تاریخچه بلدرچین

تاریخچه بلدرچین

 

تاریخچه بلدرچین

 

از لحاظ تاریخی می توان دو دوره را در شروع کار پرورشصنعتی این پرنده در نظر گرفت که دوره اول شروع پرورش صنعتی در سطح جهان ودوره دوم آغاز پرورش در ایران می باشد:

شروع پرورش در جهان

تقریبا می توان گفت، اهلی کردن بلدرچینها در حدود قرن یازدهم و احتمالا در ژاپن صورت گرفته و در چین و کره نیز ادامه یافت.

از اوائل قرن 20 نگهداری و پرورش بلدرچین توسطدامپروران از اهمیت خاصی برخوردار گشت. در مرحله نخست هدف از نگهداریبلدرچین تولید تخم بود که بعدها به عنوان یک منبع تولید گوشت نیز مطرح شد. در ژاپن از سال 1910 به گزینی این پرنده جهت تولید تخم آغاز و پس از مدتیجایگاه ویژه ای یافت. در آن زمان تخم بلدرچینها در انکوباتورهای نفتی و یادر زیر مرغهای کرچ قرار داده می شد.

اولین پیشرفت صنعت پرورش بلدرچین در سال 1930 اتفاقافتاد و پس از این تاریخ سرعت پیشرفت و انتقال آن به سایر نقاط دنیا بسیارزیاد شد و در اندک زمانی این پرنده به آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه وخاور نزدیک راه یافت.

این پرنده به دلیل داشتن جثه کوچک دارای مصرف غذایناچیزی است و نیاز به جای زیادی جهت پرورش ندارد. همچنین رشد سریع و سن کمبلوغ جنسی و نتیجتاٌ تولید نسل جدید در مدتی کوتاه (فاصله نسلی کوتاه) نهتنها در زمینه نگهداری ، عادات و رفتار تغذیه ای و اصلاح نژاد بلکه درزمینه فیزیولوژی ، پاتولوژی و توکسی کولوژی نیز مورد بررسی است.

شروع پرورش در ایران

صنعت پرورش بلدرچین حدود 15 - 12 سال پیش در ایرانآغاز شد و  با توجه به سرمایه گذاریهای انجام گرفته در سالیان اخیر پیشرفتقابل ملاحظه ای نموده بطوریکه هم اکنون در ایران نژادهای گوناگونی از اینپرنده پرورش داده می شوند.

همگام با توسعه این صنعت و عرضه گوشت بلدرچین،بازارهای مصرف گوشت و تخم آن نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای پیدا کرده و باتوجه به ارزش غذائی گوشت و تخم آن و بالا رفتن آگاهی های عمومی در زمینهتغذیه انتظار آن می رود که استقبال عمومی از محصولات بلدرچین روز به روزافزایش یابد.

هم اکنون نیز تراکم مزارع پرورش بلدرچین بیشتر درنقاط مرکزی ایران بوده و این نقاط از قطبهای مهم پرورش بلدرچین در ایرانبه شمار می روند

 


مطالب مشابه :


پرورش بلدرچین در منزل

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی (کار و فناوری کارو فناوری اداره کل آموزش وپرورش خراسان
مهارت کاربر رایانه

به سايت گروه کامپیوتر آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد خوش
اسامی هنرجویان راه یافته به مسابقات مرحله کشوری

گروه کامپیوتر آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد گروه کامپیوترنظری خراسان رضوی: کلوپ کشوری
پرورش گاو

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی پرورش گاو - (کار و اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی .
دومین بروشور علمی

گروه آموزش زیست شناسی استان خراسان رضوی شناسي ناحیه 7 كاهش مي يابد و با از دست دادن
بازدید از غار مغان

اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد. گروه جغرافیای سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی.
تفكر خلاق

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی بنابر اين آموزش و پرورش كودكان ما انديشيدن و پرورش
تاریخچه بلدرچین

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی از اوائل قرن 20 نگهداری و پرورش مرکز آموزش فرهنگی
برچسب :