نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداري شركتها مقدماتی 2

حسابداری شرکتها                                                                        04/06/1382

__________________________________________________________________________________

تعاریف :

1-     از انواع شرکت های تجاری 4 مورد را نام ببرید.

2-     2 مورد از دلایل کاهش سرمایه شرکت تعاونی رت بنویسید.

3-     4 مورد از ارزش سهام را بنویسید.

4-     کاملترین نوع شرکت سهامی .......................می باشد و فکر تأسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه اشخاصی ایجاد می شود که به آنها ..................... گفته می شود.

 

مسائل :

1-  بابک و ژامک شرکا شرکت تضامنی بابک و ژامک ، سرمایه هر کدام 000/000/12ريال و 000/000/8 ريال می باشد که به نسبت  3و2 در سودو زیان شریک هستند.

موافقت نمودند کامران و احمد را با شرایط زیر به عنوان شرکاء جدید وارد شرکت نمایند.

کامران با پرداخت 000/000/4 ريال 4/1 سرمایه بابک و 2/1 سرمایه ژامک را به ارزش 000/000/5 ريال خریداری نماید.

احمد 000/000/2 ريال نقدأ پرداخت نماید که سرمایه نامبرده 000/000/10 ريال منظور شده ما به التفاوت مبلغ سرمایه به حساب بابک و ژامک به نسبت تقسیم سود وزیان منظور شود.

 

2-  فاطمه و سکینه و زهرا شرکاء شرکت تضامنی زهرا و شرکا ، سرمایه هر کدام 000/000/12، 000/000/10 و000/000/18ريال سود شرکت 000/000/20 ريال (پس از کسر مالیات) که مقرر شد از محل سود مبالغ زیر به شرکاء پرداخت و مبالقی سود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم شود.

1)     از محل سود10% به عنوان سود سرمایه منظور شود.

2)     به زهرا هر شش ماه 000/500ريال حق مدیریت منظور شود.

3)     پاداش سالیانه هر یک از شرکاء 000/000/1 ريال محاسبه شود.

   مطلوبست : ثبت های روزنامه ای ، تنظیم حساب T تقسیم سود و مشخص کردن دریافتی هر شریک با استفاده از جدول صورت وضعیت تقسیم سود.

 

3-     کمال و جمال شرکاء شرکت تضامنی جمال و شریک، به نسبت مساوی در سود وزیان شریک هستند.

در پایان مرداد ماه با توجه به اتمام دوره ی فعالیت شرکت تصمیم به انحلال شرکت نمودند. ترازنامه شرکت در تاریخ انحلال به صورت زیر بوده و نتیجه انحلال به شرح زیر است :

 

 

 

ترازنامه به تاریخ 30/5/80

صندوق                      000/000/8

بدهکاران                    000/000/5

موجودی کال              ا 000/000/7

ملزومات                     000/500/1

اثاثه                          000/000/4

حسابهای پرداختی         000/500/5

جاری کمال                  000/000/2

سرمایه جمال               000/000/8

سرمایه کمال             000/000/10

000/500/25

000/500/25

 

1)     جمع مبالغ وصولی از بدهکاران 000/000/4ريال است.

2)     ملزومات به ارزش 000/000/1ريال به جمال واگذار شد.

3)     موجودی کالا 000/000/10 ريال واثاثه 000/000/5ريال فروش رفت.

4)     با پرداخت 000/000/5 ريال بدهی های شرکت تصفیه شد.

5)     هزینه های تصفیه بالغ بر 000/000/1 ريال نقدأ پرداخت شد.

مطلوبست : ثبت عملیات حسابداری مربوط به انحلال و تصفیه شرکت.

 

4-     شرکت تعاونی دبیران با سرمایه ای متشکل از 000/6 سهم 000/10 ريالی که سهامداران 3/1 آن را نقدأ پرداخت نمودندو مابقی در تعهد آنان است در 1/5/81 تأسیس شد . عملیات زیر مربوط به مرداد ماه می باشد.

3/5)  هزینه های ـدسیس به ارزش 000/000/1ريال توسط دو تن از اعضا پرداخت شد.

          15/5)  30 تن از اعضا که هر کدام 5سهم داشتند تقاضای عضویت خود را پس کرقته و از شرکت خارج شدند.

          20/5)  بدهی مربوط به هزینه های تأسیس پرداخت شد.

          25/5)  مابقی تعهدات توسط سهامداران صورت پذیرفته و مبلغ تعهد را نقدأ پرداخت نمودند.

        30/10)  شرکت سهام اعضا خارج شده را به ارزش روز به اعضا جدید واگذار نمود که در ازریابی روز دارایی ها و بدهی ها به ترتیب 000/00/140 و 000/000/68 می باشد.

         مطلوبست : ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه شرکت.

 

5-          شرکت تعاونی معلمان با سرمایه ی 000/000/200 ريال منقسم به 000/10 سهم که تمامأ تأدیه شده است تأسیس گردید. پس از 4سال 50 نفر از سهامداران که هر کدام 10 سهم داشته از شرکت خارج شده که ارزش روز سهام 000/22 ريال مشخص شده و سهام فوق مجددأ به اعضای جدید به ارزش هر سهم 000/25 ريال واگذار شد مطلوبست :

اولأ : ارزش اسمی هر سهم.

ثانیأ : حق اسهم اعضا خروجی.

ثالثأ : ثبت حسابداری عملیات مربوط.

 

6-     شرکت سهامی عام در 1/3/81 با سرمایه ای متشکل از 000/80 سهم 000/1 ريالی که مؤسسان 20% سرمایه را تعهد و35% آن را نقدأ به حساب بانکی واریز نموده و عملیات زیر صورت گرفت :

5/3) بابت تهیه اساسنامه و پذیره نویسی مبلغ 000/000/2ريال توسط یکی از مؤسسان پرداخته شد.

15/3) انتشار اعلامیه پذیره نویسی و تکمیل اوراق پذیره نویسی بابت مابقی سرمایه شرکت توسط مردم.

20/3) پرداخت هزینه های اساسنامه و پذیره نویسی .

25/3) پرداخت مبلغ پذیره نویسی از سوی مردم به حساب بانک شرکت در شرف تأسیس.

30/3) پرداخت مبلغ تعهد مؤسسان به حساب شرکت.

مطلوبست : ثبت رویدادهای فوق در دفتر مؤسسه.

 

7-     شرکت سهامی عام اخوان در 30/10/1380 تشکیل و سهام زیر را منتشر نمود.

سهام عادی به تعداد 000/80 سهم به ارزش اسمی هر سهم 000/1 ريال.

سهام ممتازبه تعداد 000/70 سهم به ارزش اسمی هر سهم 000/1 ريال.

که سهام عادی هر سهم 500/1 ريال و سهام ممتاز هر سهم 800ريال فروش رفت.

مطلوبست : ثبت روزنامه ای عملیات فوق.

 

8-     با توجه به اطلاعات زیر مطلوبست تنظیم ترازنامه طبقه بندی شده شرکت سهامی برادران به تاریخ 29 اسفند 1381 :

موجودی نقدی 000/000/30  سرمایه گذاری کوتاه مدت 000/000/15

پیش دریافت مشتریان 000/000/8

ساختمان 000/000/32       اثاثه   000/500/13        پیش پرداختهای هزینه 000/000/4

موجودی کالا  000/000/18  ذخیره استهلاک ساختمان 000/000/2

ذخیره استهلاک اثاثه 000/500/1

سرقفلی  000/000/6     اسناد پرداختی  000/000/8  

 اسناد دریافتی بلند مدت  000/000/15

سهام عادی  000/50  سهم 000/1 ريالی       سهام ممتاز 000/30  سهم  000/1 ريالی

اندوخته قانونی  000/000/14  سود انباشته  000/000/6 

اسناد پرداختی بلند مدت   000/000/12


مطالب مشابه :


جزوه شرکتهای تضامنی

کاردانی به کارشناسی حســــــابداری - جزوه شرکتهای تضامنی - نظرات خصوصی قابلیت نمایش و پاسخ
جزوه حسابداری شرکتها 2 فصل1 استاد الهی

دانشجویان حسابداری شیروان ورودی مهر91 - جزوه حسابداری شرکتها 2 فصل1 استاد الهی - اخبار
منابع حسابداری شرکتها 1

گروه حسابداری دانشکده فنی شیروان - منابع حسابداری شرکتها 1 جزوه این درس و منابع فوق الذکر.
نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداري شركتها مقدماتی 2

جزوه و نمونه سؤالات حسابداری - نمونه سؤال امتحان نهایی حسابداري شركتها حسابداری شرکتها
دانلود جزوه حسابداری کالاهای امانی( حق ا لعمل کاری)(حسابداری پیشرفته1)

حسابداری accounting - دانلود جزوه حسابداری کالاهای امانی( حق ا لعمل کاری)(حسابداری پیشرفته1
دانلود رایگان جزوه صنعتی 1

دانلود سنتر تخصصی حسابداری - دانلود رایگان جزوه صنعتی 1 - Powered By Hamid Badri - دانلود سنتر تخصصی
جزوه های کمک آموزشی حسابداری

حسابداری شرکتها آزمونهای جزوه های کمک آموزشی حسابداری حسابداری و حسابرسی
جزوه حسابداری مالیاتی ...

گروه حسابداری پیشوا - جزوه حسابداری مالیاتی - مرجع تخصصی آموزش حسابداری شرکتها;
برچسب :