صورت جلسه انبار گردانی

گروههاي شمارشگر :

1- آقاي ........................................................... اپراتور كامپيوتر

2- آقاي .......................................................... گروه شمارشگر  1

3- آقاي ....................................................گروه شمارشگر  1

4- آقاي ....................................................گروه شمارشگر 2

5- آقاي ...........................................................گروه شمارشگر 2

آخرين شماره رسيد و حواله هاي دستي و سيستم كامپيوتري انبار بشرح ذيل ازمسئولين اخذگرديد.

آخرين شماره رسيد انبار مركزي   ...............

آخرين شماره حواله انبار مركزي  ................

آخرين شماره رسيد انبار اقماري   ................

آخرين شماره حواله انبار اقماري  .................

مدارك ذيل كه پس از انبارگرداني توسط سرپرست انبار  مورد تائيد واقع گرديده اند بشرح ذيل ارائه مي گردد :

ليست كالاهاي انبار مركزي شمارش شده در ......... صفحه و .......... رديف

ليست مغايرتهاي كسري انبارمركزي در ...... صفحه و .......... رديف

ليست مغايرتهاي اضافات انبارمركزي در ....... صفحه  و .......... رديف

ليست كالاهاي انبار اقماري در ......... صفحه و ............... رديف

درپايان از مديريت محترم و كاركنان انبارگردانی جهت همكاري و تسريع درامر انبارگرداني سال مالی منتهی به 29/12/1390  تشكر مي نمائيم .

 اين صورتجلسه در 3 نسخه تنظيم گرديد   نسخه اول تحويل مديريت محترم كارخانه ، نسخه دوم تحويل واحد اموال و انبار مركز –  نسخه سوم تحويل نماینده محترم موسسه حسابرسی گرديد.

 

 

          سرپرست انبار :                                                                   مسوول انبارگردانی : 

 

 

 

       

        معاونت مالي و اداری :                                                                           مدیریت کارخانه :

 


مطالب مشابه :


دانلود فرم حواله انبار

انجام خدمات حسابداری - دانلود فرم حواله انبار - انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار

حسابدار برتر - نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار - آموزش حسابداري ، مديريت ، بورس
كاردكس انبار

مديريت انبار(Warehouse Management) - كاردكس انبار - انبار داری . ( رسيد انبار ) و فرم حواله انبار و ……
عمليات مربوط به خروج كالا از انبار

انبار - کنترل موجودی - عمليات مربوط به خروج كالا از انبار - مطالب مربوط به انبار - warehouse
نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم)

حسابدار برتر - نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبار (قسمت دوم) - آموزش حسابداري ، مديريت
فرم های انبار

سیستم انبار مکانیزه,آموزش انبارداری پیشرفته , -حواله انبار:
مقاله سیستم انبار داری

حواله انبار چهار برگ است كه به شرح زير توضيح مي شود فرمهاي اصلي كه براي ورود و خروج كالا
صورت جلسه انبار گردانی

حسابداری و حسابرسی - صورت جلسه انبار گردانی آخرين شماره حواله انبار مركزي
برچسب :