بررسی تاثیر محیط خنک کننده بر میزان سختی:

بررسی تاثیر محیط خنک کننده بر میزان سختی:

 

هدف آزمايش:

 

بررسي اثر درصد كربن و محيط سرد كننده بر سختي و ريز ساختار فولادهاي ساده كربني

 

مقدمه:

 

فولادها گروهي از آلياژهاي آهن -كربن وعناصر ديگرند كه بيشترين كاربرد را در صنعت وفناوري دارند. يكي از دلايل كاربرد وسيع فولاد ها عبارتست از خواص كاملا متنوعي كه ميتوان به كمك

 

روشهاي مختلف عمليات حرارتي در آنها بوجود آورد . نوع عمليات حرارتي انجام شده روي فولاد

 

وهمچنين مقدار درصد كربن فولاد عامل اصلي تاثير گزار بر ميكرو ساختار نهايي فولاد مي باشد .

 

بسته به نوع عمليات حرارتي انجام شده ميتوان يكي از ميكرو ساختارهاي مارتنزيتي ، بينيتي ،

 

پرليتي را بدست آورد..

 

ميكروساختار مارتنزيت سخت ترين ميكرو ساختاري است كه ميتوان در يك فولاد كربني ساده بوجود آورد . تشكيل ميكرو ساختار مارتنزيتي در صورتي امكانپذير است كه از دگرگوني آستنيت به مخلوط فريت وسمنتيت در دماهاي بالا جلوگيري شود .مارتنزيت دقيقاً همان تر كيب شميايي

 

آستنيت اوليه را دارد.

 

محصول دگرگوني يوتكتوييد در فولادها، ميكروساختار منحصر به فردي موسوم به پرليت است

 

پرليت از لايه هاي متناوب فريت وسمنتيت تشكيل شده ومشابه اثر انگشت بر روي كاغذ است . به بيان ديگر، ساختار پرليت توسط دسته هايي از لايه هاي متناوب فريت وسمنتيت با فواصل وجهات مختلف مشخص مي شود

 

بينيت در فولادها در گستره دمايي بين پاين ترين دماي تشكيل پرليت وبالاترين دماي تشكيل

 

مارتنزيت،تشكيل مي شود.از جمله مشخصه هاي عمده دگرگوني بينيتي اين است كه از بعضي از جنبه ها شبيه به دگرگوني پرليتي واز برخي جنبه ها مشابه دگرگوني مارتنزيتي است.

 

روش آزمايش

 

يا آرماتو ر)، 4STتعداد 12 نمونه شامل 4 عدد فولاد كم كرب ن ( 2/. درصد كربن مانند 37

 

و 4 عدد فولاد پر كربن ( 1 درصد كربن مانند (CK 4عدد فولاد متوسط كربن ( 5/. درصد كربن

 

را برداشته وبعد از آنكه دو سطح نمونه را صاف كرد يم ، نمونه ها را شماره گذار ي (K100

 

ميكنيم. از هر كدام از فولاد ها يك نمونه را بعنوان نمونه شاهد نگهداشته وسپس ادامه آزمايش را

 

بصورت زير انجام مي دهيم :

 

سه نمونه فولاد كم كربن را در دماي 900 درجه سانتيگراد به مدت 40 دقيقه در كوره آستنيته ميكنيم

 

سه نمونه فولاد متوسط كربن را در دماي 800 درجه سانتيگراد به مدت 45 دقيقه در كوره آستنيته ميكنيم

 

سه نمونه فولاد پر كربن را در دماي 770 درجه سانتيگراد به مدت 45 دق يقه در كوره آستنيته ميكنيم

 

پس از آستنيته كردن ، از هر گروه يك نمونه را در آب و يكي را هوا و يكي را در روغن سرد ميكنيم

 

به از اينكه نمونه ها كاملاً سرد شدند ابتدا نمونه ها را سختي سنجي كرده وسپس سطح نمونه ها را توسط عمليا ت سمباده زني، پوليش و اچ كردن براي مطالعات ريز ساختاري آماده مي كنيم .

 

باتوجه به جدول زير، نتايج بدست آمده به قرار زير است:

 

با افزايش درصد كربن در فولاد، سختي فولاد افزايش مي يابد.

 

با افزايش سرعت سرد كردن فولاد سختي فولاد افزايش مي يابد.

 

علت ايجاد نقاط نرم در قطعات سرد شده در آب آستنيت باقي مانده است.

 

 

نتایج به دست آمده در آزمایشگاه:

 

5 قطعه از یک نوع فولاد را به مدت نیم ساعت در دمای 900 درجه سانتیگراد حرارت می دهیم

 

1)قطعه اول را در آب نمک سرد می کنیم.

 

2)قطعه دوم را در آب سرد می کنیم.

 

3)قطعه سوم را در روغن سرد می کنیم.

 

4)قطعه چهارم را در هوا سرد می کنیم.

 

5)قطعه پنجم را در کوره سرد می کنیم.

 

نتیجه حاصل از عملیات به شرح زیر است:

 

     E :فولاد آژدار               F:180         Ø:2/5

 

سختی بعد از عملیات  BH    

سختی قبل از عملیات BH    

محیط خنک کننده

 

620     

200     

آب نمک

 

600     

200     

آب

 

 

بررسی تاثیر محیط خنک کننده بر میزان سختی:

 

هدف آزمايش:

 

بررسي اثر درصد كربن و محيط سرد كننده بر سختي و ريز ساختار فولادهاي ساده كربني

 

مقدمه:

 

فولادها گروهي از آلياژهاي آهن -كربن وعناصر ديگرند كه بيشترين كاربرد را در صنعت وفناوري دارند. يكي از دلايل كاربرد وسيع فولاد ها عبارتست از خواص كاملا متنوعي كه ميتوان به كمك

 

روشهاي مختلف عمليات حرارتي در آنها بوجود آورد . نوع عمليات حرارتي انجام شده روي فولاد

 

وهمچنين مقدار درصد كربن فولاد عامل اصلي تاثير گزار بر ميكرو ساختار نهايي فولاد مي باشد .

 

بسته به نوع عمليات حرارتي انجام شده ميتوان يكي از ميكرو ساختارهاي مارتنزيتي ، بينيتي ،

 

پرليتي را بدست آورد..

 

ميكروساختار مارتنزيت سخت ترين ميكرو ساختاري است كه ميتوان در يك فولاد كربني ساده بوجود آورد . تشكيل ميكرو ساختار مارتنزيتي در صورتي امكانپذير است كه از دگرگوني آستنيت به مخلوط فريت وسمنتيت در دماهاي بالا جلوگيري شود .مارتنزيت دقيقاً همان تر كيب شميايي

 

آستنيت اوليه را دارد.

 

محصول دگرگوني يوتكتوييد در فولادها، ميكروساختار منحصر به فردي موسوم به پرليت است

 

پرليت از لايه هاي متناوب فريت وسمنتيت تشكيل شده ومشابه اثر انگشت بر روي كاغذ است . به بيان ديگر، ساختار پرليت توسط دسته هايي از لايه هاي متناوب فريت وسمنتيت با فواصل وجهات مختلف مشخص مي شود

 

بينيت در فولادها در گستره دمايي بين پاين ترين دماي تشكيل پرليت وبالاترين دماي تشكيل

 

مارتنزيت،تشكيل مي شود.از جمله مشخصه هاي عمده دگرگوني بينيتي اين است كه از بعضي از جنبه ها شبيه به دگرگوني پرليتي واز برخي جنبه ها مشابه دگرگوني مارتنزيتي است.

 

روش آزمايش

 

يا آرماتو ر)، 4STتعداد 12 نمونه شامل 4 عدد فولاد كم كرب ن ( 2/. درصد كربن مانند 37

 

و 4 عدد فولاد پر كربن ( 1 درصد كربن مانند (CK 4عدد فولاد متوسط كربن ( 5/. درصد كربن

 

را برداشته وبعد از آنكه دو سطح نمونه را صاف كرد يم ، نمونه ها را شماره گذار ي (K100

 

ميكنيم. از هر كدام از فولاد ها يك نمونه را بعنوان نمونه شاهد نگهداشته وسپس ادامه آزمايش را

 

بصورت زير انجام مي دهيم :

 

سه نمونه فولاد كم كربن را در دماي 900 درجه سانتيگراد به مدت 40 دقيقه در كوره آستنيته ميكنيم

 

سه نمونه فولاد متوسط كربن را در دماي 800 درجه سانتيگراد به مدت 45 دقيقه در كوره آستنيته ميكنيم

 

سه نمونه فولاد پر كربن را در دماي 770 درجه سانتيگراد به مدت 45 دق يقه در كوره آستنيته ميكنيم

 

پس از آستنيته كردن ، از هر گروه يك نمونه را در آب و يكي را هوا و يكي را در روغن سرد ميكنيم

 

به از اينكه نمونه ها كاملاً سرد شدند ابتدا نمونه ها را سختي سنجي كرده وسپس سطح نمونه ها را توسط عمليا ت سمباده زني، پوليش و اچ كردن براي مطالعات ريز ساختاري آماده مي كنيم .

 

باتوجه به جدول زير، نتايج بدست آمده به قرار زير است:

 

با افزايش درصد كربن در فولاد، سختي فولاد افزايش مي يابد.

 

با افزايش سرعت سرد كردن فولاد سختي فولاد افزايش مي يابد.

 

علت ايجاد نقاط نرم در قطعات سرد شده در آب آستنيت باقي مانده است.

 

نتایج به دست آمده در آزمایشگاه:

 

5 قطعه از یک نوع فولاد را به مدت نیم ساعت در دمای 900 درجه سانتیگراد حرارت می دهیم

 

1)قطعه اول را در آب نمک سرد می کنیم.

 

2)قطعه دوم را در آب سرد می کنیم.

 

3)قطعه سوم را در روغن سرد می کنیم.

 

4)قطعه چهارم را در هوا سرد می کنیم.

 

5)قطعه پنجم را در کوره سرد می کنیم.

 

نتیجه حاصل از عملیات به شرح زیر است:

 

     E :فولاد آژدار               F:180         Ø:2/5

 

سختی بعد از عملیات  BH    

سختی قبل از عملیات BH    

محیط خنک کننده

 

620     

200     

آب نمک

 

600     

200     

آب

 

 

محقق حکمت طهماسبی


مطالب مشابه :


کاربرد انواع مختلف فولاد

فولاد متوسط ۰٫۲ تا ۰٫۶ درصد دیگر ویژگی ها نیز ممكن است در كاربرد مهم باشند ؛ همچون
تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در قالب‌هاي فلزي

مهندسی مکانیک - تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در قالب‌هاي فلزي - آخرین
کاربردهای صنعتی مفتول فولادی

كيفيت و كاربرد مفتول فولاد كربني به‌منظور توليد سيم فولاد‌كربني از مفتول، كه‌ در
تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در قالب‌هاي فلزي

ریخته گری ذوب فلزات - تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در قالب‌هاي فلزي
تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در قالب‌هاي فلزي

مهندسی مکانیک ساخت و تولید - تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در قالب‌هاي
تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در قالب‌هاي فلزي

مقالات و مطالب آموزشی مهندسی مکانیک - تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در
آشنايي با كتاب كليد فولاد

همانطور كه ملاحظه مي شود، 16 فصل كتاب كليد فولاد بر اساس كاربرد فولادها تقسيم بندي شده اند.
کاربرد های صنعتی لیزر - برش فلزات (برش آهن، برش فولاد)، جوش لیزر، سختکاری لیزری و ...

لیزر و اپتیک - کاربرد های صنعتی لیزر - برش فلزات (برش آهن، برش فولاد)، جوش لیزر، سختکاری لیزری
بررسی تاثیر محیط خنک کننده بر میزان سختی:

يكي از دلايل كاربرد وسيع فولاد ها عبارتست از خواص كاملا متنوعي كه ميتوان به
برچسب :