تعبير خواب حرف ل

لاشخور

1ـ اگر صداي لاشخوري را در خواب بشنويد ، حاكي از آن است كه رسوايي و ننگي قديمي را به رخ شما خواهند كشيد و از اين طريق قصد آن دارند كه به شما صدمه هايي بزنند .

2ـ اگر خواب ببينيد لاشخوري روي ريل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زيانهاي مالي است ، اما اگر خواب ببينيد به لاشخورها نزديك مي شويد و آنها پرواز مي كنند ، نشانة آن است كه از رسوايي كه بين شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهيد يافت .

3ـ ديدن لاشخور در خواب ، معمولاً نشانة سخنان بي اساس و بدگو يي ها است كه شما را مضطرب و آشفته   مي سازد .

 

لاك پشت

1ـ ديدن لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه واقعه اي باعث مي گردد شرايط كار شما بهبود يابد .

2ـ خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادي مصالحه آميز خرسند خواهيد شد .

 

لال

اگر خواب ببينيد لال هستيد ، علامت آن است كه نمي توانيد با چرب زباني ديگران را به آنچه مي خواهيد ، ترغيب كنيد . اگر فرد لالي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوستاني بي وفا خواهد يافت .

 

لباس

1ـ اگر در خواب لباسي كهنه و مندرس يا تميز و مرتب ببينيد ، نشانة آن است كه در تعهدات خود با شكست مواجه خواهيد شد .

2ـ اگر لباس گرانبهاي و قديمي در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه اقبال به شما رو مي كند هر چند كه با ايده هاي نو مخالفيد .

3ـ اگر در خواب لباسي قديمي را بپسنديد ، علامت آن است كه از زمان خود سريعتر پيش مي رويد و در اين راه با حوادثي نو و عشقي ديگر آشنا خواهيد شد و در اثر اين برخوردها شخصيت شما بكلي دگرگون خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد جامه اي سفيد بر تن خود داريد يا جامه بر تن ديگري است ، علامت آن است كه زندگيِ متلاطمي در پيش رو خواهيد داشت و با هر تغيير و تحول ، اندوه شما شدت بيشتري خواهد گرفت .

5ـ اگر خواب ببينيد با فردي سفيدپوش قدم مي زنيد ، علامت آن است كه شخص مورد نظر مضطرب و بيمار خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر يا كودك باشد ، نشانة آن است كه در يكي از فصول سال زندگي راحت و آسوده اي خواهيد كرد .

6ـ اگر خواب ببينيد لباسي سياه بر تن كرده ايد ، نشانة آن است كه با فردي بداخلاق دمخور خواهيد شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهيد كرد .

7ـ اگر در خواب لباس زرد رنگ ببينيد ، علامت آن است كه در امور زندگي موفق خواهيد شد و در مسائل مالي پيشرفت خواهيد كرد . اما اگر اين لباس زردرنگ به روحي ماند كه به نرمي در نوري حركت مي كند ، درست تعبيري برخلاف آنچه در سطرهاي بالا آمد ، دارد .

8ـ اگر در خواب لباسي به رنگ آبي ببينيد ، نشانة آن است كه با تلاش و زحماتي كه مي كشيد به آرزوهاي خود خواهيد رسيد ، و در اين راه دوستاني باوفا به حمايت از شما برخواهند خاست .

9ـ اگر در خواب لباسي به رنگ قرمز تند ببينيد ، نشانة آن است كه خواسته هاي خود را تغيير مي دهيد و به اين وسيله از دست دسمناني جدي مي گريزيد .

10ـ ديدن لباس سبز در خواب ، نشانة اميد و خوشبختي و شادماني است .

11 ـ اگر در خواب لباسهاي رنگارنگ ببينيد ، نشانة آن است كه در عقايد شما تضاد به وجود خواهد آمد .

12ـ اگر خواب ببينيد لباسي نامناسب پوشيده ايد ، علامت آن است كه به آنچه خواهانش هستيد ، ترديد داريد ، و ممكن است به خاطر ترديد مرتكب اشتباه شويد .

13ـ اگر فرد پير يا جواني را در خواب ببينيد كه لباسي برازنده بر تن داريد ، علامت آن است كه به اين افراد علاقة چنداني نداريد .

14ـ اگر خواب ببينيد زني در لباس خود ناراحت است ، علامت آن است كه براي رسيدن به موفقيت احتماعي مناسب تر با هم چشمي ديگران روبرو خواهيد شد .

15ـ اگرخواب ببينيد از لباس ديگران تعريف مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه از حسادتهاي نزديكان مي ترسيد .

16ـ اگر خواب ببينيد گوشه اي از لباستان پاره يا مندرس شده است ، علامت آن است كه در عشق يا امور مربوط به كار ، مضطرب هستيد .

17ـ اگر خواب ببينيد زني لباس سياه بر تن دارد ، نشانة آن است كه اندوه و نوميدي را از خود دور خواهيد ساخت .

18ـ اگر دختري خواب ببيند زني جامه اي قرمز بر تن دارد ، علامت آن است كه رقيبي در عشق بر او چيره خواهد شد . رقيبي كه او هرگز با خود قابل قياس نمي دانست .

19ـ فردي كه در خواب ، لباس مي بيند بايد دقت كند كه آيا همه چيز در خواب او طبيعي بوده است يا نه ؟ اگر چهره ها غريب به نظر برسند و نور بيش از حد معمول باشد ، هر چند رنگها درخشان به نظر برسند ، خواب او تعبيري اين گونه خواهد داشت ، او در عملي كردن نقشه اي با ارزش خطا خواهد كرد . 

 

لباس عروسي

1ـ ديدن لباس عروسي در خواب ، علامت آن است كه با دوستاني صميمي آشنا خواهيد شد و در كارهايي شادي بخش شركت خواهيد كرد .

2ـ ديدن لباس عروسي كثيف و چروك در خواب ، علامت آن است كه رابطة شما با فردي شايسته قطع خواهد شد .

 

لباس عزاداري

1ـ اگر خواب ببينيد لباس سوگواري بر تن كرده ايد ، علامت آن است كه بد اقبالي به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران لباس عزاداري بر تن كرده اند ، علامت آن است كه دوستانتان مضطرب و پريشان خواهند شد و شما نيز از موقعيت دوستان خود اندوهگين خواهيد شد .

 

لبنياتي

ديدن مغازة لبنياتي در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

 

لحاف

1ـ ديدن لحاف در خواب ، نشانة قدم نهادن به محيطهاي دلپذير و لبريز از آسايش است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه رفتار سنجيده و عاقلانه اش او را نزد مردي مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا كه او را به همسري خود برخواهد گزيد .

2ـ ديدن لحافهاي تميز و سوراخ سوراخ در خواب ، نشانة يافتن همسري باارزش است .

3ـ ديدن لحافهاي كثيف در خواب ، علامت آن است كه با ديگران رفتار پسنديده اي نخواهيد داشت ، و براي يافتن همسري مطلوب شكست خواهيد خورد .

 

لكه

1ـ ديدن لكه بر دستها يا روي لباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسايل كوچك است .

2ـ ديدن لكه بر دستها يا روي لباس ديگران در خواب ، نشانة آن است كه كسي به شما خيانت خواهد كرد .

 

لنگر

1ـ خواب لنگر براي دريانوردان نشانة آن است كه مسافرتي خوش بر آبهاي آرام خواهند داشت .

2ـ اگر ديگران خواب لنگر ببينند ، علامت جدايي از دوستان يا نقل مكان و مسافرت به خارج است .

3ـ اگر كسي كه عاشق است خواب لنگر ببيند ، نشانة آن است كه با معشوق خود مشاجره و اختلاف پيدا خواهد كرد .

 

لوبيا

1ـ ديدن لوبيا در خواب ، نشانة نگراني زياد و بيماري فرزندان است ، بخصوص وقتي ببينيد كه لوبياها در حال رشدند .

2ـ ديدن دانه هاي خشك لوبيا در خواب ، نشانة نوميدي زياد در زندگي است . بايد بيشتر مراقب خود باشيد تا به بيماري واگيردار مبتلا نشويد .

3ـ خوردن لوبيا در خواب ، خبر از بدبختي يا بيماري دوستي عزيز مي دهد .

 

لوستر

1ـ ديدن لوستر در خواب ، نشانة آن است كه از امكانات غير منتظره اي استفاده مي كنيد و به دلخواه خود خوش مي گذرانيد .

2ـ ديدن لوستري شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در معامله اي زيان خواهيد ديد و اوضاع مالي شما دچار آشفتگي مي گردد .

3ـ اگر خواب ببينيد لوستري خاموش است ، دلالت بر آن دارد كه آيندة روشني را بيماري و رنج تيره مي سازد .

 

لوله

1ـ ديدن لوله در خواب ، علامت آن است كه بعد از كشيدن سختي به صلح و صفا دست خواهيد يافت .

2ـ ديدن لوله هاي گاز در خواب ، علامت آن است كه صاحب عقايد اجتماعي خواهيد شد .

 

 تعبير خواب ليمو

1ـ اگر در خواب ليموها را بر شاخ و برگ درختان ببينيد ، علامت آن است كه به امري حسادت خواهيد ورزيد ولي عاقبت در خواهيد يافت كه منشأ حسادت پوچ و بي معني بوده است .

2ـ خوردن ليمو در خواب ، علامت حقارت و نوميدي است .

3ـ ديدن ليموي سبز در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري واگيردار است .

4ـ ديدن ليموي خشك شده در خواب ، نشانة جدايي و طلاق از همسر است .


مطالب مشابه :


لباس خواب توری زنانه گلبهی

لباس خواب توری زنانه گلبهی , تاپ و شلوارک ست دخترانه 2014 , لباس خواب تور دو تیکه زنانه , تاپ یقه شل پشت گیپور دخترانه , لباس حریر با آستر , لباس شب جدید
خرید حوله عروس و داماد ، لباس خواب ، قابلمه ، قاشق ، وسایل تزئینی منزل

دوستت دارم ، دوستم داشته باش - خرید حوله عروس و داماد ، لباس خواب ، قابلمه ، قاشق ، وسایل تزئینی منزل - همسرم عشق و عمر و جون و همه زندگیمه،خدایا کسی رو از تو امین تر
ایده جالب عشقولانه وجذاب برا متفاوت شدن زندگی

از عکسامون از دوره نامزدی تا عقد و عروسی و ماه عسل و زندگی مشترک یه کلیپ ساختم و ... میرفتم تو اتاق خواب خودمو میزدم به خواب لباس لختکی میپوشیدم وقتی می اومد .
لیست خرید عروسی(چیزایی که عروس برای داماد و داماد برای عروس باید بخره)

کشکول - لیست خرید عروسی(چیزایی که عروس برای داماد و داماد برای عروس باید بخره) - ... لباس مجلسی یا پارچه ی مجلسی/ جوراب شلواری/ ست لباس زیر/ ست لباس خواب/
زیباترین و جدیدترین مدل های لباس عروس

فقط عکس - زیباترین و جدیدترین مدل های لباس عروس - دیدن عکس های مختلف دیدن ... کمی برقص مرا در لباس پولکی ات .... نمونه های مدرن دکوراسیون و چیدمان اتاق خواب .
انتخاب لباس عروس زیبا و متناسب با اندام

لباس خواب زنانه ... اگر می خواهید لباس عروس مناسب تری تهیه کنید به تصاویر زیر دقت کنید. ... لباس عروسی شبیه به عکس برای این افراد گزینه مناسبی می باشد.
مدل لباس مد و زیبایی

وبلاگ مد و زیبایی : مدل مانتو و لباس زنانه .. مدل لباس مجلسی .. مدل لباس خواب .. مدل لباس مهمانی مدل لباس ژورنال لباس مد فشن ... وبلاگ مد فشن مدل لباس دخترانه مدل لباس
"جديد" لیست کامل خريد جهيزيه عروس و لوازم منزل

از آنجایی که ازدواج شتری است که روزی در خانه هر عروس خانم و آقا دامادی کشیک می دهد، لذا .... کیف کفش دو قواره پارچه لباس زیر لباس خواب دمپایی روفرشی جوراب ست حوله.
مدل مانتو دخترانه نوروز 93

مدل مانتو دخترانه نوروز 93 ... زنانه 93,مدل لباس كوتاه 93,مدل لباس عروس 93,مدل لباس نامزدی 93,مدل لباس مجلسی 93,مدل لباس خواب 93,مدل کمربند زنانه 93,مدل لباس 2014,.
مدل لباس دخترانه مدل لباس مجلسی اسپرت

مدل لباس پاییزی . مدل لباس عروس. مدل لباس مهمانی .. مدل لباس جشن .. مدل لباس هندی .. مدل لباس خارجی. مدل مانتو و لباس زنانه .. مدل لباس مجلسی .. مدل لباس خواب .. مدل لباس
برچسب :