فرم تعهدنامه انضباطی

تعهد نامه انضباطی                    تاریخ:..                            

اینجانب :.................................... به شماره شــــــــــــناسنامه :..............فرزند:.............صادره از.............. شماره پرسنلی :...........................................محل خدمت:...............................

سابقه خدمت :.........................

 

آدرس منزل:.....................................................................        شماره تلفن منزل:...............شماره تلفن همراه :.......................................              

بدین وسیله متعهد می شوم که کلیه ضوابط ومقررات قید شده در آئین نامه اجرائی وانضباطی تیم فوتبال فرهنگیان مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دزفول را به طور دقیق رعایت نمایم ودرصورت احراز تخلف از ضوابط ودستورالعملهای مربوطه ،برابر مقررات ،در زمان مشخص شده برابر کمیته انضباطی پاسخگوی عملکردخودباشم.                                                                                                                                                                                                                                                                     محل امضاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     هيئت مدیر تیم فوتبال                                               فرهنگیان                                                 

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان دزفول

.............................................................................................................................................................................. ملاحظات :مطالب مشابه :


فرم انضباطی دبیرستان شاهد خواهران قائمشهر

صبح صادق - فرم انضباطی دبیرستان شاهد خواهران قائمشهر - اجتماعی - علمی - فرهنگی
فرم تعهدنامه انضباطی

ورزشی - فرم تعهدنامه انضباطی - تیم فوتبال فرهنـــــــــــگیان دزفول - ورزشی
فرم انضباطی دانش اموز

ژرف اندیشی - فرم انضباطی دانش اموز - چشم در راه
تعهد انضباطی

دبستان کرامت - تعهد انضباطی - آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
تعهدنامه انضباطی دانش اموزان

تبــــــیان - تعهدنامه انضباطی دانش اموزان متن و فرم نرم افزار و امور مربوط و مورد نیاز
آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوري اسلامی ایران

تربیت بدنی وورزش تخصصی - آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوري اسلامی ایران - - تربیت
قوانین ثبت نام در هنرستان

1- رعایت موازین اخلاقی و انضباطی و شعائر اسلامی و انسانی در ( لباس فرم تعیین شده از طرف
فرم مقررات انضباطي

دبیرستان شهید نواب صفوی گتوند دوره اول - فرم مقررات انضباطي آموزشی و انضباطی مدرسه
برچسب :