نمونه سوالات دوره پيش دانشگاهی رياضی ـ تجربی ـ انسانی( بخش اول )

نمونه سوالات دوره پيش دانشگاهی


رياضی ـ تجربی ـ انسانی


( بخش اول )1ـ معارف اسلامی 1 (كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 اسفند 81 كشوري دريافت نمونه سوال
3 اسفند 84 كشوري دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوالمعارف اسلامی 2 (كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 تير ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
3 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
4 خرداد 87 كشوري رشته انساني نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 كشوري رشته انساني نوبت بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
6 خرداد 87 كشوري رشته تجربي نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
7 خرداد 87 كشوري رشته تجربي نوبت بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
8 خرداد 87 كشوري رشته رياضي نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
9 خرداد 87 كشوري رشته رياضي نوبت بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
10    3ـ زبان و ادبيات فارسی 1 (كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 83 شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 84 كشوري انساني دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 84 كشوري تجربي دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 كشوري رياضي دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
     
     زبان و ادبيات فارسی 2 (كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد 83 كشوري انساني دريافت نمونه سوال
2 خرداد 83 كشوري تجربي دريافت نمونه سوال
3  خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
4 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال5ـ زبان انگليسی 1 (كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 نمونه سوال زبان 1 پيش دريافت نمونه سوال
2 نمونه سوال زبان 1 و2 پيش دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران رشته انساني دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران رشته رياضي دريافت نمونه سوال
9  دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران رشته تجربي دريافت نمونه سوالزبان انگليسی 2 (كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 85 كشوري گروه 1 با جواب دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 85 كشوري گروه 2 با جواب دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 85 كشوري گروه 3 با جواب دريافت نمونه سوال
6 ارديبهشت 86 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 86 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
10  خرداد ماه 87 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال


مطالب مشابه :


سوال و جواب های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدیدالتالیف

نمونه سوالات علوم پیش دانشگاهی می کند؟ترویج علوم انسانی غربی
نمونه سوال جغرافیای پیش دانشگاهی-علوم انسانی

پیش دانشگاهی-علوم انسانی نمونه سوال جغرافیای پیش نمونه سوالات
نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی

نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی نمونه سوالات دروس پیش
نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی

نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات دوره پيش دانشگاهی رياضی ـ تجربی ـ انسانی( بخش اول )

(رياضی تجربی انسانی) نمونه سوالات مشاهده فایل های آموزشی کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی
نمونه سوالات پیش دانشگاهی

نمونه سوالات نمونه سوالات پیش دانشگاهی علوم تجربی و علوم انسانی در مقطع پیش
برچسب :