منابع درسي كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق

منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق گرايش هاي مختلف

منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي سراسري

الف ) حقوق جزای عمومی

منابع پايه ( جهت مطالعه)  

حقــوق جزای عمــومی : دکتر صانعی ( ۲ مجلد )

   “      “       “         : دکتر محـسنی  (۳ مجلد )   

   “        “        “     : دکتر باهـری ( ۱ مجلد )

منابع طرح سوال

حقوق جزای عمومی     :  دکتر نــوربها ( ۱ مجلد)

“        “          “       :     دکتر گلدوزیان ( ۱ مجلد )

 “         “      “          :      دکتر اردبیلی   ( ۲ مجلد )

ب ) حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی ۱

جرایم علیه اشخاص : دکتر محمدهـــادی صـادقی

جرایم علیه اشخاص : دکتر  حسین آقــــــــائی نیا ( ۲ مجلد ) 

حقوق جزای اختصاصی ۲

جرایم علیه اموال : دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزای اختصاصی ۳ 

 جرایم علیه امنیت : دکتر حسین میرمحمدصادقی

منابع تکميلی حقوق جزای اختصاصی:

 جرایم علیه اشخاص : بهمن حسینجانی

 محشای قانون مجازات اسلامی : دکتر گلدوزیان

 جرایم علیه امنیت :  دکتر ضیاالدین پیمانی


 ج ) آیین دادرسی کیفری 


 کتب : 

دوره ۵ جلدی آ.د.ک    :  دکتر محمود آخوندی

دوره ۲ جلدی آ.د.ک   :  دکتر محمد آشوری  

شرح قانون آ.د.ک : دکتر عباس زراعت و مهاجری (۲ مجلد)

قوانین :

قانون آیین دادرسی کیفری 

قانون تشکیل دادسرا و آیین نامه مربوطه

آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت

آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی (قانون مطبوعات)

قانون حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳)

آیین نامه شورای حل اختلاف

د ) متون فقه

تحریر الروضه البهیه : شهید ثانی ترجمه : استاد فرامرز دادمرزی ( فقه استدلالی )

لمعه دمشقیه : شهید اول ترجمه : علی شیروانی ( ۲ مجلد)

تست و متن متون فقه :  اسدا... لطفی  

 

هـ ) متون حقوقی به زبان خارجی

زبان عمومی : 

لغت :   Essential words for Toefl  

گرامر  :                 Barons

زبان تخصصی حقوقی :

  Law made Simple

   GCSE Law   

  Law texts 


منابع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

حقوق مدني:

حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين..................................................دكتر سيد حسين صفايي

حقوق مدني(2) اموال و مالكيت............................................................دكتر ناصر كاتوزيان


حقوق مدني(3) اعمال حقوقي...........................................................دكتر ناصر كاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دكتر دروديان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهيدي

حقوق مدني(4) وقايع حقوقي............................................................دكتر ناصر كاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دكتر دروديان

حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي

حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث......................................................دكتر ناصر كاتوزيان

قانون مدني در نظم حقوق كنوني..................................................دكتر ناصر كاتوزيان

قانون مدني و قانون مسئوليت مدني

حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 ).........................................دكتر اسكيني-دكتر عرفاني

قانون تجارت

قانون تصفيه امور ورشكستگي

قانون صدور چك

آئين دادرسي مدني و بازرگاني............................................دكتر سيد محسن محمدزاده افشار

كتاب هاي دكتر شمس

قانون آئين دادرسي جديد

قانون اجراي احكام مدني

متون فقه:

لمعه دمشقيه (متون 1 و 2)....................................................................دكتر شيرواني-  جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري

خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني..........................................................رضا شكري نشر پردازش


متون حقوقی:
 Law text
 Law made simple
  G.C.S.E law

نصف سوالات كنكور كارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر
 
حقوق اساسی

حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی


حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی

حقوق مدنی تعهدات

حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی

جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده

سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده

جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی

منشور سازمان ملل متحد

حقوق بين الملل خصوصي ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي

متون حقوقی

Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی

Law Made Simple..............................................................................پادفیلد

 Gees Law ............................................................................................براون

 Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 

منابع كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل

زبان (انگليسي يا فرانسه)

حقوق مدني

حقوق تجارت

حقوق بين الملل عمومي.....................................................دكتر ضيايي بيگدلي

حقوق بين الملل خصوصي .......................دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي


منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل مالكيت فكري

                          
حقوق مدني

زبان (انگليسي يا فرانسه)

حقوق تجارت

متون فقه

   
منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل  محيط زيست
                 
زبان (انگليسي يا فرانسه)

حقوق اداري.................................دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني و دكتر ابوالحمد

حقوق جزاي اختصاصي

حقوق بين الملل عمومي

جهت اطلاع از ضرایب به لینک زیر مراجعه کنید :

http://www.dadafarin.com/Refrences/Tendency.pdfمنابع آزمون دكتري منابع آزمون دكتري دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسي


الف ـ آيين دادرسي كيفري

1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري
2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري
4- كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري
5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري

ب ـ حقوق جزاي عمومي

1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات دكتر محسن رهامي

ج ـ حقوق جزاي اختصاصي

1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر محسن رهامي

د ـ متون فقه

1- حدود،تعزيرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجي
2- ديات دكتر ابوالقاسم گرجي
3- مباني تكمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد

ه ـ متون حقوقي

1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- ترجمه حقوق جزاي آمريكا دكتر حسين آقايي نيا

و ـ جرم شناسي

1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 الي 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي (كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات استاد آشوري در كتاب مجموعه مقالات همايش ها يا مجلات تخصصي حقوق كيفري و جرم شناسي مثلاً مجموعه مقالات همايش راه كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان و …


منابع آزمون دكتري دانشگاه شهيد بهشتي رشته حقوق جزا و جرم شناسي


الف ـ حقوق جزاي عمومي

1- زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزاي عمومي(دو جلد)،دكتر محمد علي اردبيلي

ب ـ حقوق جزاي اختصاصي

1- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرايم عليه اشخاص،اموال و امنيت دكتر حسين مير محمد صادقي

ج ـ آيين دادرسي كيفري

1- آيين دادرسي كيفري ، دكتر رجب گلدوست جويباري
2- آراي وحدت رويه و نظريات مشورتي كيفري

د ـ متون فقه

1- تقريرات متون فقه جزايي(حدود،قصاص، ديات) دكتر حسين مهر پور
2- مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
3- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد

ه ـ متون حقوقي

1- تقريرات متون حقوقي دوره كارشناسي ارشد دكتر نسرين مهرا از سال 82 الي 87

و ـ جرم شناسي

1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي(كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)لینک به جزوات

2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …

3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري

4- مقالات دكتر علي صفاري در مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي و تقريرات جرم شناسي دوره كارشناسي ارشد استاد

پي نوشت :

1-لازم به تذكر است ، تهيه و مطالعه اين فهرست لزوماً به معناي موفقيت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بين 30 الي 50 درصد موفقيت داوطلبان محترم ، بستگي به سوابق و فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمي ـ ترويجي يا علمي ـ پژوهشي همچنين گواهي سخنراني در همايش هاي علمي داخلي و خارجي يا گواهي پذيرش مقالات علمي در اين همايش ها و از اين قبيل فعاليتها دارد لذا به داوطلبان عزيز به ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد اكيداً توصيه مي گردد كه در طي دوران تحصيلي از ارايه مقاله به مجلات علمي يا همايش هاي علمي غافل نشوند.
فهرست نشريات علمي داراي اعتبار از نظر وزارت علوم را تا پايان سال 1387 مي توانيد از اينجا دانلود نماييد.

2- منابع آزمون دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات همانند منابع دانشگاه بهشتي مي باشد.

3- افزودني است در دانشگاه آزاد و بهشتي دروس متون حقوقي و جرم شناسي واجد اهميت به سزايي مي باشند همچنين در دانشگاه تهران درس متون حقوقي و متون فقه در آزمون كتبي از اهميت ويژه اي برخوردارند.

4- در خصوص درس حقوق جزاي عمومي بطور معمول اما نه هميشگي يك سوال از مكاتب حقوق جزا طرح مي شود ، داوطلبان محترم براي دسترسي به نظر تمامي اساتيد محترم در خصوص تقسيم بندي مكاتب مي توانند به كتاب حقوق جزاي عمومي انتشارات علوي چاپ بهار 87 مراجعه نمايند.مطالب مشابه :


جدیدترین منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با تاکید بر منابع اصلی همراه با تذکرات

منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي (منابعی که اصلی قلمداد شده اند جهت آزمون
منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق

منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق جزا و جرم شناسي: حقوق جزا به معناي وسيع كلمه شاخه
منابع درسي كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق

منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق گرايش هاي مختلف. منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد ـ گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

منابع آزمون سراسری کارشناسی ارشد ـ گرایش حقوق جزا و جرم شناسی. الف ) حقوق جزای عمومی
منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق خصوصي

حقوق ایران و جهان - منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش در آزمون كارشناسي ارشد حقوق
منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق تجارت بين الملل

منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق تجارت مقالات و منابع کنکوری و آخرین
منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق جزا و جرم شناسي

منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق جزا و جرم شناسي گرايش حقوق جزا و جرم
منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق بين الملل

منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق جزا و جرم
منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسي حقوق جزا به معناي وسيع كلمه شاخه‌اي از حقوق
برچسب :