CPR پایه و پیشرفته 1392

بیانیهخطمشی : (Policy Statement )

 

احیاء قلبی-ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندناعمال حیاتی دو عضو مهم قلب وریه انجام می شود وتلاش می‌شود تا گردش خون وتنفس بهطور مصنوعی تا زمان برگشت جریان خون خودبخودی بیمار برقرار شود .اما بدلیل اینکهبدون این اقدامات به علت فقدان اکسیژن مرگ مغزی دائمی در عرض زمان کمتر از6-4دقیقه(زمان طلایی) ایجاد می شود واژه احیاءقلبی ریوی(CPR) در سال 1988 به پشنهادپیتر سفر (پدر علم احیاء) بخاطر اهمیت احیاء مغز وحفظ کارکرد آن به احیاء قلبی،ریویومغزی(CPCR) تغییر نام داد.
ایست قلبی- تنفسی بی گمان یکی از خطیرترینوضعیتهایی است که نیاز به اقدام فوری وسنجیده جهت حفظ حیات وپیشگیری از ضایعاتجبران ناپذیر سیستم های حیاتی بدن دارد.از آن جایی که این اقدامات بر اساس پروتکلهای خاصی صورت می‌گیرد لازمه اجرای آن کسب دانش زمینه ای ومهارت وتجربه فرد احیاگرمی باشد.

دامنه: ( Scope)

کلیه پرسنل بالینی بیمارستان مشمول فراگیری و اجرای این خط مشی می باشند از جمله : پرستاران ، پزشکان ، بهیاران، کمک بهیاران و پرسنل  رادیولوژی .

 

هدفکلی : (Aim )

میزان بقاء بیماران وبهبودپیامدهای بلند مدت بیماران بعد ازاحیاء وابسته به شروع سریع احیاء و انجام مداخلاتپیشرفته قلبی دارد،که در واقع همان توالی مراحل زنجیره بقاء که شامل دسترسی سریعواولیه به بیمار،شروع سریع احیاء وحمایت های پایه حیات،دفیبریلاسیون به موقع بیمارو انجام حمایت های پیشرفته حیات می باشدهدف از این خط مشی افزایش سطح آگاهی پرسنل در رابطه با اهمیت CPR ، نحوه صحیح انجام آن و تاثیر سرعت عمل در CPR و نجات جان بیمار می باشد. دستورالعمل های جدید تاکید بر کیفیت CPR و از سوی دیگر ساده سازی یادگیری ها دارد. امیدواریم که با فراگیری تکنیکهای CPR  به وسیله پرسنل بالینی تعداد بیشتری از بیماران دچار ایست قلبی ریوی احیا شوند.

اهداف : ( Objective )

 بر اساس گایدلاین های 2010 زنجیره حیات به صورت زیر معرفی شده است :
1-
   تشخیص سریع ایست قلبی 
2-
   شروع سریع CPR با تاکید بر ماساژقلبی
3-
   دفیبریلاتور سریع
4-
   انجام اقدامات حیاتی و پیشرفته قلبی (ACLS)
5-
   تکمیل مراقبت های پس از احیاء

اهداف اختصاصی این خط مشی علاوه بر رعایت زنجیره حیات گایدلاین 2010 تلاش برای برقراری تنفس موثر و گردش خون به صورت ارزیابی راه هوایی و در صورت عدم تنفس موثر باز کردن راه هوایی و شروع تهویه مصنوعی و سپس چک نبض و در صورت عدم وجود نبض شروع ماساژ قلبی می باشد. در ضمن پیرو بند 5 که تکمیل مراقبت های پس از احیا می باشد  اصلاح زمینه ها و عوامل ایجاد کننده ایست قلبی تنفسی و همچنین چگونگی نوشتن گزارش پرستاری در بیمارانی که CPR شده اند نیز جزو اهداف این خط مشی می باشند.

مسئولیت ها : ( Responsibilities)

1.کلیه پرسنل بالینی بیمارستان موظف به انجام CPRطبق این خط مشی می باشند.

2.خط مشی توسط واحد حاکمیت بالینی در اختیار کلیه واحدها قرار گیرد.

3. آموزش و ترویج این خط مشی برای کلیه پرسنل قبلی و پرسنل جدیدالورود توسط سوپروایزر آموزشی

4. برگزاری کارگاه های آموزشی تئوری و عملی حداقل هر شش ماه یکبار توسط متخصص بیهوشی

5.ارزیابی و پایش روند CPR های بیمارستان توسط سوپروایزران شیفت

6.ممیزی CPR های بیمارستان پس از ابلاغ و اجرای این خط مشی توسط کمیته ممیزی واحد حاکمیت بالینی

 

تعریفCardio pulmonary resuscitation                  : CPR

وقتیقلبازضربانمیایستد )ایستقلبی(،تنهاچنددقیقهتامرگ فاصلهوجوددارد،مگراینکه،گردشخونمجددابرقرارگردد. احیای قلبی  ریوی( CPR ) راهیبرایحفظگردشخوناستتایکفردماهربرایکمکبرسد. ماساژقفسهسینه )فشاررویقفسهسینهبیماروسپساجازهدادنبهقفسهسینهبرایبازگشتبهوضعیتاول( کمک میکندتاخونازطریققلببهداخلریههاوداخلشریانهایاصلی بدن )ازجملهبهمغز( پمپشود. اینماساژقفسهسینه،همراهباتنفس مصنوعی،اصولاولیه CPRهستند.

 

وسایل مورد نیاز:

ماسک با دریچه اجازه عبور یکطرفه ی هوا- منبع اکسیژن - لوله تراشه (ET  )- ایرویفلومتر اکسیژن وسایل لوله گذاری داخل تراشه کیف یا ترالی احیاء- وسایل ساکشن لوله بینی ، معده ای گان ماسک دستکش استریل ست ایست قلبی وسایل رگ گیری محیطی شامل کاتترها یا آنژیوکت های شماره 18-14- وسایل تزریق داخل رگی شامل لوله سرم و میکروست مانیتور و لیدهای ECG دستگاه دفیبریلاتور پدهای دفیبریلاتور داروهای طبقه اول ترالی احیا پیس میکر خارجی  

 

شرح وظایف تیم CPR :

نفر اول :

A & B برای مسئولیت برقراری راه هوایی و تنفس                                                                         Airway & Breathing))

نفر دوم :

C برای مسئولیت ماساژ قلبی و برقراری گردش خون                                                                                         Circulation))

نفر سوم :

D برای گرفتن خط وریدی و استفاده از داروها                                                                                           Drugs & fluids))

نفر چهارم :

E به عنوان رابطه با خانواده بیمار کمک به هماهنگی اقدامات CPR و اقدامات دیگر طبق نظر رهبر تیم .

 

 

 

اجرای خط مشی :

 

ردیف

مراحل انجام کار

کد مسئولیت

1

در همه بخشها (مخصوصا بخش های ویژه و اورژانس ها) برای افراد حاضر در هر شیفت مسئولیت ویژه تعریف کنید تا رسیدن تیم اصلی ودر حضور آنان وظایف هر کس معین باشد :

=A&B برای مسولیت برقراری راه هوایی و تنفس ((Airway & Breathing

=C برای مسئولیت ماساژ قلبی و برقراری گردش خون (Circulation)

=D برای گرفتن خط وریدی ، و استفاده از داروها  &Fluids)Drugs )

=E به عنوان رابط با خانواده بیمار کمک به هماهنگی اقدامات CPR و اقدامات دیگر طبق نظر رهبر تیم

 

2

در صورتی که اولین کسی هستید که وارد محل وقوع حادثه شده اید به منظور ارزیابی هوشیاری ، بیمار را صدا بزنید .

A&B

3

در صورت عدم پاسخ فوراً با شماره 444 تماس گرفته وکمک بخواهید و اعلام کد 115 نمایید .

A&B

4

راه هوایی بیمار را ارزیابی و آن را از وجود مواد خارجی و استفراغ پاک نمایید.

A&B

5

راه هوایی را با یکی از روشهای مربوطه باز نگه دارید .

A&B

6

تنفس و نبض کاروتیدی بیمار را ارزیابی کنید .

A&B

7

در صورت عدم وجود نبض و تنفس اقدام به CPR یک نفره کنید.(تعداد فشردن قفسه سینه : 30 ، تعداد تنفس : 2) .

A&B

8

از دومین نفر کمک کننده بخواهید تخته CPR را زیر بیمار قرار دهد .

A&B

9

با دومین نفر گروه BLS ، CPR دو نفره را شروع کنید .

 

10

با در دسترس بودن ترالی اورژانس برای باز نگه داشتن راه هوایی از ایروی استفاده کنید .

A&B

11

بالای سر بیمار قرار گرفته و ضمن باز کردن راه هوایی (به روش Jaw Thrust) با ماسک و آمبوبگ اکسیژن 100% به بیمار بدهید .

A&B

12

در حالی که CPR را ادامه می دهید از نفر سوم بخواهید که دستگاه شوک را آماده کند .

C

13

سینه بیمار را برهنه کنید و پدالهای دفیبریلاتور را طبق راهنما در روی سینه بیمار قرار دهید .

C

14

از مانیتور دستگاه شوک برای تشخیص نوع آریتمی بیمار با استفاده از پد یا قاشقک ها به عنوان الکترود ECG برای مانیتور سریع استفاده کنید .

C

15

اگر بیمار دچار فیبریلاسیون بطنی باشد وی را دفیبریله کنید . (شوک اسینکرونایز داده شود)

C

16

ECG بیمار را به وسیله چسباندن الکترودهای سینه و اتصال به لید مانیتور دستگاه شوک مانیتور کنید . و یک نوار طولانی تهیه کنید .

C

17

اگر آماده کردن دفیبریلاتور با تاخیر صورت گیرد ، CPR را ادامه دهید .

A&B

18

پرستار آموزش دیده ACLS رهبری گروه کد را تا رسیدن پزشک به عهده بگیرد .

A&B

 

 

19

نبض و تنفس را مجددا بررسی کنید . (بعد از دو دقیقه و به مدت ده ثانیه)

A&B

20

در صورت نیاز دهان و حلق بیمار را ساکشن کنید .

A&B

21

با آماده بودن لارنگوسکوپ و لوله تراشه ، در لوله گذاری داخل تراشه کمک کنید .

A&B

22

بیشتر از 15-10 ثانیه عملیات CPR را جهت انجام لوله گذاری داخل تراشه متوقف نکنید .

A&B

23

در صورت نیاز دهان و حلق و داخل لوله تراشه بیمار را ساکشن کنید .

A&B

24

اگر صداهای تنفسی در سمت ریه ی چپ محو و نامحسوس باشد به آرامی لوله داخل تراشه را کمی بیرون بکشید .

A&B

25

مجددا با گوشی صداهای تنفسی در هر دو ریه را گوش کنید .

A&B

26

به عدد روی لوله تراشه که در کنار لب بیمار قرار گرفته توجه کنید . (در آقایان 23-21 و در خانمها 21-19 مناسب است)

A&B

27

لوله داخل تراشه را با کمک باند یا چسب ثابت کنید .

A&B

28

بیمار را با آمبوبگ تهویه کنید . (آمبو متصل به اکسیژن 100 درصد باشد)

A&B

29

به حرکات قفسه سینه در زمان تهویه توجه کنید .

A&B

30

پرستار آموزش دیده ACLS یک رگ محیطی با آنژیوکت شماره بزرگ از بیمار بگیرد .

D

31

سیاهرگ های بزرگی چون سیاهرگ داخل آرنج را انتخاب کنید .

D

32

به محض اینکه موفق به رگ گیری شدید جهت برگشتن کلاپس عروقی سرم نرمال سالین را تزریق کنید

D

33

ریتم و تعداد ضربان قلب را چک کنید .

A&B

34

کمک کنید تا از بیمار ABG تهیه شود .

E

35

فشار خون را اندازه بگیرید . (به روش غیر تهاجمی)

E

36

وسایل وداروهای مورد استفاده در ACLS را آماده کنید .

D

37

در صورت رگ گیری ناموفق داروهایی چون اپی نفرین ، لیدوکائین ، آتروپین و نالوکسان (2تا 2.5 برابر مقدارIV ) را بر حسب نیاز در 10 سی سی آب مقطر یا محلول نرمال سالین رقیق کرده و به داخل تراشه بیمار بریزید .(آتروپین در برادیکارد ی علامت دار و مسمومیت با ارگانوفسفات داده می شود)

D

38

سپس با آمبوبگ بیمار را 5 تا 6 بار تهویه کنید تا داروها در سطح آلوئل ها قرار گرفته و امکان جذب سریع آن ها فراهم شود .

A&B

39

اقدام به کمک در گرفتن ورید مرکزی کنید .

D

40

پس از رگ گیری موفق و یا گرفتن ورید مرکزی داروهای مناسب در درمان ریتم و تغییرات همودینامیک را طبق دستور به بیمار برسانید .

D

41

همزمان با گرفتن رگ محیطی از بیمار توسط پرستار ، پرستار دیگر ترشحات دهان و حلق را ساکشن کند .

A&B

42

در صورت نیاز و طبق دستور پزشک بیمار را دفیبریله کنید .

C

 

 

43

مراقبت های اولیه را با همکاری گروه بلافاصله بعد از احیاء قلب و ریه انجام دهید .

E

44

در صورتی که همراهان بیمار حضور دارند از پرستار دیگری که در گروه کد وظیفه ای ندارد بخواهید که با آنها بماند ، اعتقادات خانواده بیمار را بداند و به نیازهای عاطفی آنها توجه داشته باشد .

E

45

در اولین فرصت ممکن اجازه دهید که خانواده بیمار وی را ملاقات کنند .

E

46

در هر زمان که بیمار بیدار و هوشیار گردید ، وقایع را تا حد امکان به وی توضیح بدهید .

رهبر

47

اگر بستگان بیمار در دسترس نیستند در اسرع وقت با آنها تماس گرفته و اطلاع بدهید .

رهبر

48

در صورتی که پزشک بیمار را NO-CPR معرفی کرده است ، مطمئن شوید که در پرونده بیمار ثبت و امضاء کرده باشد .

رهبر

49

در صورت امکان دستور پزشک را به خانواده بیمار منتقل کنید .

E

50

در صورت فوت بیمار اجازه بدهید تا خانواده اش وی را ببینند و طبق موازین عرفی و شرعی با بیمار و خانواده اش رفتار کنید .

E

 

کلیه مشاهدات و یافته های خود را ثبت کنید :

الف- در طول کد تمام وقایع و جزئیات را تا حدالمکان

ب- علت ایست قلبی ، با هوشیاری و بدون هوشیاری ، زمان بروز ایست قلبی ، زمان شروع CPR ، زمان ورود پرستار دوره دیده ACLS و تمام وقایع طول احیاء

پ= تعداد شوک های داده شده ، زمان آن ها ، میزان ژول انرژی آن ها دیس ریتمی قبل و بعد از دفیبریلاسیون واین که آیا بیمار نبض داشته است یا خیر

ت- کلیه داروهای تجویز شده ، میزان آنها ، عامل تجویز آن ها و پاسخ بیمار به داروها

ج- تمام وقایع از جمله خط وریدی محیطی یا مرکزی ، پیس میکر کار گذاشته شده ، لوله گذاری انجام شده و زمان انجام هر کدام و میزان تحمل بیمار به هر کدام

چ-در صورتی که بیمار به بخش یا واحد درمانی دیگری منتقل شده است نام بخش یا واحد درمانی ، ساعت انتقال و این که زمان انتقال خانواده اش حضور داشته اند یا خیر

ح- علائم حیاتی و ریتم قلبی و نبض های کاروتید و فمورال را هر 5 دقیقه بررسی و ثبت کنید.

خ- سطح هوشیاری ، صداهای تنفسی ، صداهای قلبی ، مایعات دریافتی از طریق وریدهای محیطی و میزان ادرار بیمار را هر 5 دقیقه بررسی و ثبت کنید .

.

ضمیمه  :1. چیدمانتیم احیا ،2. الگوریتم های احیا

چیدمان و شرح وظایف اعضای تیم احیاء در مرکز آموزشی و درمانی فارابی

ردیف

چیدمان بر اساس مسئولیتها

اعضای تیم احیا

مسئولیتها

1

رهبر تیم

پزشک

رهبر تیم ، مسئول اولویت بندی مراحل احیاء و انجام دفیبریلاسیون

2

(C)

پرستار 1

برای مسئولیت ماساژ قلبی و برقراری گردش خون (Circulation)

3

A&B

تکنسین بیهوشی

برای مسولیت برقراری راه هوایی و تنفس ((Airway & Breathing

4

D

پرستار 2

برای گرفتن خط وریدی ، و استفاده از داروها  &Fluids)Drugs )

5

E

پرسنل اورژانس

(اجرای دستورات پزشک و سوپروایزر) : بلافاصله پس از فراخوان تیم احیا ، در صورت بعد مسافت و موجود نبودن تجهیزات در محل مورد نظر، دستگاه های نوار قلب ، دفیبریلاتور و پالس اکسی متری را با کمک راننده آمبولانس به محل منتقل می کند .

6

هماهنگ کننده تیم

سوپروایزر

چیدمان تیم در ابتدای هر شیفت با اولویت برنامه احیا و بر اساس شرایط و حضور پرسنل ، چیدمان جدید. هماهنگی بین پرسنل بخش و اعضای تیم ، مستند سازی و تهیه گزارش از فرایند احیا جهت ارائه به مسئولین مربوط .

منابع :کتاب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری-گایدلاین جدید 2010 CPRکتاب برونرو سایتهای احیا وwww.heart.orgوwww.erc.edu


مطالب مشابه :


در طبابت روزمره آسم چه باید کرد؟

+++9 راه حل ایمنی بیمار: 1. ارزیابی ابتدایی بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس به خاطر آسم.
مدیریت ریسک و ایمنی بیمار

مدیریت ریسک و ایمنی بیمار شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر 9 راه حل ایمنی بیمار
مراقبت در بیماران ایدزی

چک لیست ارزیابی بخش دیالیز:: 9 راه حل برای ایمنی بیمار در بحث ایمنی بیمار در بودجه
بحث ایمنی بیمار در بودجه بندی وزارت بهداشت

بحث ایمنی بیمار در بودجه چک لیست ارزیابی بخش دیالیز:: 9 راه حل برای ایمنی بیمار در
مهمترین عناوین اعتبار بخشی بیمارستانها

پایش پیشرفت برنامه ایمنی بیمار شاخص های پایش ارزیابی بیمار. 36. 9 راه حل برای ایمنی
چک لیست ارزیابی بخش دیالیز

پذیرش در بخش و ارزیابی بیمار. 9 راه حل برای ایمنی بیمار در بخشهای
یک نمونه کامل خط مشی منطبق با اعتباربخشی بیمارستانها

روش نظارت بر اجرای خط مشی و روش مربوطه/چک لیست ارزیابی 9 راه حل برای ایمنی ایمنی بیمار
روش تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی:

برای افرادیکه سیستم ایمنی ضعیف چک لیست ارزیابی بخش دیالیز:: 9 راه حل برای ایمنی بیمار
CPR پایه و پیشرفته 1392

موثر و گردش خون به صورت ارزیابی راه هوایی و در صورت عدم 9 راه حل برای ایمنی بیمار در
برچسب :