فهرست پکیج فرم های مورد نیاز حوزه نت (فرم ها و نمونه چک لیست ها):

فرم ها، چک لیستها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی نگهداری و تعمیرات

ردیف عنوان نوع
 فایل
تعداد 
صفحه
1 فرم ها و چک لیست های PM  فولدر 43
1-1 Equipment Maintenance Checklist Pdf 6
1-2 دستورالعمل تمیزکاری، روانکاری و بازرسی Word 3
1-3 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین نظام تعمیرات اساسی صنعت نفت Pdf 11
1-4 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین نظام پیشگیرانه نت صنعت نفت Pdf 14
1-5 فرم بازدید کمپرسور Word 1
1-6 فرم بازدید موتور الکتریکی Excel 1
1-7 فرم بازدید تابلو برق Excel 1
1-8 نمونه چک لیست PM روزانه، هفتگی Word 1
1-9 نمونه چک لیست PM ماهیانه، سالیانه Word 1
1-10 نمونه فرم زمانبندی برنامه نت Excel 1
1-11 فرم طرح ریزی نت Word 1
1-12 چک لیست تمیزکاری Word 1
1-13 چک لیست بازرسی و روانکاری Word 1
2 فرم های مرتبط با CM و EM فولدر 10
2-1 فرم پیشنهاد تغییر در فرم های PM Word 1
2-2 فرم درخواست کار Excel 1
2-3 فرم درخواست کار Word 1
2-4 فرم دستورکار CBM Excel 1
2-5 فرم حکم کار Excel 1
2-6 کارت فعالیت Excel 1
2-7 کارت فعالیت EM Excel 1
2-8 فرم شناسنامه فرایند Word 1
2-9 فرم درخواست CM Word 1
2-10 فرم درخواست EM Word 1
3 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات فولدر 108
3-1 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات Word 3
3-2 روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه Pdf 5
3-3 روش اجرایی اقدامات PM و CM Word 2
3-4 نمودارهای اطلاعات داخلی نت Pdf 12
3-5 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات Word 7
3-6 دستورالعمل نگهداری و تعمیرات Word 1
3-7 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین نظام CMMS صنعت نفت Pdf 12
3-8 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین نظام کنترل خوردگی RBI صنعت نفت Pdf 13
3-9 دستورالعمل نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولید Pdf 9
3-10 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات Pdf 6
3-10-1 فرم شناسنامه ماشين آلات و تجهيزات Word 1
3-10-2 فرم شناسنامه قالب فیکسچر Word 1
3-10-3 فرم سوابق تعمیرات تجهیزات Word 1
3-10-4 فرم کارت سرویس روزانه تجهیزات Word 1
3-10-5 فرم کارکرد سخت افزار Word 1
3-10-6 فرم فهرست ماشین آلات و تجهیزات Word 1
3-10-7 فرم فهرست قالب‌ها و فیکسچرها Word 1
3-10-8 فرم درخواست ساخت سخت افزار Word 1
3-10-9 فرم درخواست تعمیر Word 1
3-10-10 فرم چک لیست کنترل تاسیسات Word 1
3-11 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ماشین Word 5
3-11-1 فرم برنامه نگهداری ماشین آلات Word 1
3-11-2 فرم درخواست تعمیرات Word 1
3-11-3 فرم لیست ماشین آلات Excel 1
3-11-4 فرم لیست تجهیزات و قطعات کلیدی Word 1
3-11-5 فرم میانگین زمان بین خرابی Word 1
3-11-6 فرم ثبت سوابق تعمیرات Word 1
3-11-7 فرم سوابق نگهداری روزانه ماشین آلات Excel 1
3-11-8 فرم سوابق سرویس‌های دوره ای ماشین آلات Word 1
3-11-9 شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات Word 1
3-12 روش اجرايي استاندارد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه  Word 14
4 فرم ها، چک لیست ها و روش های اجرایی انبار و خرید فولدر 97
4-1 روش اجرایی انبار Pdf 57
4-2 لیست قطعات و لوازم یدکی دستگاه Word 1
4-3 نمونه فرم MSDS Pdf 1
4-4 نمونه دستورالعمل انبارگردانی Pdf 2
4-5 فرم تحویل دهی ابزار آلات به انبار Pdf 1
4-6 فرم درخواست کالا از انبار Pdf 1
4-7 حواله برگشت خرید کالا به انبار Pdf 1
4-8 حواله دریافت کالا از انبار Pdf 1
4-9 رسید ورود کالا به انبار Pdf 1
4-10 روش اجرایی خرید Pdf 31
5 فرم ها، چک لیست ها و روش های اجرایی مدیریت ابزار فولدر 9
5-1 دستورالعمل مدیریت ابزار Pdf 3
5-2 فهرست ابزار Word 1
5-3 فهرست ماشین آلات و تجهیزات Word 1
5-4 فرم کنترل تعویض ابزار کیفی Word 1
5-5 فرم درخواست تعمیر Word 1
5-6 کاردکس ابزار Word 1
5-7 شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات Word 1
6 فرم ها، چک لیست ها و روش های اجرایی کالیبراسیون فولدر 14
6-1 روش اجرایی کنترل ابزار پایش Pdf 6
6-2 حکم کار کالیبراسیون Excel 1
6-3 فرم شناسنامه ابزار پایش و اندازه گیری Word 1
6-4 فرم سوابق کالیبراسیون Word 1
6-5 فرم پیگیری انجام کالیبراسیون Word 1
6-6 فرم لیست مراکز کالیبراسیون Word 1
6-7 فرم گزارش تحلیلی کالیبراسیون Pdf 1
6-8 فرم درخواست خرید خدمات Word 1
6-9 فرم برنامه زمانبندی کالیبراسیون Word 1
7 فرم ها و دستورالعمل های کدگذاری و گروه بندی تجهیزات فولدر 9
7-1 دستورالعمل کدگذاری تجهیزات Word 2
7-2 شناسنامه تابلوی برق Word 1
7-3 شناسنامه تجهیزات Word 1
7-4 لیست تجهیزات Word 1
7-5 درخت تجهیزات Word 1
7-6 نقشه انفجاری تجهیزات Word 1
7-7 فرم شناسنامه تجهیزات Excel 1
7-8 کارت شناسایی دستگاه Excel 1
8 روش اجرایی و فرم های ممیزی فولدر  
8-1 روش اجرایی ممیزی داخلی کیفیت Pdf 3
8-2 فرم درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه Word 1
8-3 فرم برنامه زمانبندی ممیزی Word 1
8-4 فرم برنامه اصلاحی ممیزی داخلی Word 1
8-5 چک لیست ممیزی Word 1
8-6 چک لیست نظارت بر اجرای فعالیت های نت Word 1
8-7 چک لیست ممیزی Word 1
8-8 چک لیست آدیت چرخه تولید Pdf 1
8-9 گزارش عدم انطباق CM و PM Word 1
8-10 پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت نت شرکت نفت  Pdf 1
8-11 پرسشنامه ارزیابی وضعیت CMMS شرکت نفت  Pdf 1
8-12 پرسشنامه ارزیابی وضعیت تعمیرات اساسی شرکت نفت  Pdf 1
9 فرم های شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) فولدر 4
9-1 دستوالعمل محاسبه شاخص ها Word 2
9-2 فرم محاسبه و اندازه گيري پايش شاخص هاي فرآيند Word 2
10 فرم های تحلیل علل ریشه ای خرابی ها RCA فولدر 2
10-1  Barrier Analysis Form Word 1
10-2 فرم تحلیل علل خرابی ها Word 1
11 روش اجرایی و فرم  های OEE فولدر 9
11-1 دستورالعمل محاسبه  OEE Pdf 3
11-2 فرم توقفات برنامه ريزي نشده Pdf 1
11-3 تعيين اثر بخشي تجهيزات OEE Pdf 1
11-4 سوابق تعمير تجهيزات Pdf 1
11-5 كارت سرويس روزانه ماشين آلات و تجهيزات Pdf 1
11-6 كاربرگ هزينه هاي نگهداري و تعميرات Pdf 1
11-7 فرم نهايي محاسبه هزينه نگهداری و تعمیرات Pdf 1
12 دستورالعمل و فرم های امکانسنجی ساخت فولدر 15
12-1 چک لیست امکان سنجی Word 1
12-2 فرم دستورالعمل امکان سنجی ساخت pdf 3
12-3 فرم برگه ویژگیهای فنی محصول  Word 1
12-4 اعلام مغایرت نقشه و قطعه C.K.D Word 1
12-5 فرم امکان سنجی ساخت Word 1
12-6 گزارش مدارک فنی دریافتی Word 1
12-7 لیست آزمایشات قطعه Word 1
12-8 لیست ماشین آلات و ابزار تولیدی Word 1
12-9 لیست تجهیزات کنترلی Word 1
12-10 مهارتها و پیمانکاران فرعی Word 1
12-11 نظرسنجی از مدیران Word 1
12-12 سوابق مشکلات کیفی قطعه Word 1
12-13 ماتریس مشخصات محصول - فرآیند Word 1
13 بهبود مستمر فولدر 5
13-1 روش اجرایی بهبود مستمر Pdf 4
13-2 فرم اولویت پروژه های بهبود Word 1
14 دستورالعمل و فرم تغییرات فنی و مهندسی فولدر 5
14-1 دستورالعمل تغییرات فنی و مهندسی Pdf 4
14-2 فرم تغییرات فنی و مهندسی Word 1
15 آرشیو فنی فولدر 29
15-1 روش اجرایی کنترل سوابق Word 1
15-2 روش اجرایی استاندارد کنترل مدارک Word 24
15-3 چک لیست مدارک موجود در پرونده دستگاه Word 4

مشخصات پکیج:

کد پکیج

نام پکیج

تعداد

فایل‌ها

حجم بر حسب مگابایت

قیمت پکیج

PG-01

مجموعه کامل فرم ها و چک لیست ها

131

فایل

47

مگابایت

50

هزار تومان

برای خرید دو راه پیش روست:

۱-   پرداخت اینترنتی با کلیه کارتهای عضو شتاب (روی لینک زیر کلیک کنید):

 فهرست پکیج فرم های مورد نیاز حوزه نت (فرم ها و نمونه چک لیست ها):

 

۲-   واریز وجه به یکی از شماره های زیر:

 

شماره حساب تجارت: ۴۲۰۱۸۲۱۹۴۶

شماره کارت تجارت: ۶۲۷۳۵۳۲۰۱۰۶۳۱۸۱۷

و یا 

شماره حساب سیبا ملی: ۰۳۰۶۰۵۶۲۱۷۰۰۱

شماره کارت سیبا ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۳۷۶۰۶۷۹۱

به نام سید مجتبی حسنیان

 

پس از پرداخت، شماره پیگیری خود را به شماره ۰۹۱۵۳۵۸۵۵۴۸ اس ام اس بفرمائید، در کمتر از ۲۴ ساعت پکیج مورد نظر به ایمیل شما ارسال خواهد شد. 

 

 

برای مشاهده تمام پکیج ها کلیک کنید:    پکیج های نگهداری و تعمیرات 


مطالب مشابه :


چک لیست ایمنی انبار

چک لیست ایمنی انبار. 1. آیا دیوارها و سقف و سرپناه انبار از گیری و کنترل عوامل
چک لیست

آیا از کلیدها و پریزهای ضدجرقه در انبار رنگ و ولتاژ آن کنترل چک لیست بازدید
ایمنی حریق » و « ايمني انبـار » به همراه چک لیست

ایمنی حریق » و « ايمني انبـار » به همراه چک لیست کنترل های مهندسی بهداشت حرفه
فهرست پکیج فرم های مورد نیاز حوزه نت (فرم ها و نمونه چک لیست ها):

(فرم ها و نمونه چک لیست فرم چک لیست کنترل فرم ها، چک لیست ها و روش های اجرایی انبار
کنترل موجودی

مقدمه: کنترل انبار یک موضوع مهم در هر دو سوی پیوستار عرضه است. موجودی چک لیست اقدام ‏ 1.
فهرست پکیج فرم های مورد نیاز حوزه نت (فرم ها و نمونه چک لیست ها):

چک لیست مدارک موجود در پرونده
نرم افزار حسابداری برلیان

( کنترل انبار یا کنترل چک چاپ لیست اسناد خروج پنجره اعلام وضعیت چک ها ( کنترل
چک لیست ایمنی

کنترل پروژه کنترل چک لیست ایمنی. لباس انبار. ایمنی
برچسب :