراض مهم منطقه : كرم ساقه خوار برنج و بلاست برگ و خوشه و لكه قهوه اي برنج ، فوزاريوم ، كرم غوزه ، شته ، آگروتيس ، كنه ، مينوزمركبات ، شپشك ستاره اي وگمور . خلاصه فعاليتهاي اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي قراخيل - قائمشهر فعاليتهاي سازمان هواشناسي كشور را ميتوانيم در سه بخش خلاصه كنيم : بخش علوم پايه جو مثل فيزيك و شيمي جو . بخش سينوپتيك و ديده باني و پيش بيني جوي . بخش علم كاربردي هواشناسي مثل هواشناسي دريائي . اقليم شناسي و هواشناسي كشاورزي كه از جمله علوم زير مجموعه بخش كاربردي هواشناسي ميباشد . سابقه جهاني اين رشته از دانش هواشناسي به سال 1913 ميلادي باز ميگردد كه در آن سال كميسيون هواشناسي كشاورزي در سازمان جهاني هواشناسي پايه گذاري گرديد ، اما بدليل بروز جنگهاي اول و دوم جهاني كاربرد علم هواشناسي در خدمت جنگ قرار گرفت . پس از پايان جنگ دوم جهاني پس از قريب به 35 سال مجددا“ دانش هواشناسي در ساير رشته ها و از جمله كشاورزي به كار گرفته شد . در اين رهگذر در كشور ما از سال 1354 شمسي اقدامات لازم جهت راه اندازي بخش تحقيقات هواشناسي كشاورزي آغاز گرديد كه بتدريج رو به تكامل نهاد . اين واحد فعاليت عملي خود را پس از انقلاب اسلامي آغاز نمود و بتدريج تعداد اين ايستگاهها افزايش و در حال حاضر 18 ايستگاه در كشور فعاليت مينمايند . در اين ايستگاهها مجموعا“ روي 15 محصول عمده كشاورزي مطالعه و بررسي بعمل مي آيد . فعاليت اين ايستگاهها به دو بخش ديده بانيها ( اندازه گيريها ) و تحقيقات تقسيم ميشود . ديده بانيها يا اندازه گيريها در سه بخش متمركز ميشود كه شامل : ديده بانيهاي پديده هاي جوي . ديده بانيهاي فنولوژيك و اندازه گيري بيومتريك در مورد گياهان . ديده بانيهاي نظري در مورد ويژگيهاي فيزيكي ونيز خاك ، مانند عمق و شدت . يخبندان ، پوكي خاك و ارزيابي رطوبت خاك و ….. ميباشد . در بخش تحقيقات از اطلاعات بدست آمده از ديده بانيها و اندازه گيريهايي كه ذكر شد ، بهره گيري شده و تحقيقات و بررسيهاي لازم بر روي محصول مورد نظر بعمل مي آيد كه حاصل تجزيه و تحليلهاي بعمل ‌آمده در قالب بولتنهاي مختلف تحقيقاتي به مركز ارسال و در اختيار كاربران قرار ميگيرد . از ديگر فعاليتهايي كه در ايستگاههاي هواشناسي كشاورزي ميتوان انجام داد ، شركت در طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي مشترك با ديگر ارگانهاي علمي بخصوص مركز تحقيقات سازمان كشاورزي ميباشد كه تحقق اين امر مستلزم تلاش بيشتر و همكاري جدي تر طرفين است . در استان مازندران هم اكنون دو اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي مشغول فعاليت ميباشند كه اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي قراخيل در كنار ايستگاه تحقيقات زراعي قراخيل داير ميباشد كه از سال 1360 تاسيس و شروع به كار نموده و ديگري اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي آمل در كنار موسسه تحقيقات برنج از دي ماه 1379 تاسيس و شروع به كار نموده و در حال حاضر در اين ايستگاه بر روي محصول برنج مطالعه و تحقيق صورت ميگيرد . در اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي قراخيل تاكنون مطالعه و تحقيق در ارتباط با تاثير عوامل جوي بر روي گندم واريته هاي اينيا ، گلستان ، جانس وتجن و پنبه واريته هاي ساحل و سايوكرا ودرسال 1379 براي اولين بار بر روي برنج رقم بومي طارم و پرتقال واريته يافا صورت گرفته كه حاصل اين مطالعات در قالب حدود 35 بولتن فصلي و حدود 160 بولتن ماهانه ارائه شده است ، همچنين طرحي تحقيقاتي تحت عنوان تعيين مناسب ترين تاريخ كاشت با توجه به آستانه هاي مختلف حرارتي در چهار گروه ذرت خيلي زودرس ، ديررس ، وخيلي ديررس در سال 1370 به مدت سه سال با همكاري مركز تحقيقات كشاورزي مازندران انجام گرفته است . همچنين در اسفند ماه سال 1378 دو طرح تحقيقاتي مشترك بين هواشناسي استان و بخش تحقيقات سازمان كشاورزي استان تهيه و به شوراي تات استان ارائه شد كه پس از تصويب براي تاييد نهائي به مركز تحقيقات وزارت كشاورزي ارسال شد كه هنوز نتيجه آن مشخص نشده است ، كه اين دو طرح عبارتند از : بررسي پتانسيلهاي اقليمي محصولات عمده زراعي و باغي در مازندران . تعيين تاريخ اولين يخبندان پائيزه و آخرين يخبندان بهاره و بررسي تاثير آنها بر روي محصولات عمده زراعي و باغي در مازندران . از فعاليتهاي ديگر اين اداره موارد زير ميباشد : - انجام كار تحقيقي ومطالعاتي تحت عنوان تعيين رژيم حرارتي فصلي و همچنين مدلهاي پيش بيني ميانگين دماي روزانه اعماق خاك در فصول مختلف سال تحت شرايط مختلف آب و هوائي در قراخيل – قائمشهر . تهيه و ارسال بولتنهاي تجزيه و تحليل آب و هوائي تحت عنوان تحليلي بر عوامل آب و هوائي موثر در كشاورزي براي چهار فصل در طي سال . - تهيه و ارسال بولتنهاي هفتگي و ده روزه محصولات كشاورزي مورد مطالعه شامل برنج ، گندم ، پنبه ، پرتقال . تقسیم بندی ایستگاههای هواشناسی ایستگاههای هواشناسی به ایستگاههای سینوپیک اصلی، سینوپیک فرعی،کلیماتولوژی، جو بالا، اقلیم شناسی، کشاورزی، برای کاربردهای خاص مانند ازن سنجی ، آلودگی سنجی تقسیم بندی می شوند. استاندارد ایستگاه : دراندازه 24×24 مترمربع در نیمکره شمالی درب ایستگاه به سمت شمال باز می شود.تا سایه شخصی که وارد می شود بر روی اعداد نیفتد. دستگاهها از سمت شمال به ترتیب قد قرار گرفته اند . ردیف اول باد سنج به ارتفاع 10 متر، ردیف دوم جعبه اسکرین، کف جعبه 2تا1 متر از سطح زمین فاصله دارد(در ایران75/1می باشد) از سیمان به دلیل اینکه جاذب دما می باشد برای کف زمین استفاده نمی شود. رنگ جعبه اسکرین ها سفید می باشد به دلیل اینکه نور سفید حرارت کمتری را جذب می کند. تمام ساعات وکارها درسازمان هواشناسی بر اساس زمان گرینویچ تنظیم می شود. در ادبیات هواشناسی هر چیزی که ثبت کند نگار گفته می شود.(بادنگار، دمانگار و..... ) دستگاههای مورد استفاده : دماسنج: در سایکرومتر دو دماسنج استفاده می شود :1- دما سنج حداقل (الکلی): حداقل دما را در 24 ساعت گذشته نشان می دهد، دماسنج الکلی یک شاخص دارد که حالت مو مانند دارد وقتی که دما زیاد می شود الکل از کنار این شاخص عبور می کند و دمای حقیقی را نشان می دهد زمانی که دما می خواهد کم شود الکل موقع عقب آمدن شاخص طوری طراحی شده که سطح الکل به انتهای شاخص گیر می کند و شاخص را به همراه خود به عقب می آورد و تا هر جایی که الکل به عقب بیاید شاخص نیز به عقب می آید و حداقل دما را نشان می دهد. دماسنج حداکثر (جیوه ای): حداکثر دما را که در 24 ساعت اتفاق می افتد نشان می دهد، در دما سنج حداکثر وقتی دما زیاد می شود با فشار مخزن جیوه، جیوه ازستون ها رد می شود و حداکثر دمای که اتفاق می افتد جیوه حرکت می کنداگر بعد از این دما کم شود دیگر جیوه آنقدر قدرت ندارد که به سمت مخزن بیاید و در جایی که حداکثر دما اتفاق می افتد می ایستد. دستگاههای هواشناسی بر اساس تقسیم بندی دو حالت دارند : 1- دستگاههایی که به صورت لحظه ای قرائت می شوند 2- و دستگاههایی که ثبات هستند یعنی داداه ها و روند تغییرات شبانه روز را روی برگ کاغذ ثبت می کند. مثل روند تغییرات، نگاه کردن لحظه دما دمانگار: این دستگاه یک سنسور دارد، یک نوع فلز خاص ( انحنا دار ) دارد یک استوانه که داخل ین استوانه یک ساعت است ساعت وقتی شروع به کار می کند استوانه نیز شروع به حرکت می کند گرافی که بر روی استونه است برای هفت روز می باشد. در مدت هفت روز استوانه یک دور می چرخد. سنسور توسط قلم اطلاعات را روی گراف خط می اندازد این گراف کالیبره شده و خط های عمودی زمان و روز وخط های افقی پارامترهای دما را نشان می دهند. تغیرات دما درشبانه روز بر روی گراف مشخص می شود. دوشنبه هر هفته این گراف ها عوض می شود بهخاطر اینکه استاندارد جهانی می باشد و چون در کشورهای خارجی روز یکشنبه تعطیل است روز دوشنبه را روز اول کار قرار می دهند. رطوبت نگار: روند تغیرات شبانه روزی رطوبت را به ما نشان می دهد. در این دستگاه سنسور تشکیل شده از چند مو که مو اگر خیس شود طولش زیاد می شود و اگر خشک باشد طولش کم می شود. این موها توسط کارخانه کالیبره می شوند که مشخص شود در چه رطوبتی طولش کم یا زیاد می شود . اگر دقت کنیم در ظهر رطوبت پائین آمده و اوایل صبح (5-4 ) به حداکثر خود می رسد و روزهای دوشنبه گراف عوض می شود. باران سنج: روزهایی که بارانی است هر سه ساعت یکبار قرائت می شود و هر شش ساعت یکبار اطلاعاتش به مرکز مخابره می شود. در این دستگاه یک استئانه برنجی قرار دارد که قطر استوانه داخلی (برنجی) 1/0 قطر استوانه بیرونی می باشد هر عددی که نشان گر یا خط کش که از جنس چوب کاج است و علامت ررا به خوبی نشان می دهد بر حسب سانتی متر نشان می دهد و چون هر میلی متر 1/0 سانتی متر است بر حسب میلی متر قرائت می شود. بعد از اینکه قرائت شد ظرف خالی می شود و برای سه ساعت بعدی آماده می شود. باران نگار: مقدار ریزش نزولات جوی را به صورت گراف تبدیل می کند، از بالا هر چقدر میزان باران باشد توسط سنسورجذب می شود یک قلم این را انتقال می دهد بر روی گراف و میزان باران را بر روی گراف بر حسب میلی متر ( تا 10 میلی متر) نشان می دهد. بعد از 10 میلی متر آب را تخلیه می کند و بر روی صفر می آید و دوباره شروع می شود گراف هفتگی و روزهای دوشنبه عوض می شود. خط های عمودی ساعت را نشان می دهد ساعت 5/9 صبح علامت می گذارند و ساعت را چک می کنند. پیرانومتر: کار اندازه گیری تشعشع خورشید را انجام می دهند. دو دستگاه وجود دارد : دستگاه اول که دو محافظ شیشه ای دارد که داخلش سنسور قرار گرفته و حالت نیمه کروی دارد و به محض اینکه خورشید طلوع کرد میزان تشعشع خورشید را اندازه بگیرد سنسور بالایی کار اندازه گیری تشعشع کل آسمان را انجام می دهد یعنی هم تشعشع آسمان و هم تشعشع خورشید را محاسبه می کند. سنسور پایینی کار اندازه گیری بازتابش زمین را انجام می دهد. دستگاه دوم سنسوری دارد که تشعشع کل آسمان را اندازه گیری می کند و فقط یک رینگ فلزی بر رویش قرار گرفته و بستگی به طول و عرض جغرافیایی طوری قرار گرفته که در هر ساعت از روز خورشید نمی تواند مستقیم به این سنسور بتابد یعنی در هر موقعیتی که قرار بگیرد سایه رینگ بر روی آن می افتد، این سنسور فقط تشعشع آسمان را برای ما مشخص می کند و به وسیله کابل هایی که در اتاق دیده بانی و توسط دستگاه و LCD اطلاعات محاسبه می شود غروب که دیده بان سه داده را در دفتر ثبت کرد بعد تشعشع کل آسمان را ساعت 5/9 شب به تهران مخابره می کند. دماسنج جسم سیاه: ساعت 30 /12 تا12 ظهر در هر منطقه خورشید عمود می تابد و در این موقع یک جسمی که کدر باشد حداکثر جذب تابش خورشیدی را دارد بیشتر برای کارهای تحقیقاتی استفاده می شود. دماسنج درون این دستگاه قرار دارد. اکتینوگراف: کار ثبت تشعشع خورشید را انجام می دهد. روزهای دوشنبه ساعت 30 /9 گراف عوض می شود و برای هفته بعد آماده می شود. آفتاب نگار: خورشيد يكي از منابع اصلي و بزرگ براي كره خاكي بوده و بطور مستقيم ويا غير مستقيم روي فعل و انفعالات پديده هاي فيزيكي آن مؤثر مي باشد ، تابش خورشيد در رشد نباتات و زندگي انسان وحيوانات نقش بسيار مهمي داشته و در كشاورزي وصنعت بوجود نور بيش از پيش احتياج پيدا مي شود در سازمانهاي مختلف هواشناسي جهان از جمله شبكه هواشناسي كشور ما معمولاً از دونوع وسيله براي اندازه‌گيري تابش خورشيد استفاده مي شود دسته اول آن سري از دستگاههايي مي باشند كه فقط مدت تابش خورشيد را ثبت مي كنند وبنام آفتاب نگار (SUNSHINE RECORDER) معروفند ودسته دوم دستگاههايي هستند كه مقدار شدت تشعشع خورشيد را اندازه گيري وثبت مي كنند . کار سنجش تعداد ساعات آفتابی در طول یک روز را نشان می دهد. یک گوی شیشه ای که کار عدسی را انجام می دهد، وقتی که نور خورشید می تابد نور را جمع می کند و بر روی نقطه ای از کاغذ قرار می دهد و کاغذ شروع به سوختن می کند این کاغذ از 20 دقیقه بعد از طلوع آفتاب شروع به سوختن می کند تا زمانی که خورشید در حال غروب کردن است هر موقعی که هوا ابری و گرد و خاک باشد کاغذ نمی سوزد. كارت هاي ثبات RECORD CARDS كارت هاي آفتاب نگار كه براي ثبت مدت تابش خورشيد مورد استفاده قرار مي گيرند از نظر كيفيت طوري ساخته شده اند كه در مواقع بارندگي معمولا رطوبت جذب نكرده وخيس شدن وانبساطشان قابل ملاحظه نيست رنگ اين كارتها معمولا آبي تيره بوده وتا اشعه خورشيد را بهتر جذب كنند هنگامي كه كارت آفتاب نگار بر روي دستگاه در شيار مربوط به خودش قرار مي گيرد ، اشعه خورشيد پس از عبور از عدسي بر روي كارت جمع شده وكارت مذكور شروع به سوختن مي كند اين سوختگي به صورت نواري به پهناي تقريبي يك ميليمتر بر روي كارت ظاهر مي شود در صورت ابري نبودن هوا نوار مذكور در طول كارت ممتد مي باشد كه مدت آفتابي بر اساس درازي سوختگي بر روي كارت تعيين مي گردد چنانچه در طول روز تابش خورشيد به علت موجود بودن لكه هاي ابر در آسمان انفصالي باشد علائم سوختگي بر روي كارت آفتاب نگار بريده بريده خواهد بود كه اگر آنها را با يكديگر جمع كنيم مدت زمان كلي تابش بدست مي آيد ، بر روي كارتهاي آفتاب نگار درجه بنديهاي بر حسب ساعت وجود دارد كه هنگام محاسبه طول مدت تابش خورشيد (بر حسب ساعت ودهم آن) از آن استفاده مي شود بسته به ارتفاع خورشيد در افق جنوبي سه نوع كارت در فصول مختلف سال مورد استفاده قرار مي گيرند هر يك از اين كارتها در يك جفت بخصوص از شيارهاي نيم كره فلزي ناقص پشت عدسي قرار داده مي شوند كارت ها در فصول مختلف سال بشرح زير بكار برده ميشوند : سه نوع کارت وجود دارد: کارت زمستانه ، تابستانه و بهاره پائیزه. جای قرار گرفتن کارتها فرق می کند، قسمت پایین کارت تابستانه، وسط بهاره پائیزه و در قسمت بالا کارت زمستانه قرار می گیرد. 1-كارت هاي مستقيم (كارت هاي بهاري وپاييزي) Straight Cards : Equinoctial Cards طول اين نوع كارتها حدود 24 سانتيمتر بوده در طول ايام سال در دو نوبت مورد استفاده قرار مي گيرند نوبت اول ، از اول مارس (10 اسفند) تا 11 آوريل(22 فروردين) ونوبت دوم آن از سوم سپتامبر (12 شهريور) تا 14 اكتبر(22 مهر) مي باشد محل استقرار اين نوع كارتها در شيار وسط نيم كره فلزي ناقص مي باشد . 2-كارت هاي قوسي طويل (كارتهاي تابستاني ) Long Curved Cards : Summer Cards طول اين نوع كارتها حدود 30 سانتيمتر بوده و از تاريخ 12 آوريل (23 فروردين) تا دوم سپتامبر (11 شهريور )مورد استفاده قرار مي گيرد محل استقرارشان در پايين ترين شيار نيم كره فلزي ناقص مي باشد. 3-كارت هاي قوسي شكل كوتاه (كارتهاي زمستاني ) Short Curved Cards : Winter Cards طول اين كارتها حدود 23 سانتي متر بوده و از تاريخ 15 اكتبر (23 مهر ماه) تا آخرين روز فوريه (9 اسفند) مورد استفاده قرار ميگيرند محل استقرارشان در بالاترين شيار نيم كره فلزي ناقص مي باشد. يك سنجاق (پيچ نگهدارنده ) بر روي دستگاه وجود دارد كه از حركت كارت در دوره ثبت آفتاب جلوگيري مي كند تعويض كارت آفتاب نگار بعد از غروب آفتاب عليرغم اينكه كارت فرداي آن‌روز سوختگي را نشان خواهد داد يا نخواهد داد اجباري است. کارتهای زمستانه کوچکتر می باشند چون میزان تابش و زاویه خورشید کمتر است. با توجه به طول و عرض جغرافیایی دستگاه ثابت و فقط کارتها عوض می شوند. موقعيت آفتاب نگار Exposure Of The SunShin Recorder آفتاب نگار بر روي پايه محكمي با ارتفاع حدود 5/1 متري از سطح زمين در ضلع جنوبي محوطه ايستگاه كار گذاشته مي شود. محلي كه تعيين مدت آفتابي در آنجا انجام مي شود بمنظور داشتن ديد مداومي از خورشيد در طي روز (از طلوع تا غروب خورشيد) بايد جايي باز وبدون مانعي در اطراف آن باشد تا حتي ساعتي از روز و يا وقتي از سال سايه اي توسط مانع بر روي دستگاه قرار نگيرد هنگام نصب آفتاب نگار بر روي پايه مربوطه اش دانستن شعاع جغرافيايي محل و يا ظهر محلي ضروري مي‌باشد. سمت و سرعت باد در ایستگاه هوا شناسی در ارتفاع 10 متری محاسبه می شود ولی برای یک سری از کارها معمولاً کارهای منابع آب، کارهای کشاورزی و منابع طبیعی معمولاً ارتفاع و سمت وجهت باد را نزدیکتر به سطح زمبن می گیرند. باد نگار 2 متری: این دستگاه یک رول دارد که ماهیانه عوض می شود و ساعت این دستگاه هرماه یکبار کوک می شود و در نهایت در پایان ماه میلادی گراف جمع و به تهران فرستاده می شود و توسط اسکن های کامپیوتری گراف ها را قرائت می کنند. سمت چپ رول جهت باد و سمت راست رول سرعت باد را نشان می دهد. تشت تبخیرکلاس Aآمریکایی: در اصل برای محاسبه میزان تبخیر در 24 ساعت استفاده می شود. هر روز ساعت30 /9 قرائت می شود و میزان تبخیر در شبانه روز گذشته را به ما می دهد تبخیر از روی سطح آزاد آب انجام می شود، دارای یک استوانه آرامش است برای اینکه موقعی که می خواهد تبخیر را قرائت کند این موج هایی که روی آب می افتد دقت را از بین نبرد. دماسنج حداکثر و حداقل در آب وجود دارد برای اندازه گیری دمای حداکثر و حداقل که در 24 ساعت اتفاق افتاده، همچنین یک باد سنج می باشد که دارای یک کنتور می باشد عددی روی آن می افتد هر روزی که تبخیر انجام می شود، عدد روی کنتور برداشته می شود و از روز گذشته کم می شود و میزان به طور میانگین وزش باد را که بر روی تشت بوده محاسبه می کند. این نوع محاسبه تبخیر برای کارهای منابع آب مثل سد آب خوب کاربرد دارد. دماسنج: شش دماسنج که در عمق های مختلف خاک قرادارد دماسنج اول در عمق 5 سانتی متر و با دمای 24 ، دومی در عمق 10سانتی متری و دمای 4/24 ، سومی در عمق 20سانتی متری و با دمای 26 ، چهارمی در عمق 30 سانتی متری و در دمای 27 ، پنجمی در عمق 50 سانتی متری و در دمای 5 /27 و ششمی در عمق 100 سانتی متری و در دمای 26 درجه سانتی گراد قرار دارند. برای کارهای باغبانی تا عمق 150 سانتی متری نیز استفاده می شود. درون جعبه یک دماسنج حداقل می باشد برای اندازه گیری میزان حداقل دمای سطح خاک، ساعت 30 /6 صبح اندازه گیری می شود.


مطالب مشابه :


بارش‌های مهر ماه در آمل رکورد شکست

هواشناسی / رئیس اداره هواشناسی و تحقیقات کشاورزی شهرستان آمل گفت: بارش باران در مهر ماه در
آب و هوای روزانه

اخـبـار شـهـرسـتـان آمــل - آب و هوای روزانه - اخبار ادارات، ارگان ها، نهادها و سازمان ها
آبگرفتگی معابر در آمل تردد را با مشکل مواجه کرد

اخـبـار شـهـرسـتـان آمــل اداره کل هواشناسی مازندران، این وضعیت را در روزهای پنجشنبه و
هواشناسی ایرما-پیش بینی وضع هوا 5 روز آینده

هواشناسی ایران - هواشناسی ایرما-پیش بینی وضع هوا 5 روز آینده - پیش بینی جامع وضعیت آب و هوای
اداره هواشناسی اعلام کرد:....

نکته های ناب - اداره هواشناسی اعلام کرد: . - - نکته های فاطميه و مهديه بربري خيل آمل.
آمار هواشناسی از میزان بارش برف در مازندران

اداره کل هواشناسی بارش برف به ترتیب در ایستگاه رامسر 169.4، نوشهر 113.1، بابلسر 64.6، آمل 45.1
هواشناسی قراخیل

daneshjoo - هواشناسی قراخیل - مطالب جالب مشخصات اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي قراخيل
موقعیت جغرافیایی آمل

سایت هواشناسی آمل . اداره فرهنگ و ارشاد آمل با ۲۱۹،۹۱۵ نفر جمعیت در جلگهٔ مازندران و در
برچسب :