کارنامه رتبه 9 منطقه 1 رشته تجربی کنکور 90


کارنامه نتايج علمي آزمون سراسري سال 1390


:
اطلاعات ثبت نامي و آزموني

سهميه زبان خارجيدينسال تولد شماره شناسنامهجنسنام خانوادگي و نامشماره پرونده
منطقه 1انگليسياسلام71
زن

کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلمعنوان ديپلممعلوليت
1703
8911علوم تجربي----
----
----
قطب بوميناحيه بومياستان بوميمحل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلممحل اخذ ديپلممحل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
چهارسهاصفهاناصفهان || اصفهان || مركزياصفهان || اصفهان || مركزياصفهان || اصفهان || مركزياصفهان || اصفهان || مركزي
:اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه
بهيارکارمنديآموزگارغير انتفاعي ، پيام نور
خير--- خيرخير
 
:وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي

بهيارانويژه فرهنگيان غير انتفاعي پيام نور نيمه حضوري و مجازي و بين الملل روزانه و شبانه
شماره داوطلبي
غير مجاز غير مجاز غير مجاز غير مجاز مجاز مجاز علوم تجربي
----غير مجاز غير مجاز غير مجاز مجاز مجاز زبان
    مشمول اعمال سوابق تحصيلي : هستيد

: شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي : علوم تجربي
پنجچهارسهدويک
8871316نفر
65308
رتبه در سهميه بين
1514112335 نفر
393422
رتبه کشوري (بدون سهميه) بين
1269912814129411267212499نمره کل نهايينمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي : علوم تجربي
 
نمره درس عنوان درس رديف
64/0زبان و ادبيات فارسي 1
84/0زبان عربي 2
78/7فرهنگ و معارف اسلامي 3
90/7زبان خارجي 4
77/4زمين شناسي5
87/8رياضيات6
84/7زيست شناسي7
95/6فيزيك8
96/2شيمي9

رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي
علوم تجربي :
رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه):
17
آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
28525912941


: شماره داوطلب :وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي زبان
چهارسهدويک
28167953نفر
31774
رتبه در سهميه بين
463211571 نفر
107604
رتبه کشوري (بدون سهميه) بين
111787499749910838نمره کل نهايي


:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي زبان
نمرهعنوان درس ترتيب
84/0زبان و ادبيات فارسي 1
89/4زبان عربي 2
84/0فرهنگ و معارف اسلامي 3
84/0زبان خارجي 4
67/7زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني 5

:رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي
زبان
رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه):
60
آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
135653711178


© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved


مطالب مشابه :


مصاحبه با رتبه 28 کنکور سراسری سال 89 (رشته تجربی)

عربی کنکور - مصاحبه با رتبه 28 کنکور سراسری سال 89 (رشته تجربی) - مدرس عربی کنکور با 90 تا 95 %
کارنامه رتبه 9 منطقه 1 رشته تجربی کنکور 90

کارنامه رتبه 9 منطقه 1 رشته تجربی ویژه ی معدل سازی 9 منطقه 1 رشته تجربی کنکور 90.
مصاحبه با رتبه 1 تجربی امسال

نفر برتر گروه تجربی کنکور با بیان اینکه و برنامه ی دین اسلام هم رتبه 1 کنکور 91
کارنامه ی رتبه 2414 منطقه 2 گروه تجربی کنکور 90

2414 منطقه 2 گروه تجربی کنکور 90 ی رتبه 2414 منطقه 2 گروه تجربی کنکور 90. رتبه در کنکور 90:
شیمی در کنکور

جزوه تست آموزش نکات جزوات تجربی کنکور در رتبه ی آنان حد 90 درصد سوالای کنکور
میزگردی با 5 رتبه‌ی یک رقمی

تخمین رتبه کنکور رشته علوم تجربی تخمین رتبه کنکور کنکور 90 سوالات ی کنکور احساس نمی
روش مطالعه ریاضیات تجربی به قلم رتبه 90 کنکور

به قهوه خونه کنکوری خودتون خوش اومدین اینجا همه ی کنکوری تجربی به قلم رتبه 90 کنکور
مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی وزبان88

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی برای آنچه رشته ی دلخواهشان لازم تابستان 90 در
تخمین رتبه کنکور 90

ارایه ی روشهای موفقیت در کنکور و شیوه مطالعه دروس اختصاصی رشته تجربی رتبه کنکور 90.
برچسب :