غزل لکی از بابک درویشی

غزل لکی از بابک درویشی 

۱- وي ملك   سرد  چووله  ته نيام  و كه تيه بارم

ماله ل كلك  وه گووشن تا نه شنه ون هه وارم

۲- بربر خوسه و په ژاره  كوو بينه شه و نشينيم

خه م  سر نياسه  شانم  تا  گيان  بني  شه وارم

۳- دس   نانه جيم   كولانور   زخم  زوينه  سينه م

خواي خوسه كرده ساريژ ئه چاره چيو ده وارم

۴- پاكوو  خه مانه  جرگم  دلگيره   سال   و مانگم

تا  بيمه   هه ر   يه   ديمه   زلماته   رووزگارم

۵- شه و بي هاساره رشمه و  خوه ر ماسياي سر ئاسووم

تك   بيمه   كو  خه  ماناو  ئه  ته م  دلا بووارم

۶- چيو  جار ئومر ئه سرچي ئاگر چي ئه ر  ئوميدم

هه ر  پايزه  بختم  ئي  دل گوم  كردمه   وه هارم

 


مطالب مشابه :


شعري از سعيد عبادتيان

شعر کردی جنوب - شعري از سعيد عبادتيان - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا جمشیدی
شعری از مهوش سلیمانپور

شعر کردی جنوب - شعری از مهوش سلیمانپور - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا جمشیدی
شعری از امین شیرزادی

شعر کردی جنوب - شعری از امین شیرزادی - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا جمشیدی
غزلي تازه از رضا جمشيدي

شعر کردی جنوب - غزلي تازه از رضا جمشيدي - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا جمشیدی
شعري از ماموستا ولي ديوانه

شعر کردی جنوب - شعري از ماموستا ولي ديوانه - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا
شعری از حامد شبابی-گیلانغرب

شعر کردی جنوب - شعری از حامد شبابی-گیلانغرب - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا
شعري از سيد يعقوب ماهيدشتي

شعر کردی جنوب - شعري از سيد يعقوب ماهيدشتي - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا
شعریگ له علیرضا خانی

شعر کردی جنوب - شعریگ له علیرضا خانی - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا جمشیدی
غزل لکی از بابک درویشی

شعر کردی جنوب - غزل لکی از بابک درویشی - وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا جمشیدی
برچسب :