طرح تحقیق(پروپوزال) پاسخ سوال 5 آزمون پایان ترم

دانشگاه آزاد اسلامی

 فرم طرح پایان نامه

  

عنوان پایان نامه:

ارزیابی تأثير مخاطره های طبیعی (سرما ، یخبندان ، سیل ، خشکسالی و ...)بر پذیرش بیمه گندم در بين كشاورزان استان خراسان جنوبي

 

 

تهیه کننده : محمد معمار

 

رشته:

 کارشناسي ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

 

 

این طرح تحقیق به عنوان تکلیف درس مقاله نویسی علمی و فنی دکتر جواد محمد قلی نیا بوده و برای ارزیابی دانشجو توسط خوانندگان (خوب یا بد) بر روی این وبلاگ قرار گرفته است

 

 

باسمه تعالی                  

                                                                                                                       این قسمت توسط حوزۀ معاونت

                                                                                                                      پژوهشی دانشگاه پر می شود.

فرم طرح تحقیق (پایان نامه)

                    کارشناسی ارشد                                   دکترای حرفه ای

درخواست تصویب موضوع پایان نامۀ کارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای

 

عنوان پایان نامه به فارسی: ارزیابی تأثير مخاطره های طبیعی (سرما ، یخبندان ، سیل ، خشکسالی و ...)بر پذیرش بیمه گندم در بين كشاورزان استان خراسان جنوبي

عنوان پایان نامه به انگلیسی: Appraisal of natural disasters impact on adoption of wheat insurance among farmers in  South Khorasan, Iran

1.اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

   نام:    محمد                          نام خانوادگی:   معمار                             شماره دانشجویی: *******

   رشته تحصیلی:   ترویج و آموزش کشاورزی                                                     گرایش:

   مقطع:  کارشناسی ارشد                                                                                      دانشکده: کشاورزی

   دوره:                                                                                                                      تاریخ وسال ورود: 1389

   نشانی پستی در تهران:                                                                                         تلفن:

   نشانی پستی در شهرستان: بيرجند › مدرس 32 پلاك 40                                تلفن: 4438154

 

 .اطلاعات مربوط به استاد راهنما

 

    نام:   ******                                       نام خانوادگی:     *****                           تخصص اصلی: ترويج واموزش كشاورزي                                                              

تخصص جنبي : ترويج واموزش كشاورزي

آخرین مدرک تحصیلی   دانشگاهی دكتري

 

    رتبه دانشگاهی:    ***                    سمت:     *******                                                      حوزوی 

 

    سنوات تدریس   کارشناسی ارشد     **سال           نحوه همکاری:   تمام وقت                      نیمه وقت                       مدعو

                                  دکترا    

    نشانی:   بيرجند-********                                                                                                    تلفن: 0915******

 

     3.اطلاعات مربوط به استادان مشاور:

نام:  *******                          نام خانوادگی: *******      تخصص اصلی:ترويج واموزش كشاورزي

   رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی: *****      شغل:********* محل خدمت:دانشگاه ******

   تعداد پایان نامه ها ورساله های راهنمایی شده    کارشناسی ارشد:**

                                                                                             دکترا       

 

    4. اطلاعات مربوط به پایان نامه:

 

1-      الف : عنوان پایان نامه :

فارسی                                   غیر فارسی

ب:نوع کار تحقیقاتی:       1- بنیادی         2- نظری          3- کاربردی         4-عملی

پ: تعداد واحد پایان نامه :

ت: پرسش اصلی تحقیق (مسأ لۀ تحقیق):

آیا سابقه مواجهه با مخاطرات طبیعی در سال های گذشته ، بر روی پذیرش بیمه کشاورزی توسط گندم کاران تأثیر گذار است؟

 

   5- بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق،  منظور تحقیق)

 

بخش کشاورزی ، نقش مهمی را در اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایفا می کند . این بخش پس از بخش خدمات بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده و با تولید محصولات مختلف ، اثرات متعددی بر روند توسعه نظیر عهده داری امر خطیر تأمین موارد غذایی را دارد. از طرف دیگر ، فعالیت در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها به علت شرایط حاکم بر آن همواره با ریسک همراه است .

یکی از شرایطی که به عنوان نوعی تنگنا و چالش مهم ، دستیابی به هدفهای توسعه کشاورزی را دشوار می سازد "متغیرهای ناامن کننده طبیعی" میباشند ورود این متغیرها به تابع تولید ، نه تنها سودآوری فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی را کاهش می دهد بلکه دستیابی به هدفهای توسعه کشاورزی را نیز با دشواری بسیاری روبرو می کند از این رو ، کاهش ریسک بالا و افزایش ضریب امنیت فعالیتهای کشاورزی ، به میزان شناخت و آگاهی ذینفعان از ایده های مدیریت ریسک وراهکارهای عملی وسودمندی که مدیریت ریسک برای رویارویی با خطر در شرایط همراه با ریسک توصیه می کند بستگی دارد.

در بین محصولات کشاورزی ، گندم به عنوان یک محصول استراتژیک محسوب شده و بر طبق براوردهای موجود تقریباً 70 درصد افراد ساکن در خاور میانه و خاور نزدیک ، پروتئین مورد نیاز خود را از گندم بدست می اورند با توجه به اهمیت محصول گندم دولت به منظور افزایش تولید سیاستهای مختلفی از جمله تعیین قیمت تضمینی خرید ، دادن جایزه ، اجرای طرح محوری و سرانجام بیمه گندم را اتخاذ نموده است بیمه کشاورزی نمونه ای از فناوریهایی است که برای پاسخگویی به نیازهای کشاورزان خرده پا و کاهش ریسک گریزی زارعین ایجاد شده است بنابراین مانند سایر فناوریهای نوین که در بدو ورود با توجه به بافت روستاو شرایط فرهنگی کشاورزان با مشکلات و موانعی روبرو هستند و با عنایت به سنتها و هنجارها و ارزشهای حاکم هنوز انچنان که باید رواج نیافته است در این میان سؤالات زیر به ذهن متبادر می گردد:

-انواع مخاطره های طبیعی تأثیرگذار برکمیت و کیفیت تولید محصول گندم کدامند؟

-آیا میزان پذیرش بیمه در بین کشاورزانی که سابقه مواجهه با عوامل طبیعی خسارت زا را دارند بیشتر است و یا در میان سایر کشاورزان؟

-میزان خسارت وارده به محصول گندم در سنوات زراعی گذشته توسط هر یک از مخاطره ها چقدر بوده است؟

-علاوه بر مخاطره های طبیعی ، عوامل مرثر دیگر در پذیرش بیمه کدامند؟

این سؤالات و مواردی نظیر اینها و نیز اهمیتی که بیمه محصولات کشاورزی در جبران خسارت های ناشی از مخاطرات طبیعی دارد ما را بر آن داشت تا با انجام این مطالعه، در جهت پاسخگویی به سؤالات فوق گام برداریم

 

   6- سوابق مربوط (بیان مختصر سابقۀ تحقیقات انجام شده در بارۀ موضوع ونتایج به دست آمده در داخل وخارج    ازکشور نظرهای علمی موجود دربارۀ موضوع تحقیق)

 

 

سوابق مربوط:

پیشینه پژوهش

دریجانی و قربانی (1377) در بررسی پذیرش بیمه گندم در استان مازندران با مطالعه روی 179 گندم کار این استان ضمن بررسی وضعیت پذیرش بیمه گندم در این منطقه و تأثیر سیاست های مختلف بر آن ، تابع تقاضای بیمه و سازه های مؤثر بر آن را برآورد کردند. در این تحقیق، که روی دو گروه گندم کار پذیرنده بیمه و ناپذیرنده بیمه انجام گرفت هیچ گونه اختلاف معنی داری بین متغیرهای سطح تحصیلات و سن و دو گروه پیشگفته دیده نشد. ولی این دو گروه از لحاظ سطح زیر کشت گندم اختلاف معنی داری را با یکدیگر داشتند و از نظر دریافت وام نیز کشاورزانی که وام دریافت کردند در گروه بیمه شده مالک زمین و دارای سابقه خطر بالاتری بودند بدین ترتیب در بررسی متغیرهای مؤثر در پذیرش بیمه، متغیرهایی همچون اعتبارات ، اندازه مزرعه، مالکیت زمین، نوع کشاورزی، طرح محوری گندم و سابقه خطر تأثیر معنی داری بر پذیرش بیمه گندم داشتند و در بین این متغیرها، فاکتورهای اعتبارات، مالکیت زمین و طرح محوری گندم از مهمترین مؤلفه ها و سازه های مؤثر بر پذیرش بیمه گندم محسوب شدند.

در زمینه عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی در استان فارس، تحقیقات انجام گرفته از سوی ترکمانی (1378) نیز نشان می دهد؛ مالکیت زمین، میزان تولید گندم در سال قبل، سن و سطح سواد، سرمایه کشاورزان، ریسک گرایی و سابقه رویارویی با خطر، رابطه مثبتی با تقاضای بیمه گندم دارد. ولی عوامل دیگری مانند ارزش زمین، آیش گذاشتن زمین و تعداد قطعه های زمین با تقاضای بیمه، دارای رابطه منفی است. باکویت و اسمیت (1996) در تحقیقات خود از گندمکاران ایالت مونتانای آمریکا، پیرامون بیمه محصولات کشاورزی نشان داده اند: عواملی همچون سابقه رویارویی با خطر، میزان بدهی به مؤسسه های اعتباری و بانکها، نوسان های میزان محصول تولیدی، سطح تحصیلات کشاورزان و میزان حق بیمه در پذیرش طرح بیمه گندم مؤثرند. ریدانت در تحقیقی با عنوان : « عوامل مؤثر بر نوگرایی در پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در ایلینویز مرکزی آمریکا» نتیجه گرفته است که میزان بالای پذیرش بیمه در این ناحیه ، به یک رشته عوامل، همچون : وجود خطرهای احتمالی در کشاورزی، هزینه های پذیرفتنی که بیمه پیش روی آنها قرار می دهد، رضایتی که بیمه برای آنها به همراه می آورد و یک رشته عوامل دیگر روانی و اجتماعی ، بستگی دارد.

قدیریان و همکاران (1381) در بررسی خود پیرامون عوامل مؤثر بر گرایش به بیمه محصول سویا در استان گلستان به این نتیجه رسیده اند که عواملی مانند سن بهره برداران ، اندازه مزرعه، تنوع محصولات، سطح بیمه شده دیگر محصولات و سابقه خطر در مزارع سویا، اثر منفی بر گرایش و کشش کشاورزان نسبت به بیمه سویا داشته است. در حالی که میزان اعتبارات دریافت شده از سوی کشاورزان، دارای اثر مثبتی بر گرایش کشاورزان برای خرید بیمه بوده است.

اسمیت باکت (Smith Bequet, 1996)  در تحقیق خود با هدف بررسی تقاضای بیمه محصولات کشاورزی از سوی گندم کاران مونتانا، پس از بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در طرح خرید بیمه محصولات کشاورزی و میزان سطح پوشش بیمه ای، متغیرهایی از قبیل میزان تحصیلات کشاورزان، سابقه خطر، میزان بدهی به مؤسسات اعتباری و بانکها ، نوسانات میزان محصول تولیدی و نرخ بیمه را در مشارکت کشاورزان در طرح بیمه گندم مؤثر تشخیص داد.

احسان و دیگران در زمینه سابقه مواجهه با خطر، به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر در پذیرش بیمه محصولات کشاورزی، بیان می کند که بیمه داوطلبانه محصولات کشاورزی شاید بیشتر آن دسته از بهره بردارانی را جذب کند که در معرض خطرات بیشتری قرار دارند.

 7- فرضیه ها (هر فرضیه به صورت یک جملۀ خبری نوشته شود.)

- بین جنسیت کشاورزان  و پذيرش بيمه گندم ارتباط معنی داری وجود دارد.

- بین میزان تحصیلات و پذيرش بيمه گندم ارتباط معنی داری وجود دارد.

- بین سابقه کشاورزی کشاورزان و پذيرش بيمه گندم ارتباط معنی داری وجود دارد.

- بین میزان عملکرد گندم در سالهای زراعی گذشته و پذیرش بیمه گندم از سوی آنها رابطه معنی داری وجود دارد

- بین سن گندمکاران و و میزان پذیرش بیمه اختلاف مهنیداری وجود دارد

- بین میزان درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و پذیرش بیمه گندم از سوی آنها رابطه معنی داری وجود دارد

- بیمه میزان قیمت گندم با پذیرش بیمه گندم از سوی آنها رابطه معنی داری وجود دارد

- بین میزان وقوع مخاطرات طبیعی و پذیرش بیمه گندم از سوی آنها رابطه معنی داری وجود دارد

 

 

 

8- اهداف تحقیق( شامل1- اهداف علمی 2- کاربردی 3- ضرورت های خاص انجام تحقیق)

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر مخاطره های طبیعی نظیر سیل ، گرما ، بارانهای شدید ، خشکسالی و ... بر پذیرش بیمه گندم در بین کشاورزان گندمکار استان خراسان جنوبی طی سالهای زراعی 1388-1387 و 1389-1388 می باشد.

بررسی ویژگیهای فردی ، زراعی ، اقتصادی و اجتماعی گندمکاران

شناخت موانع و مشکلات موجود در جریان بیمه گندم

بررسی پذیرش بیمه در بین کشاورزان گندمکار

شناخت انواع مخاطره های طبیعی مؤثر بر کیفیت و کمیت محصول گندم

با توجه به استراتژیک بودن محصول گندم و اهمیت افزایش تولیداین محصول و با عنایت به اینکه کشاورزی یکی از پرمخاطره ترین مشاغل بوده و بلاهای طبیعی نیز یکی از این مخاطرات بشمار می رود و از جهت دیگر کشاورزان نیز توانایی مقابله با این عوامل خسارتزا را نداترند ، ضرورت ایجاب می نماید که دولتها به سیاستهای حمایتی و نوآوریها به کمک کشاورزان بیایند که یکی از این سیاستها و نوآوریها ، بیمه محصولات کشاورزی می باشد.

بیمه محصولات کشاورزی مانند سایر نوآوریها به سختی مورد پذیرش روستائیان قرار می گیردو لذا انجام مطالعه در جهت شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندم توسط گندمکاران امری ضروری به نظر میرسد و چون سابقه مواجهه با مخاطره های طبیعی در سنوات گذشته یکی از مهمترین این عوامل است در این پژوهش به ارزیابی تؤثیر مخاطره های طبیعی بر پذیرش بیمه گندم پرداخته شده است.

 

9. درصورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران( اعم از مؤسسات آموزشی واجرایی وغیره):

مدیران صندوق بیمه محصولات کشاورزی و همچنین مسئولان ترویج و مروجین وزارت جهاد کشاورزی با بهره گیری از نتایج این تحقیق و سیاستگذاریهای مناسب می توانند در پذیرش بیشتر بیمه توسط کشاورزان گندمکار تلاش نمایند

نوع روش تحقیق:

 

با عنایت به اینکه اینکه از نتایج تحقیق در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها در بخش اجرایی استفاده خواهد شد، لذا تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، روابط بین متغیرها بدون هیچ گونه دخالت و کنترل مورد بررسی قرار می گیرد، لذا از لحاظ درجه نظارت و کنترل، میدانی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. از بین روش های تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از روش همبستگی بهره برده است

   ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ): این مطالعه در سه مرحله انجام خواهد شد.

مرحله اول: در سطح کتابخانه ای به بررسی و تحلیل نقش مخاطره های طبیعی در پذیرش بیمه محصولات کشاورزی توسط بهره برداران پرداخته خواهد شد و در این خصوص تجربیات ایران و سایر کشورها از طریق مرور ادبیات موجود و تحقیق از طریق منابع موجود در اینترنت انجام خواهد شد تا از این طریق مدل نظری تحقیق تدوین گردد.

مرحله دوم: از طریق بهره گیری از منابع آماری موجود، میزان خسارت بلایای طبیعی و نیز وضعیت بیمه محصولات کشاورزی در ایران بررسی خواهد شد.

مرحله سوم: از طریق تدوین پرسشنامه برای بهره برداران به گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز پرداخته شده و سپس این داده ها تجزیه و تحلیل خواهد شد.

در پایان نیز به ارائه پیشنهادهای عملی در زمینه پذیرش بیمه محصولات کشاورزی خواهیم پرداخت.

 

  پ: ابزار گردآوری اطلاعات( پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی  وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):

در این تحقیق برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه که از طریق مصاحبه به بهره برداران تکمیل می گردد، استفاده خواهد شد.

 

  ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

برای تجزیه و تحلیل های آماری مورد نیاز در این پژوهش ، از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد. به این صورت که پس از وارد نمودن داده ها به نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل داده ها، استخراج یافته های پژوهش ، تدوین نهایی و ارائه گزارش تحقیق انجام خواهد پذیرفت.

 

 

 

جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق اززمان تصویب تا دفاع نهایی

 

تاریخ تصویب

از تاریخ

تاتاریخ

مطالعات کتابخانه ای

مهر 90

آبان 90

جمع آوری اطلاعات

آذر90

دی 90

تجزیه وتحلیل داده ها

بهمن 90

بهمن 90

نتیجه گیری ونگارش پایان نامه

اسفند 90

اسفند 90

تاریخ دفاع نهایی

فروردین 91

فروردین 91

طول مدت اجرای تحقیق: 7 ماه

. فهرست منابع ومآخذ (فارسی وغیر فارسی ) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر:

 - رضوانفر، احمد. حميد راستگو و فاطمه شفيعي (1384) .« تحليل بر وضعيت كلي نظام بيمه محصولات كشاورزي در ايران با تأكيد بر بخش دام» فصلنامه بيمه و كشاورزي شماره 7.

- تركماني، جواد (1378) . «گزارش نهايي طرح تأثير بيمه بر كاهش و ريسك گندم كاران تهران)» مؤسسه
پژو هشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي.

- رستمي، فرحناز و همكاران (1384) « شناسايي عوامل خطر و تحليل ريسك در توليد گندم، مطالعه موردي شهرستان هرسين» فصلنامه بيمه و كشاورزي شماره 5 و 6.

- شفيعي، فاطمه (1384).« راهكارهاي انگيزش كشاورزان به بيمه كردن محصولات كشاورزي».«فصلنامه بيمه و كشاورزي شماره 7.

- قديريان و همكاران (1381) «بررسي عوامل مؤثر بر گرايش به بيمه محصول سويا در استان گلستان» مجموعه مقالات همايش بيمه كشاورزي ، توسعه و امنيت سرمايه گذاري. تهران، صندوق بيمه محصولات كشاورزي.


مطالب مشابه :


اسمز معکوس چیست؟

تالار پرسش و پاسخ در زمینه کشاورزی. سایت ترویج جهاد کشاورزی آب خالص در یک قسمت و آب شور
حجم تجارت گیاهان دارویی در ایران فقط 100 میلیون دلار است

لطفا سوالات خود را در قسمت پرسش و پاسخ مطرح کنید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود.
اسپکتروفتومتري (Spectrophotometery)

تالار پرسش و پاسخ در زمینه کشاورزی. سایت ترویج جهاد کشاورزی ، و قسمت ديگر از محلول
طرح تحقیق(پروپوزال) پاسخ سوال 5 آزمون پایان ترم

این وبلاگ در خصوص آموزش ، ترویج و توسعه کشاورزی این قسمت جهاد کشاورزی با
آشنایی با انواع کودهای شیمیایی-1

تالار پرسش و پاسخ در زمینه کشاورزی. سایت ترویج جهاد کشاورزی رشد و نمو قسمت های
اندازه گیری ازت کل به روش کجلدال

تالار پرسش و پاسخ در سایت ترویج جهاد کشاورزی ارلن 250 cc ریخته و در زیر قسمت سرد کننده
لوازم معمولی آزمایشگاه

تالار پرسش و پاسخ در سایت ترویج جهاد کشاورزی که دارای 2 قسمت می باشد، یکی دسته و
فهرست نشريات فارسي مصوب گروه کشاورزی و منابع طبیعی

فهرست نشريات فارسي مصوب گروه کشاورزی و در قسمت پرسش و پاسخ مطرح کنید جهاد کشاورزي
برچسب :