نمونه سوالات تشریحی کلی درس قانون كار

-واژه حقوق چند معنا دارد؟ آنها را بطور خلاصه ذكر كنيد.

2-منظور از جمله" قوانين ايران" چيست؟

3-شاخه هاي علم حقوق را بنويسيد؟

4-صفت داخلي يا سرزميني را تعريف كنيد؟

5-حقوق بين الملل را تعريف كنيد؟

-مهمترين قانون در مجموعه قوانين خصوصي كدام است؟                                                                      

7-حقوق عمومي مجموعه مقررات حاكم بر كدام جزجامعه است؟

8-كدام بخش از قوانين بر خلاف حقوق عمومي با نهادهاي حكومتي كمتر ارتباط دارد؟

9-بخشهاي مهم حقوق اجتماعي را نام ببريد؟

10- درحقوق تامين اجتماعي به چه مواردي اشاره شده است؟

11-حق مالكيت را با ذكر مثال شرح دهيد ؟

12-حقوق والدين بر فرزندان را توضيح دهيد؟

13-تقابل به چه معناست؟

14-روابط ميان انسانها واجتماع بستر پديد آمدن چه چيز ميباشد؟

15-وظيفه ما نسبت به حقوق ديگران چيست؟

16-منابع حقوق كار را نام ببريد؟

17-مهمترين منبع داخلي حقوق كار چيست؟

18- قوانين عادي را تعريف كنيد؟

19-بغير از قوانين اساسي وعادي چه قوانيني جز منابع حقوق بشمار ميايند؟

20 -احكام صادره توسط ديوان عدالت اداري وديوان عالي كشور را چه مينامند؟

21-آرا وحدت رويه قضايي در چه صورت صادر ميگردد؟

22-پيمان جمعي در قانون كار را توضيح دهيد؟

23-هدف از انجام پيمان جمعي چيست؟

24-منظور از مصوبات قوه مجريه چيست؟

25-در تدوين وتنظيم مصوبات قوه مجريه كدام موارد سهيم ميباشند؟

26-آيا عرف وعادات شغلي داراي تعريف هستند؟

27-تعريف قرارداد كار را بنويسيد؟

28-آيا قرارداد كار منبع حقوق كار محسوب ميشود؟چرا؟

29-آيا منابع خارجي حقوق كار را ميتوان مستقيما" استفاده نمود؟توضيح دهيد.

30-علت پديد آمدن قراردادهاي دو جانبه ميان كشورها چيست؟

31-نمونه اي از قراردادهاي دو جانبه ميان كشورها را مثال بزنيد؟(دو مورد)

32-i.l.o را توضيح دهيد؟

33-وظايف سازمان بين المللي كار چيست؟                                           

34-مثالهاي زيربا كدام موارد داده شده ارتباط دارد.آنها را با خط مرتبط سازيد؟

الف)كارگران خودرو سازي با وزارت صنايع قرارداد ميبندد.                                        1- قوانين تامين اجتماعي                                                                              

ب)مجيد در صف نانوايي منتظر خريد نان است.                                                     2-قرارداد دو جانبه              

ج)مردي به جرم ايجاد رعب ووحشت در مردم به حكم دادگاه مجازات شد.                    3-حقوق اجتماعي 

چ)مريم براي درمان بيماري خود دفترچه تامين اجتماعي گرفت.                                4-قوانين آمره

د)هنگام رانندگي بايد سرعت مجازرعايت شود.                                                      5--قوانين كيفري                                   

                                                                                                               6-  قوانين خصوصي

35-اعضاي سازمان بين المللي كار را نام ببريد؟

36-آيا قرارداد دو جانبه ميان كشورها براي همه كشورها اجرا ميگردد؟

نمونه سوالات  تشریحی درس قانون كار فصول 3 و4                                 نام نام خانوادگي هنر آموز: بهشته آصف نژاد                               

37- قانون چه متنی است؟

38- پیش­نهاد قانون چیست؟

39- پیش­نهاد  قانون از سوی قوه مجریه را چه می­نامند؟

40- پیش­نهاد قانون از سوی قوه مقننه را چه می­نامند؟

41- در چه صورت متن قانون پدید می­آید؟

42- قانون اساسی توسط کدام قوه تدوین گردید؟

43- به چه دلیل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید مورد تأئید شورای نگهبان قرار گیرد؟

44- یکی از قدیمی­ترین متن­های قانونی را نام ببرید؟

45- هدف قانون چیست؟

46- جنبه­های تفسیری و تکمیلی برخی از قوانین چه چیز را تعریف می­کنند؟

47- قانون آمره چیست؟ مثال بزنید؟

48- تقسیم­بندی قوانین را نام ببرید؟

49- تفاوت حقوق و قانون چیست؟

50- مطالب کدام روزنامه قابل استناد بوده و فقط برای نهادها و دستگاه­های دولتی ارسال می­شود؟

51- قوانین کیفری را تعریف کنید؟

52-  سابقه بوجود آمدن حقوق کار چند سال می­باشد؟

53- یکی از عجیب­ترین شاخه علم حقوق چیست؟

54- تعریف حقوق کار را بنویسید؟

55- از لحاظ تاریخی حقوق کار محصول چه رخدادی است؟

56- نقطه پدید آمدن حقوق کار با کدام انقلاب مرتبط است؟

57- انقلاب صنعتی چگونه به ایجاد قانون کار کمک نمود؟

58-  آیا حقوق کار صرفاً یک حقوق عمومی ودولتی است؟

59- مشخصات حقوق کار را نام ببرید؟ حداکثر 4 مورد

60- دلایل جدی و امروزی بودن علم حقوق کار را ذکر کنید؟

61- آیا حقوق کار پویا است؟

62- دو جانبه بودن حقوق کار چیست؟

63- منظور از سه جانبه بودن حقوق کار را بنویسید؟

64- حمایت­آمیز بودن حقوق کار را توضیح دهید؟

65- آیا حقوق کار می­تواند امری باشد؟

66- انعطاف­پذیری حقوق کار را شرح دهید؟

نمونه سوالات  تشریحی  فصول 1 و2 بخش دوم                                   نام نام خانوادگي هنر آموز: بهشته آصف نژاد                               

67- یکی از بحثهای کلیدی حقوق کار بویژه قانون کار چیست؟

68- مقررات قانون کار از کدام طرف قرارداد حمایت ویژه می­نماید؟

69- تعریف ماده یک قانون کار مصوب 1369 را بنویسید؟

70- دامنه شمول مقررات قانون کار کدام عناصر را شناسایی می­کند؟

71- مقررات و ضوابط قانون کار برای چه کسانی کاربرد دارد؟

72- قوانین استخدامی کشوری شامل چه مواردی است؟ 4 مورد نام برده شود.

73- آیا افراد عادی مشمول قوانین استخدامی کشوری می­شوند؟

74- کارگر چه کسی است؟

75- شخص حقیقی یعنی چه؟

76- تعریف شخص حقوقی را بنویسید؟

77- آیا کسی که رایگان برای دیگری کار کند کارگر محسوب می­شود؟

78- منظور از تبعیت چیست؟

79- هدف  تبعیت کارگر از کارفرما را بنویسید؟

80- کارگاه چیست؟

81- آیا کارفرما می­تواند هر دستوری به کارگر بدهد؟

82- آیا قرارداد کار شاخص مناسب برای اعمال قدرت کارفرما محسوب می­شود؟

83- آیا هر دستوری از ناحیه کارفرما قابلیت اطاعت و پذیرش از طرف کارگر را دارد؟

84- مقاوله نامه­های حقوق بنیادین کار از سوی کدام سازمان صادر شده است؟

85- چرا کارگر ملزم به اطاعت از کارفرما است؟

86- ریسک اقتصادی چیست؟

87- کار تابع را تعریف کنید؟

88- تعریف کار مستقل را بنویسید؟

89- در صورت مشارکت کارگر در سرمایه­گذاری می­توان او را کارگر دانست؟

90- وظیفه فراهم نمودن لوازم، ابزار و سرمایه در کار با چه کسی است؟

91- قانون کار شامل چه افرادی می­شود؟

92- کارگاه خانوادگی را تعریف کنید؟

93- شرایط یک کارگاه خانوادگی را ذکر کنید؟

94- آیا کارگاه خانوادگی مشمول مقررات کار می­شود؟

95- در چه صورت بازرسان کار می­توانند از کارگاه خانوادگی بازدید نمایند؟

96- چند شرط از شرایط کارگران را نام ببرید؟

97- کارفرما چه کسی است؟

98- شرایط کارفرما را بنویسید؟

99- حدود وظایف نماینده کارفرما چقدر است؟

100- کارگاه به چه محلی  گفته می­شود؟

101- تعیین محل کارگاه در اختیار چه کسی است؟

102- مشخص کردن کارگاه و فضاهای وابسته به آن چه اهمیتی دارد؟

103- بخشهای جدایی ناپذیر کارگاه را نام ببرید؟ (حداکثر 4 مورد)

104- آیا کار در خطوط انتقال گاز ، نفت ، مخابرات و جاده­سازی جزء کار در کارگاه محسوب می­شود؟

105- مسئولیت کارفرما در قبال کارگاه چیست؟

106- چه کسانی موظف به بررسی و تأئید ایمنی کارگاه هستند؟

107- درصورت بی مبالاتی کارفرما و بروز خسارت جسمی به کارگر ، کارفرما چه مسئولیتی دارد؟.

108- در صورت فروش یا معاوضه کارگاه وضعیت کار، کارگران کارگاه چگونه خواهد بود؟

109- اصل بقای کارگر را توضیح دهید؟

110- جایگاه کارفرما در قراردادهای پیمانکاری و پروژه­ها را توضیح دهید؟

نمونه سوالات  تشریحی  فصول 3 و4 و 5  بخش دوم                                   نام نام خانوادگي هنر آموز: بهشته آصف نژاد                               

111-  قرارداد کار را تعریف کنید؟

112- در چه صورت قرارداد کار دارای اعتبار است؟

113- مشخصات قرارداد کار را نام ببرید؟

114- منظور از معوض بودن قرارداد کار چیست؟

115- منظور از انفرادی بودن قرارداد کار چیست؟

116- منظور از الحاقی بودن قرارداد کار چیست؟

117- منظور از اصل صحیح بودن قرارداد کار چیست؟

118- انواع قرارداد کار را نام ببرید؟

119- قرارداد کار دائم را تعریف کنید؟

120- تعریف قرارداد کار موقت را بنویسید؟

121- تعریف قرارداد کار معین را بنویسید؟

122- عامل مهم در قراردادها چیست؟

123- در حقوق مدنی قراردادها به چند حالت منعقد می­شوند؟

124- قرارداد معلق را تعریف کنید؟

125- قرارداد منجز را تعریف کنید؟

126- ارکان تعلیق قرارداد را نام ببرید؟

127- چه موقع تعلیق قرارداد موقتی است؟

128- در چه صورت قرارداد غیرارادی تعیلق می­گردد؟

129- موارد غیرارادی در تعلیق قرارداد را نام ببرید؟

130- در صورت شکایت کارفرما از کارگر وضعیت پرداخت حقوق کارگر چگونه خواهد بود؟

131- در صورت محکوم شدن کارگر آیا رابطه کار خاتمه می­یابد؟

132- در صورت بی­گناه بودن کارگر وضعیت کار او چگونه خواهد بود؟

133- تحت تکفل چیست؟

134- در صورت ممانعت کارفرما از شروع کار، کارگر مهلت اقدام کارگر چند روز است؟

135- اختیار پایان دادن به رابطه کار بیشتر در دست چه کسی است؟

136- راه­های پایان قرارداد کار را ذکر کنید؟

137- استعفای کارگر مخصوص کدام نوع قرارداد کار است؟

138- طبق ماده 27 ق.ک در چه صورت کارفرما حق اخراج کارگر را دارد؟

139- مهلت رجوع کارگر پس از دادن استعفای کتبی چقدر می­باشد؟

140- انواع مدت دوره آزمایشی را بنویسید؟

140- مزیّیت دوره آزمایشی را بنویسید؟

142- مزد چیست؟

143- آیا مزد صرفاً ماهیت حقوقی دارد؟

144- سه نظریه مهم در خصوص مزد به لحاظ اقتصادی را نام ببرید؟

145- مزد واقعی را تعریف کنید؟

146- منظور از مزد اسمی یا پولی چیست؟

147- تعریف مزد اجتماعی را بنویسید؟

148- نحوه زمان پرداخت مزد عادی چگونه است؟

149- تفاوت مزد عادی و اجتماعی چیست؟

150- چهار مورد از اقلام مزد اجتماعی را مثال بزنید؟

151- نکات قابل توجه در مزد به لحاظ اجتماعی را نام ببرید؟

152- زمینه­های تقاضای کارگر برای افزایش مزد را ذکر کنید؟

153- معایب مزد مقایسه­ای را ذکر کنید؟

154- عوامل مؤثر در تعدیل پرداخت مزد را نام ببرید؟

155 – درصورت افزایش سود و تولید چه تغییری در مزد بوجود می­آید؟

156- در صورت افزایش هزینه تولید چه تغییری در قیمت و میزان تولید بوجود می­آید؟

157- معایب پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی را ذکر کنید؟

158- در کشورها سیاست مزد بوسیله چه کسانی تعیین می­گردد؟

159- مؤثرترین راه فراهم کردن استانداردهای بالای زندگی چیست؟

160- اگر مزد پولی بدون کارشناسی افزایش یابد چه نتیجه­ای به بار می­آورد؟

161- بهترین شیوه افزایش مزد کارگری در کشور چیست؟

162- بهره­وری کار چیست؟

163- کار طولانی مدت چه خطری برای کارگر دارد؟

164- مشخصات مرخصی سالانه را بنویسید؟

165- برنامه مرخصی کارگران پس از تنظیم توسط چه کسانی تأئید می­گردد؟

166- روز جهانی کارگر در ایران چه روزی است؟

167- ویژگی استفاده از تعطیلی هفتگی را بنویسید؟

168- ساعت کار در شب طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران از چه ساعتی تا چه ساعتی می­باشد؟

169- طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران کار اضافی برای چه کسانی ممنوع می­باشد؟

170- اولین مسئله مهم مورد توجه پس از انقلاب صنعتی چه بوده است؟

171- انواع ساعت کار به چند شکل مورد مطالعه قرار می­گیرد؟

172- دلایل توجیهی تقلیل ساعت کار چیست؟

173- نکات قابل توجه در حمایت­های قانونی از مزد را بنویسید؟

174- برداشت از مزد کارگر به منظور جبران اتلاف و خسارت به چه صورت انجام می­شود؟

175- رایج­ترین شیوه پرداخت مزد چیست؟

176- پرداخت مزد بر اساس زمان در چند مقطع پیش­بینی شده است؟

177- پرداخت انواع مزد به چند شکل انجام می­گیرد؟

178- در کدام نوع پرداخت مزد حس رقابت جانشین حس همبستگی در کارگران می­شود؟

179- ساعت کار نگهبانی و یا خبازی جزء چه نوع کار محسوب می­شود؟

180- در کدامیک از فعالیتها و اشخاص معافیت از مقررات ویژه تعیین ساعت کار وجود دارد؟

 


                                                                     موفق باشید

 


مطالب مشابه :


روابط کار قبل از انقلاب صنعتی

تا قبل از انقلاب صنعتی ، به علت سادگی و کم حجم بودن تولیدات صنعتی و کشاورزی، روابط حقوق
روابط کار - تاریخچه درایران و جهان

مرتبط با حوزه روابط کار ، حقوق کار و روابط کار ( روابط صنعتی ) در وزارت کارو امور
حقوق ثبت شرکتهاومالکیت صنعتی

حقوق ثبت شرکتهاومالکیت صنعتی کرد.حقوق تجارت که روابط تجاری کارو
نمونه سوالات تشریحی کلی درس قانون كار

7-حقوق عمومي 14-روابط ميان 170- اولین مسئله مهم مورد توجه پس از انقلاب صنعتی
نمونه طرح درس حسابداری

گروه حسابداری صنعتی (حقوق ودستمزد مهارت حسابداری صنعتی شاخه کارو دانش به شرح زیر می
حقوق کاروتعاون

همانگونه که قبلا درمقدمه ی حقوق اساسی به بودن روابط صنعتی حداقل
دانشگاه صنعتی کرمانشاه استخدام می کند

استان پنجم - مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از انتشار آگهی استخدام کارو نیوز
برچسب :