سير تاريخ پوشش در جهان

قرون اول تا ششم ميلادي


57677155175169484085.jpg

بيزانس سده چهارم ميلادي تا قرون ميانه:

در اين دوران بدن كاملا پوشيده مي شد. مرد و زن پيراهن هاي بلند با آستين هايي بلند مي پوشيدند.1

زنان روي پيراهن خود شال بلندي چون پالا، يا استولاي رومي بر دوش مي افكندند، و گاه نيز آن را بر سر مي انداختند.2


30551772003407731800.jpg

زنان موي خود را با سربندي از تور ابريشمي كه تار و پودش را از دانه هاي مرواريد گذرانده بودند، مي پوشاندند.3


04628535611846333953.jpg

--------------------------------------------------------------------------------

1. تاريخ لباس، روت ترنر ويل كاكس، ص 62

2. همان، ص 64

3. همان، ص 63

منبع تصاوير: تاريخ تمدن ويل دورانت، تاريخ لباس، پوشاك در گذر زمان، پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن 19، مختصر تاريخ هنر
قرون هفتم تا دهم ميلادي


91807589901662435967.jpg


02343961448000742940.jpg


09837942004272053154.jpg


---------------------------------------------------------------------

منبع تصاوير: تاريخ تمدن ويل دورانت، تاريخ لباس، پوشاك در گذر زمان، پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن 19، مختصر تاريخ هنر
قرون يازدهم تا پانزدهم ميلادي


75984192936837059098.jpg


43685887711769741524.jpg

اسپانيا:

در اين زمان ردا، با منشا ايراني، به پوشاك مردان افزوده شد. زنان چادر بزرگي مي پوشيدند كه تنها شكافي براي ديدن داشت.1


14476054699907593845.jpg


انگلستان:

در اين دوران مردان باشلق ساده اي بر سر مي گذاشتند، در حالي كه زنان موي خود را زير روسري، يا (هدريل) از پارچه كتان پنهان مي ساختند.2


18655610114195898895.jpg


ايتاليا:

پوشش سر زنان ايتاليا در قرون ميانه پارچه اي بود به شكل مستطيل يا نيم دايره كه روي سر مي انداختند.3


38914483192974780918.jpg


بيزانس:

زنان اشراف به ندرت در انظار عمومي ظاهر مي شدند.4


77576625632333754885.jpg

----------------------------------------------------------------------

1. تاريخ لباس، روت ترنر ويل كاكس، ص 137

2. همان، ص 92

3. همان، ص 68

4. پوشاك در گذر زمان، ص 142

منبع تصاوير: تاريخ تمدن ويل دورانت، تاريخ پوشاك در گذر زمان، پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن 19، مختصر تاريخ هنر
قرن شانزدهم ميلادي


95028332476000301970.jpg

59218377351433231605.jpg


69957184595453486358.jpg

فرانسه:

زنان باشلقي بر سر مي گذاشتند. موي آنان، اغلب در كيسه اي ابريشمي پنهان مي ماند.1


66133837509961225270.jpg


اسپانيا:


ويل دورانت مي گويد: در زمان فيليپ دوم (1556) ، عفاف و عصمت زنان نه تنها به وسيله مذهب و قانون، بلكه به وسيله شرافت حفظ مي شد. زنان عفيف دور از مردها غذا صرف مي كردند و بندرت همراه آنان در انظار ظاهر مي شدند. و هنگامي كه از خانه قدم بيرون مي نهادند، در كالسكه هاي در بسته مي نشستند.2


00911918379511302297.jpg

-----------------------------------------------------------------

1. تاريخ لباس، روت ترنر ويل كاكس، ص 114

2. تاريخ تمدن، ج 7، آغاز عصر خرد، ص 67

منابع تصاوير: تاريخ تمدن ويل دورانت، تاريخ لباس، پوشاك در گذر زمان، پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن 19، مختصر تاريخ هنر
قرن هفدهم ميلادي


85449281144518950526.jpg


77645487647196458233.jpg

انگلستان:

ويل دورانت: در زمان شكسپير زن حق نداشت كه روي صحنه بيايد، نقش زنان را پسران بازي مي كردند.1

جامه هاي بلند زنان، ساق پاها را مي پوشاند، پوشيدن جورابهاي ابريشمي به وسيله ملكه (اليزابت) مرسوم شد و زنها دامنها را روي زمين مي كشيدند.2


26739331710777819790.jpg

-----------------------------------------------------

1. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 7 ،ص 95

2. همان، آغاز عصر خرد، ص 67

منابع تصاوير: تاريخ تمدن ويل دورانت، تاريخ لباس، پوشاك در گذر زمان، پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن 19، مختصر تاريخ هنر
قرن هجدهم ميلادي


30932465216749855545.jpg

66200389338790839722.jpg

39524215008141584786.jpg

آلمان:

ويل دورانت مي گويد: شيلر در اثر معروف خود، آواز زنگ، تصوير كمال مطلوب يك زن خانه دار را اين گونه ترسيم مي كند كه بسيار باعفت بوده و با عقل و درايت خانواده را اداره مي كرد.1


64909814437890723401.jpg

فرانسه:

زنان زير لباس خود، زير پوش، زير دامني و جوراب بلند مي پوشيدند و براي آن كه راحت بر اسب بنشينند، دامني پيله دار مي پوشيدند.2


80764291444836557952.jpg


---------------------------------------------------------------------------

1. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 10، صص 687-686

2. همان، صص 285-222

منابع تصاوير: تاريخ تمدن ويل دورانت ، تاريخ لباس، پوشاك در گذر زمان، پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن 19، مختصر تاريخ هنر
قرن نوزدهم ميلادي


52545682497392704992.jpg

10095075184482962979.jpg

67262630052040358664.jpg

94502888808733570881.jpg

51437658040069183101.jpg

20600347444477789988.jpg


-------------------------------------------------------------

منابع تصاوير: تاريخ تمدن ويل دورانت، تاريخ لباس، پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن 19، مختصر تاريخ هنر
قرن بيستم ميلادي


62650488238365389576.jpg

از سال 1921 به بعد دامنها كوتاه تر شد (تا به زانو رسيد). و اين، امري بي سابقه در تاريخ پوشاك به شمار مي رفت.1


79247032310455713915.jpg

در سال 1950 شلوار برمودا كه مردان انگليسي از آن در مناطق گرمسير استفاده مي كردند، متداول گرديد و حتي در نيويورك به هنگام تابستان مورد استفاده قرار گرفت.2


86445518339653270003.jpg

در دوران جنگ جهاني دوم [به بهانه] صرفه جويي در مصرف پارچه، قد لباسها كوتاه بود ولي پس از جنگ، لباسها دوباره مقداري بلندتر شدند.3


49081651086703357973.jpg

ويل دورانت معتقد است: بعد از جنگ جهاني دوم و همزمان با انقلاب صنعتي، به بهانه آزادي زن و در واقع براي سوء استفاده بيشتر از او، مرداني كه طالب حذف شرم و حيا بودند، زنان را به عرصه فحشا كشاندند.4


33640545252123631434.jpg

---------------------------------------------------------------------

1. تاريخ لباس، روت ترنر ويل كاكس، ص 419

2. همان، ص 382

3. همان، ص 447

4. لذات فلسفه، ويل دورانت، صص 158-151

منابع تصاوير: تاريخ تمدن ويل دورانت، تاريخ لباس، پوشاك ملل از كهن ترين زمان تا قرن 19، مختصر تاريخ هنرمطالب مشابه :


رنگ مو.....

چيني‌ها براي اولين بار در سه هزار سال قبل از رنگ‌هاي و رنگ موي يا صدفي ، قهوه‌اي
رنگ مو

رنگ موي سر شما مي بايست مكمل رنـگ بـلوند خاكـستـري يـا صدفي، قهوه اي مات، بـلونـد دودي
انواع رنگساژ مخصوص موهاي بلوند

3- بلوند کهاي رنگ: رنگ موي کهاي را بهتر 4- بلوند صدفي: اين رنگ
مي‌خواهيد رنگ مو بخريد؟/قبل از خريد رنگ مو بخوانيد

در مقابل، رنگ موي است و براي افرادي كه جزو دسته گرم هستند، بلوند خاكستري، زيتوني، صدفي
انواع رنگساژ مخصوص موهاي بلوند

4- بلوند صدفي: اين رنگ موي خاص وزيبا را با رساندن مو به پيه ي 10 بوسيله ي دکلره و رنگساژ آن توسط
قبل از خريد رنگ مو بخوانيد...

در مقابل، رنگ موي است و براي افرادي كه جزو دسته گرم هستند، بلوند خاكستري، زيتوني، صدفي
سير تاريخ پوشش در جهان

صدفي براي مرواريد به رنگ خدا * صدفي موي آنان، اغلب در كيسه اي ابريشمي پنهان مي ماند. 1.
نکاتی در مورد مو ی سر

رنگ موي سر شما مي بايست مكمل رنـگ بـلوند خاكـستـري يـا صدفي، قهوه اي مات، بـلونـد دودي
برچسب :